ΕφετΠειρ 328/2018 Κάμερες σε πολυκατοικία. Αποζημίωση. Προσβολή προσωπικότητας

Κάμερες σε πολυκατοικία: Αποζημίωση 5.800 ευρώ σε ιδιοκτήτη διαμερίσματος - Απειλή προσωπικής κράτησης και χρηματικής ποινής Προσβολή προσωπικότητας και παραβίαση νομοθεσίας προσωπικών δεδομένων από την τοποθέτηση CCTV σε κοινόχρηστους χώρους Με απόφασή του το Εφετείο Πειραιώς απέρριψε έφεση κατά απόφασης Πρωτοδικείου, με την οποία ιδιοκτήτες διαμερίσματος καταδικαστήκαν να καταβάλουν αποζημίωση ύψους 5.800 ευρώ για ηθική βλάβη σε ιδιοκτήτη γειτονικού διαμερίσματος, λόγω παράνομης εγκατάστασης καμερών στην πολυκατοικία τους. Μάλιστα το δικαστήριο υποχρέωσε τους εναγόμενους να άρουν την προσβολή της προσωπικότητας του ενάγοντος και να την παραλείπουν στο μέλλον, με την απειλή, για κάθε παράβαση της σχετικής υποχρέωσης, χρηματικής ποινής και προσωπικής...

Διαβάστε περισσότερα

ΜονΕφετΘεσ 1302/2020 Φωτογραφίες από Facebook ως αποδεικτικά μέσα. Προστασία προσωπικών δεδομένων.

Σε απόφασή του σχετικά με υπόθεσης μεταγαμιαίας διατροφής, το Μονομελές Εφετείο Θεσσαλονίκης, αναφέρεται στην αξιολόγηση φωτογραφιών από το Facebook ως αποδεικτικών μέσων στο πλαίσιο δίκης. Σύμφωνα με την απόφαση το δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη τις φωτογραφίες, οι οποίες είχαν αναρτηθεί από την ενάγουσα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, και προσκομίστηκαν από τον εναγόμενο (πρώην σύζυγο), χωρίς να επικαλείται ή να αποδεικνύει ότι συντρέχει κάποια από τις προϋποθέσεις νόμιμης επεξεργασίας των δεδομένων αυτών, που ορίζονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και το νόμο 4624/2019. Το δικαστήριο επεσήμανε πως «δεν κρίνεται ότι η ενέργεια αυτή υπηρετεί σκοπούς και έννομα συμφέροντα...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠ 487/2019 συκοφαντική δυσφήμηση. Τρίτοι. Δικαστικοί.

Συκοφαντική δυσφήμηση. Δεν είναι τρίτοι οι δικαστικοί λειτουργοί και οι γραμματείς. Αριθμός 487/2019 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ε' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Μαρία Χυτήρογλου, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Διονυσία Μπιτζούνη, Βασιλική Ηλιοπούλου, Βασιλική Μπαζάκη -Δρακούλη και Μαρία Βασδέκη -εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες. Στην προκειμένη περίπτωση με τον τρίτο λόγο αναίρεσης προβάλλεται η από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' ΚΠΔ πλημμέλεια για το λόγο ότι δεν στοιχειοθετείται αντικειμενικά το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμησης, επειδή δεν εντάσσονται στην έννοια του «τρίτου» τα δικαστικά πρόσωπα (εισαγγελέας, πταισματοδίκης και δικαστικοί υπάλληλοι -γραμματείς) και τα φερόμενα ως ψευδή περιστατικά, που ανακοινώθηκαν με την υποβολή της αναφοράς και...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠ252/2018 προσωπικά δεδομένα. Χρήση ποινικής απόφασης σε πολιτική δίκη.

Προστασία προσωπικών Δεδομένων. Έννοια αρχείου Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κατά τον Ν. 2472/1997. Περιπτώσεις όπου κατ εξαίρεση και κατόπιν άδειας της αρμοδίας αρχής επιτρέπεται η χρήση προσωπικών δεδομένων άνευ συγκατάθεσης του δικαιούχου αυτών. Τέτοια περίπτωση συνιστά όταν τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και επεξεργάζονται είναι τα απολύτως απαραίτητα, αναγκαία και πρόσφορα για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου κατ` αναλογική εφαρμογή της νομοθεσίας για τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από δικηγόρους στα πλαίσια παροχής νομικών υπηρεσιών προς τους εντολείς τους δεν απαιτείται άδεια της αρχής ενώ οι τελευταίοι δεσμεύονται από το επαγγελματικό τους απόρρητο να...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 518/2018 ΑΜΚΑ-Ημερομηνία Γέννησης – Προσωπικά Δεδομένα

Προστασία προσωπικών δεδομένων. Η επεξεργασία του ΑΜΚΑ, ως δεδομένου προσωπικού χαρακτήρα, σε ό,τι αφορά το πρώτο εξαψήφιο τμήμα του, που αποτελείται από την ημεροχρονολογία γεννήσεως του κατόχου, παρίσταται νόμιμη και θεμιτή, κατά την έννοια των άρθρων 4 παρ. 1 και 5 παρ. 1 του ν. 2479/1997, ακόμη και χωρίς την συγκατάθεση του αυτού και δεν παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας. Η ενυπόγραφη αποδοχή των ατομικών στοιχείων του Α.Μ.Κ.Α. δεν έχει την έννοια της παροχής από τον ενδιαφερόμενο έγγραφης συναινέσεως ως προς αυτόν καθ` εαυτόν τον αριθμό ασφάλισης, ο οποίος συγκροτεί τον Α.Μ.Κ.Α.. Απορρίπτεται η αίτηση ακύρωσης. Αριθμός 518/2018 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕφετΑθην164/2011 δημοσίευση προσβλητικών άρθρων σε ιστοσελίδες

Προσβολή προσωπικότητας λόγω δημοσίευσης σε ιστοσελίδες άρθρων που πλήττουν την προσωπική και επαγγελματική τιμή και υπόληψη του ενάγοντα καθώς και παράνομης και υπαίτιας προβολής της φωτογραφίας του. Αναλογική εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 10 του Ν 2328/1995 για ελάχιστο ποσό χρηματικής ικανοποίησης για τηλεοπτικούς σταθμούς. Αρχή αναλογικότητας. Με την από 13.4.2006 (αριθ. καταθ'.) αγωγή, επί της οποίας εκδόθηκε η εκκαλουμένη απόφαση, ο ενάγων και ήδη εφεσίβλητος ισχυρίστηκε, κατ' εκτίμηση του δικογράφου του, ότι ο εναγόμενος, που είναι κάτοχος των αναφερομένων στην αγωγή ιστοσελίδων, δημοσίευσε, κατά τις αναφερόμενες στην αγωγή ημερομηνίες, τα αναφερόμενα στην αγωγή άρθρα, τα οποία πλήττουν την προσωπική και...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΕ υποθ C-13/2016 απόφ. 4.5.2017 γνωστοποίηση δεδομένων σε τρίτο. Αγωγή αποζημίωσης

Γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων σε τρίτο. Αγωγή Αποζημίωσης. Το άρθρο 7 στοιχείο στ΄ της Οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, έχει την έννοια ότι δεν επιβάλλει την υποχρέωση γνωστοποιήσεως δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτο, προκειμένου αυτός να μπορέσει να ασκήσει αγωγή αποζημιώσεως ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων για τη ζημία που του προκάλεσε το πρόσωπο το οποίο αφορά η προστασία των δεδομένων αυτών. Εντούτοις, το άρθρο 7 στοιχείο στ΄ της Οδηγίας αυτής δεν αντιτίθεται σε μια...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠ 697/2017 προσβολή τιμής πολιτικού προσώπου

Προσβολή τιμής πολιτικού προσώπου. ʼσκηση οξείας κριτικής για την παρουσίαση βιβλίου πολιτικού σε χώρο ιστορικής σημασίας. Αιχμηροί χαρακτηρισμοί ικανοί να βλάψουν την τιμή του θιγομένου. Αξιολογικές κρίσεις που συνδέονται και εξειδικεύονται με συγκεκριμένα γεγονότα. Συκοφαντική δυσφήμηση. Παραβίαση του καθήκοντος αληθείας. Με την από 13.10.2015 αίτηση αναίρεσης προσβάλλεται η 4034/2015 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, με την οποία, αφού έγιναν δεκτές οι εφέσεις κατά της 3284/2013 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, εξαφανίστηκε η πρωτόδικη απόφαση και μετά εκδίκαση εκ νέου της αγωγής του ήδη αναιρεσιβλήτου, έγινε αυτή εν μέρει δεκτή, ως ουσιαστικά βάσιμη και υποχρεώθηκαν οι ήδη αναιρεσείοντες, όπως και οι ... και...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠ 1425/2017 ευθύνη διαχειριστών ιστοσελίδας για σχόλια χρηστών

Ευθυνη Διαχεριστή ιστοσελίδας για σχόλια χρηστών. Σε περιπτώσεις προσβολής της προσωπικότητας που διενεργείται μέσω μίας υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας εφαρμοστέες είναι οι διατάξεις του άρθρου 13 του ΠΔ 131/2003, σε κάθε φορέα παροχής υπηρεσιών της ΚτΠ. Το δικάζον δικαστήριο θα πρέπει μάλιστα σε υποθέσεις όπου κρίνονται κείμενα τα οποία αναρτήθηκαν στο χώρο φιλοξενίας της σχετικής ιστοσελίδος να αναφέρει αν συντρέχουν ή όχι οι προϋποθέσεις του άρθρου 13 ΠΔ 131/2003, υπό την ρυθμιστική εμβέλεια του οποίου έπρεπε να κριθεί η ένδικη διαφορά. Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 553 ΚΠολΔ, αναίρεση επιτρέπεται μόνον κατά των αποφάσεων οι οποίες δεν μπορούν να...

Διαβάστε περισσότερα

ΠολΠρωτΑθην556/2017 προσβολή προσωπικότητας δημοσίου προσώπου – τηλεοπτικός σταθμός

Προσβολή Προσωπικότητας Δημοσίου Προσώπου. Δημοσίευση φωτογραφίας γνωστής τραγουδίστριας από τηλεοπτικό σταθμό, με κύριο σχόλιο ότι η ενάγουσα είχε υποβληθεί σε αποτυχημένη πλαστική επέμβαση. Δεν αποδείχθηκε η βλάβη της ενάγουσας. Κατά το άρθρο μόνο παρ. 1 του Ν 1178/1981 «Περί αστικής ευθύνης του τύπου και άλλων τινών διατάξεων», ο ιδιοκτήτης κάθε εντύπου υποχρεούται σε πλήρη αποζημίωση για την παράνομη περιουσιακή ζημία, καθώς και σε χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που προξενήθηκε υπαίτια με δημοσίευμα, το οποίο θίγει την τιμή ή την υπόληψη κάθε ατόμου, έστω και αν η κατά το άρθρο 914 του ΑΚ υπαιτιότητα, η κατά το άρθρο 919 του...

Διαβάστε περισσότερα