Η ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ*

(*Παρουσιάστηκε στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας κ Χωροταξίας στο Βόλο 28.9.2015)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΛΕΝΗΣ
Αναπληρωτής Καθηγητής
Πολεοδομικού Σχεδιασμού
κ Αστικής Διακυβέρνησης,
Τ.Μ.Χ.Π. Π.Θ.

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΠΟΥΛΑ
Πολ. Μηχανικός, Πρόεδρος ΤΕΕ Μαγνησίας
Υπ. Διδάκτωρ Π.Θ. Τ.Μ.Χ.Π.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΣΧΟΣ
Δικηγόρος
Μ.Δ.Ε. Δημοσίου Δικαίου Δ.Π.Θ.
–Ποινικού Δικαίου Δ.Π.Θ.
–Χωροταξίας, Πολεοδομίας Π.Θ.
Υπ. Διδάκτωρ Π.Θ. Τ.Μ.Χ.Π.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΜΕΝΙΔΗΣ
Τοπογράφος μηχανικός
υπ.Μ.Δ.Ε. Πολεοδομίας – Χωροταξίας Π.Θ.

Περίληψη

    Το ζήτημα των χωροθετήσεων εγκαταστάσεων κοινωνικής υποδομής μεγάλης κλίμακας σε μία πόλη είναι εξαιρετικής σημασίας και πολλαπλών διαστάσεων, σε σχέση με την επιρροή του στις αστικές λειτουργίες. Η επιρροή αυτή είναι άμεση –μέσω αυτών καθαυτών των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται σ’ αυτές και των πολλαπλών επιρροών τους στους τομείς αναφοράς τους- αλλά και έμμεση, με την δυνατότητα, π.χ. συνεισφοράς της αρχιτεκτονικής τους στην μετατροπή των κελυφών τους σε τοπόσημα, και την συνεπάγωγη αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητας της πόλης που τις φιλοξενεί.

Λόγω της σημασίας αυτής, λοιπόν, οι χωροθετήσεις τέτοιου είδους αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους πολίτες των αντιστοίχων πόλεων-φορέων, και αποτελούν θέμα συζητήσεων, διαβουλεύσεων, αντιπαραθέσεων, και πολιτικών χειρισμών, διαφανών ή μη. Οι συμμετοχικές διαδικασίες γίνονται συχνά με ελλιπή ή μονομερή πληροφόρηση και με έλλειψη γνώσης όλων των δυνατών εναλλακτικών, και των τομέων επιρροής. Παράλληλα τα  συμφέροντα συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων (συντεχνίες)  επηρεάζουν σε μέγιστο βαθμό όχι μόνο τις συμμετοχικές διαδικασίες, αλλά και την κατάληξη στην οποιαδήποτε λύση.

Η παρούσα εισήγηση περιγράφει και αναλύει ένα μοντέλο διαβούλευσης που συνδυάζει την πληρότητα και την διαφάνεια πληροφόρησης, με μία ex antes αξιολόγηση πιθανών λύσεων, και με ποσοτικοποίηση κριτηρίων, ώστε να ελαχιστοποιείται η ασάφεια επιχειρημάτων στην έκφραση προτίμησης. Το μοντέλο αυτό εφαρμόστηκε με επιτυχία και περιγράφεται ως μελέτη περίπτωσης (case study) της εισήγησης.

Στα πλαίσια της διαβούλευσης για τη διατύπωση προτάσεων, επί της μελέτης της αναθεώρησης και επέκτασης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Βόλου (Β1 φάση), τέθηκε και το θέμα της χωροθέτησης του Δικαστικού Μεγάρου Βόλου, ένα ζήτημα το οποίο ουδέποτε προσεγγίστηκε με επιστημονικά κριτήρια, παρόλη την πραγματική και επιτακτική ανάγκη ανεύρεσης βιώσιμης λύσης.

Τον Σεπτέμβριο του 2012 ο Δήμος Βόλου παρουσίασε σε ανοικτή συζήτηση, μια έκθεση πρότασης για το θέμα της χωροθέτησης. Η ομάδα εργασίας που συγκροτήθηκε, με εκπροσώπους του Δήμου, του ΤΕΕ και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προχώρησε στη διερεύνηση του θέματος της χωροθέτησης του Δικαστικού Μεγάρου Βόλου, στην μεθόδευση της αξιολόγησης και τον καθορισμό των κριτηρίων και τελικά αξιολόγησε και κατέληξε στα τελικά συμπεράσματα για εννέα συνολικά προτάσεις, εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος Βόλου.

Η εισήγηση επικεντρώνεται στην ουσία της πρότασης, στην αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων, τα κριτήρια – δείκτες που τέθηκαν, τον τρόπο βαθμολόγησης αυτών και κυρίως στην μεθοδολογία που ακολουθήθηκε.

Λέξεις Κλειδιά : Συμμετοχικές Διαδικασίες, χωροθέτηση, δικαστικό μέγαρο Βόλου, πολεοδομικός σχεδιασμός, ΓΠΣ

 

 

1.    Εισαγωγή

Η χωροθέτηση εγκαταστάσεων, είναι ένα σύνηθες αλλά ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζεται στη λήψη αποφάσεων. Ο στρατηγικός σχεδιασμός ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης εξαρτάται πρωταρχικά από την επιλογή του χώρου στον οποίο θα δημιουργηθούν μια ή περισσότερες εγκαταστάσεις, προκειμένου νε εξυπηρετήσουν μια συγκεκριμένη κατανομή πελατών – πολιτών. Η τοποθεσία που θα επιλεγεί για την δημιουργία μιας εγκατάστασης, καθορίζει ως επί το πλείστον την επιτυχημένη παροχή των υπηρεσιών για τις οποίες σχεδιάστηκε, η εγκατάσταση αυτή. Η χωροθέτηση εγκαταστάσεων αντιπροσωπεύει μακροχρόνιες επενδύσεις, λόγω του κόστους απόκτησης ιδιοκτησίας και των υψηλών κατασκευαστικών εξόδων. Προκειμένου λοιπόν, να είναι επιτυχημένη η λειτουργία της εγκατάστασης και η επένδυση παραγωγική, θα πρέπει να διαμορφωθεί μια ορθολογική διαδικασία λήψης αποφάσεων που θα επικεντρώνεται στους σημαντικούς παράγοντες και τα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την αποδοτικότητα της εγκατάστασης.
Τυπικά παραδείγματα χωροθέτησης εγκαταστάσεων του δημόσιου τομέα είναι τα αστυνομικά τμήματα, οι βιβλιοθήκες, τα δικαστικά μέγαρα, οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας, κ.α. Οι διαφορετικές αντιλήψεις για την επίτευξη των στόχων στα προβλήματα της χωροθέτησης, μεταβάλλουν αντίστοιχα τα πιθανά μαθηματικά πρότυπα χωροθέτησης κατανομής που εφαρμόζονται. Η κατηγορία προβλημάτων του ιδιωτικού τομέα, συνήθως χρησιμοποιεί την τυπική συνάρτηση αποδοτικότητας minisum (Eiselt and Laporte 1995). Σ’ αυτές τις περιπτώσεις οι εγκαταστάσεις τοποθετούνται έτσι ώστε να ελαχιστοποιούν το άθροισμα του συνολικού κόστους μεταφοράς. Αντίθετα στις δραστηριότητες του δημόσιου τομές, εφαρμόζεται ευρέως η τυπική συνάρτηση ισότητας minmax, όπως για παράδειγμα στην χωροθέτηση μονάδων υγείας, έτσι ώστε να μειώνεται ο χρόνος πρόσβασης των πολιτών στις μονάδες εξυπηρέτησης, ακόμα και των πιο απομακρυσμένων περιοχών.
Το θέμα της χωροθέτησης του Δικαστικού Μεγάρου Βόλου αποτελούσε επί πολλά χρόνια σημείο τριβής και έντονης συζήτησης στο δημόσιο διάλογο. Η ελλιπής ενημέρωση, η μονόπλευρη και αποσπασματική προσέγγιση του θέματος από συντεχνιακές επαγγελματικές ομάδες, η προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης, προχώρησαν σε αποτυχημένες και μη εφαρμόσιμες προτάσεις, με αποτέλεσμα την «διαιώνιση» του θέματος της χωροθέτησης και την συσσώρευση των προβλημάτων, με την παραμονή στο υπάρχον, ακατάλληλο και ανεπαρκές δικαστικό μέγαρο.,   .

2.  Χαρακτηριστικά Δικαστικού Μεγάρου Βόλου
2.1       Στοιχεία Δικαστικού Μεγάρου Βόλου
Το Δικαστικό Μέγαρο Βόλου, βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στην δυτική πλευρά της Πλατείας Ελευθερίας και καταλαμβάνει ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο, που περικλείεται από τις οδούς Ιωλκού, Α. Γαζή, Κουταρέλια και Γ. Καρτάλη. Πρόκειται για διώροφο λιθόκτιστο κτίριο το οποίο άρχισε να κατασκευάζεται στις αρχές του 20ου αιώνα με δαπάνες του κληροδοτήματος Συγγρού και περατώθηκε τη δεκαετία του 1920 . Στην αρχική του μορφή είχε πλούσιο διάκοσμο από μαρμάρινα και τραβηχτά διακοσμητικά στοιχεία, πολλά από τα οποία καταστράφηκαν από τους σεισμούς του 1955 που έπληξαν την περιοχή και τις επισκευαστικές εργασίες που ακολούθησαν τους σεισμούς. Το 1974 στην πίσω πλευρά του κτιρίου έγιναν δύο προσθήκες ίσου ύψους με το παλιό κτίριο, προκειμένου να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες των Δικαστηρίων για λειτουργικούς χώρους, προσθήκες όμως που αλλοίωσαν ως ένα βαθμό την αρχική αρχιτεκτονική σύνθεση. Το υφιστάμενο κτίριο έχει εμβαδόν 1.348,21 τ.μ
Εικόνα 1. Το δικαστικό μέγαρο Βόλου και η Πλ. Ελευθερίας. Καρτ-Ποστάλ περι το 1955

Πηγή :Εκδότης – φωτογράφος Κ.Στουρνάρας, Συλλογή Στ. Μπατουδάκη

2.2    Ακαταλληλότητα Υφιστάμενου Κτιρίου
Η ανάγκη δημιουργίας νέου χώρου ως Δικαστικού Μεγάρου, κρίνεται απολύτως απαραίτητη εδώ και πολλά χρόνια, αφού το υφιστάμενο κτίριο δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της εποχής, πολύ δε περισσότερο όταν δεν έχει καν τις απαραίτητες προϋποθέσεις λειτουργίας ως  χώρος συνάθροισης κοινού, σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις. Η εκδίκαση υποθέσεων σε γραφεία, η απουσία χώρων για τα αρχεία, η συσσώρευση υπαλλήλων σε περιορισμένους και ακατάλληλους χώρους, η απουσία αποχωρητηρίων, η λειτουργία του Διοικητικού Πρωτοδικείου σε άλλο χώρο (μισθωμένο διαμέρισμα σε πολυκατοικία στην οδό Ιάσονος), η έλλειψη χώρων στάθμευσης, η έλλειψη ανελκυστήρων, η έλλειψη εξόδων κινδύνου, η έλλειψη υποδομών για ΑμεΑ, είναι μερικά μόνο από τα αντικειμενικά προβλήματα του συγκεκριμένου κτιρίου.  Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι το υφιστάμενο κτίριο όχι μόνο δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες και τις χρήσεις ενός δικαστικού μεγάρου, αλλά αντιθέτως με τις βασικές ελλείψεις αποτελεί τροχοπέδη στην απονομή της δικαιοσύνης.

Περαιτέρω ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα λειτουργίας του δικαστικού μεγάρου, στην υφιστάμενη θέση, αποτελεί η μεγάλη κυκλοφοριακή φόρτιση που προκαλεί στην λειτουργία της πόλης. Η έλλειψη χώρων στάθμευσης, η προσέλκυση μεγάλου αριθμού υπαλλήλων και απασχολούμενων στο δικαστικό μέγαρο, ο μεγάλος αριθμός επισκεπτών δημιουργούν συνθήκες κυκλοφοριακής συμφόρησης, με όλες τις δυσμενείς για την πόλη συνέπειες.

2.3.     Διατηρητέος Χαρακτήρας Δικαστικού Μεγάρου
Με την  υπ’ αρ. 2258/44523/27.8.1998 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού,  χαρακτηρίζεται ως «ιστορικό διατηρητέο μνημείο το Δικαστικό Μέγαρο Βόλου με τον περιβάλλοντα χώρο του στα όρια της ιδιοκτησίας του, γιατί αποτελεί αξιόλογο και αντιπροσωπευτικό δείγμα κτιρίου αρχιτεκτονικής δημοσίου κτιρίου της περιόδου του μεσοπολέμου, σημαντικό για τη μελέτη της ιστορίας της αρχιτεκτονικής στην περιοχή. Επίσης είναι σημείο αναφοράς για τους κατοίκους της πόλης, συνδεδεμένο με ιστορικές μνήμες»
Η προστασία της κληρονομιάς αυτής συνίσταται κατά τις συνταγματικές διατάξεις (αρ. 24 παρ. 1-6) στη διατήρηση στο διηνεκές αναλλοίωτων τόσο των παραπάνω μνημείων και κάθε στοιχείου του πολιτιστικού περιβάλλοντος και συνεπάγεται τη δυνατότητα επιβολής και των αναγκαίων μέτρων και περιορισμών της ιδιοκτησίας για την αποκατάσταση στην αρχική τους μορφή, όταν έχουν φθαρεί από το χρόνο ή άλλες ανθρώπινες ενέργειες ή άλλα περιστατικά  . Επομένως, κάθε επέμβαση . ακόμη και πλησίον μνημείου πρέπει, καταρχήν, να αποβλέπει στην προστασία και ανάδειξη αυτού, να ενεργείται δε εν όψει των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών και του είδους του μνημείου και επί τη βάσει των δεδομένων της επιστήμης, απαγορευομένων επεμβάσεων και χρήσεων μη συμβατών προς την κατά προορισμό χρήση του μνημείου
Εξάλλου δεν μπορεί να γίνεται λόγος για αποχαρακτηρισμό, αφού σύμφωνα με τη νομολογία του ΣτΕ  δεν επιτρέπεται ο αποχαρακτηρισμός διατηρητέου κτιρίου, «εκτός εάν διαπιστωθεί αιτιολογημένα ότι ο χαρακτηρισμός του είχε γίνει χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις ή είχε εμφιλοχωρήσει πλάνη.

2.4.  Αποτυχημένες Απόπειρες Χωροθέτησης
Η όποια συζήτηση πραγματοποιούνταν σχετικά, γινόταν πρόχειρα και σπασμωδικά, χωρίς να λαμβάνονται σημαντικοί παράμετροι υπόψη, όπως ο χαρακτηρισμός του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου ως διατηρητέου μνημείου. Αυτό είχε ως συνέπεια να προβάλλονται, κυρίως από μη ειδικούς και να συζητούνται προτάσεις, εκ των πραγμάτων μη ρεαλιστικές.
α. Ενδεικτικά και τελείως περιληπτικά αναφέρουμε την πρόταση της αξιοποίησης του κτιρίου Ταχυδρόμου, στην οδό Αντωνοπούλου. Ένα κτίριο επί του οποίου δύο όροφοι είναι αυθαίρετοι και για το οποίο η Θεμις Κατασκευαστική Α.Ε., το 2007 έθεσε θέματα στατικής επάρκειας. Παρά τα εν γένει προβλήματα είναι χαρακτηριστικό, ότι αυτή η πρόταση συζητιέται ακόμη και σήμερα.
β. Περαιτέρω προβλήθηκε  η πρόταση μελετητικού γραφείου για υπόσκαφο κτίριο, στο ήδη υφιστάμενο δικαστικό μέγαρο. Η πρόταση, έστω και σε επίπεδο ιδέας  (παρόλο που δεν προκηρύχθηκε ποτέ αρχιτεκτονικός διαγωνισμός), παρουσίασε σημαντικές ελλείψεις, ενώ δεν έλυνε βασικά θέματα και προϋποθέσεις που θέτει η κείμενη νομοθεσία για τους χώρους συνάθροισης κοινού κλπ., ενώ παρέβλεπε τον διατηρητέο χαρακτήρα του ήδη υφιστάμενο κτιρίου. Οι απόψεις αυτές βασιζόταν κυρίως στην εσφαλμένη νομική άποψη, ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί αποχαρακτηρισμός του κτιρίου.
γ. Το 2008, το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου, έλαβε την 43/2008 απόφαση του με την οποία αποφάσισε κατά πλειοψηφία : «1) να αναδειχθεί το αρχικό διατηρητέο κτίριο των Δικαστηρίων με τα μορφολογικά στοιχεία που κατασκευάσθηκε πριν από χρόνια και τα οποία έχουν αλλοιωθεί.2) να ανεγερθεί ένα σύγχρονο και λειτουργικό κτίριο που θα καλύπτει τις ανάγκες του δικαστικού μεγάρου αφού πρώτα κατεδαφιστεί η μεταγενέστερη προσθήκη η οποία είναι κακόγουστη και δυσλειτουργική και έρχεται σε αντίθεση με το παλιό κτίριο και  3) στον ακάλυπτο χώρο των Δικαστηρίων να γίνει υπόγειος χώρος στάθμευσης ο οποίος θα συνδυαστεί με την υπόγεια στάθμευση κάτω από την οδό Ιωλκού και την πλατεία Ελευθερίας και με τελική κατασκευή στην επιφάνεια του χώρου αυτού με άλλες λειτουργίες που θα αναδεικνύουν την ιστορική αξία των δικαστηρίων και της πλατείας.» Η πρόταση αυτή ναυάγησε μετά την αρνητική και ιδιαίτερα τεκμηριωμένη  εισήγηση με αρ. 2366/8/9/2008 της Εφορείας Νεοτέρων Μνημείων.  Επίσης παρέβλεπε την διαμορφωμένη νομολογία του ΣτΕ για την απαγόρευση κατασκευής υπογείων χώρων στάθμευσης κάτω από κοινόχρηστους χώρους πρασίνου.
δ.    Στις 26.5.2005 ο πρώην Δήμος Ν. Ιωνίας με την υπ’ αρ. 6/26.5.2005 απόφαση του αποφάσισε κατά πλειοψηφία «την έγκριση της τροποποίησης σχεδίου πόλης για χαρακτηρισμό έκτασης εντός του Δημοτικού Πολιτιστικού ʼλσους ως «Χώρος Ανέγερσης Δικαστικού Μεγάρου».  Κατά της «προβληματικής» αυτής απόφασης, υπέβαλε ένσταση  δημοτικός σύμβουλος, η οποία απορρίφθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Ν. Ιωνίας. Περαιτέρω ο Νομάρχης Μαγνησίας με την υπ’ αρ. 9681/9.12.2005 απόφαση του, αποφάσισε την μη τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 207α για το χαρακτηρισμό έκτασης εντός του Πολιτιστικού ʼλσους ως «Χώρου Ανέγερσης Δικαστικού Μεγάρου» και την εξέταση του θέματος στα πλαίσια της μελέτης αναθεώρησης του Γ.Π.Σ. Βόλου – Ν. Ιωνίας.

3.   Η Αφετηρία και το Πλαίσιο Συζήτησης της νέας προσπάθειας χωροθέτησης

3.1 Συμμετοχικές Διαδικασίες Γ.Π.Σ. Βόλου
Ο Δήμος Βόλου έθεσε τον Φεβρουάριο του 2011 σε δημόσια διαβούλευση την Β1 φάση της αναθεώρησης και επέκτασης του Γ.Π.Σ του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου. Λόγω της χρονικής ταύτισης με την  προώθηση του σχεδίου Π.Δ. για το Ρυθμιστικό Σχέδιο  Βόλου, οι διαδικασίες διαβουλεύσεις παρατάθηκαν σημαντικά.  Αποφασίστηκε ότι ένα σημαντικό θέμα χωροθέτησης θα έπρεπε να ιδωθεί και να αξιολογηθεί μέσα από την μελέτη του Γ.Π.Σ. πολύ δε περισσότερο αυτό του δικαστικού μεγάρου, με τις όποιες εμπειρίες από τις προηγηθείσες αποτυχημένες εμπειρίες συζήτησης και λήψης απόφασης χωροθέτησης. Εξάλλου η ανάγκη εξέτασης του θέματος της χωροθέτησης του Δικαστικού Μεγάρου από την μελέτη αναθεώρησης του Γ.Π.Σ., είχε ήδη επισημανθεί  και κατά την εξέταση διαφόρων προτάσεων που συζητήθηκαν κατά καιρούς.    Στα πλαίσια αυτά στις 26.7.2012  ο Δήμος Βόλου  απέστειλε σε όλους τους φορείς του, την πρόταση του  προκειμένου να υποβληθούν παρατηρήσεις, ενστάσεις, αντιρρήσεις. Η πρόταση του Δήμου  συνδύαζε την μεταφορά του Σωφρονιστικού Καταστήματος (Ε.Κ.Κ.Ν) από την οδό Μεταμορφώσεως, στις Μικροθήβες,  και αντίστοιχα η χωροθέτηση του δικαστικού μεγάρου στον χώρο των φυλακών, με παράλληλη ανάπλαση της Πλ. Ελευθερίας και αλλαγής χρήσης του υφιστάμενου κτιρίου των δικαστηρίων με χρήσεις μουσείο δικαιοσύνης, συνεδριακό χώρο, πινακοθήκη. Ενώ γινόταν λόγος για την ανάπτυξη ενός «διάλογο ανάμεσα στην Πλατεία Ελευθερίας και το Δικαστικό Μέγαρο»

Από το δημόσιο διάλογο για το θέμα αυτό και την εξέταση της εμπειρίας άλλων πόλεων, προέκυψε η ανάγκη επιλογής της καλύτερης δυνατής λύσης, με βάση την εμπεριστατωμένη και επιστημονική μεθοδολογία που ακολούθησε για ακριβώς παρόμοια περίπτωση η πόλη της Καβάλας. Από την ανοικτή αυτή συζήτηση προέκυψε η πρόθεση όλων των φορέων για την επιλογή της καλύτερης δυνατής λύσης με καθαρά επιστημονικά και τεχνοκρατικά κριτήρια. Για το λόγο αυτό συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας, αποτελούμενη από εκπροσώπους του Δήμου Βόλου, του  Πανεπιστήμιου και του ΤΕΕ. Αντικείμενο της ομάδας εργασίας αποτέλεσε η η διερεύνηση του θέματος της χωροθέτησης του Δικαστικού Μεγάρου Βόλου και η αξιολόγηση όλων των μέχρι σήμερα δημοσιοποιηθεισών προτάσεων για το θέμα αυτό, σε σχέση με τις διαπιστωθείσες απόψεις στο δημόσιο διάλογο, ώστε οι τελικές προτάσεις να αποτελέσουν μέρος της πρότασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου επί της Β1 φάσης της μελέτης της αναθεώρησης και επέκτασης του Γ.Π.Σ

3.2. Κατευθύνσεις Γ.Π.Σ. – Ρ.Σ.Β.
Από το υφιστάμενο Γ.Π.Σ. Βόλου – Ν. Ιωνίας (ΦΕΚ 566 Δ’ / 31.10.1985 παρ 1Αβ) η χωροθέτηση των κτιρίων Διοίκησης προτείνεται : «στην περιοχή των σταθμών τραίνου, ΚΤΕΛ, και του λιμανιού με συνέπεια την έκταση του κέντρου της πόλης προς τη δυτική περιοχή». Η Μελέτη της αναθεώρησης του Γ.Π.Σ. θέτει  ως βασική κατεύθυνση τα εξής: «γενική επιδίωξη της μελέτης είναι η εξομάλυνση της σημερινής έντονα μονοκεντρικής οργάνωσης, με την δημιουργία μιας ιεραρχημένης πολυκεντρικής δομής κεντρικών λειτουργιών, που θα βελτιώνει τη λειτουργικότητα της πόλης και θα ενισχύει την αναπτυξιακή προοπτική και βιωσιμότητά της…..Σε γενικές γραμμές η προτεινόμενη δομή λειτουργιών περιλαμβάνει ένα ισχυρό κέντρο στο Βόλο….ένα συμπληρωματικό ισχυρό κέντρο στη Ν. Ιωνία (στρατόπεδο Γεωργούλα) καθώς και μια σειρά από τοπικά κέντρα στις Πολεοδομικές Ενότητες του Βόλου και της Ν. Ιωνίας, ώστε οι γειτονιές της πόλης να αποκτήσουν ένα κεντρικό σημείο κοινωνικής και οικονομικής αναφοράς και να αναβαθμισθούν. Γενική επιδίωξη είναι οι κεντρικές λειτουργίες να μην αναπτύσσονται εκατέρωθεν σημαντικών οδικών αξόνων, ώστε να αποφεύγονται τα κυκλοφοριακά προβλήματα που δημιουργούνται σε τέτοιες περιπτώσεις.» Προκειμένου να εξομαλυνθεί η σημερινή έντονη μονοκεντρική δομή της πόλης του Βόλου και να ενισχυθεί το χαρακτηριστικό της πολυκεντρικότητας προτείνεται τόσο από την μελέτη Ρυθμιστικού Σχεδίου Βόλου (ΡΣΒ)  όσο και από την μελέτη Αναθεώρησης και Επέκτασης του Γενικού Πολεοδομικού Σχέδιου (ΓΠΣ)   Βόλου η αποκέντρωση κεντρικών λειτουργιών-χρήσεων πολεοδομικού κέντρου με τη δημιουργία πολλών τοπικών κέντρων.
Στην περίπτωση της μελέτης αναθεώρησης και επέκτασης του ΓΠΣ Βόλου προτείνεται η δημιουργία του Νέου Διοικητικού Κέντρου στην περιοχή Χορμοβέικων , μεταξύ Περιφερειακής οδού και Αγ. Παρασκευής. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της χωροθέτησης σύμφωνα με τους μελετητές είναι η δυνατότητα άμεσης προσπέλασης από την Περιφερειακή οδό μέσω των κόμβων Αγ. Παρασκευής και Αγ. Βαρβάρας, με αποτέλεσμα οι διαμπερείς κινήσεις στο εσωτερικό της πόλης να περιορίζονται .
4. Μεθοδολογία – Κριτήρια Χωροθετησης
Τα βήματα που ακολουθήθηκαν για την εκπόνηση του έργου της Ομάδας  είναι συνοπτικά:
α. Καταγραφή – Διερεύνηση.  β. Επισήμανση Γενικών Κατευθύνσεων. γ. Μεθόδευση Αξιολόγησης – Καθορισμός Κριτηρίων δ. Αξιολόγηση – Συμπεράσματα

4.1  Καταγραφή Διερεύνηση
Πραγματοποιήθηκε η καταγραφή όλων των θέσεων που κατά καιρούς έχουν αναφερθεί σαν πιθανές ή προσφερόμενες για την ανέγερση του νέου δικαστικού μεγάρου και η διερεύνηση των στοιχείων και των χαρακτηριστικών τους.  Ταυτόχρονα η Ομάδα Εργασίας διέτρεξε τα σχέδια του πολεοδομικού ιστού της πόλης και των επεκτάσεών της για την επισήμανση κάθε δυνατής για αξιολόγησης θέσης . Οι καταγραφείσες θέσεις με συνοπτική ονομασία  είναι οι εξής:
1.Οικόπεδο στην οδό Αθηνών, 2. Οικόπεδο εργοστασίου  «Γκλαβάνη», 3. Οικόπεδο Γ.Δήμου – Οδ. Ελύτη, 4. Οικόπεδο Γ.Δήμου, 5. Οικόπεδο στην οδό Κρήτης, 6. Οικόπεδο στην Στέγη Ανηλίκων, 7. Οικόπεδο Σωφρονιστικού Καταστήματος, οδός Μεταμορφώσεως , 8. Κτίριο «Ταχυδρόμος», 9. Υφιστάμενο Δικαστικό Μέγαρο.

Εικόνα 2 . Οι θέσεις που διερευνήθηκαν

4.2   Γενικές Κατευθύνσεις
Η ανάγκη ανέγερσης νέου δικαστικού μεγάρου στην πόλη του Βόλου και η επιτακτικότητα της ανάγκης αυτής είναι καθολικά διαπιστωμένη,. Γενική αρχή χωροθέτησης των λειτουργιών στην πόλη είναι η προσπάθεια αποσυμφόρησης του κέντρου από λειτουργίες που η φύση τους επιτρέπει την χωροθέτησή τους έξω από το κέντρο του πολεοδομικού συγκροτήματος της πόλης . Η αποκέντρωση λειτουργιών της πόλης, έτσι ώστε να παρέχεται άνεση στην άσκηση τους και ταυτόχρονα να αποσυμφορήσει το ίδιο το κέντρο της πόλης, συμβάλλει στην βελτίωση ποιότητας ζωής. Η μέθοδος για τη διαδικασία λήψης απόφασης για την χωροθέτηση του δικαστικού μεγάρου αξιολογεί κριτήρια που αφορούν την καταλληλότητα για την μελλοντική άσκηση της συγκεκριμένης λειτουργίας. Τα κριτήρια αυτά είναι κυρίως πολεοδομικής φύσεως και άλλα μη μετρήσιμα μεγέθη όπως οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις στην λειτουργία της πόλης.

4.3  Καθορισμός Κριτηρίων
Για την μεθόδευση της αξιολόγησης είναι απαραίτητος ο καθορισμός κριτηρίων και η εκτίμηση της σχετικής βαρύτητας με την οποία τα κριτήρια αυτά επηρεάζουν με τρόπο θετικό ή αρνητικό, την αποδοχή  ή απόρριψη και γενικότερα την κατάταξη από άποψη βαθμού καταλληλότητας των ελεγχόμενων θέσεων. Τα κριτήρια που καθορίστηκαν για το σκοπό αυτό περιγράφονται και αναλύονται στη συνέχεια (η διαδοχή της περιγραφής είναι ανεξάρτητη από την βαρύτητά τους).

4.3.1 Κόστος (οικοπέδου)
Στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία, το κόστος του οικοπέδου δεν μπορεί παρά να αποτελεί ένα από τα κριτήρια επιλογής παρά την όποια μεταβλητότητα του. Διευκρινίζεται ότι η αναφορά αφορά αποκλειστικά και μόνο το οικόπεδο και όχι την ανέγερση του δικαστικού μεγάρου, η οποία αποτελεί συνισταμένη πολλών και αστάθμητων παραγόντων σε σχέση με την τρέχουσα οικονομική κρίση και την συνεχή αλλαγή σχετικής νομοθεσίας. Το ιδανικό σενάριο βαρύτητας του κριτηρίου αυτού αποτελεί εάν η εξεταζόμενη εναλλακτική λύση είναι ιδιοκτησίας του ίδιου Υπουργείου Δικαιοσύνης. Το δεύτερο ιδανικό σενάριο που αξιολογήθηκε ήταν εάν το οικόπεδο είναι του Δήμου Βόλου, ο οποίος διαχρονικά έχει επιδείξει ενδιαφέρον επίλυσης του συγκεκριμένου προβλήματος ακόμη και με ενδεχόμενο δωρεάς αυτού. Επίσης στα πλαίσια αξιολόγησης του  κριτηρίου αυτού λήφθηκε υπόψη και ενδεχόμενο κόστος απαλλοτριώσεων, κατεδαφίσεων υφισταμένων κτισμάτων, ιδιαιτερότητες κατασκευών. Περαιτέρω έγινε προσπάθεια να συνεκτιμηθούν κατά το δυνατό τα μεταβλητά στοιχεία του κριτηρίου αυτού (διαθεσιμότητα πόρων, συνθήκες και ταχύτητα απαλλοτριώσεων, πιθανές δωρεές κλπ)

