Αίτηση αναστολής εκτελέσεως πράξεων περί μερικής εκκένωσης πολυκατοικίας λόγω πολεοδομικών παραβάσεων. Ο χαρακτηρισμός κτιρίου ως επικίνδυνου και η επιβολή μέτρων για την άρση του κινδύνου δεν συνδέεται απαραιτήτως με την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών που υπάρχουν στο κτίριο και την έκδοση σχετικής οικοδομικής άδειας. Η άμεση εκτέλεση των προσβαλλόμενων πράξεων θα προκαλέσει στην αιτούσα δυσανάλογη και μη επανορθώσιμη βλάβη σε περίπτωση ακυρώσεως. Ναι μεν το μέτρο της εκκένωσης επικίνδυνης από στατική άποψη οικοδομής συναρτάται προς το δημόσιο συμφέρον, το οποίο συνίσταται στην ανάγκη προστασίας του κοινού από τον κίνδυνο κατάρρευσης του κτίσματος, στην προκειμένη περίπτωση όμως δεν υφίστανται στοιχεία ή ενδείξεις περί υπάρξεως παρόμοιου και μάλιστα άμεσου κινδύνου. Δέχεται την αίτηση.

 

Αριθμός 39/2013

Η Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας (άρθρο 52 του π.δ/τος 18/1989, όπως ισχύει)

 Συνεδρίασε σε συμβούλιο στις 5 Δεκεμβρίου 2012, με την εξής σύνθεση : Αγγ. Θεοφιλοπούλου, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Ε΄ Τμήματος, Ιω. Μαντζουράνης, Θ. Αραβάνης, Σύμβουλοι. Γραμματέας η Π. Μερτζανάκη.

 Για να αποφασίσει σχετικά με την από 11 Οκτωβρίου 2012 αίτηση:

 της ……………………………….., κατοίκου Αθηνών (…………………………., Εξάρχεια), η οποία παρέστη με τον δικηγόρο Ιωάννη Νικολόπουλο (Α.Μ. 19743),

 κατά του Δήμου Αθηναίων, τον οποίο εκπροσώπησε η …………………., Υπάλληλος της Πολεοδομίας του Δήμου Αθηναίων.

 Με την αίτηση αυτή η αιτούσα επιδιώκει να ανασταλεί η εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 154542/26.7.2012 απόφασης της Διευθύντριας της Διεύθυνσης Σχεδίου Πόλεως και Πολεοδομίας (Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών) του Δήμου Αθηναίων.

 Κατά τη συνεδρίασή της η Επιτροπή άκουσε τον εισηγητή, Σύμβουλο Θ. Αραβάνη.

Κατόπιν η Επιτροπή άκουσε τον πληρεξούσιο της αιτούσας, ο οποίος ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση και την εκπρόσωπο του καθ’ ου Δήμου Αθηναίων, η οποία ζήτησε την απόρριψή της.

