Για την εγκατάσταση κεραίας σταθμού ραδιοεπικοινωνίας στην ξηρά απαιτείται λήψη αδείας από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και έγκριση των απαραίτητων για την τοποθέτηση των κεραιών δομικών κατασκευών από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, η οποία ισοδυναμεί με οικοδομική άδεια. Οι προϋποθέσεις έγκρισης των εν λόγω δομικών κατασκευών διαφοροποιούνται για περιοχές εντός και εκτός σχεδίου πόλεως, ειδικά δε για κατασκευές σε περιοχές ειδικής προστασίας, εντός ή εκτός σχεδίου, απαιτείται και σύμφωνη γνώμη των κατά περίπτωση αρμοδίων υπηρεσιών ή και της ΕΠΑΕ. Διαφορές από αρνητική γνωμοδότηση της ΕΠΑΕ παραμένουν στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

Πρόεδρος: Ν. Ρόζος, Προεδρεύων Αντιπρόεδρος ΣτΕ
Εισηγητής: Χ. Παπανικολάου, Πάρεδρος ΣτΕ
Δικηγόροι: Δ. Συκαρά, Π. Αθανασούλης, Πάρεδρος ΝΣΚ

[…] 2. Επειδή με την κρινομένη αίτηση ζητείται η ακύρωση της απόφασης της 20.9.2011 της δευτεροβάθμιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας (πρακτικό … θέμα …). Με αυτήν απερίφθη η με αριθ. πρωτ. …/15.7.2011 ένσταση της αιτούσας εταιρείας κατά της απόφασης της 22.6.2011 της Ολομέλειας της πρωτοβάθμιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (πρακτικό … θέμα …), με την οποία είχε απορριφθεί το αίτημά της να της χορηγηθεί έγκριση εγκατάστασης σταθμού κινητής τηλεφωνίας στη θέση Α του Δήμου Λευκάδος.

