Περίληψη

– Ο προβαλλόμενος λόγος έφεσης πληροί τις προϋποθέσεις παραδεκτού της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του π.δ. 18/1989, δεδομένου ότι, ως προς το τιθέμενο ζήτημα του επιτρεπτού της ανάκλησης οικοδομικής άδειας, που αφορά εργασίες σε διατηρητέο κτήριο, μετά την πάροδο ευλόγου χρόνου από την έκδοσή της για λόγους δημοσίου συμφέροντος, δεν υφίσταται νομολογία του Δικαστηρίου, σε υπόθεση με όμοια ή παρεμφερή νομικά και πραγματικά γεγονότα. Περαιτέρω, ο λόγος αυτός είναι και βάσιμος. Και τούτο διότι η έλλειψη προηγούμενης εγκρίσεως της Ε.Ε.Α.Ε. και, ήδη, Ε.Π.Ε.Α. προκειμένου να εκδοθεί οικοδομική άδεια για επεμβάσεις σε διατηρητέο κτήριο στην περιοχή της Πλάκας, συνιστά λόγο δημοσίου συμφέροντος, συναρτώμενο με τον προστατευτέο χαρακτήρα του κτηρίου, ο οποίος δικαιολογεί την ανάκληση της οικοδομικής άδειας, έστω και μετά την πάροδο ευλόγου χρόνου, εν προκειμένω δεκατεσσάρων ετών και εννέα μηνών, από την έκδοσή της. Με τα δεδομένα αυτά, η περί του αντιθέτου κρίση της εκκαλουμένης παρίσταται εσφαλμένη. Για τον λόγο αυτόν, η εκκαλούμενη απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών πρέπει να εξαφανισθεί, παρέλκει δε ως αλυσιτελής η εξέταση των λοιπών λόγων έφεσης.

Οι πολεοδομικές διατάξεις του από 24.10/8.11.1980 π.δ., με τις οποίες προβλέπεται, ως προϋπόθεση για τη διενέργεια επεμβάσεων σε διατηρητέο κτήριο στην περιοχή της Πλάκας, η προηγούμενη έγκριση της Ε.Π.Α.Ε. έχουν τεθεί για την εξυπηρέτηση δημοσίου συμφέροντος. Συνεπώς, η προσβληθείσα πράξη, με την οποία ανακλήθηκε, μετά την πάροδο 15 περίπου ετών η οικοδομική άδεια λόγω έλλειψης προηγούμενης έγκρισης από την Ε.Π.Α.Ε., δηλαδή για νομική πλημμέλεια που εχώρησε κατά παράβαση των εν λόγω διατάξεων, αιτιολογείται νομίμως και επαρκώς. Περαιτέρω, η ανακλητική πράξη στοιχεί προς τις γενικές αρχές ανάκλησης των διοικητικών πράξεων, οι οποίες, άλλωστε, αποτελούν σύνθεση των αρχών της νομιμότητας και της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης. Με τα δεδομένα αυτά, ο λόγος ακύρωσης ότι η ανακλητική πράξη εκδόθηκε επί βλάβη της ιδιοκτησίας της αιτούσας και κατά παράβαση των αρχών της χρηστής διοίκησης, της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της αναλογικότητας, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος

Πηγή : www.nomosphysis.org