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα

Σκέφθηκε κατά το Νόμο

 1. Επειδή, με την οικοδομική άδεια 1471/1979 του Διαμερίσματος Αττικής της Νομαρχίας Αττικής επετράπη η ανέγερση επταώροφης οικοδομής με χρήσεις καταστήματος, γραφείων και κατοικιών στην οδό ………………….., στην Νεάπολη Αθηνών. Με την απόφαση 40039/2279/ 3.10.1984 της Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών (Β΄ 809) χορηγήθηκε στην αιτούσα άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας Ανώτερης Σχολής Χορού με την επωνυμία «Ανώτερη Επαγγελματική Ιδιωτική Σχολή Χορού …………………», η οποία, κατά την ίδια απόφαση, «… θα στεγάζεται στο κτίριο της οδού ……………………………. στην Αθήνα». Μεταγενεστέρως, μετά από καταγγελίες συνιδιοκτήτριας παρακείμενης νεότευκτης πολυώροφης οικοδομής ότι, λόγω θορύβου προερχομένου από τη Σχολή, δεν δύναται να πωλήσει και ενοικιάσει τα διαμερίσματά της, συντάχθηκε η 339/6.12.2011 έκθεση αυτοψίας του Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Αθηναίων, με την οποία διαπιστώθηκε, στο χώρο της Σχολής, αυθαίρετη αλλαγή χρήσεως από γραφεία σε Σχολή Χορού, καθαίρεση και κατασκευή εσωτερικών τοίχων, επέκταση σε κοινόχρηστο χώρο και αφαίρεση δύο υποστυλωμάτων στον 1ο όροφο, κατά παράβαση της 1471/1979 οικοδομικής άδειας, επεβλήθησαν δε αντίστοιχα πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων. Ακολούθως, με την 47/17.5.2012 Εκθεση Επικινδύνου Οικοδομής του ίδιου Τμήματος, η οποία συντάχθηκε κατόπιν αυτοψίας, διαπιστώθηκε ότι στην επίμαχη πολυκατοικία δεν έχει εφαρμοσθεί η εγκεκριμένη στατική μελέτη της οικοδομικής άδειας 1471/1979, αναφέρεται δε ειδικότερα ότι στις στάθμες ισογείου και 1ου ορόφου φαίνεται να μην έχουν κατασκευαστεί τα υποστυλώματα Κ9, Κ10 και Κ9, Κ10 και Κ17, αντιστοίχως, ότι οι πλάκες οροφής 1ου ορόφου κατασκευάσθηκαν διαφορετικά από ότι προβλέπεται στον αντίστοιχο ξυλότυπο και ότι για τον υπολογισμό των γεωμετρικών στοιχείων και οπλισμών των παραπάνω πλακών έχει ληφθεί μικρότερο κινητό φορτίο από το προβλεπόμενο στους ισχύοντες κανονισμούς για τις σχολές χορού. Στην ίδια έκθεση επισημαίνεται ότι «κατά την αυτοψία δεν παρατηρήθηκαν αστοχίες, όπως μεγάλου εύρους κατακόρυφες ή οριζόντιες ρωγμές ή απόκλιση από την κατακόρυφο ή παραμορφώσεις σε κανένα από τα στοιχεία του φέροντα οργανισμού που εξετάστηκαν, αλλά ούτε και στον οργανισμό πληρώσεως». Εν όψει τούτου η ανωτέρω οικοδομή θεωρήθηκε «… ως κτίσμα επικίνδυνο από άποψη πιθανόν στατική», εκλήθησαν δε ο διαχειριστής και οι ένοικοι της πολυκατοικίας, (α) για την προσωρινή άρση του κινδύνου, να προσκομίσουν εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της «εκθέσεως επικινδύνου» έκθεση αυτοψίας-δήλωση αντοχής του κτιρίου υπογεγραμμένη από δύο διπλωματούχους μηχανικούς και (β) για την οριστική άρση του κινδύνου, να προχωρήσουν, εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση, στην έκδοση άδειας νομιμοποίησης των αυθαίρετων μεταρρυθμίσεων του φέροντος οργανισμού και των λοιπών κατασκευών. Στην ίδια έκθεση αναφέρεται ότι μετά την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών οι ιδιοκτήτες του ισογείου, του 1ου και του 2ου ορόφου θα πρέπει να εκκενώσουν τους αντίστοιχους χώρους ώστε να υποστυλωθούν κατάλληλα, διότι οι πραγματοποιηθείσες μεταρρυθμίσεις του φέροντος οργανισμού «δεν μπορούν να χαρακτηριστούν τοπικής σημασίας». Κατόπιν άπρακτης παρόδου της ταχθείσας προθεσμίας εκδόθηκε η απόφαση 154542/26.7.2012 του Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών της Διεύθυνσης Σχεδίου Πόλεως και Πολεοδομίας του Δήμου Αθηναίων, με την οποία διετάχθη η αναγκαστική και ολική αχρησία (εκκένωση) του ισογείου και των 1ου και 2ου ορόφου της επίμαχης πολυκατοικίας, πλην της εισόδου, του κλιμακοστασίου και του ανελκυστήρα, «ως μέτρο ασφαλείας για την αποφυγή πρόκλησης απώλειας ζωής ή ατυχήματος σε περίπτωση τυχηματικού γεγονότος (σεισμός)». Στη συνέχεια η αιτούσα, με την 162235/7.8.2012 αίτησή της προς τη Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Αθηναίων κατέθεσε α) την από 31.7.2012 έκθεση αυτοψίας- δήλωση αντοχής δύο πολιτικών μηχανικών, οι οποίοι βεβαιώνουν, κατόπιν αυτοψίας, ότι το επίμαχο κτίριο έχει τη στατική επάρκεια να αναλάβει με ασφάλεια τα φορτία που φέρει ήδη επί τριάντα δύο χρόνια, β) την από 30.7.2012 υπεύθυνη δήλωση του μελετητή και επιβλέψαντος την ανέγερση της πολυκατοικίας μηχανικού, ο οποίος βεβαιώνει ότι το κτίριο κατασκευάσθηκε εξ αρχής με πρόβλεψη φορτίων για καταστήματα, διαμερίσματα και Σχολή Χορού, ότι ουδέποτε υπήρξε βλάβη του φέροντος οργανισμού, ακόμη και κατά τους σεισμούς του 1981 και 1999, και ότι το κτίριο αντέχει από στατικής απόψεως με ασφάλεια τα φορτία των παραπάνω χρήσεων, γ) την από 24.9.1999 βεβαίωση αρχιτέκτονα-μηχανικού, η οποία συντάχθηκε μετά τον σεισμό του 1999 και έχει εγκριθεί από το Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ, ότι σε έλεγχο που έγινε στο επίμαχο κτίριο και τη Σχολή της αιτούσας δεν διαπιστώθηκε «καμία ένδειξη ρωγμής, φθοράς, κάκωσης του φέροντος οργανισμού του κτηρίου και σε κανένα από τα στοιχεία του, ως αποτέλεσμα του σεισμού της 7.9.1999» και ότι, ως εκ τούτου, «το κτίριο είναι ασφαλές και μπορεί να λειτουργεί με τις χρήσεις που αυτό είχε» και δ) δήλωση ένταξης αυθαιρέτου στον ν. 4014/2011. Περαιτέρω, με την 16196/31.8.2012 αίτησή της προς την Υπηρεσία Πολεοδομίας του Δήμου Αθηναίων η αιτούσα υπέβαλε μελέτη ελέγχου στατικής επάρκειας για την άρση επικινδυνότητας του κτιρίου και ζήτησε «να αρθεί η επικινδυνότητα», πλην το Τμήμα Χορήγησης Οικοδομικών Αδειών, στο οποίο διαβιβάσθηκε ο φάκελος, δεν προέβη σε έλεγχο της υποβληθείσας μελέτης με την αιτιολογία ότι «η αποτύπωση του φέροντα οργανισμού δεν είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών» (βλ. σχετικό 193917/28.9.2012 υπηρεσιακό σημείωμα). Εν όψει των διαπιστώσεων του ανωτέρω υπηρεσιακού σημειώματος, με την απόφαση 201335/5.10.2012 του Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών του Δήμου διετάχθη «η αναγκαστική και ολική αχρησία της οικοδομής στην οδό ……………………, σύμφωνα με το άρθρο 425 παρ. 4 του Κ.Β.Π.Ν. (άρθρο 4 του π.δ. της 13-22.4.1929), ως μέτρο ασφαλείας για την αποφυγή πρόκλησης απώλειας ζωής ή ατυχήματος σε περίπτωση τυχηματικού γεγονότος (σεισμός)». Κατά της προαναφερθείσας πράξεως 154542/26.7.2012 περί μερικής εκκενώσεως της πολυκατοικίας η αιτούσα κατέθεσε αίτηση ακυρώσεως (δικάσιμος 12.6.2013), ήδη δε με την κρινόμενη αίτηση, για την άσκηση της οποίας κατατέθηκε το νόμιμο παράβολο (1285101/2012 γραμμάτιο παραβόλου), ζητεί την αναστολή εκτελέσεώς της. Ως συμπροσβαλλομένη πρέπει να θεωρηθεί και η ανωτέρω απόφαση 201335/5.10.2012 του Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών περί ολικής εκκενώσεως του κτιρίου, καθ’ ο μέρος αφορά την αιτούσα.

 2. Επειδή, η αιτούσα προβάλλει, προσκομίζοντας σχετικά στοιχεία, ότι η εκτέλεση της επιβληθείσας εκκενώσεως των χώρων της Σχολής της θα της προξενήσει ανεπανόρθωτη βλάβη, η οποία δεν θα μπορεί να ανατραπεί σε περίπτωση ευδοκιμήσεως της αιτήσεως ακυρώσεως, συνισταμένη σε αδυναμία λειτουργίας της Σχολής Χορού, η οποία στεγάζεται στο επίμαχο κτίριο με νόμιμη άδεια, διακοπή της φοίτησης των σπουδαστών με κίνδυνο απώλειας του ακαδημαϊκού έτους, βλάβη της φήμης της Σχολής, η οποία λειτουργεί αδιαλείπτως επί 55 χρόνια, και ανεπανόρθωτη οικονομική βλάβη της ιδίας, αφού θα στερηθεί του μοναδικού μέσου βιοπορισμού της. Εξ άλλου, με το δικόγραφο της αιτήσεως αναστολής προβάλλεται, βεβαίωσε δε προφορικώς και ο παραστάς μηχανικός της αιτούσας κατά τη συζήτηση ενώπιον της Επιτροπής Αναστολών, ότι το επίμαχο κτίριο είναι ασφαλές, ότι κατασκευάσθηκε εξ αρχής για να στεγάσει τη συγκεκριμένη Σχολή Χορού, ότι δεν έλαβε χώρα «αφαίρεση» υποστυλωμάτων αλλά αλλαγή της θέσης τους για λειτουργικούς λόγους, δηλαδή για την καλύτερη διαμόρφωση αιθουσών διδασκαλίας, χωρίς καμία επίπτωση στην ασφάλεια του κτιρίου, όπως αποδεικνύεται από τη συμπεριφορά του μετά από δύο σεισμικές καταπονήσεις και πιστοποιείται από τα προσκομισθέντα στοιχεία και ότι επίκειται η τακτοποίηση του ζητήματος των αυθαίρετων επεμβάσεων με την έκδοση ή αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας. Τέλος, προσκομίζεται αντίγραφο στατικής μελέτης 300 περίπου σελίδων με τίτλο «Αντισεισμικός έλεγχος υπάρχοντος κτιρίου πολυκατοικίας για άρση επικινδύνου», κατατεθείσα στην πολεοδομική υπηρεσία του καθ’ ου Δήμου με α.π. 242440/4.12.2012, στην οποία βεβαιώνεται, κατόπιν σχετικών μετρήσεων και αυτοψίας, ότι το επίμαχο κτίριο είναι στατικώς επαρκές. Η Διεύθυνση Σχεδίου Πόλεως και Πολεοδομίας του καθ’ ου Δήμου, στο 241659/4.12.2012 έγγραφο απόψεων, αναφέρεται στο ιστορικό της υποθέσεως και διευκρινίζει ότι η κατατεθείσα στις 31.8.2012 στατική μελέτη επεστράφη χωρίς να ελεγχθεί διότι η αποτύπωση του φέροντος οργανισμού δεν ήταν σύμφωνη με τις προδιαγραφές μελετών για την έκδοση οικοδομικών αδειών. Περαιτέρω, όπως προκύπτει από το 241451/4.10.2012 έγγραφο του Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών της πολεοδομικής υπηρεσίας του καθ’ ου Δήμου προς το τεχνικό γραφείο «Χωρότεχνο», που ανέλαβε τη σύνταξη της μελέτης για την άρση της επικινδυνότητας του επίμαχου κτιρίου, κατά την άποψη της υπηρεσίας αυτής «για την οριστική άρση της επικινδυνότητας της οικοδομής στην οδό …………………… αρ. ……….. απαιτείται η έκδοση άδειας νομιμοποίησης αυθαίρετων μεταρρυθμίσεων του φέροντα οργανισμού και των λοιπών αυθαιρεσιών που υπάρχουν στο κτίριο».

 3. Επειδή, όπως προκύπτει από τις προσβαλλόμενες πράξεις και τα στοιχεία του φακέλου, στο επίμαχο κτίριο δεν διαπιστώθηκαν φθορές, ζημίες ή άλλες ενδείξεις καταπόνησής του σε πρόσφατους σεισμούς, ενώ στην από 24.9.1999 βεβαίωση του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., προς την οποία στοιχούν τα στοιχεία που προσκόμισε η αιτούσα, βεβαιώνεται ότι το επίμαχο κτίριο είναι ασφαλές. Εξ άλλου η Διοίκηση δεν έχει εκφέρει ουσιαστική κρίση περί επικινδυνότητας ή μη του επίμαχου κτιρίου βάσει των υπαρχόντων στοιχείων, υπό την αντίληψη ότι προϋπόθεση προς τούτο είναι η έκδοση οικοδομικής άδειας τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών. Η άποψη όμως αυτή δεν φαίνεται να ευρίσκει έρεισμα στο νόμο, δεδομένου ότι ο χαρακτηρισμός κτιρίου ως επικίνδυνου και η επιβολή μέτρων για την άρση του κινδύνου δεν συνδέεται απαραιτήτως με την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών που υπάρχουν στο κτίριο και την έκδοση σχετικής οικοδομικής άδειας. Εν όψει τούτων, η Επιτροπή Αναστολών, σταθμίζοντας όλα τα δεδομένα της υποθέσεως, κρίνει ότι η άμεση εκτέλεση των προσβαλλόμενων πράξεων θα προκαλέσει στην αιτούσα δυσανάλογη και μη επανορθώσιμη βλάβη σε περίπτωση ακυρώσεως. Και ναι μεν το μέτρο της εκκένωσης επικίνδυνης από στατική άποψη οικοδομής συναρτάται προς το δημόσιο συμφέρον, το οποίο συνίσταται στην ανάγκη προστασίας του κοινού από τον κίνδυνο κατάρρευσης του κτίσματος (πρβλ. ΕΑ 210/2008, 142/1994, 476/1995 κ.ά.), στην προκειμένη περίπτωση όμως δεν υφίστανται στοιχεία ή ενδείξεις περί υπάρξεως παρόμοιου και μάλιστα άμεσου κινδύνου. Για τον λόγο αυτό η Επιτροπή κρίνει ότι πρέπει, κατ’ αποδοχή της αιτήσεως, να ανασταλεί προσωρινώς η εκτέλεση των προσβαλλόμενων πράξεων και να υποχρεωθεί το Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών της υπηρεσίας πολεοδομίας του καθ’ ου Δήμου να εκφέρει αιτιολογημένη κρίση εντός προθεσμίας δέκα πέντε ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας αποφάσεως, βάσει των υποβληθέντων από την αιτούσα στοιχείων και κατόπιν, ενδεχομένως, σχετικής αυτοψίας, αν το συγκεκριμένο κτίριο, εν όψει του τρόπου κατασκευής του και της μέχρι τούδε συμπεριφοράς του είναι επικίνδυνο ή όχι και από ποια άποψη. Επιφυλάσσεται δε η Επιτροπή να επανέλθει προς οριστική κρίση της υποθέσεως μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας και την αποστολή των σχετικών στοιχείων από τη Διοίκηση (πρβλ. ΕΑ 396/1999 κ.ά.).

Διά ταύτα

Δέχεται την αίτηση και

Αναστέλλει προσωρινώς την εκτέλεση α) της αποφάσεως 154542/26.7.2012 του Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών της Διεύθυνσης Σχεδίου Πόλεως και Πολεοδομίας του Δήμου Αθηναίων και β) της αποφάσεως 201335/5.10.2012 του ίδιου Τμήματος, καθ’ ο μέρος η απόφαση αυτή αφορά την εκκένωση των χώρων λειτουργίας της Σχολής Χορού της αιτούσας, κατά το σκεπτικό, και

Διατάσσει το Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών της Διεύθυνσης Σχεδίου Πόλεως και Πολεοδομίας του Δήμου Αθηναίων να υποβάλει τα στοιχεία που μνημονεύονται στην τρίτη σκέψη.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 5 Δεκεμβρίου 2012 και εκδόθηκε στις 6 Φεβρουαρίου 2013.  

Η Πρόεδρος του Ε΄ Τμήματος                                                                    Η Γραμματέας      

Αγγ. Θεοφιλοπούλου                                                                                  Π. Μερτζανάκη  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *