– Βασικό στοιχείο του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, το οποίο συνιστά το πρώτο στάδιο του πολεοδομικού σχεδιασμού, αποτελεί ο καθορισμός των χρήσεων γης εντός της εκτάσεως, την οποία το σχέδιο αυτό οργανώνει πολεοδομικώς, οι σχετικές δε διατάξεις δεν χρήζουν περαιτέρω εξειδικεύσεως και, συνεπώς, είναι δεσμευτικές από της ενάρξεως της ισχύος του ΓΠΣ. Εν όψει τούτων, εφ’ όσον δηλαδή από της θέσεως σε ισχύ του ΓΠΣ επιτρέπονται στην συγκεκριμένη περιοχή, την οποίαν αφορά, μόνον οι χρήσεις γης που αυτό προβλέπει, οι μεν χρήσεις γης που θα οριστούν στο επόμενο στάδιο του πολεοδομικού σχεδιασμού, κατά την έγκριση της οικείας πολεοδομικής μελέτης ή κατά την τροποποίηση, βάσει των διατάξεων του νδ της 17.07/16.08.1923, ρυμοτομικού σχεδίου σε περιοχή, η οποία είχε μεν πολεοδομηθεί κατ’ εφαρμογήν του ως άνω νομοθετικού διατάγματος περιλαμβάνεται όμως σε μεταγενέστερο ΓΠΣ, δεν επιτρέπεται να αποκλίνουν εκείνων του ΓΠΣ, ενώ οι χώροι για τους οποίους το πολεοδομικό αυτό σχέδιο περιέχει σαφείς και συγκεκριμένες ρυθμίσεις ως προς την χρήση, οι οποίες δεν έχουν ανάγκη περαιτέρω εξειδικεύσεως, απαγορεύεται να διατεθούν για άλλη χρήση. Εξ άλλου, η θέσπιση διαφορετικών από τις προβλεπόμενες στο ΓΠΣ χρήσεων γης, κατά το επόμενο στάδιο του πολεοδομικού σχεδιασμού, προϋποθέτει την τροποποίηση του ΓΠΣ.

Το ισχύον στην περιοχή της τροποποιήσεως Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο προβλέπει ειδικώς το συγκεκριμένο ΟΤ83 ως χώρο αθλητικού κέντρου, ενώ με την προσβαλλομένη απόφαση αποχαρακτηρίζεται τμήμα του χώρου αυτού, το οποίο αποσπάται και αποτελεί το ΟΤ83Ζ και καθορίζεται ως χώρος Ιερού Ναού. Όμως, δεν είναι επιτρεπτή η κατάργηση, με πράξη τροποποιήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου, της ρυθμίσεως, η οποία περιλαμβάνεται στο ΓΠΣ και καθορίζει για το σύνολο του ΟΤ83 την χρήση αθλητικού κέντρου, η κατάργηση δε της ρυθμίσεως αυτής μπορούσε να πραγματοποιηθεί μόνον με αντίστοιχη τροποποίηση του ΓΠΣ, σύμφωνα, εν προκειμένω, και με την από 20.11.2018 εισήγηση του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προς το ΣΥΠΟΘΑ Θεσσαλονίκης, κατά την προβλεπομένη στον νόμο διαδικασία. Για τον λόγο, επομένως, αυτόν, βασίμως προβαλλόμενο, η προσβαλλόμενη απόφαση είναι μη νόμιμη και πρέπει να ακυρωθεί.

Η ως άνω περίληψη έχει ληφθεί από την ιστοσελίδα nomosphysis.org.gr