ΔΕφΠατρ 104/2019

Πρόεδρος: Δ. Καπαρός.
Εισηγητής: Ανδ.Σταυρόπουλος, Εφέτης.
Δικηγόροι: Ηλ. Στεφανόπουλος, Αικ. Τσερέ, Νικ. Αναγνωστόπουλος.

Εφόσον εγείρονται σοβαρές αμφισβητήσεις ή αμφιβολίες ως προς την έκταση ή την κυριότητα του οικοπέδου ή γηπέδου, για το οποίο ζητείται να χορηγηθεί οικοδομική άδεια, ή ως προς την ύπαρξη εμπράγματων εν γένει δικαιωμάτων που επηρεάζουν τη δόμηση του ακινήτου, η αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, προκειμένου να κρίνει αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης της οικοδομικής αδείας, έχει υποχρέωση να εξετάσει και να κρίνει παρεμπιπτόντως το ζήτημα αυτό, του οποίου, πάντως, η τελική επίλυση ανήκει στα πολιτικά δικαστήρια.

1. Με την κρινόμενη αίτηση, για την άσκηση της οποίας έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο, επιδιώκεται, παραδεκτώς, κατ’ εκτίμηση του δικογράφου της, η ακύρωση 1) της υπ’ αριθμό 205/18.6.2010 οικοδομικής άδειας του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Πολεοδομίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λευκάδας με την οποία χορηγήθηκε στις Κ.Κ. και Ελ.Κ., κατοίκους, αντιστοίχως Βριλησσίων και Ιλίου Αττικής, άδεια ανέγερσης οικοδομής επί της οδού Π. αριθ. 23 στη Λευκάδα, κειμένης παραπλεύρως της οικοδομής του αιτούντος επί της ίδιας οδού και στον αριθμό 25 αυτής, 2) της παράλειψης του ίδιου Προϊσταμένου να ανακαλέσει την ανωτέρω άδεια και 3) της υπ’ αριθμό 28/26.2.2015 πράξης αναθεώρησης της ανωτέρω άδειας του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Λευκάδας. Εξάλλου, υπέρ του κύρους των προσβαλλόμενων πράξεων ασκούν παρέμβαση η Ελ.Κ. και η ως άνω Κ.Κ., οι οποίες επιδιώκουν τη διατήρηση της ισχύος τους.

2. Όπως έχει κριθεί, κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 52 και 53 του ν.δ. της 17.7.1923 (Α΄ 228), 22 § 1 ΓΟΚ 1985 (ν. 1577/1985, Α΄ 210) και του π.δ. της 8.7.1993 (Δ΄ 795), όπως αυτές ίσχυαν τον κρίσιμο εν προκειμένω χρόνο, εφόσον εγείρονται σοβαρές αμφισβητήσεις ή αμφιβολίες ως προς την έκταση ή την κυριότητα του οικοπέδου ή γηπέδου, για το οποίο ζητείται να χορηγηθεί οικοδομική άδεια, ή ως προς την ύπαρξη εμπραγμάτων εν γένει δικαιωμάτων που επηρεάζουν τη δόμηση του ακινήτου, η αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, προκειμένου να κρίνει αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης της οικοδομικής αδείας, έχει υποχρέωση να εξετάσει και να κρίνει παρεμπιπτόντως το ζήτημα αυτό, του οποίου, πάντως, η τελική επίλυση ανήκει στα πολιτικά δικαστήρια. Αναλόγως δε του πορίσματος της παρεμπίπτουσας αυτής έρευνας, οφείλει, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις, να εκδώσει την άδεια ή να αρνηθεί τη χορήγησή της, επιτρέπεται δε, καταρχήν, να προβεί και στην ανάκληση χορηγηθείσας αδείας (ΣτΕ 1418/2016, 2329/2012, 2628/2010, 772/ 2001, 1192/ 2000, 4652/1997 κ.ά.). Εξάλλου, η ίδια υποχρέωση ανακύπτει καταρχήν για την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία και όταν σοβαρές αμφισβητήσεις ή αμφιβολίες ως προς την έκταση ή την κυριότητα του οικοπέδου ή γηπέδου ή ως προς την ύπαρξη εμπραγμάτων εν γένει δικαιωμάτων που επηρεάζουν τη δόμηση του ακινήτου, ανακύπτουν πριν από την αναθεώρηση οικοδομικής αδείας, έστω και αν δεν είχαν εγερθεί πριν από την έκδοσή της (ΣτΕ 2329/2012).

3. Περαιτέρω, στο άρθρο 6 του π.δ. της 8/13.7.1993 «Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών» (ΦΕΚ Δ΄ 795) [άρθρο 334 ΚΒΠΝ], ορίζεται ότι: «Οι οικοδομικές άδειες αν δεν ανακληθούν ή ακυρωθούν ισχύουν μέχρι την αποπεράτωση των προβλεπομένων από αυτές οικοδομικών εργασιών που πιστοποιείται με τη σχετική θεώρηση της άδειας και όχι περισσότερο από τέσσερα (4) χρόνια από την έκδοσή τους……2. Κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας και για το υπόλοιπο του χρόνου ισχύος της απαιτείται και επιβάλλεται αναθεώρηση στις πιο κάτω περιπτώσεις α) … γ) Μερική ή ολική τροποποίηση της αρχιτεκτονικής ή στατικής ή και των λοιπών μελετών με ή χωρίς αλλαγή του περιτυπώματος του κτιρίου, αλλά χωρίς αύξηση του συντελεστή δόμησης που χρησιμοποιήθηκε κατά την έκδοση της άδειας και του όγκου του κτιρίου. δ) … και στ) … Για τις υπό στοιχεία γ΄, δ΄, ε΄ περιπτώσεις οι αντίστοιχες εργασίες πρέπει να αρχίζουν μετά από τη χορήγηση της σχετικής αναθεώρησης της οικοδομικής άδειας, … δηλαδή επιβάλλεται αλλαγή της μελέτης. 3. Η οικοδομική άδεια αναθεωρείται για την παράταση της ισχύος της μετά από αυτοψία με τις ακόλουθες προϋποθέσεις: … 4. Δεν απαιτείται αναθεώρηση της άδειας, στις παρακάτω περιπτώσεις: α) Για μικρής σημασίας τροποποιήσεις της Αρχιτεκτονικής Μελέτης (που δεν αλλάζουν τη χρήση) και τοπικής σημασίας μεταβολές του φέροντος οργανισμού του κτιρίου, ως και των λοιπών μελετών, μετά από κρίση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας ή ενός ή περισσοτέρων εξουσιοδοτημένων από τον Προϊστάμενο υπαλλήλων. β) Για μεταβολές των διαστάσεων του κτιρίου και του οικοπέδου, εφόσον με τις αποκλίσεις αυτές δεν παραβιάζονται ο συντελεστής δόμησης που χρησιμοποιήθηκε κατά την έκδοση της άδειας και οι υποχρεωτικές αποστάσεις του κτιρίου από τα όρια του οικοπέδου. Οι αποκλίσεις αυτές δεν επιτρέπονται να είναι μεγαλύτερες του 2% των μηκών των πλευρών του οικοπέδου με μέγιστο 20 εκ και 2% με μέγιστο 10 εκ. των διαστάσεων του κτιρίου. γ) Στις παραπάνω περιπτώσεις α` και β` υποχρεούται ο ενδιαφερόμενος να ενημερώσει το φάκελο της οικοδομικής άδειας πριν από τη θεώρηση της άδειας για ηλεκτροδότηση – υδροδότηση. δ) Σε κάθε περίπτωση αναθεώρησης ή ενημέρωσης άδειας για στοιχεία για τα οποία υπάρχει έγκριση της ΕΠΑΕ, απαιτείται νέα έγκριση της ΕΠΑΕ η οποία και κρίνει αν η τροποποίηση είναι μικρής σημασίας, οπότε υπάγεται στην περίπτωση της ενημέρωσης ή αντιθέτως είναι ουσιώδης οπότε απαιτείται αναθεώρηση. 5. … » και στο άρθρο 7 [άρθρο 335 ΚΒΠΝ] ότι: «1. Προκειμένης της έναρξης των οικοδομικών εργασιών επιβάλλεται η θεώρηση της άδειας από το οικείο Αστυνομικό Τμήμα 2. … 3. Ο έλεγχος των οικοδομικών εργασιών γίνεται οποτεδήποτε από τις Πολεοδομικές Υπηρεσίες. 4. Αν κατά τον επιτόπου έλεγχο (αυτοψία) διαπιστωθεί ότι η κατασκευή δεν συμφωνεί με τα εγκεκριμένα σχέδια της άδειας και η ασυμφωνία δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις 4α και 4β του άρθρου 6 του παρόντος εφαρμόζεται το άρθρο 22 § 3 του ΓΟΚ/1985. 5. …». Εξάλλου, στο ν. 4030/2011 (ΦΕΚ Α΄ 249) “Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις” ορίζεται στην § 3 του άρθρου 6 (που κατά το άρθρο 59 ισχύει από 1.3.2012), ότι: «Αν τροποποιηθούν διαγράμματα ή αρχιτεκτονική μελέτη, ή μεταβληθούν ριζικά οι λοιπές μελέτες, ή αν απαιτούνται εγκρίσεις από άλλους φορείς, η έγκριση δόμησης και η άδεια δόμησης αναθεωρούνται μέσα στο χρόνο ισχύος της άδειας δόμησης».

4. Στην προκείμενη περίπτωση, από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Οι παρεμβαίνουσες, Ελ.Κ. και Κ.Κ., με την υπ’ αριθμόν 3989/28.9.2009 αίτησή τους, ζήτησαν να τους χορηγηθεί άδεια ανέγερσης οικοδομής σε οικόπεδο συνιδιοκτησίας τους, που βρίσκεται στην οδό Π. αρ. 23 στο Δήμο Λευκάδας. Η αίτησή τους αυτή έγινε δεκτή και εκδόθηκε στο όνομά τους από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας Λευκάδας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λευκάδας η υπ’ αριθμό 205/18.6.2010 άδεια ανέγερσης διώροφης οικοδομής με υπόγειο-γκαράζ στο εν λόγω οικόπεδο. Ακολούθως, οι παρεμβαίνουσες, με την υπ’ αριθμόν 24042/10.9.2014 αίτησή τους, ζήτησαν την αναθεώρηση της άδειας αυτής, η αίτηση δε αυτή έγινε δεκτή με την υπ’ αριθμό 28/26.2.2015 πράξη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Λευκάδας με την οποία αναθεωρήθηκε η εν λόγω άδεια ως προς την κατάργηση του υπογείου της οικοδομής και τροποποιήσεις των αρχικά υποβληθεισών αρχιτεκτονικών και μηχανολογικών μελετών και, περαιτέρω, χορηγήθηκε παράταση ισχύος της αρχικής άδειας οικοδομής. Ήδη με την κρινόμενη αίτηση, όπως αυτή αναπτύσσεται με το νομίμως κατατεθέν υπόμνημά του, ο αιτών, o οποίος έχει δικαίωμα ψιλής κυριότητας επί διαμερίσματος, εμβαδού 93,24 τ.μ, του Β΄ ορόφου οικοδομής κειμένης επί της οδού Π. αριθ. 25 (όμορης με την ανωτέρω οικοδομή των παρεμβαινουσών), δικαίωμα επικαρπίας επί καταστημάτων του ισογείου της ίδιας οικοδομής, εμβαδού 49,55 και 46,75 τ.μ, καθώς και δικαίωμα συνιδιοκτησίας του οικοπέδου στο οποίο αυτή έχει ανεγερθεί, επιδιώκει την ακύρωση της προαναφερόμενης οικοδομικής άδειας, της παράλειψης ανάκλησής της και της ανωτέρω πράξης αναθεώρησής της.

5. Ο αιτών ισχυρίζεται με τον πρώτο λόγο της υπό κρίση αίτησης ότι κατά παράβαση νόμου αφενός χορηγήθηκε στις παρεμβαίνουσες η υπ’ αριθμόν 205/18.6.2010 άδεια αφετέρου δε το αρμόδιο όργανο παρέλειψε να προβεί στην ανάκλησή της και στη συνέχεια εξέδωσε και την υπ’ αριθμό 28/26.2.2015 πράξη αναθεώρησής της. Ισχυρίζεται σχετικά ότι τμήμα της οικοδομής των παρεμβαινουσών είχε παρανόμως ανεγερθεί εντός του οικοπέδου συνιδιοκτησίας του, όπως προκύπτει τόσο από το υπ’ αριθμό 32/3.9.1996 πρακτικό συμβιβασμού του Ειρηνοδικείου Λευκάδας με το οποίο αναγνωρίστηκε ότι το όριο του οικοπέδου αυτού βρίσκεται σε απόσταση 20 εκατοστών από την εξωτερική πλευρά της επ’ αυτού ανεγερθείσας οικοδομής όσο και από την από 26.7.2012 απόφαση της Επιτροπής Κρίσεως Αυθαιρέτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Υπηρεσίας Δόμησης) του Δήμου Λευκάδας, και ότι είχε επισημάνει το γεγονός αυτό στην αρμόδια πολεοδομική αρχή επιδίδοντάς της τις σχετικές από 1.12.2011, 22.4.2012, 14.2.2013 και 8.7.2013 σχετικές εξώδικες δηλώσεις-διαμαρτυρίες του, αλλά η αρχή αυτή αφενός αγνόησε τα παραπάνω στοιχεία αφετέρου δε παρέλειψε να διενεργήσει παρεμπίπτοντα έλεγχο του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του τμήματος του ακινήτου του στο οποίο ανεγέρθηκε η οικοδομή του παρεμβαινουσών. Προς απόδειξη των ισχυρισμών του αυτών επικαλείται και προσκομίζει τα ανωτέρω στοιχεία και ειδικότερα 1) το υπ’ αριθμό 32/3.9.1996 πρακτικό συμβιβασμού του Ειρηνοδικείου Λευκάδας, στο οποίο ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι ο δικαιοπάροχος των παρεμβαινουσών, Β.Κ., αναγνωρίζει τη δικαιοπάροχο του αιτούντος, Κ.Β., ως νομέα και κάτοχο του υφισταμένου μεταξύ των ιδιοκτησιών αυτών αρμού ασφαλείας, πλάτους 20 εκ., ο οποίος εκκινεί από την εξωτερική πλευρά του τοίχου της οικοδομής της τελευταίας και περιλαμβάνει και το ήμισυ του τοίχου της οικίας του πρώτου, καθώς και ότι στην περίπτωση που ο Β.Κ. ή διάδοχός του ανεγείρει οποιοδήποτε κτίσμα επί της ιδιοκτησίας του «δεν υποχρεούται να αφήσει αρμό ασφαλείας, αλλά θα χρησιμοποιήσει τον ήδη αφεθέντα», 2) την από 26.7.2012 απόφαση της Επιτροπής Κρίσεως Αυθαιρέτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Υπηρεσίας Δόμησης) του Δήμου Λευκάδας, από το σώμα της οποίας προκύπτει ότι η Επιτροπή αυτή εξέτασε το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ιδιοκτησιών του αιτούντος και της παρεμβαίνουσας Κ.Κ. και, αφού έλαβε υπόψη την προαναφερθείσα συμφωνία περί μη υποχρέωσης της πλευράς Κ.Κ. να αφήσει αρμό ασφαλείας σε περίπτωση που ανεγείρει νέα οικοδομή, έκρινε ότι η Κ.Κ. δεν υποχρεούται να αφήσει κενό μεταξύ της υπό ανέγερση οικοδομής της και της μαρκίζας της οικοδομής του αιτούντος η οποία φθάνει μέχρι του αρμού των 20 εκατοστών και 3) τις από 22.4.2012, 14.2.2013 και 8.7.2013 εξώδικες δηλώσεις-διαμαρτυρίες του μαζί με τις σχετικές εκθέσεις επίδοσης αυτών στον Προϊστάμενο του Τμήματος Πολεοδομίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας. Ο λόγος αυτός, κατά το μέρος που με αυτόν πλήττεται η νομιμότητα της υπ’ αριθμόν 205/18.6.2010 οικοδομικής άδειας, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, διότι ο αιτών δεν επικαλείται ούτε αποδεικνύει ότι πριν την έκδοσή της είχε αμφισβητήσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς του παραπάνω τμήματος του ακινήτου του. Σε ό,τι δε αφορά τόσο την παράλειψη της αρμόδιας αρχής να ανακαλέσει την ανωτέρω άδεια όσο και την υπ’ αριθμό 28/26.2.2015 πράξη αναθεώρησής της είναι επίσης απορριπτέος ως αβάσιμος. Τούτο, διότι, όπως προαναφέρθηκε, το ανωτέρω πρακτικό συμβιβασμού ρητώς προβλέπει ότι στην περίπτωση που ο Β.Κ. ή διάδοχός του, όπως εν προκειμένω οι παρεμβαίνουσες, ανεγείρουν οποιοδήποτε κτίσμα επί της ιδιοκτησίας τους δεν υποχρεούνται να αφήσουν αρμό ασφαλείας αλλά μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον αρμό των 20 εκατοστών μεταξύ της ιδιοκτησίας τους και της ιδιοκτησίας της δικαιοπαρόχου του αιτούντος. Περαιτέρω δε, όπως προβάλλει και ο καθού η αίτηση Δήμος, η Επιτροπή Αυθαιρέτων κατά την έκδοση της από 26.7.2012 απόφασής της, όπως προκύπτει από το σώμα της, εξετάζοντας το ιδιοκτησιακό καθεστώς του τμήματος του ακινήτου του αιτούντος το οποίο είχε καταλάβει η οικοδομή που ανήγειραν οι παρεμβαίνουσες, δεν έκρινε επ’ αυτού, αλλά αποφάνθηκε απλώς ότι η Κασσιανή Κυρόγλου δεν υποχρεούται να αφήσει κενό μεταξύ της υπό ανέγερση οικοδομής της και της οικοδομής του αιτούντος. Η δε αρμόδια πολεοδομική αρχή στη συνέχεια, κατόπιν υποβολής από τις παρεμβαίνουσες φακέλου αναθεώρησης της υπ’ αριθμόν 205/2010 οικοδομικής άδειας, λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω απόφαση της Επιτροπής Αυθαιρέτων καθώς και τη σχετική γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου του Δήμου Λευκάδας σχετικά με τη δεσμευτικότητα του ανωτέρω πρακτικού συμβιβασμού, εξέδωσε την υπ’ αριθμό 28/26.2.2015 πράξη αναθεώρησης της παραπάνω οικοδομικής άδειας.

6. Περαιτέρω, ο αιτών προβάλλει ότι η υπ’ αριθμό 28/26.2.2015 πράξη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Λευκάδας με την οποία αναθεωρήθηκε η υπ’ αριθμό αριθμόν 205/18.6.2010 οικοδομική άδεια εκδόθηκε κατά παράβαση νόμου και ειδικότερα των διατάξεων του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Υπηρεσίας και του νόμου 4030/2011, καθότι δεν προηγήθηκε η υποβολή στην αρμόδια πολεοδομική αρχή νέας στατικής μελέτης. Τον ισχυρισμό αυτό αντικρούουν οι παρεμβαίνουσες ισχυριζόμενες ότι για την εν λόγω αναθεώρηση προσκομίστηκε στη Διεύθυνση Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Λευκάδας νέα στατική μελέτη η οποία έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 22942/26.10.2015, προσκομίζουν δε σχετικά προς απόδειξη του ισχυρισμού τους αυτού την επί του σώματος της παραπάνω πράξης αναθεώρησης νέα πράξη αναθεώρησης της εν λόγω οικοδομικής αδείας ως προς τη διόρθωση των σχεδίων του υπογείου χώρου και τη στατική μελέτη στην οποία περιέχεται ο ανωτέρω αριθμός πρωτοκόλλου. Επίσης, ο καθού η αίτηση Δήμος προβάλλει με την έκθεση απόψεών του ότι η κατάργηση του υπογείου της οικοδομής των παρεμβαινουσών για την οποία εκδόθηκε η προαναφερόμενη πράξη αναθεώρησης δεν επέφερε τροποποίηση στη θεμελίωση αυτής, καθότι η μη κατασκευή του υπογείου είχε ως συνέπεια την ελάφρυνση της θεμελίωσης από τα προβλεπόμενα φορτία, ενώ, εξάλλου, δεν ήταν απαραίτητη η αλλαγή της στατικής μελέτης του ισογείου και του ορόφου της οικοδομής αυτής, καθόσον δεν προβλεπόταν τροποποίησή τους με την πράξη αναθεώρησης. Υποστηρίζει δε περαιτέρω ότι μετά την έκδοση της εν λόγω πράξης αναθεώρησης διαπιστώθηκε κατόπιν διενέργειας αυτοψίας ότι δεν είχε λάβει χώρα πλήρης κατάργηση όλων των υπογείων χώρων της οικοδομής, όπως εμφανιζόταν στα σχετικά σχέδια, αλλά διατηρήθηκε ένας μικρός χώρος για το μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα και το λεβητοστάσιο και, για το λόγο αυτό, ζητήθηκε από το μελετητή μηχανικό της οικοδομής να υποβάλλει νέα διορθωμένα σχέδια σύμφωνα με τη διαπιστωθείσα πραγματική κατάστασή της και νέα στατική μελέτη, η οποία και τελικώς υποβλήθηκε και από την οποία προκύπτει ότι ουδεμία αλλαγή προβλέπεται στο φέροντα οργανισμό του υπάρχοντος κατασκευασμένου κτιρίου και του μελλοντικού προς ανέγερση ορόφου και ουδέν θέμα στατικής ανεπάρκειας ή επικινδυνότητας της οικοδομής τίθεται. Προσκομίζει δε σχετικά προς απόδειξη του ισχυρισμού του αυτού το υπ’ αριθμόν 2287023.10.2015 έγγραφό του, απευθυνόμενο μεταξύ άλλων, και προς την παρεμβαίνουσα Κ.Κ., στο οποίο επισημαίνεται ότι, ενόψει των διαπιστωθέντων κατά την ανωτέρω αυτοψία, κλήθηκε αυτή να προσκομίσει νέα τροποποιημένα σχέδια και νέα στατική μελέτη, η οποία υποβλήθηκε ατύπως, περαιτέρω δε καλείται αυτή να προβεί σε νέα αναθεώρηση της υπ’ αριθμό 205/18.6.2010 οικοδομικής άδειας. Ο λόγος αυτός, σύμφωνα με τις διατάξεις που παρατίθενται στην τρίτη σκέψη, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, διότι, όπως προκύπτει από την έκθεση απόψεων του καθού και δεν ανταποδεικνύει ο αιτών, η κατάργηση του υπογείου της οικοδομής των παρεμβαινουσών για την οποία εκδόθηκε η προσβαλλόμενη πράξη αναθεώρησης δεν επέφερε τροποποίηση στη θεμελίωση αυτής. Σε κάθε δε περίπτωση, προβάλλεται αλυσιτελώς, διότι με την υποβολή νέας στατικής μελέτης εκ μέρους των παρεμβαινουσών ενόψει της έκδοσης νέας πράξης αναθεώρησης της προαναφερόμενης οικοδομικής άδειας, η τυχόν υπάρχουσα πλημμέλεια κατά την έκδοση της προσβαλλόμενης πράξης αναθεώρησης της άδειας αυτής θεραπεύτηκε. Ενόψει δε του ότι δε προβάλλεται άλλος λόγος ακυρώσεως, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί.