ΣτΕ 2371/2022
Ακυρώθηκε εν μέρει απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την οποία κυρωθήκαν δασικοί χάρτες. Συμπεριλήφθηκε τμήμα ακινήτου ως δασικό (ΔΔ), το οποίο εμπίπτει εντός ορίων οικσιμού. Αναγνωρίστηκε ότι αναφορικά με το συγκεκριμένο ακίνητο η προβαλλόμενη έχει ελλιπή αιτιολογία

Αριθμός 2371/2022

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Ε΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 9 Ιουνίου 2021, με την εξής σύνθεση: Παναγιώτης Ευστρατίου, Αντιπρόεδρος, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση της Προέδρου του Τμήματος, που είχε κώλυμα, Χρήστος Ντουχάνης, Ρωξάνη Γιαννουλάτου, Σύμβουλοι, Χρήστος Παπανικολάου, Δημήτριος Πυργάκης, Πάρεδροι. Γραμματέας η Δημητρία Τετράδη, Γραμματέας του Ε΄ Τμήματος.

Για να δικάσει την από 4 Απριλίου 2018 αίτηση:

της A.K. του…………….., κατοίκου ……………………., η οποία παρέστη με τον δικηγόρο Νικόλαο Μόσχο (Α.Μ. 640 Δ.Σ. Βόλου), που τον διόρισε με πληρεξούσιο,

κατά του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος παρέστη με την Σωτηρία Κοσμά, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Με την αίτηση αυτή η αιτούσα επιδιώκει να ακυρωθεί η υπ’ αριθμ. 5073/229085/21.12.2017 (ΦΕΚ Δ΄ 54/14.2.2018) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.

Οι πληρεξούσιοι των διαδίκων δήλωσαν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δικαστηρίου, ότι δεν θα αγορεύσουν.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Παρέδρου Δημητρίου Πυργάκη.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Α φ ο ύ μ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α

Σ κ έ φ θ η κ ε κ α τ ά τ ο ν Ν ό μ ο

1. Επειδή, για την άσκηση της κρινόμενης αίτησης καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (βλ. ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό πληρωμής 199982394958 0604 0084/3.4.2018).

2. Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται η ακύρωση της 5073/ 229085/21.12.2017 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, με την οποία κυρώθηκε μερικώς ο δασικός χάρτης «της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, εκτός των προ Καποδιστριακών ΟΤΑ Αλοννήσου, Βόλου, Νέας Αγχιάλου και Σκιάθου (άρθρο 17 του ν. 3889/2010)» (Δ΄ 54/14.2.2018), κατά το μέρος που αφορά ακίνητο της αιτούσας.

3. Επειδή, οι πράξεις, με τις οποίες κυρώνονται οι αναρτηθέντες δασικοί χάρτες, αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις, κατά των οποίων χωρεί αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Υπόκεινται, επομένως, σε αίτηση ακυρώσεως όχι μόνον οι πράξεις κύρωσης που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 19 του ν. 3889/ 2010 (Α΄ 182), δηλαδή μετά την εξέταση των αντιρρήσεων που ασκήθηκαν από τους ενδιαφερομένους και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, τη διόρθωση των χαρτών σύμφωνα με όσες από τις αντιρρήσεις έγιναν δεκτές, αλλά και οι πράξεις κύρωσης που εκδίδονται κατά το άρθρο 17 του ίδιου νόμου και αφορούν το μέρος των αναρτηθέντων δασικών χαρτών που δεν έχει αμφισβητηθεί με την άσκηση αντιρρήσεων (ΣτΕ 1810/2018, 1412/2019 7μ., 1459/2019, 2159/2020). Επομένως, παραδεκτώς ασκείται η αίτηση ακυρώσεως από την άποψη αυτή.

4. Επειδή, η αιτούσα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που προσκόμισε προαποδεικτικώς, φέρεται ως ιδιοκτήτρια ακινήτου, στη θέση «Προφήτης Ηλίας», στον Άνω Βόλο, της Δημοτικής Ενότητας Ιωλκού του Δήμου Βόλου, τμήμα του οποίου, επιφάνειας 589,45 τ.μ.) χαρακτηρίστηκε με την προσβαλλόμενη απόφαση ως δασικής μορφής έκταση τόσο στο παρελθόν όσο και σήμερα (ΔΔ). Συνεπώς, με έννομο συμφέρον ασκεί την κρινόμενη αίτηση στρεφόμενη ειδικώς κατά του μέρους της προσβαλλόμενης πράξης με το οποίο χαρακτηρίστηκε το ως άνω τμήμα ως ΔΔ.

5. Επειδή, στο άρθρο 23 του ν. 3889/2010 (A 182), όπως αυτό ίσχυε μετά την τροποποίησή του με τα άρθρα 55 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249), 7 παρ. 10 του ν. 4164/2013 (Α΄ 156) και 153 παρ. ΙΑ του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), ορίσθηκε ότι: «1. Η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. παρέχει εντός δύο (2) μηνών στους Ο.Τ.Α., μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, δυνατότητα πρόσβασης στα ενιαία χαρτογραφικά υπόβαθρα που χρησιμοποιούνται στην κατάρτιση δασικών χαρτών. 2. Οι υπηρεσίες δόμησης με χρήση διαδικτυακής εφαρμογής, εφαρμόζουν επί των υποβάθρων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την παροχή της πρόσβασης της ως άνω παραγράφου, τα κάτωθι: α) Με πορτοκαλί χρώμα τα όρια των οικισμών, όπως τα όρια αυτά έχουν εγκριθεί με πράξεις της Διοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων της 21.11-1.12.1979 (Δ΄ 693), της 2.3-13.3.1981 (Δ΄ 138) ή της 24.4-3.5.1985 (Δ΄ 181), καθώς και τα όρια των εγκεκριμένων πολεοδομικών μελετών ή ρυμοτομικών σχεδίων και όπως τα όρια αυτά έχουν εφαρμοστεί στο έδαφος β) Με κίτρινο χρώμα τα όρια των οικισμών που έχουν οριοθετηθεί με άλλες διατάξεις πέραν των αναφερομένων στην περίπτωση α΄ της παρούσας παραγράφου, τα όρια εκείνων για τους οποίους έχει ορισθεί μόνο ακτίνα με βάση το άρθρο 4 παράγραφος β΄ του προεδρικού διατάγματος της 24.4.-3.5.1985 (Δ΄ 181), τα περιγράμματα των νομίμως υφιστάμενων οικισμών, προ του έτους 1923, για τους οποίους δεν έχει καθοριστεί όριο καθ’ οιονδήποτε τρόπο, πλην όμως είναι συγκροτημένοι οικισμοί, τα όρια των πολεοδομικών μελετών και σχεδίων πόλεως που εκπονούνται για τις περιοχές αρμοδιότητάς τους, καθώς και τα υπό καθορισμό όρια οικισμών με βάση το προεδρικό διάταγμα 24.4-3.5.1985 (Δ΄ 181) που δεν έχουν ακόμα εγκριθεί. Τα όρια και περιγράμματα των περιοχών της περίπτωσης β΄ της παρούσας παραγράφου, εφαρμοσμένα και θεωρημένα από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης επί των χαρτογραφικών υποβάθρων, εντός της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παρούσας, διαβιβάζονται στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., η οποία τα αποστέλλει αμελλητί στην οικεία Διεύθυνση Δασών, προκειμένου να εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 24 του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση παρέλευσης άκαρπης της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου τα όρια και περιγράμματα των περιοχών περιπτώσεων α΄ και β΄ αποτυπώνονται στον υπό κατάρτιση δασικό χάρτη από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. σε διάστημα δύο (2) μηνών, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει η ίδια συλλέξει στο πλαίσιο της διαδικασίας κτηματογράφησης. 3. Για τις περιοχές που περικλείονται εντός των ορίων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, δεν καταρτίζεται δασικός χάρτης, πλην όμως εφαρμόζονται οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, επί των εντός των ως άνω περιοχών πάρκων και αλσών, ως προς την προστασία αυτών. Για τις περιοχές που περικλείονται εντός των ορίων της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, δεν αναρτάται δασικός χάρτης κατά το άρθρο 14 του παρόντος νόμου, αλλά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο επόμενο άρθρο 24. …». Στο δε άρθρο 24 του ίδιου νόμου, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. ΙΒ του άρθρου 153 του ν. 4389/2016, το οποίο έχει τίτλο «Οικισμοί στερούμενοι νόμιμης έγκρισης», προβλέπονται τα εξής: «1. Η οικεία Διεύθυνση Δασών, σε διάστημα πέντε (5) μηνών από την παραλαβή των υποβάθρων, στα οποία απεικονίζονται οι περιοχές της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του παρόντος, υποχρεούται να επισημάνει εγγράφως, τις περιπτώσεις τυχόν περιέλευσης δασικού χαρακτήρα εκτάσεων στα όρια των ως άνω περιοχών και να εντοπίσει τις εκτάσεις αυτές επί των ως άνω υποβάθρων, μη νοουμένων ως τέτοιων των εκτάσεων της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (Α΄ 289), όπως ισχύει. Για τις εκτάσεις αυτές δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 15 έως και 17 του παρόντος νόμου, αλλά ακολουθείται η διαδικασία υποβολής και εξέτασης αντιρρήσεων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. … 2. …». Περαιτέρω, στο άρθρο 3 παρ. 6 του ν. 998/1979 (Α΄ 289), όπως ίσχυε αρχικώς, είχε ορισθεί ότι «δεν υπάγονται οπωσδήποτε εις τας διατάξεις του παρόντος νόμου: α) … β) … ε) αι περιοχαί δια τας οποίας υφίστανται εγκεκριμένα έγκυρα σχέδια πόλεως ή καταλαμβάνονται υπό οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 …». Η διάταξη αυτή, απηχούσα τη θεμελιώδη αντίληψη του, κατ’ αρχήν, αλληλοαποκλεισμού του δασικού χαρακτήρα ορισμένης έκτασης και της πολεοδόμησής της ή της συμπερίληψής της εντός ορίων οικισμού προϋφιστάμενου του 1923, από την οποία εμφορείται ο νομοθέτης, διατηρήθηκε και μετά τις τροποποιήσεις του άρθρου 3 που επέφεραν τα άρθρα 1 παρ. 1 του ν. 3208/2003 (Α΄ 303), 9 παρ. 1 του ν. 3818/2010 (Α΄ 17) και 32 παρ. 1 του ν. 4280/2014 (Α΄ 159) με την εξαίρεση, όμως, των εντός σχεδίου πόλεως πάρκων και αλσών, για τα οποία ορίσθηκε και ρητώς ότι υπάγονται στη δασική νομοθεσία (άρθρο 3 παρ. 5 του ν. 998/ 1979, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 3208/2003, αναριθμηθείσα σε παρ. 4 με το άρθρο 9 παρ. 1 του ν. 3818/2010 και αντικατασταθείσα με το άρθρο 32 παρ. 1 του ν. 4280/2014). Αυτό έχει γίνει δεκτό και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο ερμηνεύοντας τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 6 περ. ε΄ του ν. 998/1979, έκρινε ότι δεν έχουν, κατ’ αρχήν, τον χαρακτήρα δάσους και δασικής εκτάσεως, μεταξύ άλλων, εκτάσεις περιλαμβανόμενες εντός ορίων οικισμών προϋφισταμένων του 1923, έστω και αν αυτοί δεν έχουν νομίμως οριοθετηθεί, στην περίπτωση δε αυτή, η αρμόδια για την εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας διοικητική αρχή, σε συνεργασία, εφόσον συντρέχει περίπτωση, με την πολεοδομική αρχή, οφείλει να εκφέρει δική της αιτιολογημένη κρίση, αφενός μεν ως προς το ζήτημα αν υφίσταται πράγματι στην περιοχή οικισμός προϋφιστάμενος του 1923 και αφετέρου αν το συγκεκριμένο ακίνητο εμπίπτει στα πραγματικά όρια του εν λόγω οικισμού (ΣτΕ 3351/2014, 2264/2014, 3181/2012, πρβλ. 4524/2009, 4457/2005, 282/2005, 1578/2003).

6. Επειδή, όπως προκύπτει, εν προκειμένω, από τα στοιχεία του φακέλου, με την 325/20498/10.2.2017 απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Μαγνησίας, αναρτήθηκε, στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., ο δασικός χάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, εκτός των προ – Καποδιστριακών Ο.Τ.Α.: Αλοννήσου, Βόλου, Νέας Αγχιάλου και Σκιάθου, συνολικής έκτασης 2.383.728 στρεμμάτων, ο οποίος είχε καταρτιστεί κατά τις τεχνικές προδιαγραφές (Β΄ 1811/10.9.2007, Β΄ 2159/31.12.2010 και Β΄ 525/5.4.2011). Ο ως άνω δασικός χάρτης είχε θεωρηθεί αρμοδίως, πριν την ανάρτησή του, με την 211/14500/2.2.2017 απόφαση της Δ/νσης Δασών Μαγνησίας. Στην απόφαση ανάρτησης υπήρξε πρόσκληση για κάθε ενδιαφερόμενο, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του. Η σχετική προθεσμία, κατόπιν των ν. 4462/2017 (Α΄ 39), 4478/2017 (Α΄ 91), 4483/2017 (Α΄ 107) και 4489/2017 (Α΄ 140), έληξε στις 25.9.2017. Με την, ήδη προσβαλλόμενη, 5073/ 229085/21.12.2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (Δ΄ 54/14.2.2018), κυρώθηκε μερικώς ο ως άνω δασικός χάρτης ως προς τμήματά του, όπως θεωρήθηκαν με την 5062/227877/19.12.2017 απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Μαγνησίας. Όπως βεβαιώνεται με το 107611/28.5.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Μαγνησίας προς το Δικαστήριο, η ΕΚ.Χ.Α. Α.Ε. απέστειλε στην εν λόγω Διεύθυνση το ΔΔΧ221/1703882/8.2.2017 έγγραφό της σχετικά με τα όρια των περιοχών του άρθρου 23 του ν. 3889/ 2010 για τον Δήμο Βόλου, «όπως αυτά υλοποιήθηκαν από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης και μετά εφαρμόστηκαν στους αναρτημένους δασικούς χάρτες». Σύμφωνα με τα όρια αυτά, κατά τη Διοίκηση, η επίδικη έκταση εντοπίζεται εκτός των εγκεκριμένων ορίων του οικισμού «Άνω Βόλος» (οικισμός της παραγράφου 2β του άρθρου 23 του ν. 3889/2010-μπλε περίγραμμα στο επισυναπτόμενο απόσπασμα ορθοφωτογραφίας ετών λήψης 2007-2009). Κατά τη Διοίκηση, η επίδικη έκταση αποτελεί δασικής μορφής έκταση τόσο στο παρελθόν όσο και κατά τον χρόνο μερικής κύρωσης του χάρτη και αποτυπώνεται με πράσινη διαγράμμιση στον δασικό χάρτη. Ειδικότερα, η επίδικη έκταση αποτελεί συνέχεια δασικών εν γένει εκτάσεων που καλύπτονται από δασική βλάστηση με ποσοστό εδαφοκάλυψης μεγαλύτερο του 15%, συγκροτώντας δασοβιοκοινότητα και ενιαίο δασογενές περιβάλλον με τις όμορες αυτών εκτάσεις, επίσης δασικής μορφής, προς τα δυτικά που εντοπίζονται εντός ορίων οικισμού και έχουν εξαιρεθεί της ανάρτησης των δασικών χαρτών. Περαιτέρω, κατά τη Διοίκηση, με βάση τα στοιχεία του θεωρημένου χάρτη, έχει υποβληθεί, στο πλαίσιο του Εθνικού Κτηματολογίου, η 3024/ 168235/30.10.2019 δήλωση του Δημοσίου του ν. 2308/1995 (Α΄ 114) που αφορά στις δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις για τις οποίες ισχύει το τεκμήριο κυριότητας του Δημοσίου, στην οποία συμπεριλαμβάνονται τόσο η επίδικη έκταση όσο και όμορες αυτής προς τα δυτικά (εντός ορίων οικισμού) εκτάσεις, ως εκτάσεις υπαγόμενες στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας (ΔΔ – ανέκαθεν δασικής μορφής εκτάσεις). Ωστόσο, στη δήλωση αυτή, η Διεύθυνση Δασών Μαγνησίας επισημαίνει στην Κ/Ξ Κτηματολόγιο Ιωλκού και Νέας Ιωνίας Βόλου τα εξής: «τα όρια κτηματογράφησης καθώς και τα όρια οικισμών και σχεδίων πόλεως των προ-καποδιστριακών Ο.Τ.Α. [στους οποίους περιλαμβάνεται ο Δήμος Ιωλκού με την πρώην κοινότητα Άνω Βόλου] που μας χορηγήσατε για να χρησιμοποιηθούν για την υποβολή της παρούσας δήλωσης, διαφοροποιούνται από τα αντίστοιχα όρια που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση των θεωρημένων δασικών χαρτών». Εξάλλου, όπως προκύπτει και από τα στοιχεία του φακέλου, δεν υφίσταται μέχρι σήμερα έγκυρη οριοθέτηση του προϋφισταμένου του 1923 οικισμού του Άνω Βόλου.

7. Επειδή, η αιτούσα προβάλλει ότι με την προσβαλλόμενη πράξη παρανόμως χαρακτηρίστηκε ως δασικό τμήμα οικοπέδου της, που βρίσκεται εντός ορίων του Άνω Βόλου, οικισμού προϋφιστάμενου του έτους 1923. Επικαλείται, συναφώς, και τα όρια του οικισμού Άνω Βόλου, όπως εμφαίνονται στην έγκριση μελέτης αναθεώρησης και επέκτασης του Γ.Π.Σ. Βόλου (ΑΑΠ 237/4.11.2016- βλ. σχετικά και την από 22.3.2018 τεχνική έκθεση τοπογράφου μηχανικού). Επικαλείται επίσης και την έκδοση δύο οικοδομικών αδειών που αφορούν στην ανέγερση κτισμάτων επί του ακινήτου της (402/1983, 175/6.10.2016 έγκριση δόμησης και 171/13.10.2016 άδεια δόμησης). Ειδικότερα, προσκομίζει την, χορηγηθείσα υπέρ του δικαιοπαρόχου της, 402/1983 «άδεια οικοδομής εστιατορίου» του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ν. Μαγνησίας, στην οποία αναφέρεται ότι το «οικόπεδο», εμβαδού 2.510 τ.μ. στη συνοικία «Άνω Βόλος» της πόλης του Βόλου, είναι «άρτιο-οικοδομήσιμο εντός σχεδίου». Προσκομίζει επίσης την 175/6.10.2016 έγκριση δόμησης της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Βόλου για το ίδιο κτήριο με αντικείμενο «αλλαγή χρήσης χώρων σε υπάρχουσα νόμιμη (αρ. άδειας 402/1983) οικοδομή και εσωτερικές διαρρυθμίσεις», η οποία συνοδεύεται από προσκομισθέν στην Υπηρεσία Δόμησης τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο αναφέρεται ότι από ακίνητο συνολικής επιφάνειας 1.955,42 τ.μ. (κατόπιν νεότερης καταμέτρησης), τμήμα 6,99 τ.μ. είναι εκτός ορίων του οικισμού και τμήμα 1.948,83 τ.μ. είναι εντός ορίων οικισμού. Κατά τους ισχυρισμούς της, η προσβαλλόμενη πράξη, κατά το μέρος της οποίας συμπεριελήφθη στον δασικό χάρτη το τμήμα του ακινήτου της ως δασικό (με την ένδειξη ΔΔ), δεν αιτιολογείται νομίμως, λόγω του ότι εμπίπτει εντός των ορίων του οικισμού Άνω Βόλου, παραβιάζονται δε τα άρθρα 3 παρ. 6 του ν.δ. 998/1979 και 23 του ν. 3889/2010, το τεκμήριο νομιμότητας των διοικητικών πράξεων και η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης.

8. Επειδή, από το περιεχόμενο των ως άνω προσκομισθέντων στοιχείων, με τα οποία δεν τίθενται ζητήματα τεχνικής φύσεως σχετικά με τη βλάστηση της εκτάσεως (ζητήματα που θα μπορούσαν να εξεταστούν μόνο από τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων, πρβλ. ΣτΕ 2157/2020), κλονίζεται η αιτιολογία της προσβαλλόμενης πράξης, κατά το μέρος που αφορά το ακίνητο της αιτούσας. Και τούτο διότι, λαμβάνοντας υπόψη α) ότι δεν υφίσταται μέχρι σήμερα έγκυρη οριοθέτηση του προϋφισταμένου του 1923 οικισμού του Άνω Βόλου, β) ότι, όπως προκύπτει από το 107611/28.5.2021 έγγραφο της Διοικήσεως και τον χάρτη που το συνοδεύει, το επίμαχο ακίνητο τέμνεται από τη γραμμή χάραξης των ορίων του οικισμού και μικρό τμήμα του (των 589,45 τ.μ.) βρίσκεται οριακά εκτός των ορίων αυτών, γ) ότι, από τα προσκομισθέντα από την αιτούσα στοιχεία συνάγεται ότι η αρμόδια πολεοδομική αρχή, χορηγώντας την 402/1983 άδεια οικοδομής, την 175/6.10.2016 έγκριση δόμησης και την 171/13.10.2016 άδεια δόμησης θεώρησε ότι το επίμαχο ακίνητο ευρίσκεται εντός των ορίων του ως άνω οικισμού, και δ) ότι τα όρια κτηματογράφησης καθώς και τα όρια του οικισμού του Άνω Βόλου, που χορηγήθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία κτηματολογίου για να χρησιμοποιηθούν για την υποβολή της δήλωσης του Δημοσίου του ν. 2308/1995, διαφοροποιούνται από τα αντίστοιχα όρια που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση των θεωρημένων δασικών χαρτών (βλ. το ως άνω 3024/168235/30.10.2019 έγγραφο), προκύπτουν σοβαρές αμφιβολίες ως προς τα ακριβή όρια του ως άνω οικισμού και τη θέση του επίμαχου ακινήτου εντός ή εκτός των ορίων αυτού. Για τον λόγο αυτό, βασίμως προβαλλόμενο, πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση, να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη πράξη, κατά το μέρος που αφορά το περιληφθέν, στον κυρωθέντα χάρτη, ως δασικό τμήμα των 589,45 τ.μ. του ακινήτου της αιτούσας και να αναπεμφθεί η υπόθεση στη Διοίκηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3889/2010, προκειμένου να απαντήσει αιτιολογημένα επί των ως άνω προβαλλόμενων ισχυρισμών της αιτούσας (πρβλ. ΣτΕ 1459/2019, 1118/2018, 2938/2017, 1544/2017), συνεκτιμώντας και τους χάρτες που συνοδεύουν την έγκριση μελέτης αναθεώρησης και επέκτασης του Γ.Π.Σ. Βόλου (ΑΑΠ 237/4.11.2016). Ειδικότερα, η αρμόδια για την εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας διοικητική αρχή, σε συνεργασία με την πολεοδομική αρχή, οφείλει να εκφέρει δική της αιτιολογημένη κρίση, αφενός ως προς το ζήτημα αν το συγκεκριμένο ακίνητο εμπίπτει στα πραγματικά όρια του εν λόγω οικισμού του Άνω Βόλου, αίροντας τις σχετικές αμφιβολίες, και αφετέρου ως προς την επιρροή που ασκεί, κατά νόμο (κατόπιν και της μεταγενέστερης τροποποίησης της δασικής νομοθεσίας με τον ν. 4685/2020, Α΄ 92), η έκδοση των προμνημονευθεισών διοικητικών αδειών δόμησης στο ζήτημα της ενδεχόμενης αποσύνδεσης του ακινήτου ή τμήματος αυτού από τη δασική νομοθεσία.

9. Επειδή, μετά την αποδοχή της αιτήσεως για τον προαναφερόμενο λόγο, η εξέταση των λοιπών λόγων ακυρώσεως αποβαίνει αλυσιτελής.

Δ ι ά τ α ύ τ α

Δέχεται την αίτηση.

Ακυρώνει εν μέρει την 5073/229085/21.12.2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (Δ΄ 54/14.2.2018), σύμφωνα με το αιτιολογικό.

Διατάσσει την απόδοση του κατατεθέντος παραβόλου.

Επιβάλλει στο Δημόσιο τη δικαστική δαπάνη της αιτούσας, που ανέρχεται σε εννιακόσια είκοσι (920) ευρώ.

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 17 Ιουνίου 2021

Ο Προεδρεύων ΑντιπρόεδροςΗ Γραμματέας του Ε´ Τμήματος

Παναγιώτης ΕυστρατίουΔημητρία Τετράδη

και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 30ής Νοεμβρίου 2022.

Ο Προεδρεύων ΣύμβουλοςΗ Γραμματέας

Θεόδωρος ΑραβάνηςΜαρία Μάσσια