ΓνμδΝΣΚ 144/2014 Νομοθετικό καθεστώς που διέπει την πράξη χαρακτηρισμού ακινήτων ως διατηρητέων

 

Πρόεδρος: Α. Φυτράκης, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ

Εισηγητής: Β. Δούσκα, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους

Η υπό κρίση απόφαση χαρακτηρισμού ως διατηρητέων των περιγραφομένων σε αυτήν επτά ακινήτων, δημοσιευθείσα στο ΦΕΚ, διέπεται στο σύνολό της από την ισχύουσα κατά τον χρόνο αυτόν νομοθεσία (Ν 4067/2012), εφ΄ όσον δεν υπάρχουν μεταβατικές διατάξεις, που να ορίζουν άλλως, ήτοι η διαδικασία δημοσιότητας της αιτιολογικής εκθέσεως είναι αυτή, που ορίζεται με τις διατάξεις της παρ. 3α του άρθ. 6 Ν 4067/2012, η μη τήρηση των οποίων και η τυχόν τήρηση της διαδικασίας του άρθ. 4 παρ. 2α του καταργηθέντος Ν 1577/1985, καθιστά πλημμελή και μη νόμιμη την απόφαση χαρακτηρισμού των ακινήτων ως διατηρητέων.

Περίληψη ερωτήματος: Εάν επί εκδόσεως αποφάσεως χαρακτηρισμού ακινήτων ως διατηρητέων, στην οποία μέρος της προδικασίας, που τηρήθηκε δεν ήταν η προβλεπομένη από τις διατάξεις του άρθ. 6 παρ. 3α Ν 4067/2012, που ίσχυε κατά τον χρόνο έκδοσής της, αλλ΄ η διαδικασία, που προέβλεπε το άρθ. 4 παρ. 2α του καταργηθέντος εν τω μεταξύ Ν 1577/1985, καθιστά πλημμελή και μη νόμιμη την απόφαση αυτή. Επί του ερωτήματος αυτού το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμοδότησε τα εξής:

Ι. Δοθέν ιστορικό

Με την υπ΄ αριθ. 28796/7.5.2013 απόφαση του Υπουργού Αναπληρωτή ΠΕΚΑ, η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ΄ αριθ. 181/28.5.2013 ΦΕΚ, τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών θεμάτων, χαρακτηρίστηκαν ως διατηρητέα επτά (7) κτίρια στην περιοχή του Κάτω Ελληνικού του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης Ν. Αττικής και καθορίστηκαν όροι δόμησης σε αυτά καθώς και σε όμορα ακίνητα των ανωτέρω κτιρίων.

Από το προοίμιο της αποφάσεως όσο και από επί μέρους διατάξεις αυτής, προκύπτει ότι για τον χαρακτηρισμό των ανωτέρω κτιρίων και τον καθορισμό όρων δόμησης ελήφθησαν υπ΄ όψη και εφαρμόστηκαν οι διατάξεις του άρθ. 6 παρ. 3α και 5α Ν 4067/2012. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθ. 48 Ν 4067/2012, η ισχύς του άρθ. 6 αρχίζει τρεις (3) μήνες από την ψήφισή του, ήτοι την 4.7.2012, δεδομένου ότι η ψήφιση του νόμου έγινε την 3.4.2012. Ως εκ τούτου, ο ανωτέρω νόμος ίσχυε τόσο κατά τον χρόνο που εκδόθηκε η αναφερομένη ανωτέρω απόφαση όσο και κατά τον χρόνο που αυτή δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Κατά της ανωτέρω πράξεως προσέφυγαν με αίτηση θεραπείας (αριθ. πρωτ. …/7.11.2013) καθώς και με την με αριθ. …/19.12.2013 συμπληρωματική τοιαύτη πέντε εκ των ιδιοκτητών ενός των ανωτέρω ακινήτων, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι δεν καταθέσουν τις κατά νόμον προβλεπόμενες αντιρρήσεις τους.

Τον φάκελο συνοδεύουν, μεταξύ άλλων και τα κάτωθι έγγραφα: α) Αποδεικτικό ανάρτησης – τοιχοκόλλησης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ελληνικού – Αργυρούπολης της με αριθ. πρωτ. …/π2.2012 διαβίβασης της αιτιολογικής εκθέσεως της Δ/νσης Αρχιτεκτονικής – Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών, της Γενικής Δ/νσης Πολεοδομίας του ΥΠΕΚΑ, για τον χαρακτηρισμό διατηρητέων οκτώ (8) κτιρίων, την 20.2.2012. β) Έγγραφο υπ΄ αριθ. …/9.5.2012 της αυτής Υπηρεσίας του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης, στο οποίο βεβαιώνεται ότι: 1) Στις 20.2.2012 έγινε η ανωτέρω ανάρτηση. 2) Στις 1.3.2012 εστάλη η σχετική αίτηση για δημοσίευση της αιτιολογικής έκθεσης στον Τύπο, η οποία υλοποιήθηκε στην εφημερίδα … στις 3.3.2012, σελ. 17, … στη 15.3.2012 σελ. 20 και … στη 23.3.2012 σελ. 61. 3) Τέλος βεβαιώνεται ότι εδόθησαν επιτόπου (άτυπα – χωρίς αποδεικτικό) στις 18.3.2012 και αντίγραφο του με αριθ. πρωτ. …/1.3.2012 εγγράφου του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης στις έξι (6) διευθύνσεις των οκτώ (8) αναφερομένων για χαρακτηρισμό διατηρητέων κτιρίων.

Ι. Από τη μελέτη της ελεγχομένης υπ΄ αριθ. 28796/7.5.013 απόφασης χαρακτηρισμού ως διατηρητέων επτά (7) κτιρίων στην περιοχή Κάτω Ελληνικού του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης και καθορισμού όρων και περιορισμού δόμησης σε αυτά καθώς και σε όμορα ακίνητα των ανωτέρω κτιρίων, προκύπτει ότι η Διοίκηση άρχισε τη διαδικασία για την κήρυξη των ανωτέρω κτιρίων ως διατηρητέων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 4 παρ. 2α Ν 1577/1985, που ίσχυαν κατά τον χρόνο που συνετάγη και η αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης Αρχιτεχκτονικής – Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών του ΥΠΕΚΑ και εγένοντο και οι προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες δημοσιότητας, προκειμένου να ενημερωθούν οι ιδιοκτήτες για να διατυπώσουν τις αντιρρήσεις τους. Τρεις αιτήσεις αντιρρήσεων υπεβλήθησαν και εξετάσθηκαν νομίμως την 11.5.2012. Εν τω μεταξύ άλλαξε η νομοθεσία και ετέθη σε εφαρμογή ο Ν 4067/2012 από την 4.7.2012 χωρίς να εμπεριέχει μεταβατικές διατάξεις για το υπό κρίση θέμα. Στη συνέχεια η Διοίκηση ακολουθεί τις διατάξεις του νέου νόμου περί κηρύξεως αυθαιρέτων και προχωρεί στην έκδοση της υπ΄ αριθ. …/13.3.2013 γνωμοδότησης του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (γνωμοδότηση που δεν προέβλεπε ο προϊσχύων νόμος) και περαιώνει τη διαδικασία σύμφωνα με τις ισχύουσες πλέον διατάξεις του άρθ. 6 Ν 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός», τις οποίες και επικαλείται στην απόφαση.

ΙΙ. Κρίσιμες διατάξεις

Α. Ν 1577/1985 (ΦΕΚ Α΄ 210 – ΓΟΚ)

ʼρθρο 4 παρ. 2α) Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ή του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να χαρακτηρίζονται ως διατηρητέα, μεμονωμένα κτίρια ή Τμήματα κτιρίων ή συγκροτήματα κτιρίων, ως και στοιχεία του περιβάλλοντος χώρου αυτών, όπως επίσης και στοιχεία του φυσικού ή και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος χώρου, όπως αυλές, κήποι, θυρώματα και κρήνες καθώς και μεμονωμένα στοιχεία πολεοδομικού (αστικού ή αγροτικού) εξοπλισμού ή δικτύων, όπως πλατείες, κρήνες, διαβατικά, λιθόστρωτα, γέφυρες που βρίσκονται εντός ή εκτός οικισμών, για τον σκοπό που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο και να καθορίζονται ειδικοί όροι προστασίας και περιορισμοί δόμησης και χρήσης, κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του νόμου ατού και από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη.

Με όμοια απόφαση μπορεί να χαρακτηρίζεται ως διατηρητέα η χρήση ακινήτου με ή χωρίς κτίσματα εντός ή εκτός οικισμών.

Η παραπάνω έκθεση αποστέλλεται στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία και στον οικεί δήμο ή κοινότητα, ο οποίος εντός πέντε (5) ημερών από τη λήψη της υποχρεούται να την αναρτήσει στο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα. Για την ανάρτηση αυτή δημοσιεύεται από τον Δήμο ή Κοινότητα σχετική πρόσκληση προς τους ενδιαφερομένους σε μία τοπική εφημερίδα, αν εκδίδεται ή σε μία εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διατυπώσουν αντιρρήσεις προς την αρμόδια υπηρεσία του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης. Αν ο Δήμος ή η Κοινότητα δεν τηρήσει όσα αναφέρονται προηγουμένως, η περαιτέρω διαδικασία χαρακτηρισμού συνεχίζεται νόμιμα μετά την πάροδο ενός μήνα από την αποστολή της εκθέσεως στον Δήμο ή την Κοινότητα. Η παραπάνω διαδικασία μπορεί να παραλείπεται, εφ΄ όσον η έκθεση κοινοποιηθεί απ΄ ευθείας στον ενδιαφερόμενο. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο ενδιαφερόμενος μπορεί να διατυπώσει τις αντιρρήσεις του μέσα σε έναν μήνα από την κοινοποίηση της εκθέσεως.

Β. Ν 4067/2012 (ΦΕΚ Α΄ 79 – Νέος ΓΟΚ)

ʼρθρο 6 παρ. 3α) Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας και γνώμη του «αρμοδίου» Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να χαρακτηρίζονται ως διατηρητέα, μεμονωμένα κτίρια ή τμήματα κτιρίων ή συγκροτήματα κτιρίων, ως και στοιχεία του περιβάλλοντος χώρου αυτών, όπως επίσης και στοιχεία του φυσικού ή και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος χώρου, όπως αυλές, κήποι, θυρώματα και κρήνες καθώς και μεμονωμένα στοιχεία πολεοδομικού (αστικού ή αγροτικού) εξοπλισμού ή δικτύων, όπως πλατείες, κρήνες, διαβατικά, λιθόστρωτα, γέφυρες που βρίσκονται εντός ή εκτός οικισμών, για τον σκοπό που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο και να καθορίζονται ειδικοί όροι προστασίας και περιορισμοί δόμησης και χρήσης, κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του νόμου αυτού και από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη.

Με όμοια απόφαση μπορεί να χαρακτηρίζεται ως διατηρητέα η χρήση ακινήτου με ή χωρίς κτίσματα εντός ή εκτός οικισμών επίσης και το τυχόν όνομα ή επωνυμία με την οποία η χρήση αυτή συνδέθηκε με το διατηρητέο χαρακτήρα της, ιστορικό, λαογραφικό ή άλλο.

Η παραπάνω έκθεση αποστέλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης και στον οικείο Δήμο, ο οποίος εντός πέντε (5) ημερών από τη λήψη της υποχρεούται:

– να ενημερώσει εγγράφως την αρμόδια υπηρεσία για την παραλαβή της αιτιολογικής εκθέσεως

– να αναρτήσει την αιτιολογική έκθεση στο δημοτικό κατάστημα και το διαδίκτυο,

– να δημοσιεύσει σχετική ενημερωτική πρόσκληση για την ανάρτηση προς τους ενδιαφερομένους σε μία τοπική εφημερίδα, αν εκδίδεται ή σε μία εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού,

– να τοιχοκολλήσει την ενημερωτική πρόσκληση στα προτεινόμενα προς χαρακτηρισμό ακίνητα.

Οι ιδιοκτήτες μπορούν να διατυπώσουν αντιρρήσεις προς την αρμόδια υπηρεσία του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης. Αν ο Δήμος δεν τηρήσει όσα αναφέρονται προηγουμένως, η περαιτέρω διαδικασία χαρακτηρισμού συνεχίζεται νόμιμα μετά την πάροδο δύο (2) μηνών από την αποστολή της έκθεσης στον Δήμο.

Η παραπάνω διαδικασία μπορεί να παραλείπεται, εφ΄ όσον η έκθεση κοινοποιηθεί απ΄ ευθείας στον ιδιοκτήτη. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο ιδιοκτήτης μπορεί να διατυπώσει τις αντιρρήσεις του μέσα σε ένα (1) μήνα από την κοινοποίηση της έκθεσης.

Παρ. 5α) Προϋπόθεση για την Έγκριση Δόμησης και χορήγηση ʼδειας Δόμησης για την ανέγερση οικοδομών ή προσθηκών σε υφιστάμενα κτίρια σε ακίνητα όμορα διατηρητέων κτιρίων, αποτελεί η σύμφωνη γνώμη του οικείου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, το οποίο γνωμοδοτεί με γνώμονα την προστασία και ανάδειξη της αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας του διατηρητέου κτιρίου. Με απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί να καθορίζονται ειδικότερα τα κριτήρια για την εφαρμογή της ανωτέρω διατάξεως.

ΙΙΙ. Η συγκριτική μελέτη των άνω διατάξεων προσδιορίζει τις διαφορές στη διαδικασία εκδόσεως απόφασης για την κήρυξη ακινήτου ως διατηρητέου στην απαίτηση από τον νέο νόμο να υπάρχει και γνώμη του αρμοδίου Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής καθώς και στον τρόπο δημοσιότητας της αιτιολογικής εκθέσεως, όπου απαιτείται, επιπροσθέτως των όσων προέβλεπαν οι προγενέστερες διατάξεις και ανάρτηση από τον αρμόδιο Δήμο αυτής στο διαδίκτυο καθώς και τοιχοκόλληση της ενημερωτικής προσκλήσεως για την ανάρτηση στα προτεινόμενα προς χαρακτηρισμό ακίνητα.

Και οι δύο νόμοι πάντως ορίζουν ότι η διαδικασία δημοσιότητας της αιτιολογικής εκθέσεως, που ο καθένας προβλέπει, μπορεί να παραλείπεται, εφ΄ όσον η έκθεση κοινοποιηθεί απ΄ ευθείας στον ιδιοκτήτη. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο ενδιαφερόμενος μπορεί να διατυπώσει τις αντιρρήσεις του μέσα σε έναν μήνα από την κοινοποίηση της εκθέσεως.

IV. Με τις ανωτέρω διατάξεις του άρθ. 6 παρ. 3α Ν 4067/2012 (αλλά και τις προηγούμενες του άρθ. 4 παρ. 2α Ν 1577/1985, ως ίσχυε), ορίζεται ως ουσιώδης τύπος της διαδικασίας κήρυξης κτιρίων ως διατηρητέων η ενημέρωση των ενδιαφερομένων ιδιοκτητών είτε με την κοινοποίηση σε αυτούς της αιτιολογικής εκθέσεως είτε με την ανάρτηση αυτής στο οικείο δημοτικό κατάστημα και το διαδίκτυο, σχετική δημοσίευση, επιμέλεια των Δήμων, σε μία τοπική εφημερίδα ή σε μία εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού, περί της γενομένης αναρτήσεως, μαζί με την πρόσκληση προς τον ενδιαφερόμενο να υποβάλουν τυχόν αντιρρήσεις κατά του χαρακτηρισμού. Η κατά τα ανωτέρω γνωστοποίηση της αιτιολογικής εκθέσεως στον ενδιαφερόμενο με έναν από τους ανωτέρω διαζευκτικώς οριζομένους δύο τρόπους, σκοπεί να του παράσχει τη δυνατότητα να λάβει πλήρη γνώση του περιεχομένου της αιτιολογικής εκθέσεως, δηλ. των λόγων, για τους οποίους προτείνεται ο χαρακτηρισμός του κτίσματος ως διατηρητέου και να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός της τασσομένης από τον νόμο προθεσμίας, προκειμένου να ακολουθήσει η γνώμη του αρμοδίου Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, μετά την συνεκτίμηση και των τυχόν προβληθεισών αντιρρήσεων και τέλος, η έκδοση και η δημοσίευση της σχετικής υπουργικής αποφάσεως. Τούτων έπεται ότι η μη τήρηση ή η πλημμελής τήρηση του ανωτέρω ουσιώδους τύπου επάγεται ακυρότητα της τελικώς εκδιδομένης πράξεως (βλ. ΣτΕ 4658/2011, 1525/2008, 3635/2006).

V. Επειδή κατά τη γενική αρχή του διοικητικού δικαίου, η νομιμότητα της διοικητικής πράξεως κρίνεται, εφ΄ όσον δεν ορίζεται ή δεν συνάγεται άλλως από τον νόμο, σύμφωνα με το νομοθετικό καθεστώς, που ισχύει κατά τον χρόνο της εκδόσεώς της (Ε. Σπηλιωτόπουλος, Εγχειρίδιον Διοικητικού Δικαίου, παρ. 445, ΣτΕ 4534/2013, 3213/2012, 2742/2008). Κάμψη της ανωτέρω αρχής μπορεί να θεσπισθεί μόνο με ειδική μεταβατική διάταξη στη νέα ρύθμιση (ΣτΕ 3662/2000, 2726/1993).

Εξ άλλου ενδιάμεσες ενέργειες της διαδικασίας, όπως η αιτιολογική έκθεση για τον χαρακτηρισμό ακινήτου ως διατηρητέου, εκδιδομένη από την αρμόδια υπηρεσία και συνοδευομένη από τα κατά νόμον δικαιολογητικά χωρίς να περιλαμβάνει χρόνο ισχύος της, νομίμως εξεδόθη και βάσει του νέου νομοθετικού καθεστώτος, εφ΄ όσον ουδεμία μεταβολή επέρχεται ως προς αυτήν με τις νεώτερες διατάξεις (ΣτΕ 570/2012) και μπορεί να ληφθεί υπ΄ όψη χωρίς επανάληψή της. Ωσαύτως και η διαδικασία γνωστοποίησης της αιτιολογικής εκθέσεως, που ολοκληρώθηκε με το προηγούμενο καθεστώς διά της υποβολής αντιρρήσεων, καλύπτεται και από το νέο νομοθετικό καθεστώς, εφ΄ όσον πληρώθηκε ο σκοπός του νόμου, ήτοι οι ενδιαφερόμενοι έλαβαν γνώση και υπέβαλαν αντιρρήσεις, οπότε οι επιγενόμενες τροποποιήσεις στον τρόπο δημοσιεύσεως της αιτιολογικής εκθέσεως και αν εγένοντο εκ νέου, δεν θα παρήγαν κανένα νέο αποτέλεσμα.

VI. Κατόπιν όλων των ανωτέρω και των δοθεισών ερμηνειών στις προπαρατεθείσες διατάξεις, συνάγεται, κατά την ομόφωνη γνώμη του τμήματος, ότι η υπό κρίση υπ΄ αριθ. 2879/7.5.2013 απόφαση χαρακτηρισμού ως διατηρητέων των σε αυτήν περιγραφομένων επτά (7) , δημοσιευθείσα στο ΦΕΚ 181/28.5.2013, διέπεται στο σύνολό της από την ισχύουσα κατά τον χρόνο αυτόν νομοθεσία (Ν 4067/2012), εφ΄ όσον δεν υπάρχουν μεταβατικές διατάξεις, που να ορίζουν άλλως, ήτοι η διαδικασία δημοσιότητος της αιτιολογικής εκθέσεως είναι αυτή επακριβώς, που ορίζεται με τις διατάξεις της παρ. 3α του άρθ. 6 Ν 4067/2012. Κατά συνέπεια, εφ΄ όσον δεν προκύπτει ότι οι ως άνω ενδιαφερόμενοι που υπέβαλαν αίτηση θεραπείας, έλαβαν γνώση, η ανωτέρω απόφαση θα πρέπει να ανακληθεί και να επαναληφθεί η διαδικασία δημοσιότητος από του σημείου της αιτιολογικής εκθέσεως ως προς αυτούς. Επειδή δε ο νόμος δίδει τη διαζευκτική δυνατότητα είτε να λάβουν χώρα οι οριζόμενες πράξεις δημοσιότητος από τον οικείο Δήμο είτε να κοινοποιηθεί αυτή στον ιδιοκτήτη, προτείνεται να κοινοποιηθεί νομίμως η αιτιολογική έκθεση προς τους ιδιοκτήτες του φερομένου ως χαρακτηριζομένου διατηρητέου κτιρίου, που δεν προκύπτει ότι έλαβαν γνώση, οι οποίοι και θα έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν, εφ΄ όσον επιθυμούν, αντιρρήσεις εντός μηνός. Στη συνέχεια, το θέμα θα πρέπει να επανακριθεί, ως προς αυτούς, στο Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής και να εκδοθεί εκ νέου νόμιμη νέα υπουργική απόφαση χαρακτηρισμού. Ενταύθα σημειώνεται ότι η παρούσα γνωμοδότηση δεν εξετάζει θέματα σχετικά με την αίτηση θεραπείας.

VII. Έπειτα από τα προεκτεθέντα, η απάντηση που αρμόζει κατά την ομόφωνη γνώμη του Τμήματος στο υπό κρίση ερώτημα είναι ότι η μη τήρηση του συνόλου των διατάξεων, που προβλέπονται στο άρθ. 6 παρ. 3α Ν 4067/2012 καθιστά πλημμελή και μη νόμιμη την υπ΄ αριθ. 28796/7.5.2013 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ, για τους ανωτέρω λόγου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *