Ως απαράδεκτη απέρριψε δικαστήριο τη συζήτηση αγωγής για το λόγο ότι το ενημερωτικό έγγραφο που προσκόμισε ο διάδικος για τη δυνατότητα διευθέτησης της διαφοράς μέσω διαμεσολάβησης σύμφωνα με τη διαδικασία που εισήγαγε ο Νόμος 4640/2019, είχε ημερομηνία μεταγενέστερη της κατάθεσης της αγωγής.

Πηγή : ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ

Νόμος 4640/2019 περί διαμεσολάβησης. Ενημερωτικό έγγραφο με ημερομηνία μεταγενέστερη της κατάθεσης της αγωγής και ανυπόγραφο από πληρεξούσιο δικηγόρο ενάγοντος. Κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση

Αριθμός Απόφασης: 1045/2021

(Γενικός Αριθμός Κατάθεσης αγωγής: …../2020)
(Ειδικός Αριθμός Κατάθεσης αγωγής: …./2020)

ΤΟ ΠOΛYMEΛEΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Σοφία Τσιβούλη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ελένη Τσάπρα, Πρωτοδίκη, Ελένη Καμηλάρη, Πάρεδρο – Εισηγήτρια, και από τη Γραμματέα Σταυρούλα Κουκουλίδου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του την 11η-1-2021, για να δικάσει τη με αριθμό κατάθεσης …../…../19-2-2020 αγωγή.

ΕΝΑΓΩΝ:……………., κάτοικος Βεροίας, ……, με ΑΦΜ …, που δεν παραστάθηκε κατά τη συζήτηση, αλλά κατέθεσε εμπρόθεσμα προτάσεις ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Ιωάννης Πιτσιώρας (Α.Μ. 4653 Δ.Σ.Θ.), δυνάμει του από 13-10-2020 πληρεξουσίου.

ΕΝΑΓΟΜΕΝΗ: Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «….. Α.Ε.», που εδρεύει στη ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης (…..), στην οδό ….., με Α.Φ.Μ. ….. και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. …………., που δεν παραστάθηκε κατά τη συζήτηση και δεν κατέθεσε προτάσεις.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ δημόσια συζήτηση της υπόθεσης, η οποία ορίστηκε δυνάμει της από 7-12-
2020 πράξης ορισμού δικασίμου και σύνθεσης της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, οι διάδικοι παραστάθηκαν όπως αναφέρεται παραπάνω.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με το άρθρο 3 Ν. 4640/2019 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 190/30.11.2019), όπως το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 Ν. 4647/2019 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 204/16.12.2019), «1. Στη διαδικασία της διαμεσολάβησης μπορούν να υπαχθούν αστικές και εμπορικές διαφορές, εθνικού ή διασυνοριακού χαρακτήρα, υφιστάμενες ή μέλλουσες, εφόσον τα μέρη έχουν την εξουσία να διαθέτουν το αντικείμενο της διαφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου. 2. Πριν από την προσφυγή στο Δικαστήριο, ο πληρεξούσιος δικηγόρος οφείλει να ενημερώσει τον εντολέα του εγγράφως για τη δυνατότητα διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς ή μέρους αυτής σύμφωνα με την παράγραφο 1, καθώς και για την υποχρέωση προσφυγής στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία και τη διαδικασία αυτής των άρθρων 6 και 7 του παρόντος. Το ενημερωτικό έγγραφο συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον εντολέα και τον πληρεξούσιο δικηγόρο του και κατατίθεται με το εισαγωγικό δικόγραφο της αγωγής που τυχόν ασκηθεί ή με τις προτάσεις το αργότερο μέχρι τη συζήτησή της, επί ποινή απαραδέκτου της συζήτησης της αγωγής. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και για τις αγωγές που έχουν κατατεθεί από 30-11-2019 έως σήμερα.» (ήτοι έως την 16.12.2019, ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4647/2019 ). Από την ανωτέρω διάταξη συνάγεται ότι η υποχρέωση προσκόμισης του ενημερωτικού εγγράφου περί της δυνατότητας διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς υφίσταται για όλες τις αγωγές, που αφορούν αστικές και εμπορικές διαφορές, οι οποίες κατατέθηκαν από την 30η-11-2019 και εντεύθεν, εφόσον βέβαια οι διάδικοι έχουν εξουσία διάθεσης του αντικειμένου τους. Η υποχρέωση αυτή υφίσταται
ανεξαρτήτως της τυχόν υπαγωγής των αγωγών αυτών και στις περιπτώσεις του άρθρου 6 του ιδίου νόμου, ήτοι στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης, όπως αυτή ρυθμίζεται στο άρθρο 7 του ίδιου νόμου. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται και η πρόσθετη υποχρέωση κατάθεσης μαζί με τις προτάσεις και του πρακτικού της παραπάνω συνεδρίας, καθώς και η μνεία στο έντυπο του άρθρου 3 παρ. 2 της ενημέρωσης του εντολέα για την υποχρέωση προσφυγής στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία. Σημειώνεται δε ότι, ενώ η έναρξη ισχύος των άρθρων 6 και 7 Ν. 4640/2019 , ως προς τις υποθέσεις της περ. β’ του άρθρου 44 του νόμου αυτού, μετατέθηκε αναδρομικά για την 1η -07- 2020 (άρθρο 74 παρ. 13 Ν. 4690/2020 ), δεν μετατέθηκε η έναρξη ισχύος εφαρμογής του άρθρου 3 του ίδιου νόμου, που παρέμεινε σε ισχύ από την άνω ημερομηνία, ήτοι την 30η-11-2019.
Στην προκειμένη περίπτωση, από τα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου προκύπτει ότι στην αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του πινακίου, η εναγόμενη δεν εμφανίσθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, ενώ, από την επισκόπηση του φακέλου της δικογραφίας, προκύπτει ότι δεν έχει καταθέσει προτάσεις. Ο ενάγων, με τις εμπροθέσμως κατατεθείσες, σύμφωνα με το άρθρο 237 παρ.1 σε συνδ. με το άρθρο 74 παρ.1 ν. 4690/2020 (“κύρωση Π.Ν.Π. σχετικά με τον κορωνοϊό-
επαναλειτουργία δικαστηρίων”), στις 16-10-2020 προτάσεις του, προσκομίζει νόμιμα και επικαλείται την υπ’ αριθμό …………./9-3-2020 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Θεσσαλονίκης ……………………………., από την οποία προκύπτει ότι ακριβές αντίγραφο της υπό κρίση αγωγής, με την έκθεση κατάθεσης δικογράφου και σημείωση του γραμματέα της προθεσμίας κατάθεσης προτάσεων εντός εκατό (100) ημερών, με την επισήμανση ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δε λαμβάνονται υπόψιν, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στην εναγόμενη, σύμφωνα με τα άρθρα 122 παρ. 1, 123, 124, 126, 129 και 215 παρ. 2 KΠολΔ , δοθέντος ότι η αγωγή κατατέθηκε στη γραμματεία του παρόντος δικαστηρίου στις 19-2-2020 και επιδόθηκε στις 9-3-2020, ήτοι εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Ακολούθως, με την από 7-12-2020 πράξη ορισμού δικασίμου και σύνθεσης της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης ορίσθηκε σύνθεση και δικάσιμος για τη συζήτηση της υπόθεσης η 11η-1-2021 και εγγράφηκε η αγωγή από το γραμματέα του παρόντος Δικαστηρίου στο οικείο πινάκιο, με αριθμό 5, εγγραφή η οποία, κατ’ άρθρ. 237 παρ. 4 εδ. ε’ KΠολΔ (ως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 1 άρθρο δεύτερο παρ. 2 Ν.4335/2015), ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. Ωστόσο, η εναγόμενη δεν κατέθεσε προτάσεις και, επομένως, εφόσον δεν έλαβε μέρος κανονικά στη δίκη, η υπόθεση πρέπει να συζητηθεί ερήμην αυτής (άρθρο 271 παρ. 1 και 2 εδ. α του KΠολΔ , σε συνδυασμό με το άρθρο 237 παρ. 1 KΠολΔ , όπως αυτά ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το Ν. 4335/2015).
Με την υπό κρίση αγωγή, ο ενάγων εκθέτει ότι η ατομική του επιχείρηση, έχουσα ως αντικείμενο την πώληση και εμπορία ακατέργαστων δερμάτων, είχε επαγγελματική συνεργασία από το έτος 2010 με την εναγόμενη, που διατηρεί επιχείρηση βυρσοδεψείου, από την οποία προέκυψε οφειλή της προς αυτόν, την οποία η εναγόμενη αναγνώρισε με την από 3-5-2017 επιστολή της και εξόφλησε μερικώς, με τον περιγραφόμενο στην αγωγή τρόπο. Ότι, μετά και τη μη πληρωμή από την εναγόμενη του τιμήματος μεταγενέστερων διαδοχικών συμβάσεων πώλησης, με το μεταξύ τους καταρτισθέν από 1-6-2018 ιδιωτικό συμφωνητικό αναγνώρισης οφειλής και ρύθμισης εξόφλησης τιμήματος χρέους, προέβησαν σε νέο διακανονισμό της μέχρι τότε οφειλής της εναγόμενης από τα αναφερόμενα σ’ αυτό τιμολόγια πώλησης. Εκθέτει, περαιτέρω, ότι το ρυθμισθέν με το ως άνω ιδιωτικό συμφωνητικό χρέος εξοφλήθηκε μερικώς από την εναγόμενη και, στη συνέχεια, δημιουργήθηκε νέα οφειλή της προς αυτόν από τη μη πληρωμή του τιμήματος των αναλυτικά αναφερόμενων στην αγωγή τιμολογίων, που εκδόθηκαν ενόψει των μεταγενέστερα καταρτισθεισών μεταξύ τους συμβάσεων πώλησης, η οποία εξοφλήθηκε, επίσης, μερικώς. Αναφέρει ακόμη ότι, ενόψει των παραπάνω, καταρτίσθηκε το από 15-11-2019 ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ αυτού και της εναγόμενης, με το οποίο η τελευταία αναγνώρισε τη μέχρι τότε οφειλή της προς αυτόν, συνολικού ύψους 491.543,60 ευρώ και ρυθμίστηκε η καταβολή του ποσού αυτού σε δόσεις, κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα, συμφωνήθηκε, δε, ότι η τυχόν μη καταβολή της οποιασδήποτε δόσης στην ορισθείσα ημερομηνία θα έχει ως αποτέλεσμα να καθίσταται ληξιπρόθεσμο το σύνολο του υπολειπόμενου ποσού της αναγνωρισθείσας οφειλής και υπερήμερη η εναγόμενη. Τέλος, εκθέτει ότι η τελευταία δεν του έχει καταβάλει μέχρι σήμερα κανένα μέρος του παραπάνω ποσού, εξαιτίας, δε, της ως άνω συμπεριφοράς της και, ειδικότερα, της ταλαιπωρίας του, λόγω των συνεχών οχλήσεων προς αυτή, στις οποίες επανειλημμένα αναγκάσθηκε να προβεί και του διαρκούς εμπαιγμού του από την εναγόμενη, υπέστη ηθική βλάβη. Για τους λόγους αυτούς, ο ενάγων ζητεί, όπως παραδεκτά περιόρισε εξ ολοκλήρου το αίτημα της αγωγής του από καταψηφιστικό σε αναγνωριστικό, κατ’ άρθρο 223 KΠολΔ , με τις από 16-10-2020 νομίμως κατατεθείσες προτάσεις του, να αναγνωριστεί ότι η εναγόμενη του οφείλει το ποσό των 491.543,60 ευρώ με τόκους επιδικίας, άλλως υπερημερίας από τότε που κάθε ποσό κατέστη ληξιπρόθεσμο και απαιτητό κατά το ιστορικό της αγωγής του, άλλως από την επίδοση αυτής και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση. Επικουρικώς, ζητεί το ανωτέρω ποσό, νομιμοτόκως όπως και ανωτέρω, κατά τις διατάξεις των άρθρων 904 επ. ΑΚ, καθώς, βάσει των ανωτέρω περιγραφόμενων περιστατικών, η εναγόμενη κατέστη πλουσιότερη σε βάρος της περιουσίας του, χωρίς ο πλουτισμός να σώζεται. Ζητεί, ακόμα, να αναγνωριστεί ότι η εναγόμενη του οφείλει το ποσό των 1.500 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης του (στο αιτητικό εσφαλμένα αναγράφεται αριθμητικώς το ποσό των 15.000 ευρώ), να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και να καταδικασθεί η εναγόμενη στη δικαστική του δαπάνη. Όπως προκύπτει, όμως, από την παραδεκτή στο παρόν στάδιο επισκόπηση των εγγράφων της δικογραφίας, δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη στις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 και 2 Ν. 4640/2019 διαδικασία, η οποία είναι αναγκαία για το παραδεκτό της συζήτησης της υπό κρίση αγωγής, καθώς πρόκειται για αστική υφιστάμενη διαφορά, τα διάδικα μέρη έχουν την εξουσία να διαθέσουν το αντικείμενο αυτής, κατά τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου, και η αγωγή κατατέθηκε στη γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου την 19η-2-2020, καταλαμβανόμενη, ως εκ τούτου, από το πεδίο εφαρμογής της παραπάνω διάταξης, κατά τα αναφερόμενα στη νομική σκέψη της παρούσας. Ειδικότερα, ο ενάγων προσκομίζει με τις προτάσεις του το ενημερωτικό έγγραφο περί δυνατότητας διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς, υπογεγραμμένο όμως μόνο από τον ίδιο και όχι από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του, ενώ, επίσης, από το έγγραφο αυτό, στο οποίο ο ενάγων βεβαιώνει την 13η-10-2020 ότι έλαβε γνώση της ως άνω δυνατότητας, όπως και ότι έλαβε αντίγραφο αυτού, προκύπτει ότι η εν λόγω ενημέρωση έλαβε χώρα μετά την κατάθεση της υπό κρίση αγωγής στη γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου, ήτοι μετά την 19η-2-
2020 και συγκεκριμένα την 13η-10-2020. Σύμφωνα, όμως, με τα διαλαμβανόμενα στη μείζονα σκέψη της παρούσας, κατά τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 2 Ν. 4640/2019 , ο πληρεξούσιος δικηγόρος οφείλει να ενημερώσει τον εντολέα του εγγράφως για τη δυνατότητα διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς πριν από την προσφυγή στο Δικαστήριο, ήτοι πριν από την κατάθεση της αγωγής, το δε οικείο ενημερωτικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να υπογράφεται τόσο από τον πληρεξούσιο δικηγόρο όσο και από τον εντολέα του, δύναται μεν να προσκομιστεί το αργότερο μέχρι τη συζήτηση της υπόθεσης και επί ποινή απαραδέκτου της συζήτησης αυτής, θα πρέπει, όμως, να προκύπτει από αυτό ότι η έγγραφη ενημέρωση περί δυνατότητας διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς έλαβε χώρα πριν την κατάθεση της αγωγής και όχι σε μεταγενέστερο αυτής χρονικό σημείο. Η αποδοχή, άλλωστε, της τελευταίας αυτής δυνατότητας θα ήταν αντίθετη όχι μόνο στο γράμμα της εν λόγω διάταξης, αλλά και στον προφανή σκοπό της, που είναι η ενημέρωση για τη δυνατότητα διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς, πριν ο εν δυνάμει διάδικος καταθέσει την αγωγή του, ώστε να αποτραπεί η προσφυγή του στο δικαστήριο. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη η συζήτηση της αγωγής. Παράβολο ανακοπής ερημοδικίας δεν ορίζεται, διότι, κατά την προκρινόμενη άποψη, η άσκησή της δεν επιτρέπεται κατά μη οριστικών αποφάσεων, όπως είναι η παρούσα (βλ. Πανταζόπουλος Στ. στην ΕρμΚΠολΔ Κεραμέα/Κονδύλη/Νίκα (2020), άρθρ. 501 αριθ. 2, σελ. 34, Ν.Νίκας: Εγχειρίδιο Πολιτικής Δικονομίας Β’ έκδοση 2016, Κεφ. ΚΔ’, σ. 768).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της εναγόμενης.

ΚΗΡΥΣΣΕΙ απαράδεκτη τη συζήτηση της αγωγής.

ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφασίσθηκε στις 25 Ιανουαρίου 2021.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ στο ακροατήριό του, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στη Θεσσαλονίκη, στις 11 Φεβρουαρίου 2021.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