3. Επειδή το νομοθετικό πλαίσιο των κεραιών κινητής τηλεφωνίας ρυθμίστηκε αρχικά με τον Ν 2075/1992 (ΦΕΚ Α΄ 129), στο άρθ. 24α του οποίου (που προστέθηκε με το άρθ. 41 παρ. 2 Ν 2145/1993, ΦΕΚ Α΄ 88) και διατηρήθηκε σε ισχύ με τα άρθ. πέμπτο παρ. 3 περ. Β΄ και έκτο Ν 2246/1994, ΦΕΚ Α΄ 172), ορίστηκαν τα εξής: «1. Εκτός από τις εγκαταστάσεις του Υπουργείου Εθνικής ʼμυνας, για την εγκατάσταση κεραίας σταθμού στην ξηρά, εξαιρουμένης της λήψεως ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων, που προορίζονται για απ΄ ευθείας λήψη από το ευρύ κοινό, απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. 2. (Όπως το πρώτο εδάφιο αντικαταστάθηκε με το άρθ. 5 παρ. 1 Ν 2181/1994, ΦΕΚ Α΄ 10). Επιτρέπεται η εγκατάσταση δομικών ή μηχανικών κατασκευών, πάνω στις οποίες τοποθετούνται κεραίες, πομποί, αναμεταδότες και άλλες συναφείς εγκαταστάσεις σε δάση … εφ΄ όσον δεν προκαλείται κίνδυνος πυρκαγιάς … ύστερα από άδεια του οικείου νομάρχη. Η εν λόγω άδεια χορηγείται σε … τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις, που έχουν ως αντικείμενο την ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία δικτύων ραδιοεπικοινωνιών … 5α. Επιτρέπεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών η κατασκευή οικίσκου στέγασης μηχανημάτων σταθμών ραδιοεπικοινωνίας … για την τοποθέτηση κεραιών εκπομπής ή και λήψης ραδιοηλεκτρικών σημάτων … δ. (Όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 34 Ν 2166/1993, ΦΕΚ Α΄ 137). Για την έγκριση τοποθέτησης των παραπάνω εγκαταστάσεων σε εντός ή εκτός σχεδίου περιοχές ειδικής προστασίας … και κατ΄ εξαίρεση των ισχυουσών σε αυτές διατάξεων και περιορισμών απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των κατά περίπτωση αρμοδίων υπηρεσιών ή και της ΕΠΑΕ … ε. Για την κατά τα ανωτέρω τοποθέτηση των εν λόγω εγκαταστάσεων δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής αδείας, αλλά έγκριση που χορηγείται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία … ζ. Στις δημιουργούμενες ως άνω εγκαταστάσεις λαμβάνονται μέτρα προφύλαξης του κοινού που καθορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως … 7. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορούν να τροποποιούνται οι διατάξεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου και να καθορίζονται οι εφαρμοζόμενοι τεχνικοί κανονισμοί και οι λεπτομέρειες της διαδικασίας έκδοσης των εγκρίσεων». Στη συνέχεια με τον Ν 2801/2000 (ΦΕΚ Α΄ 46) ρυθμίστηκε εκ νέου το καθεστώς των κεραιών κινητής τηλεφωνίας. Στο άρθ. 1 του νόμου αυτού υπό τον τίτλο «Κεραίες», ορίστηκαν τα ακόλουθα: «1. Ορισμοί … 2. Δημιουργία κατασκευών κεραιών στην Ξηρά. Α. Για την κατασκευή κεραίας σταθμού στην ξηρά, που χρησιμοποιείται για την εκπομπή ή/και λήψη ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας ή χρησιμοποιείται ως μέρος ενός συστήματος κεφαλής δικτύου καλωδιακής τηλεόρασης απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (ήδη, από 1.1.2001, από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, σύμφωνα με τα άρθ. 3 παρ. 14 εδάφ. κ΄ και 16 Ν 2867/2000, ΦΕΚ Α΄ 273). Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται: Β. Πριν από νέα κατασκευή κεραίας ή τροποποίηση υφισταμένης κατασκευής ο κάτοχος του σταθμού πρέπει να μεριμνήσει για την έκδοση της αδείας ή την τροποποίησή της … Γ. … Δ. Με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται η μορφή και το περιεχόμενο της αίτησης, που υποβάλλεται για κάθε περίπτωση νέας ή υφισταμένης κατασκευής, τα στοιχεία και οι όροι που περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στην άδεια, η ακολουθούμενη διαδικασία για την έκδοσή της, τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων αυτών, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθ. 24Α Ν 2075/1992 (ΦΕΚ Α΄ 124). Ε. Για την εγκατάσταση σταθμών των εταιρειών, που παρέχουν τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες στο κοινό, επιτρέπεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών η κατασκευή οικίσκου στέγασης μηχανημάτων των σταθμών ραδιοεπικοινωνίας … και δομικών κατασκευών (μεταλλικών πυλώνων, ιστών, δικτυωμάτων κ.λπ.) … Ζ. Για την έγκριση τοποθέτησης των παραπάνω εγκαταστάσεων σε εντός ή εκτός σχεδίου περιοχές ειδικής προστασίας (όπως οι περιοχές της παρ. 9 του άρθ. 9 και της παρ. 4 του άρθ. 28 Ν 1577/1985) και κατ΄ εξαίρεση, των ισχυουσών σε αυτές διατάξεων και περιορισμών, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των, κατά περίπτωση, αρμοδίων υπηρεσιών ή και της Επιτροπής Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ). Η. Για την τοποθέτηση, σύμφωνα με την παράγραφο αυτή, των σχετικών εγκαταστάσεων, δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής αδείας, αλλά έγκριση, που χορηγείται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία ύστερα από έλεγχο των δικαιολογητικών που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ. Με την ίδια απόφαση μπορούν να καθορίζονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας έκδοσης των πολεοδομικών εγκρίσεων και να προσδιορίζονται οι περιπτώσεις, για τις οποίες η έγκριση από τον οικείο Νομάρχη των περιβαλλοντικών όρων εγκατάστασης κατασκευών κεραιών αποτελεί προϋπόθεση της πολεοδομικής έγκρισης. Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθ. 24Α Ν 2075/1992». Στη συνέχεια, εκδόθηκε ο Ν 3431/2006 (ΦΕΚ Α΄ 13), ο οποίος ρύθμισε εξ υπαρχής τα ζητήματα χορήγησης αδειών εγκατάστασης κεραιών κινητής τηλεφωνίας. Ειδικότερα στο άρθ. 31 του νόμου αυτού ορίστηκαν τα ακόλουθα: «1. … 13. Για την τοποθέτηση εγκαταστάσεων κεραιών και συναφών κατασκευών δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής αδείας, αλλά έγκριση, που χορηγείται από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, ύστερα από έλεγχο των δικαιολογητικών, που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, σύμφωνα με την παρ. 2Η του άρθ. 1 Ν 2801/2000 και κοινοποιείται στην ΕΕΤΤ. Μέχρι την έκδοση της αποφάσεως αυτής εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθ. 24Α Ν 2075/1992 (ΦΕΚ Α΄ 129) … 16. Οι Πολεοδομικές Υπηρεσίες, στις οποίες κατατίθενται τα δικαιολογητικά για την έγκριση της τοποθέτησης των εγκατεστημένων κεραιών, υποχρεούνται, εντός δύο μηνών από της υποβολής τους, να αποφανθούν αιτιολογημένα επί της νομιμότητας και καταλληλότητας αυτών. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου του ανωτέρω διαστήματος, θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί η πολεοδομική έγκριση. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, ανάκλησης της απάντησης ή άρνησης αποδοχής των δικαιολογητικών, ο κύριος της εγκατάστασης δικαιούται να προσφύγει στον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας, ο οποίος κρίνει επί της ουσιαστικής και τυπικής νομιμότητας των πράξεων της αρμόδιας Πολεοδομικής Υπηρεσίας και εκδίδει ή απορρίπτει οριστικά την αιτουμένη έγκριση εντός τριάντα ημερών από την κατάθεση πλήρους φακέλου …».

4. Επειδή σύμφωνα με τις παρατεθείσες διατάξεις για την εγκατάσταση κεραίας σταθμού ραδιοεπικοινωνίας στην ξηρά απαιτείται αφ΄ ενός μεν η λήψη αδείας από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, αφ΄ ετέρου δε έγκριση των δομικών κατασκευών, απαραίτητων για την τοποθέτηση των κεραιών, η οποία χορηγείται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία και ισοδυναμεί με οικοδομική άδεια (βλ. ΣτΕ 3607/2007 7μ., 4286/1999, 3169/2003). Με τις διατάξεις αυτές προβλέπονται και οι προϋποθέσεις για την έγκριση των εν λόγω δομικών κατασκευών, διαφοροποιούμενες εν μέρει για τις περιοχές εντός και εκτός σχεδίου πόλεως (ΣτΕ 3607/2007 7μ., 3169, 2592-6/2003), ειδικώς δε για κατασκευές σε περιοχές ειδικής προστασίας, ευρισκόμενες εντός ή εκτός σχεδίου, απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη των κατά περίπτωση αρμοδίων υπηρεσιών ή και της ΕΠΑΕ. Όπως άλλωστε έχει κριθεί (ΣτΕ 4462/2010, 3607/2007 7μ.) οι διαφορές, που ανακύπτουν από αρνητική γνωμοδότηση της ΕΠΑΕ, δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα του διοικητικού Εφετείου, που είναι αρμόδιο για την εκδίκαση αιτήσεων ακυρώσεως κατά πράξεων, με τις οποίες επιτρέπεται η εκτέλεση των σχετικών δομικών εργασιών, αλλά παραμένουν στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Επικρατείας.

5. Επειδή το πρακτικό της δευτεροβάθμιας ΕΠΑΕ, το οποίο έχει εκτελεστό χαρακτήρα, αφού συνιστά αρνητική σύμφωνη γνωμοδότηση (ΣτΕ 4462/2010, 3607/2007), προσβάλλεται παραδεκτώς με την κρινομένη αίτηση, σε αυτό δε έχει ενσωματωθεί η πράξη της πρωτοβάθμιας ΕΠΑΕ (πρβλ. ΣτΕ 4462/2010).

6. Επειδή στη συγκεκριμένη περίπτωση από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα εξής: Με την απόφαση της 22.6.2011 της Ολομέλειας της πρωτοβάθμιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (πρακτικό … θέμα …), απερρίφθη η με αριθ. πρωτ. …/28.4.2011 αίτηση της αιτούσας εταιρείας να της χορηγηθεί έγκριση εγκατάστασης δομικών κατασκευών σταθμού κινητής τηλεφωνίας στη θέση Α Δήμου Λευκάδος. Η αίτηση απορρίφθηκε «λόγω μη ένταξης και αλλοίωσης του ευρύτερου φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής». Στην ίδια απόφαση αναφέρεται, εξ άλλου, ότι «επιπλέον η ολομέλεια της ΕΠΑΕ κρίνει απαραίτητο τον άμεσο έλεγχο της νομιμότητας όλων των κεραιών κινητής τηλεφωνίας …». Κατά της ανωτέρω απόφασης η αιτούσα εταιρεία άσκησε ενώπιον της δευτεροβάθμιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου τη με αριθ. πρωτ. …/15.7.2011 ένστασή της. Με αυτήν προέβαλε, μεταξύ άλλων, ότι οι επιπτώσεις από την εγκατάσταση της κεραίας στο περιβάλλον θα είναι αμελητέες. Ειδικότερα, όλες οι εγκαταστάσεις θα κατασκευαστούν ακολουθώντας τις στάθμες και τις κλίσεις του εδάφους και η μόνη επέμβαση επί του φυσικού εδάφους θα είναι η διαμόρφωσή του με σκοπό την ισοπέδωση για τη δημιουργία ενός χώρου κατάλληλου για την τοποθέτηση οικίσκου και πυλώνα. Η αιτούσα ανέφερε ακόμη ότι η θέση εγκατάστασης βρίσκεται σε υψόμετρο 282,00 μ. από τη μέση στάθμη της θάλασσας, απέχει 580 μ. περίπου από τον οικισμό Α, 770 μ. περίπου από τον οικισμό Β και 4 χλμ. περίπου από την πόλη της Λευκάδας καθώς και ότι η περιοχή είναι χέρσα αγροτική περιοχή χωρίς ιδιαίτερο φυσικό κάλλος. Περαιτέρω η αιτούσα εταιρεία προέβαλε ότι για την επίδικη εγκατάσταση εκπονήθηκαν οι απαραίτητες μελέτες και έχουν ήδη χορηγηθεί οι απαιτούμενες από τη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις μεταξύ δε αυτών και έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Η δευτεροβάθμια Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος συνετάγη με το σκεπτικό της απόφασης της πρωτοβάθμιας ΕΠΑΕ και απέρριψε την ένσταση της αιτούσας εταιρείας.

7. Επειδή στις ανωτέρω αποφάσεις δεν εκτίθενται οι ειδικότεροι λόγοι, αναφερόμενοι σε χαρακτηριστικά της επίμαχης κατασκευής και στη φυσιογνωμία της ευρύτερης περιοχής, ούτε μνημονεύεται οποιοδήποτε στοιχείο για τη θεμελίωση της κρίσεως περί μη εντάξεως της κατασκευής στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής και περί αλλοιώσεως αυτού και κατ΄ επέκταση, για την απόρριψη του αιτήματος της αιτούσας εταιρείας να της χορηγηθεί έγκριση εγκατάστασης σταθμού κινητής τηλεφωνίας στη συγκεκριμένη θέση, εν όψει μάλιστα των συγκεκριμένων ισχυρισμών, τους οποίους η αιτούσα είχε προβάλει με την ένστασή της ενώπιον της δευτεροβάθμιας ΕΠΑΕ. Ούτε άλλωστε προκύπτει, εάν η συγκεκριμένη περιοχή συνιστά περιοχή, στην οποία ισχύουν ειδικές ρυθμίσεις λόγω της οικιστικής, πολιτιστικής ή περιβαλλοντικής σημασίας της (πρβλ. ΣτΕ 4462/2010), γεγονός το οποίο θα θεμελίωνε, κατά τις παρατεθείσες διατάξεις, την αρμοδιότητα της ΕΠΑΕ να γνωμοδοτήσει επί της τοποθετήσεως της συγκεκριμένης κεραίας. Για τον λόγο αυτόν, ο οποίος προβάλλεται βασίμως, η κρινομένη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή και να ακυρωθεί η από 20.9.2011 απόφαση της δευτεροβάθμιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος, παρέλκει δε η εξέταση των λοιπών λόγων της αιτήσεως ακυρώσεως.

Δέχεται την αίτηση.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *