Το Δικαστήριο κήρυξε απαράδεκτη τη συζήτηση της αγωγής, αφού έκανε δεκτό ότι το το επισυναπτόμενο στην έκθεση καταθέσεως της αγωγής προδιατυπωμένο ενημερωτικό έγγραφο αφορούσε μόνο τον έναν ενάγοντα και ήταν ελλιπές συμπληρωμένο. Στο σημείο του εντύπου όπου αναφέρεται κατά τρόπο προδιατυπωμένο ότι : « Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι : α) Υφίσταται υποχρέωση προσφυγής της διαφοράς σας σε Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρίας (ΥΑΣ) βάσει του ν. 4640/2019 (είτε) β) Δεν υφίσταται υποχρέωση προσφυγής της διαφοράς σας σε Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρίας (ΥΑΣ) βάσει του ν. 4640/2019 και η διαφοράς σας δύναται να επιλυθεί εκουσίως με συμφωνία προσφυγής σε διαμεσολάβηση», δεν έχει σημειωθεί οποιοδήποτε τετράγωνο και, άρα, για το λόγο αυτό δεν έχει χώρα ορθή ενημέρωση.

ΑΠΟΦΑΣΗ 94/2021
(Αριθμός καταθέσεως αγωγής : ……2019)
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Συγκροτήθηκε από τον Δικαστή Γεώργιο Κακαμανούδη, Πρωτοδίκη, τον οποίο όρισε ο Προϊστάμενος Πρόεδρος Πρωτοδικών του Πρωτοδικείου Βόλου και από τη Γραμματέα Ελένη Κανάρη.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του, στις 28 Ιανουαρίου 2021, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :
ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΝΤΩΝ:1)………………………………………του………………. Κατοίκου ………………Μαγνησίας( ………………….. υπό την ιδιότητά του ως οριστικού δικαστικού συμπαραστάτη του ………………………….. κατοίκου………………………………….. με Α.Φ.Μ ………………………. δυνάμει της υπ’ αριθμ…………………… αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου , 2) ……………………… κατοίκου Νέας Αγχιάλου Μαγνησίας (………………………………….. με Α.Φ.Μ. ………………..και 3) …………………… κατοίκου Σκιάθου Μαγνησίας, με Α.Φ.Μ. ενεργούντων τόσο ατομικώς όσο και υπό την ιδιότητά τους ως καθολικών διαδόχων του αποβιώσαντος …………………….. κατοίκου εν ζωή Νέας Αγχιάλου Μαγνησίας, που δεν εμφανίστηκαν στο ακροατήριο, αλλά εκπροσωπήθηκαν στη δίκη από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους ………………………….. δικηγόρο Βόλου ……………… ο οποίος έχει προκαταθέσει προτάσεις και δεν εμφανίστηκε στο ακροατήριο.
ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ : Ελληνικού Δημοσίου, όπως εκπροσωπείται νομίμως από τον Υπουργό Οικονομικών, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα Αττικής (οδός Καραγεώργη Σερβίας αρ.8), με Α.Φ.Μ. 090165560, το οποίο εκπροσωπήθηκε στη δίκη από την πληρεξούσια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Φωτεινή Τσουκαλά, η οποία έχει προκαταθέσει προτάσεις και δεν εμφανίστηκε στο ακροατήριο και 2) ……………………… ……………………………………………………………………………………………… που δεν εμφανίστηκε στο ακροατήριο, αλλά εκπροσωπήθηκε στη δίκη από την πληρεξούσια δικηγόρο του ……………………………………………………………………………. Η οποία έχει προκαταθέσει προτάσεις και δεν εμφανίστηκε στο ακροατήριο. Οι ενάγοντες ζητούν να γίνει δεκτή η υπ’ αριθμ. Καταθέσεως ……../27-12-2019 αγωγή τους, η συζήτηση της οποίας ορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας. Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως στο ακροατήριο, οι διάδικοι παραστάθηκαν όπως αναφέρεται ανωτέρω.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρ. 3 ν. 4640/2019 (Διαμεσολάβηση Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/εκ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις ) : «1. Στη διαδικασία της διαμεσολάβησης μπορούν να υπαχθούν αστικές και εμπορικές διαφορές, εθνικού ή διασυνοριακού χαρακτήρα, υφιστάμενες ή μέλλουσες, εφόσον τα μέρη έχουν την εξουσία να διαθέτουν το αντικείμενο της διαφοράς , σύμφωνα με τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου. 2. Πριν από την προσφυγή στο Δικαστήριο, ο πληρεξούσιος δικηγόρος οφείλει να ενημερώσει τον εντολέα του εγγράφως για τη δυνατότητα διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς ή μέρους αυτής σύμφωνα με την παράγραφο 1, καθώς και για την υποχρέωση προσφυγής στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία και τη διαδικασία αυτής των άρθρων 6 και 7 του παρόντος. Το ενημερωτικό έγγραφο συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον εντολέα και τον πληρεξούσιο δικηγόρο του και κατατίθεται με το εισαγωγικό δικόγραφο της αγωγής που τυχόν ασκηθεί ή με τις προτάσεις το αργότερο μέχρι τη συζήτησής της, επί ποινή απαραδέκτου της συζήτησης της αγωγής. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και για τις αγωγές που έχουν κατατεθεί από 30.11.2019 έως σήμερα»(το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 2. Αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρ. 65 ν. 4647/2019, ΦΕΚ Α’ 204/16.12.2019). Στην προκειμένη περίπτωση, μολονότι η υπό κρίση αγωγή κατατέθηκε στη γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου την 27-12-2019, ήτοι μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4640/2019 (από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως , ήτοι την 30-11-2019 κατά τη διάταξη του άρθρ.44 εδ. Α’ του ανωτέρω νόμου ) και πρόκειται για υπόθεση που υπάγεται στις περιπτώσεις του άρθρ. 3 παρ. 1 του ανωτέρω νόμου (αγωγή διορθώσεως Κτηματολογίου), και άρα, υφίστατο υποχρέωση του πληρεξουσίου δικηγόρου των εναγόντων να τους ενημερώσει εγγράφως για τη δυνατότητα διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς ή μέρους αυτής, δεν προσκομίζεται έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι έλαβε χώρα ή απαιτούμενη ενημέρωση. Ειδικότερα, αφενός μεν το επισυναπτόμενο στην έκθεση καταθέσεως της αγωγής προδιατυπωμένο έγγραφο με ημερομηνία συντάξεως 20-12-2019 και τίτλο « Έγγραφη ενημέρωση για τη δυνατότητα επίλυσης διαφοράς με διαμεσολάβηση» αφορά μόνο τον τρίτο ενάγοντα τα στοιχεία του οποίου αναγράφονται και υπογράφει στη θέση « Ο ΕΝΤΟΛΕΑΣ», αφετέρου δε ακόμη και τω ανωτέρω έγγραφο είναι ελλιπώς συμπληρωμένο και δη ναι μεν έχουν συμπληρωθεί ορθώς τα λοιπά απαιτούμενα στοιχεία και έχει συνταχθεί πριν την κατάθεση της αγωγής, πλην όμως στο σημείο όπου αναφέρεται κατά τρόπο προδιατυπωμένο ότι : « Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι : α) Υφίσταται υποχρέωση προσφυγής της διαφοράς σας σε Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρίας (ΥΑΣ) βάσει του ν. 4640/2019 (είτε) β) Δεν υφίσταται υποχρέωση προσφυγής της διαφοράς σας σε Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρίας (ΥΑΣ) βάσει του ν. 4640/2019 και η διαφοράς σας δύναται να επιλυθεί εκουσίως με συμφωνία προσφυγής σε διαμεσολάβηση», δεν έχει σημειωθεί οποιοδήποτε τετράγωνο και, άρα, για το λόγο αυτό δεν έχει χώρα ορθή ενημέρωση του ανωτέρω ενάγοντος για τις υποχρεώσεις που του επιβάλλει και τις δυνατότητες που του παρέχει ο ν. 4640/2019, σημασία δε, έχει η ουσιαστική ενημέρωσή του και όχι απλώς η θέση της υπογραφής του σε προδιατυπωμένο έγγραφο που δε φέρει συμπληρωμένο το ανωτέρω κρίσιμο στοιχείο. Επίσης, ουδόλως προσκομίζεται μετ’ επικλήσεως από τους λοιπούς ενάγοντες πρώτο (υπό την ιδιότητά του ως συμπαραστάτη του ……………………………………………………………………………………………………… και δεύτερο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η κατά τα ανωτέρω ενημέρωσή τους. Συνεπώς, κατά τα εκτεθέντα στη νομική σκέψη, από το προαναφερθέν έγγραφο δεν μπορεί να αποδειχθεί η κατά τα εκτεθέντα στη νομική σκέψη υποχρεωτική ενημέρωση των εναγόντων για τη δυνατότητά τους να προσφύγουν στη διαδικασία της διαμεσολάβησης και, συνακόλουθα, η συζήτηση της αγωγής πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη , ζήτημα που εξετάζεται και αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο. Τέλος ενόψει του ότι η παρούσα απόφαση είναι μη οριστική, δεν περιλαμβάνεται διάταξη περί δικαστικών εξόδων (‘άρθρ. 191 παρ. 1 ΚΠολΔ εκ αντιδιαστολής).
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΖΕΙ κατ’ αντιμωλίαν των διαδίκων.
ΚΗΡΥΣΣΕΙ απαράδεκτη τη συζήτηση της αγωγής.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στο Βόλο, στις 16 Μαρτίου 2021.
Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