4.3.2 Χαρακτηριστικά Χώρου : Έκταση Καταλληλότητα
Αφορά την έκταση του οικοπέδου που μπορεί να χωροθετηθεί και έμμεσα την μορφή του, τόσο οριζοντιογραφικά όσο και υψομετρικά.
Κρίσιμα στοιχεία για την διαμόρφωση του κριτηρίου αυτού, ήταν ο συνδυασμός των κτιριολογικών προγραμμάτων (ΤΕΕ κ ΘΕΜΙΣ) που ετέθησαν υπόψη, ο πίνακας με τις οργανικές θέσεις δικαστικών λειτουργών και υπαλλήλων  που απέστειλε η ΘΕΜΙΣ, οι συνοπτικές οδηγίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το μέγεθος ανεγερθέντων παρόμοιων κτιρίων σε άλλες πόλεις και τις εκτιμώμενες αναλογικά ανάγκες της πόλης.  Εκτιμάται ότι το κτίριο των δικαστηρίων του Βόλου θα πρέπει να διαθέτει επιφάνειες της τάξης των 6.000 – 7.500 τ.μ. συνολικά.  Αφού θα στεγασθούν:
α. Πρωτοδικείο, β. Εισαγγελία Πρωτοδικών , γ. Διοικητικό Πρωτοδικείο, δ.Ειρηνοδικείο, ε.Πταισματοδικείο, στ. Δικαστήριο Ανηλίκων, ζ. Ελεγκτικό Συνέδριο, η. Δικηγορικός Σύλλογος , θ. Σύλλογος Δικαστικών Επιμελητών, ι. Τμήμα Μεταγωγών, ια.Ακροατήρια, ιβ. Βοηθητικοί Χώροι, Αρχεία, Αποθήκες Υλικών, ιγ. Λοιποί Κοινόχρηστοι Χώροι
Δεδομένου ότι ένα δικαστικό μέγαρο δεν ενδείκνυται να κατασκευαστεί πολυώροφο και ότι η κάλυψη δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την τάξη του 50%, το κατάλληλο μέγεθος του οικοπέδου προκύπτει περίπου 6.000 τ.μ. ενώ το ελάχιστα αποδεκτό 4.000 τ.μ.  Στην έκταση του αναφερόμενου χώρου ως θετικός παράγοντας συνυπολογίζεται η δυνατότητα εύρεσης εκτάσεων κατάλληλων για την παράλληλη ανέγερση συνοδευτικού κτιρίου με χρήσεις γραφείων, τραπεζών, καταστημάτων με χρήσεις δηλ. τοπικού πολεοδομικού κέντρου. Το κριτήριο μεγέθους διαθέσιμου χώρου είναι καθοριστικό για την εξ’ αρχής αποδοχή ή απόρριψη μιας θέσης. Εφόσον ένα οικόπεδο (με την ευρύτερη έννοια του όρου) δεν καλύπτει το ελάχιστα αποδεκτό εμβαδόν των 4 στρεμμάτων πρέπει να απορριφθεί και δεν απαιτεί περαιτέρω αξιολόγηση.

4.3.3  Συμβατότητα με πολιτικές
Η χωροθέτηση του Δικαστικού Μεγάρου θα πρέπει να συμβαδίζει με κεντρικές διαχρονικές πολιτικές χωροταξικές κατευθύνσεις της πόλης, καθώς και τις κατευθύνσεις της μελέτης αναθεώρησης και επέκτασης του Γ.Π.Σ. Έτσι η αποκέντρωση των δημοσίων υπηρεσιών, η ενίσχυση της ιστορικής – πολιτιστικής κληρονομιάς, η αειφορική ανάπτυξη αποτελούν βασικά στοιχεία του αναφερόμενου κριτηρίου, τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη .  Επίσης αξιολογήθηκε το γεγονός ότι ένα δικαστικό μέγαρο οφείλει να αποπνέει σεβασμό και να αποτελεί «τοπόσημο» για μια περιοχή.

4.3.4  Θεσμικό, Νομικό Καθεστώς Οικοπέδων
Οι χρήσεις γης, οι περιορισμοί πολεοδομικοί ή χωροταξικοί, νομικές εκκρεμότητες των υπό εξέταση χώρων, υφιστάμενες χρήσεις, υφιστάμενες καταστάσεις όπως π.χ. κτίρια ή ανάγκη μεταφοράς, περιορισμοί από την νομοθεσία του Ν. 3028/2002 «προστασία αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» λαμβάνονται υπόψη.

4.3.5  Προσβασιμότητα, Προσπελασιμότητα
Αφορούν αφενός την κυκλοφοριακή σύνδεση του χώρου και την ευχέρεια προσπέλασής του, η οποία βαρύνει θετικά και αφετέρου τις κυκλοφοριακές επιπτώσεις (η δημιουργία ή επίταση συνθηκών κυκλοφοριακής συμφόρησης βαρύνει αρνητικά) σε συνδυασμό  και με τις γενικές αρχές της βιώσιμης κινητικότητας.   Η εγγύτητα των προτεινόμενων λύσεων π.χ. με την περιφερειακή οδό, αλλά και με κεντρικούς οδικούς άξονες που διέρχονται την πόλη βαρύνει σημαντικά στην αξιολόγηση του αναφερόμενου κριτηρίου.

4.3.6 Περιβαλλοντικά, Αισθητικά Κριτήρια
Αφορούν τις επιπτώσεις στην αισθητική της περιοχής και την άμεση ή έμμεση επίδραση στις συνθήκες διαβίωσης και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων του ευρύτερου χώρου.

4.3.7  Κοινωνική Αποδοχή
Αναφέρεται στην αποδοχή της κάθε πιθανής θέσης, τόσο από τους άμεσους εμπλεκόμενους στις δραστηριότητες που εξυπηρετούνται από τα δικαστικά κτίρια, όσο και από την κοινή γνώμη της πόλης γενικότερα. Όπως είναι φυσικό ο βαθμός αποδοχής της κάθε θέσης δεν είναι πάντα ο ίδιος για τις ως άνω κοινωνικές ομάδες.

4.3.8  Ευελιξία λύσης
Αφορούν την δυνατότητα παροχής από την συγκεκριμένη οικοπεδική έκταση της δυνατότητας για μελλοντική τροποποίηση ή επέκταση της αρχικής κτιριακής κατασκευής και του στενού περιβάλλοντος χώρου. Η δυνατότητα αυτή σχετίζεται έμμεσα με τη μορφή και το μέγεθος της διατιθέμενης έκτασης, και έμμεσα με την δυνατότητα αρμονικής προσαρμογής των πιθανών νέων συνθηκών στον ευρύτερα περιβάλλοντα χώρο. Επίσης αξιολογείται η παροχή προοπτικής και δυνατότητα παροχής κινήτρων σε χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα.

4.3.9  Ωριμότητα
Αναφέρεται στο κρίσιμο στοιχείο του χρόνου ετοιμότητας των λύσεων αυτών, στο ανώτατο στάδιο εξέλιξης που απαιτείται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών, προκειμένου ο χώρος να είναι έτοιμος προς έναρξη εργασιών κατασκευής, εφόσον πληρωθούν τα ως άνω κριτήρια.  Στο κριτήριο αυτό λήφθηκε υπόψη ο χρόνος ολοκλήρωσης διοικητικών ή νομικών διαδικασιών (π.χ. απαλλοτριώσεις, άρση υποθηκών ή προσημειώσεων), κάλυψη οικονομικού κόστους, μετεγκατάσταση υπηρεσιών (π.χ. μετακίνηση σοφρωνιστικού καταστήματος), κατεδαφίσεις κλπ..

4.4. Αξιολόγηση – Συμπεράσματα
Για την αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων χρησιμοποιήθηκαν παράλληλα: α) μια διαδικασία ανταλλαγής απόψεων και προβληματισμού και προσεγγίσεων θεμάτων επί των κριτηρίων με παράθεση απόψεων κάθε μέλους κατά τις διαδοχικές συνεδριάσεις με βάση τα συμπεράσματα του δημοσίου διαλόγου και τις απόψεις – προτάσεις του κάθε φορέα και β) μια βοηθητική διαδικασία «μοντελοποίησης» της αξιολόγησης με αριθμητικό προσδιορισμό βαρύτητας κριτηρίων, βαθμολόγησης κριτηρίων για κάθε εναλλακτική λύση και υπολογισμό της τελικής βαθμολογίας κάθε εναλλακτικής. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα των δύο διαδικασιών δεν είχαν διαφορές μεταξύ τους.
Τα ως άνω περιγραφόμενα κριτήρια λάβανε έναν συντελεστή αξιολόγησης (δείκτης βαρύτητας) ανάλογα με την βαρύτητα του καθενός και της αξιολόγησης που έτυχαν από την ομάδα εργασίας. Οι συντελεστές συμφωνηθήκανε ομόφωνα και ήταν οι εξής :
Κόστος : 2,50
Χαρακτηριστικά Χώρου : 2,0
Συμβατότητα με Πολιτικές : 1,50
Θεσμικό, Νομικό Καθεστώς Οικοπέδων 2,0
Προσβασιμότητα, Προσπελασιμότητα : 2,0
Περιβαλλοντικά, Αισθητικά Κριτήρια : 1,50
Κοινωνική Αποδοχή : 1,50
Ευελιξία Λύσης : 1,50
Ωριμότητα : 2,0
Η βαθμολογία που συμφωνήθηκε να αξιολογηθεί κάθε εναλλακτική λύση ήταν στην κλίμακα του -5 ως + 5. (με το -5 να αποτελεί την χειρότερη δυνατή βαθμολογία και το + 5 να αποτελεί την άριστη βαθμολογία). Στο πλαίσιο της αξιολόγησης της κάθε εναλλακτικής λύσης σε σχέση με το κάθε κριτήριο ξεχωριστά, το κάθε μέλος της ομάδας εργασίας τοποθετούνταν και βαθμολογούσε αντιστοίχως, ο καθένας σε ξεχωριστό πίνακα.
Στο τέλος της αξιολόγησης και της βαθμολόγησης, προέκυψε η συνολική βαθμολογία του καθενός και η τελική κατάταξη των προτεινόμενων λύσεων, η οποία και αναλύεται στα συμπεράσματα.
Η από 16.1.2014 έκθεση  της Ομάδας Εργασίας κατέληγε ως εξής : «Ο χώρος της Στέγης Ανηλίκων φαίνεται να προκρίνεται ως καταλληλότερος, αφού υπερίσχυσε στα κριτήρια του χώρου, του κόστους, της έλλειψης θεσμικών και άλλων προβλημάτων, στην ευελιξία και στην ωριμότητα, αφού πρόκειται για ένα καθαρό οικόπεδο (χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η ήδη υπάρχουσα Στέγη Ανηλίκων, αφού δεν πρόκειται να επηρεαστεί η λειτουργία της), σε χώρο του ίδιου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με πολύ καλή πρόσβαση από τον Περιφερειακό, σε περιοχή που δεν θα επιφέρει επιβάρυνση, αντιθέτως θα δημιουργήσει συνθήκες αναβάθμισης και ανάπλασης της περιοχής, χωρίς επιβάρυνση της ποιότητας ζωής των περιοίκων, με επαρκή χώρο για συνοδευτικά κτίρια, αλλά και για την δημιουργία κτιρίου – τοποσήμου. Η ενδεχόμενη χαμηλή κοινωνική αποδοχή κυρίως από τους καθημερινούς χρήστες του κτιρίου (κυρίως δικηγόρους), δεν αποτέλεσε ανασχετικό παράγοντα στα υπόλοιπα αντικειμενικά πλεονεκτήματα.
Ως κατάλληλη λύση επίσης  προκρίνεται η λύση του Σωφρονιστικού Καταστήματος στην οδό Μεταμορφώσεως, η οποία εξάλλου αποτέλεσε και την πρόταση της παρούσας δημοτικής αρχής, με την από τον Σεπτέμβριο του 2012 έκθεση πρότασης, με πολλά πλεονεκτήματα,  αλλά και με ένα βασικό μειονέκτημα το οποίο αξιολογήθηκε ιδιαιτέρως στο κριτήριο της ωριμότητας και της ευελιξίας, δηλ. του μεγάλου χρόνου που θα απαιτηθεί για την μετεγκατάσταση του σωφρονιστικού καταστήματος και την δημιουργία προϋποθέσεων για την ανέγερση νέου κτιρίου. Η χαμηλή επίσης βαθμολογία που συγκέντρωσε στο κριτήριο της  συμβατότητας  με τις πολιτικές του Γ.Π.Σ.  το έφεραν ως δεύτερη και πέμπτη εναλλακτική λύση μεταξύ των μελών της ομάδας εργασίας.
Ενδιαφέρουσα εναλλακτική πρόταση αποτελεί και η λύση των δύο οικοπέδων στη Γ. Δήμου (με Ο. Ελύτη), στον ʼναυρο. Τα δύο οικόπεδα αυτά, ιδιοκτησίας Δήμου Βόλου χαρακτηρισμένα από το σχέδιο πόλης ως χώρου αθλητισμού, μπορούν να αξιολογηθούν και ως μια ενιαία λύση, αφού το ένα βρίσκεται απέναντι από το άλλο σε πλήρη λειτουργική εξάρτηση. Η προσβασιμότητα, τα χαρακτηριστικά του χώρου, η ωριμότητα, η κοινωνική αποδοχή των χρηστών (δεδομένης της μικρής απόστασης από το κέντρο της πόλης, σε συνδυασμό με την τέλεια προσβασιμότητα στον περιφερειακό) αποτέλεσαν κριτήρια τα οποία αξιολογήθηκαν ιδιαίτερα υψηλά. Ωστόσο το γεγονός ότι στην περιοχή επικρατεί η γενική κατοικία και θα επιφέρει κάποια επιβάρυνση στην ποιότητα ζωής των κατοίκων, η ανάγκη τροποποίησης του σχεδίου πόλης και η πλήρωση του ισοζυγίου της χρήσης αυτής στην ίδια πολεοδομική ενότητα αποτέλεσε κριτήριο στο οποίο συγκέντρωσε όχι καλή βαθμολογία.
Οι υπόλοιπες εναλλακτικές λύσεις, δηλ. το οικόπεδο στην Κρήτης και το οικόπεδο του εργοστασίου Γκλαβάνη αξιολογηθήκανε μεν γενικά με θετικό πρόσημο, αλλά πιο χαμηλά από τις ως άνω προτάσεις. Τέλος με ιδιαίτερα αρνητικό πρόσημο αξιολογήθηκαν οι προτάσεις του Ταχυδρόμου και του υφιστάμενου κτιρίου. Ανακεφαλαιωτικά η τελική επιλογή της χωροθέτησης του Δικαστικού Μεγάρου θα πρέπει να γίνει μεταξύ των εναλλακτικών λύσεων της Στέγης Ανηλίκων, του Σωφρονιστικού Καταστήματος στην οδό Μεταμορφώσεως και των δύο οικοπέδων στην Γ. Δήμου – Ο. Ελύτη, στον ʼναυρο»
Συμπεράσματα

Η διαδικασία επιλογής τοποθεσίας προχώρησε μέσα από μια κλιμακωτή προσέγγιση, που απαρτίζεται από δύο βασικά βήματα : την αναγνώριση πιθανών τοποθεσιών, μέσω μιας προκαταρκτικής διαδικασίας επιλογής και στην συνέχεια την εκτίμηση της καταλληλότητας αυτών των θέσεων.
Ο σκοπός δεν ήταν μόνο να ερευνηθεί σε μια περιοχή η ύπαρξη χώρων κατάλληλων για δικαστικό μέγαρο, αλλά και να αποκλεισθεί η δυνατότητα χωροθέτησης στον υπόλοιπο χώρο.
Η παρούσα εργασία – μεθοδολογία, «παραμερώντας» τις όποιες αποσπασματικές μέχρι τώρα προσπάθειες, κληρονομεί μια παρακαταθήκη, στον λήπτη της απόφασης, σε επόμενο χρόνο, που θα έχουν δημιουργηθεί οι κατάλληλες (οικονομικές, κοινωνικές) συνθήκες, για την επίλυση του χρόνιου προβλήματος, δηλ. την χωροθέτηση του δικαστικού μεγάρου, στο πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου.

Βιβλιογραφία

Αραβαντινός Α. (2002), Δυναμικές και σχεδιασμός κέντρων στην πόλη των επόμενων δεκαετιών – προς συγκεντρωτικά ή αποκεντρωτικά σχήματα; «Αειχώρος τ.1, σ. 6-29

Γοσπονδίνη Α., (1999), Η σύνταξη του χώρου ως μηχανισμός διάρθρωσης των κεντρικών λειτουργιών της πόλης : Η περίπτωση του Βόλου, σ. 371-396. σε Οικονόμου Δ. –Πετράκο Γ. (1999) Η ανάπτυξη των ελληνικών πόλεων, Διεπιστημονικές Προσσεγγίσεις Αστικής Ανάλυσης και Πολιτικής, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος

Γοσπονδίνη Α. (2007), Χωρικές Πολιτικές για το σχεδιασμό, την ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη των ελληνικών πόλεων, Αειχώρος, τομ. 6, τευχ.1 Μάιος 2007, σ. 100 επ.

Λαλένης Κ., (1995), Μεθοδολογία Λήψης Αποφάσεων για Χωροταξικές Παρεμβάσεις σε Αστικά Κέντρα Περίπτωση Μεγάρου Μουσικής και Συνεδριακού Κέντρου στην Καβάλα, Δελτίο Τμήματος ΤΕΕ Αν. Μακεδονίας, τευχ 20, Οκτώβριος 1995, σ. 52 επ.

Λαλένης Κ., Θεοδωρίδου Λ. (2015) Πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις και Πόλη. Xωροθέτηση, σχεδιασμός και πολεοδομική ένταξη. Οι περιπτώσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο και του ΤΕΙ Καβάλας, Αειχώρος 17, σ. 136 επ.

Λεκέα Σ. (2004), Κοινόχρηστοι Χώροι Δημοσίου – ΟΤΑ, Νομική Βιβλιοθήκη

Μέλλισας Δ., (2010), Οι χρήσεις γης, το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο & η Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου, εκδ. Σάκκουλα

Οικονόμου Δ.(2004), Η πολεοδομική πολιτική στην Ελλάδα: Δομικά Χαρακτηριστικά και Σημερινές Τάσεις, σε Δ. Οικονόμου – Γ. Σαρηγιάννης- Κ. Σερράος (επιμ), Τιμητικός Τόμος για τον καθηγητή Αθανάσιο Αραβαντινό, Πόλη και χώρος από τον 20ο στον 21ο αιώνα

Φεσσά – Εμμανουήλ Ελ.(2004), Κτίρια Δημόσιας Χρήσης του Βόλου, περιοδικό Εν Βόλω, Οκτ-Δεκ 2004, σ. 32 επ.

Χαστάογλου Β., (2007) Βόλος το πορτραίτο της πόλης. Από τον 19ο αιώνα έως σήμερα, εκδ. Βόλος

Παν. Μητρόπουλος  (2007) Πολυκριτηριακή ανάλυση στη λήψη αποφάσεων για την χωροθέτηση εγκαταστάσεων και την κατανομή πόρων. Πανεπιστήμιο Πατρών – διδακτορική διατριβή

Ιστοσελίδες
www.themis.com.gr : Ιστοσελίδα της ΘΕΜΙΣ Κατασκευαστική Α.Ε.

www.epoleodomia.volos.gr  : Ιστοσελίδα Δ/σης Υπηρεσίας Δόμησης Βόλου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *