Legal News

ΣτΕ 203/2023 Κύρωση Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης – τακτοποίηση οικοπέδων

Με την κρινόμενη αίτηση ακύρωσης προβάλλεται ότι κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 20 παρ. 2 του Συντάγματος και 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας οι αιτούντες δεν προσκλήθηκαν ποτέ να παραστούν κατά την εκδίκαση των τεσσάρων (4) ενστάσεών τους κατά της πράξης εφαρμογής και να προβούν σε απόδειξη των ισχυρισμών μας και ανταπόδειξη κατά της πράξης εφαρμογής. Όπως, όμως, προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 5, 6 του ν. 1337/1983, σχετικά με την εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 2242/1994 , στο οποίο παραπέμπει το άρθρο 9 παρ. 1...

Continue reading

ΣτΕ Ολομ.176/2023 Για την εκτός σχεδίου δόμηση δεν αρκεί το ελάχιστο εμβαδόν, αλλά απαιτείται, ήδη από το 1985, και η ύπαρξη προσώπου σε κοινόχρηστο χώρο (δρόμο)

ΣτΕ Ολομ. 176/2023 Πρόεδρος: Ε. Σαρπ, Πρόεδρος ΣτΕ Εισηγητής: Θ. Αραβάνης, Σύμβουλος Επικρατείας Για την εκτός σχεδίου δόμηση δεν αρκεί το ελάχιστο εμβαδόν, αλλά απαιτείται, ήδη από το 1985, και η ύπαρξη προσώπου σε κοινόχρηστο χώρο (δρόμο) Με την 176/2023 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας απορρίφθηκε έφεση κατά της 369/2018 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς με την οποία ακυρώθηκε άδεια οικοδομής, όπως είχε αναθεωρηθεί, του Τμήματος Πολεοδομίας Καλύμνου της Ν. Α. Δωδεκανήσου. Με την εν λόγω οικοδομική άδεια, όπως αναθεωρήθηκε, επετράπη η ανέγερση διώροφης οικοδομής με υπόγειο σε γήπεδο εκτός σχεδίου, στη θέση Λυγγίνου της νήσου Πάτμου. Ειδικότερα, με την...

Continue reading

ΣτΕ 832/2022 Αυθαίρετη δόμηση και άδεια εγκατάστασης οικίσκου

ΣτΕ 832/2022 Τμ.Ε - Πλήρες κείμενο Πρόεδρος: Μ. Γκορτζολίδου, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύουσα Εισηγήτρια: Α. Σπανού, Πάρεδρος Δικηγόροι: Παναγιώτης Βρεττάκος Με την κρινόμενη έφεση ζητήθηκε η εξαφάνιση της 29/2014 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης, με την οποία απορρίφθηκε η από 22.11.2010 αίτηση ακυρώσεως της ήδη εκκαλούσας ανώνυμης εταιρείας κατά της από 23.9.2010 απόφασης της Επιτροπής Εξετάσεως Ενστάσεων Αυθαιρέτων Κατασκευών της Διεύθυνσης Πολεοδομίας της (τέως) Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, Με την απόφαση αυτή είχε γίνει εν μέρει δεκτή ένσταση της ανωτέρω κατά της από 17.2.2009 έκθεσης αυτοψίας της ίδιας Υπηρεσίας, με την οποία οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις -οικίσκοι (ΙSOBOX) που είχαν τοποθετηθεί εντός ακινήτου ιδιοκτησίας της εκκαλούσας...

Continue reading

ΣτΕ 164/2022 Παράνομο το ΓΠΣ Πάρου κατά το μέρος της πρόβλεψης επέκτασης οικισμών

Περίληψη – Η ανάγκη δημιουργίας νέων οικισμών με την επέκταση υφισταμένων και την ένταξη σε σχέδιο νέων δεν τεκμηριώνεται νομίμως, από την άποψη της ανάλυσης της υπάρχουσας κατάστασης του φυσικού και του δομημένου περιβάλλοντος, των αναμενόμενων πληθυσμιακών μεγεθών και της φέρουσας ικανότητας της νήσου. Κατ’ αρχάς, δεν αναλύεται στη μελέτη η σημασία του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της Πάρου, η οποία από το έτος 1975 είναι κηρυγμένη «ολόκληρη» ως τόπος ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και χρήζουσα κρατικής προστασίας διότι «άπαντα τα εν τη νήσω τοπία είναι εξαιρέτου φυσικού κάλλους», αποτελεί σημαντικότατο αρχαιολογικό χώρο και περιλαμβάνει «αξιόλογα αρχιτεκτονικά συγκροτήματα ενδιαφέροντα την...

Continue reading

ΔκοΕφετΠατρ 104/2019 Παρεμπίπτων έλεγχος Πολεοδομίας σε εμπράγματα δικαιώματα

ΔΕφΠατρ 104/2019 Πρόεδρος: Δ. Καπαρός. Εισηγητής: Ανδ.Σταυρόπουλος, Εφέτης. Δικηγόροι: Ηλ. Στεφανόπουλος, Αικ. Τσερέ, Νικ. Αναγνωστόπουλος. Εφόσον εγείρονται σοβαρές αμφισβητήσεις ή αμφιβολίες ως προς την έκταση ή την κυριότητα του οικοπέδου ή γηπέδου, για το οποίο ζητείται να χορηγηθεί οικοδομική άδεια, ή ως προς την ύπαρξη εμπράγματων εν γένει δικαιωμάτων που επηρεάζουν τη δόμηση του ακινήτου, η αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, προκειμένου να κρίνει αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης της οικοδομικής αδείας, έχει υποχρέωση να εξετάσει και να κρίνει παρεμπιπτόντως το ζήτημα αυτό, του οποίου, πάντως, η τελική επίλυση ανήκει στα πολιτικά δικαστήρια. 1. Με την κρινόμενη αίτηση, για την άσκηση της οποίας έχει καταβληθεί το νόμιμο...

Continue reading

ΣτΕ 564/2021 Παράνομη ανοικοδόμηση παρανόμως τακτοποιηθέντος κτίσματος σε προστατευόμενη παραλία

– Με την κρινόμενη έφεση η εκκαλούσα εταιρεία προβάλλει ότι η κρίση της εκκαλούμενης αποφάσεως, με την οποία η ασκηθείσα από αυτήν αίτηση ακυρώσεως απορρίφθηκε για έλλειψη εννόμου συμφέροντος, είναι πλημμελής και αντίθετη προς την πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά την οποία ο όμορος ιδιοκτήτης ακινήτου έχει εξ ορισμού έννομο συμφέρον να προσβάλει διοικητικές πράξεις με τις οποίες επιχειρείται η οικοδομική ή άλλη αξιοποίηση όμορου ακινήτου, επικαλούμενος τη βλάβη που επέρχεται στο περιβάλλον της περιοχής, πολύ περισσότερο μάλιστα όταν πρόκειται για τον ιδιοκτήτη που προσέφυγε προηγουμένως στη Διοίκηση καταγγέλλοντας την επιβλαβή για το περιβάλλον, κατά τους ισχυρισμούς του,...

Continue reading

ΣτΕ 286/2021 Παράνομη τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου

– Βασικό στοιχείο του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, το οποίο συνιστά το πρώτο στάδιο του πολεοδομικού σχεδιασμού, αποτελεί ο καθορισμός των χρήσεων γης εντός της εκτάσεως, την οποία το σχέδιο αυτό οργανώνει πολεοδομικώς, οι σχετικές δε διατάξεις δεν χρήζουν περαιτέρω εξειδικεύσεως και, συνεπώς, είναι δεσμευτικές από της ενάρξεως της ισχύος του ΓΠΣ. Εν όψει τούτων, εφ’ όσον δηλαδή από της θέσεως σε ισχύ του ΓΠΣ επιτρέπονται στην συγκεκριμένη περιοχή, την οποίαν αφορά, μόνον οι χρήσεις γης που αυτό προβλέπει, οι μεν χρήσεις γης που θα οριστούν στο επόμενο στάδιο του πολεοδομικού σχεδιασμού, κατά την έγκριση της οικείας πολεοδομικής μελέτης ή κατά...

Continue reading

Εγκύκλιος Προέγκριση Οικοδομικών αδειών, εγκρίσεων φορέων και κατηγορίες έκδοσης αδειών μετά την ισχύ του ν. 4759/2020

Η νέα εγκύκλιος (ΔΑΟΚΑ/72311/2992/28.7.2021)του ΥΠΕΝ προς τις ΔΙΠΕΧΩΣΧ, με εντολή κοινοποίησης προς όλες τις ΥΔΟΜ και εμπλεκόμενες υπηρεσίες της χώρας αποσαφηνίζει ότι υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην αρμόδια υπηρεσία αποκλειστικά και μόνον έξι συγκεκριμένα δικαιολογητικά, (τα οποία η απόφαση του ΥΠΕΝ αναφέρει αναλυτικά) και υπογραμμίζει ότι: -«… πέραν των προαναφερομένων δικαιολογητικών, δεν απαιτείται κατά το στάδιο της προέγκρισης η υποβολή καμίας έγκρισης φορέα, υπηρεσίας ή συλλογικού οργάνου, λόγω της θέσης του έργου, της φύσης του, της χρήσης του ή των τυχόν ειδικών χαρακτηριστικών του». -«…δεν απαιτείται η υποβολή εγκρίσεων φορέων, υπηρεσιών ή συλλογικών οργάνων για τη λήψη της βεβαίωσης όρων δόμησης της...

Continue reading

ΔκοΕφετΑθην 208/2020

Η έλλειψη οικοδομικής άδειας συνεπάγεται τον χαρακτηρισμό οποιασδήποτε κατασκευής, ως αυθαίρετης. Η εκ των υστέρων νομιμοποίηση αυθαίρετης κατασκευής, με την έκδοση οικοδομικής άδειας, δεν ανατρέχει στον χρόνο κατασκευής του αυθαιρέτου, αλλά ισχύει για το μέλλον, ως εκ τούτου δε η, εν τω μεταξύ, εκδοθείσα πράξη επιβολής προστίμου δεν καθίσταται επιγενομένως παράνομη. Εφόσον τα ένδικα πρόστιμα επιβλήθηκαν, κατά δέσμια αρμοδιότητα, με μόνη τη συνδρομή της αντικειμενικής προϋπόθεσης του νόμου, δηλαδή της, κατόπιν αίτησης του αιτούντος, νομιμοποίησης των αυθαιρέτων με την έκδοση σχετικής οικοδομικής άδειας, δεν ήταν επιβεβλημένη η τήρηση της διαδικασίας ακρόασης του αιτούντος.Ζήτημα παραβίασης της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου...

Continue reading

ΔκοΕφετΑθην 207/2020 Αυθαίρετο εντός δάσους. Τακτοποίηση. Απόφαση κατεδάφισης

Η διαπίστωση της ανέγερσης αυθαίρετων κατασκευών εντός εκτάσεων, οι οποίες φέρουν τον χαρακτήρα δασών ή έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες, επιβάλλει στη Διοίκηση, κατά δέσμια αρμοδιότητα, να κηρύξει κατεδαφιστέα αυτά τα κτίσματα και τις κατασκευές. Η διαδικασία κατεδάφισης εφαρμόζεται αδιακρίτως, τόσο σε ιδιωτικές, όσο και σε δημόσιες δασικές εκτάσεις. Η οριστική υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4178/2013 των επίδικων αυθαίρετων κατασκευών δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της προσβαλλόμενης πράξης, διότι η δίκη αυτή δεν αφορά τη νομιμότητα πράξης εκδοθείσας κατά τη διαδικασία του ν. 4178/2013, αλλά την κατεδάφιση κατασκευών που έχουν ανεγερθεί αυθαιρέτως και κατά παράβαση της δασικής νομοθεσίας σε δασική έκταση. 3. Κατά την...

Continue reading

ΤριμΕφετΠειρ 90/2020 Παράθυρο στο όριο οικοπέδου. Οπές εξαερισμού.

Αριθμός Απόφασης 90/2020 ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πραγματικές Δουλείες. Δουλεία παραθύρου. Η σύσταση πραγματικής δουλείας δύναται να πραγματοποιηθεί και με έκτακτη χρησικτησία, για την οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις περί χρησικτησίας ακινήτων. Ο δικαιούχος δικαιώματος πραγματικής δουλείας δύναται να αμυνθεί κατά της προσβολής του ζητώντας την αναγνώριση αυτού, την άρση της προσβολής του και την παράλειψη της στο μέλλον. Απαγόρευση συστάσεως δουλειών και κατάργηση υφισταμένων, κατά τις πολεοδομικές διατάξεις. Ανοίγματα επί τοίχων που βρίσκονται επί των ορίων όμορων ακινήτων. Τα ανοίγματα αυτά, που απαγορεύονται από την πολεοδομική νομοθεσία, δεν κλείνονται με πράξη της διοίκησης αλλά διά δικαστικής αποφάσεως εκδοθείσας στα πλαίσια δίκης μεταξύ των...

Continue reading

ΤριμΕφετΛαρ 95/2016 Διάνοιξη παραθύρων σε τοίχο, πλησίου όμορου ακινήτου. Σωλήνες ομβρίων. Τέντες εκτεινόμενες

Γειτονικό Δίκαιο – διάνοιξη παραθύρων σε τοίχο πλησίον ομόρου ακινήτου, σωλήνες ομβρίων με απορροή εντός του όμορου, τέντες εκτεινόμενες στο όμορο 95/2016 Πρόεδρος: Γεώρ. Αποστολάκης Εισηγητής: Σπυρ. Μελάς Δικηγόροι: Δημ. Κατσαρός, Κων. Ευθυμίου Ο κύριος ακινήτου δεν μπορεί να απαγορεύσει στον πάνω και κάτω από το έδαφος χώρο ενέργεια σε τέτοιο ύψος ή βάθος ώστε να μην εξαρτά κανένα συμφέρον. Η υπό κυρίου διάνοιξη ή διατήρηση ανοιγμάτων (παραθύρων) σε τοίχο κείμενο στο ακίνητό του, έστω και πλησίον όμορου, δεν συνιστά επέμβαση σε ξένη ιδιοκτησία αλλά απορρέει από την κυριότητα. Κατά τον ΓΟΚ/1973, επί τοίχων ανεγειρόμενων σε επαφή με το κοινό όριο ιδιοκτησιών απαγορεύεται διάνοιξη...

Continue reading

ΣτΕ 2235/2020 Νόμιμη Ανάκλησης Οικοδομικής Άδειας για κτίσμα 15 χρόνια μετά την έκδοση

Περίληψη – Ο προβαλλόμενος λόγος έφεσης πληροί τις προϋποθέσεις παραδεκτού της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του π.δ. 18/1989, δεδομένου ότι, ως προς το τιθέμενο ζήτημα του επιτρεπτού της ανάκλησης οικοδομικής άδειας, που αφορά εργασίες σε διατηρητέο κτήριο, μετά την πάροδο ευλόγου χρόνου από την έκδοσή της για λόγους δημοσίου συμφέροντος, δεν υφίσταται νομολογία του Δικαστηρίου, σε υπόθεση με όμοια ή παρεμφερή νομικά και πραγματικά γεγονότα. Περαιτέρω, ο λόγος αυτός είναι και βάσιμος. Και τούτο διότι η έλλειψη προηγούμενης εγκρίσεως της Ε.Ε.Α.Ε. και, ήδη, Ε.Π.Ε.Α. προκειμένου να εκδοθεί οικοδομική άδεια για επεμβάσεις σε διατηρητέο κτήριο στην περιοχή της Πλάκας, συνιστά...

Continue reading

ΣτΕ 1992/2020 Ακύρωση ΥΑ για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Μεγάλου Περιπατου κ Εμπορικού Τριγώνου Πλάκας στην Αθήνα

Αριθμός 1992/2020 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ΄ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 22 Σεπτεμβρίου 2020, με την εξής σύνθεση: Μ. Καραμανώφ, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Δ΄ Τμήματος, Β. Κίντζιου, Χρ. Σιταρά, Σύμβουλοι, Χρ. Μπολόφη, Ο. Νικολαράκου, Πάρεδροι. Γραμματέας η Ι. Παπαχαραλάμπους, Γραμματέας του Δ΄ Τμήματος. Για να δικάσει την από 7 Ιουλίου 2020 αίτηση: του ………..του ………., κατοίκου Αθηνών (……….), ο οποίος δεν παρέστη, αλλά ο δικηγόρος που υπογράφει την αίτηση νομιμοποιήθηκε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, κατά...

Continue reading

ΔκοΠρωτΑθην 4794/2020: Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων που έχουν ήδη καταβληθεί δεν αναζητούνται μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση για τακτοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών

Υπαγωγή ακινήτου, για το οποίο εκκρεμούσε η διαδικασία επιβολής προστίμων ανέγερσης και διατήρησης (αλλαγή χρήσης και ξεμπάζωμα), κατ’ άρθρο 17 του ν. 1337/1983 (Α΄ 33), ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων Αυθαιρέτων, από τον ιδιοκτήτη του, στο ν. 3843/2010 (Α΄ 62) για τακτοποίηση της αλλαγής χρήσης. Εν συνεχεία, ο ιδιοκτήτης υπήγαγε το ακίνητο στο ν. 4014/2011 (Α΄ 209) για τακτοποίηση της αλλαγής χρήσης και του ξεμπαζώματος, με την καταβολή ειδικού ενιαίου προστίμου. Ακολούθως, ο ιδιοκτήτης μετέφερε τη ρύθμιση για τις αυθαίρετες κατασκευές του που είχαν υπαχθεί στο ν. 4014/2011 στις διατάξεις του ν. 4178/2013 (Α΄174), οι οποίες και εφαρμόζονται ως προς τις...

Continue reading

Εγκυκλιος – Οδηγία ΥΠΕΝ για εκδοση διοικητικων πραξεων σε οικισμούς Πηλίου μετά την 1268/2019 απόφαση ΣτΕ

Εγκύκλιο – οδηγία για την έκδοση διοικητικών πράξεων στους οικισμούς του Πηλίου μετά την αρ. 1268/2019 απόφαση του ΣτΕ, υπέγραψε ο Υφυπουργός Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του υπουργείου Περιβάλλοντος, Δημήτρης Οικονόμου, μετά και τις συνεχείς παρεμβάσεις του ΤΕΕ Μαγνησίας. Ειδικότερα, η εγκύκλιος του Υφυπουργού αναφέρεται στον τρόπο σύνταξης τοπογραφικών στις περιοχές όπου ακυρώθηκαν τα όρια οικισμών με τη 1268/20119 απόφαση του ΣτΕ, καθώς και στον τρόπο έκδοσης αδειών, αναθεωρήσεων, επισκευών κ.α. στα υφιστάμενα κτήρια, τον τρόπο τακτοποίησης αυθαιρέτων, νομιμοποίησης και άλλων θεμάτων. Ο Υφυπουργός Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος κ. Δημήτρης Οικονόμου, απαντώντας στα ερωτήματα της ΥΔΟΜ Βόλου, έως ότου ρυθμιστεί νομοθετικά...

Continue reading

ΣτΕ 1268/2019 παράνομη απόρριψη αιτησης για ανακληση νομ. αποφασεων οριοθετησης οικισμων Πηλίου

Σημαντική απόφαση του ΣτΕ δίνει τις κατευθύνσεις για την οριοθέτηση οικισμών σε όλη την επικράτεια, ακυρώνει ως «ανεφάρμοστες» και «αντισυνταγματικές» τις οριοθετήσεις και τις επεκτάσεις ορίων οικισμών, που έχουν γίνει σε πολλές εκατοντάδες οικισμούς, με πράξεις της διοίκησης (υπουργείου, νομαρχών κλπ) και αποφάσεις Δήμων και θέτει τις πολεοδομικές υπηρεσίες, προ αυξημένων ευθυνών για την έκδοση οικοδομικών αδειών, σε αυτές τις περιοχές. Το συνολικό κείμενο της απόφασης θα αναρτηθεί μετά την καθαρογραφή της απόφασης. Πηγή: Νόμος & Φύση Προβλέπεται η άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως και κατά παραλείψεως της διοικητικής αρχής να προβεί σε οφειλόμενη νόμιμη ενέργεια, καθώς και κατά της ρητής αρνήσεως...

Continue reading

ΣτΕ 685/2019 αντισυνταγματική η εξαίρεση οικιστικών πυκνώσεων από δασικούς χάρτες

Αντιστυνταγματική η εξαίρεση οικιστικών πυκνώσεων από δασικούς χάρτες. Πρόεδρος: Αικ. Σακελλαροπούλου Εισηγητής: Χρ. Ντουχάνης Βασικές σκέψεις Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται η ακύρωση της 34844/11.7.2016 κοινής απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΑΑΠ 145), με την οποία ορίσθηκαν τα κριτήρια προσδιορισμού της οικιστικής πύκνωσης, κατά την έννοια του άρθρου 23 παρ. 4 του ν. 3889/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 153 παρ. ΙΑ του ν. 4389/2016 και ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο.3. Επειδή, νομίμως (άρθρο 14 παρ. 2 του π.δ. 18/1989, Α΄8) η υπόθεση εισάγεται ενώπιον της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας...

Continue reading

ΜονΕφετΑθην 212/2018 χρησικτησια σε δασος

Απόκτηση κυριότητας με παράγωγο και πρωτότυπο τρόπο. Αμφισβήτηση δικαιώματος κυριότητας. Σε περίπτωση διεκδικητικής ή αναγνωριστικής κυριότητας ακινήτου αγωγής, απαιτείται, για το ορισμένο αυτής, και ακριβής περιγραφή του επίδικου ακινήτου, δηλαδή, προσδιορισμός του κατά θέση, έκταση, ιδιότητα και όρια, ώστε να μην υπάρχει αμφιβολία ως προς την ταυτότητά του, διότι μόνον έτσι θα μπορέσει ο εναγόμενος να αμυνθεί και το δικαστήριο να τάξει τις δέουσες αποδείξεις. Οθωμανικά κτήματα. Υπό το καθεστώς του Αστικού Κώδικα δεν είναι δυνατή η απόκτηση κυριότητος σε δημόσιο δάσος με τακτική ή έκτακτη χρησικτησία, καθώς αυτό είναι ανεπίδεκτο χρησικτησίας. ʼσκηση νομής διανοία κυρίου, προκειμένου για απόκτηση κυριότητας...

Continue reading

ΠολΠρωτΑθην 255/2018 πυλωτή, σταθμευση, ιδιοκτητες, τρίτοι

Δεν είναι έγκυρη η καταρτιση δικαιοπραξίας με αντικείμενο την αποκλειστική χρήση θέσεων στάθμευσης σε πιλοτή σε τρίτους εφόσον αυτοί δεν έχουν στην κυριότητα τους αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία στην πολυκατοικία. Αρνητική αγωγή. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 255/2018 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Βασιλική Μπάστα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ευτυχία Κατσά, Πρωτοδίκη – Εισηγήτρια, Αλεξάνδρα Καζάρα, Πρωτοδίκη και από τη Γραμματέα Κατσουρού Βασιλική. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του, στην Αθήνα, στις 6 Ιουνίου 2017, για να δικάσει την αγωγή: ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: …, κατοίκου Παλαιού Ψυχικού, η οποία κατέθεσε προτάσεις διά του πληρεξουσίου δικηγόρου Δημήτρη Αβραάμ (A.M. Δ.Σ.Α. 013597) δυνάμει του από 20.04.2017 δικαστικού πληρεξουσίου και δεν...

Continue reading

ΣτΕ 1308/2018 νόμιμη απόρριψη αιτησης για απαλλοτρίωση ή απευθείας εξαγορά ακινήτου σε αρχαιολογικό χώρο

-Η κρινόμενη αίτηση, κατά το μέρος που στρέφεται κατά της σιωπηρής αρνήσεως της Διοίκησης να ανακαλέσει τους κανονιστικός θεσπισθέντες με προεδρικό διάταγμα όρους και περιορισμούς δομήσεως και τις χρήσεις γης στην περιοχή, στην οποία περιλαμβάνονται τα ακίνητα των αιτούντων, ασκείται απαραδέκτως, δεδομένου ότι η παράλειψη της Διοίκησης να εκδώσει κανονιστική πράξη με την οποία να τροποποιεί ή ανακαλεί το εν λόγω κανονιστικό καθεστώς δεν συνιστά, κατ’ αρχήν, παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας προσβλητή με αίτηση ακυρώσεως, τούτο δε διότι η εκτίμηση της σκοπιμότητας για την έκδοση ή όχι κανονιστικής πράξεως και για τον χρόνο εκδόσεώς της ανήκει, στην ανέλεγκτη από τον...

Continue reading

Στε 1121/2018 παράαση ισχύος οικοδομικής άδειας μη επιτροπόμενης από επιγενόμενο ΓΠΣ

Οι επιτρεπόμενες με την οικοδομική άδεια εργασίες πρέπει, κατ’ αρχήν, να περατωθούν εντός των χρονικών ορίων της ισχύος της, ήτοι εντός τετραετίας από την έκδοσή της, μετά δε την πάροδο τετραετίας, δεν επιτρέπεται πλέον εκ του νόμου η εκτέλεση των προβλεπόμενων από την οικοδομική άδεια εργασιών, εκτός αν η οικοδομική άδεια αναθεωρηθεί για την παράταση της ισχύος της. Επιτρέπεται, εξάλλου, και παράταση της εν λόγω τετραετίας για τους προβλεπόμενους λόγους με απόφαση του Νομάρχη που εκδίδεται με τις προϋποθέσεις του νόμου. Δηλαδή, αν, εντός της παραπάνω τετραετίας, διακοπούν οι οικοδομικές εργασίες για λόγους ανωτέρας βίας ή για λόγους που δεν...

Continue reading

ΣτΕ 2470/2018 νομιμος χαρακτηρισμος μονοπατιού ως μνημείου

-Τα ακίνητα μνημεία, που ανάγονται σε περίοδο μεταγενέστερη του 1830, αλλά προγενέστερη των εκάστοτε τελευταίων εκατό ετών, χαρακτηρίζονται ως μνημεία λόγω της αρχιτεκτονικής, πολεοδομικής, κοινίονικής, εθνολογικής, λαογραφικής, τεχνικής, βιομηχανικής ή εν γένει ιστορικής, καλλιτεχνικής ή επιστημονικής σημασίας τους, ο χαρακτηρισμός δε ακινήτου μνημείου είναι δυνατόν να αφορά και τον περιβάλλοντα χώρο ή στοιχεία αυτού. Κατά τον χαρακτηρισμό δεν εξετάζεται ούτε η έκταση των οικονομικών συνεπειών που μπορεί να προκληθούν στους ενδιαφερομένους ούτε η τυχόν επίδραση του χαρακτηρισμού στις νομικές σχέσεις μεταξύ ιδιωτών, αφού οι κρίσιμες διατάξεις αποβλέπουν στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, δηλαδή έννομου αγαθού, του οποίου η διαφύλαξη αποτελεί...

Continue reading

ΣτΕ1774/2017 ανακληση εκθεσης αυτοψίας αυθαιρετης κατασκευης

Αυθαίρετα. Οι οριστικές αποφάσεις χαρακτηρισμού ή μη κατασκευής ως αυθαίρετης και κατεδαφιστέας ανακαλούνται από το όργανο που τις εξέδωσε για λόγους νομιμότητας. Πότε η πράξη, με την οποία εκδηλώνεται άρνηση της Διοίκησης να ανακαλέσει προηγούμενη εκτελεστή πράξη της, έχει εκτελεστό χαρακτήρα. Η επί της αιτήσεως θεραπείας ή της άτυπης ιεραρχικής προσφυγής εκδιδομένη πράξη έχει εκτελεστό χαρακτήρα εφόσον εκδοθεί ύστερα από νέα έρευνα επί του πραγματικού της υποθέσεως και όχι επί νομικών ζητημάτων, οπότε έχει βεβαιωτικό χαρακτήρα. Η απόφαση της Επιτροπής Εκδικάσεως Ενστάσεων Αυθαιρέτων, που εκδόθηκε επί αιτήσεως θεραπείας της εκκαλούσας κατά προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, χωρίς νέα έρευνα του πραγματικού...

Continue reading

ΣτΕ1548/2017 εκθεση αυτοψιας, αθωωτικές αποφάσεις

Πολεοδομία και επιβολή κυρώσεων για αυθαίρετες κατασκευές. Ο ιδιοκτήτης κτιρίου που έχει ανεγερθεί με το σύστημα της αντιπαροχής δυνάμει σύμβασης έργου έχει έννομο συμφέρον να αμφισβητήσει τη νομιμότητα της απόφασης της Επιτροπής Κρίσεως ενστάσεων, κατά το μέρος που απαλλάσσει τον εργολάβο από την καταβολή των προστίμων. Μη νομίμως απορρίφθηκε η αίτηση ακυρώσεως του εκκαλούντος. Η έφεση ασκήθηκε παραδεκτά διότι για το ανωτέρω ζήτημα δεν υφίσταται νομολογία του ΣτΕ. Δεν αποκλείεται η λήψη υπόψη από το δικαστήριο στοιχείων μεταγενέστερων της εκκαλούμενης απόφασης, όπως δικαστικών αποφάσεων, με τις οποίες ανατρέπεται ή κλονίζεται η αιτιολογική βάση της προσβληθείσας πράξης. Ο εκκαλών προσκόμισε πριν...

Continue reading

ΕΙΣΗΓΗΣΗ-5ο συνέδριο-οίκοι ανοχής -2018

ΕΙΣΗΓΗΣΗ-5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ-ΟΙΚΟΙ ΑΝΟΧΗΣ-2018 Τα «Κόκκινα Φανάρια». Ζητήματα πολεοδομικού σχεδιασμού και θεσμικού πλαισίου στις ζώνες αγοραίου έρωτα: οίκοι ανοχής στον Δήμο Βόλου Κατεβάστε την εισήγηση σε pdf Κατεβάστε την παρουσίαση σε pdf ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΛΕΝΗΣ Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΣΧΟΣ Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΜΕΝΙΔΗΣ Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας email: [email protected] , [email protected] , [email protected] Περίληψη Είναι η πορνεία νόμιμο επάγγελμα, με δικαιώματα ελεύθερης επιλογής και πρόσβασης στο αστικό περιβάλλον; Θα έπρεπε η χωρική βάση της να περιλαμβάνεται στις θεσμοθετημένες χρήσεις γης στον αστικό ιστό; Επιδρά θετικά και σε άλλες χρήσεις που συνολικά θα προσθέτανε στην ανταγωνιστικότητα μιάς...

Continue reading

ΜονΠρωτΡοδ 463/2015 προσωπικότητα, ανεγερση οικοδομής, στέρηση θέας κ φωτισμού

Ασφαλιστικά μέτρα. Προσωπικότητα. Ποια αγαθά προστατεύονται. Ανέγερση οικοδομής σε παράλιο χώρο. Προσβολή του κοινόχρηστου χαρακτήρα, αποστέρηση των αιτούντων επικαρπωτών όμορου ακινήτου της πρόσβασης στο χώρο αυτό, της θέας προς τη θάλασσα και του φωτισμού από τον ανοικτό και κοινόχρηστο χώρο της παραλίας. Διατάχθηκε απαγόρευση οικοδόμησης και απομάκρυνση των οικοδομικών υλικών. ...

Continue reading

ΣτΕ 3530/2017 επικινδυνες οικοδομες

ΣτΕ 3530/2017 (Τμ. Ε΄) Πρόεδρος: Α. Θεοφιλοπούλου, Αντιπρόεδρος ΣτΕ Εισηγητής: Μ. Τριπολιτσιώτη, Πάρεδρος ΣτΕ Δικηγόροι: Ε. Γκαράνη, Πάρεδρος ΝΣΚ, Ε.-Μ. Μπίμπα Κατά τον έλεγχο των οικοδομών σύμφωνα με τις διατάξεις περί επικινδύνων οικοδομών και κατά την επιλογή των κατάλληλων μέσων αποτροπής του κινδύνου, τα ελεγχόμενα κτήρια πρέπει να εξετάζονται και να αξιολογούνται και από μορφολογική, αρχιτεκτονική, αισθητική και ιστορική άποψη, η δε σχετική περιγραφή και αξιολόγηση συνιστά ουσιώδες στοιχείο της αιτιολογίας των σχετικών εκθέσεων. Κατά γενική αρχή του διοικητικού δικαίου, η Διοίκηση δεν υποχρεούται κατ΄ αρχήν να ανακαλεί ούτε και τις παράνομες πράξεις της. Η άρνηση ανάκλησης έχει εκτελεστό χαρακτήρα, αν εκδηλωθεί ύστερα...

Continue reading

ΣτΕ 665/2018 οδοί, καταργηση αγροτικής οδου, χωροταξικος σχεδιασμος

Οδοί. Η κατάργηση υφισταμένου και η δημιουργία νέου οδικού δικτύου συνιστά άσκηση αρμοδιότητας οιονεί πολεοδομικού σχεδιασμού και οι αναφυόμενες διαφορές υπάγονται στην ακυρωτική αρμοδιότητα του Ε’ Τμήματος του ΣτΕ. Διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί για την πραγματοποίηση έργων οδοποιίας που αφορούν οδούς εκτός σχεδίων πόλεων ή ορίων οικισμών και αγροτικές οδούς. Αποκλείεται η διάνοιξη, διαπλάτυνση και κατάργηση οδών βάσει εντετοπισμένων εκτιμήσεων με γνώμονα την εξυπηρέτηση τοπικής ανάγκης. Για τη δόμηση ακινήτων εκτός σχεδίου απαιτείται αυτά να έχουν πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο νομίμως υφιστάμενο, μη προκύψαντα από ιδιωτική βούληση. Επιτρέπεται, κατ΄ εξαίρεση, η αναγνώριση από τη Διοίκηση κοινοχρήστων χώρων, κειμένων εκτός...

Continue reading

ΣτΕ 845/2018 Μη νομιμη καταργηση παλαιας κοινοτικης οδου

Μη νομιμη καταργηση παλαιας κοινοτικης οδου Περίληψη -Οι προσβαλλόμενες πράξεις, κατά το μέρος που προσβάλλονται, έχουν ως συνέπεια την κατάργηση τμήματος οδού, δηλαδή τον αποχαρακτηρισμό κοινοχρήστου πράγματος δυνάμει διατάξεων που εντάσσονται στο δημόσιο δίκαιο. Επομένως, από την προσβολή των πράξεων αυτών γεννάται ακυρωτική διαφορά. Εξάλλου, οι προσβαλλόμενες πράξεις αφορούν την εν μέρει κατάργηση τμήματος του οδικού δικτύου και τη δημιουργία νέου, ήτοι ζήτημα το οποίο συνάπτεται με τη διαρρύθμιση του χώρου στην περιοχή, επηρεάζει την δυνατότητα δόμησης των παρόδιων ακινήτων και συνιστά άσκηση αρμοδιότητας οιονεί πολεοδομικού σχεδιασμού. -Δεν επιτρέπονται οι αποσπασματικές και απρογραμμάτιστες πράξεις διαχείρισης του οδικού δικτύου, όπως η διάνοιξη, διαπλάτυνση και...

Continue reading

ΣτΕ 848/2018 Παρανομη αναγνωριση αγροτικης οδου σε εκτος σχεδιου περιοχη

Παρανομη αναγνωριση αγροτικης οδου σε εκτος σχεδιου περιοχη Τo οδικό δίκτυο ενός οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης δεν αποτελεί τοπική του υπόθεση, εφόσον συνάπτεται τόσο με το υπόλοιπο δίκτυο της χώρας, όσο και με την προστασία των γεωσυστημάτων του φυσικού χώρου, τα οποία αποτελούν στοιχείο της εθνικής φυσικής κληρονομιάς. Αποκλείονται οι αποσπασματικές και απρογραμμάτιστες πράξεις διαχείρισης του οδικού δικτύου, όπως η διάνοιξη, διαπλάτυνση και κατάργηση οδών βάσει εντετοπισμένων εκτιμήσεων, με γνώμονα την εξυπηρέτηση τοπικής ανάγκης χωρίς υπολογισμό των ευρύτερων επιπτώσεων που αυτές ενδέχεται να έχουν. -Κατά την έννοια των περιοριστικών της δόμησης διατάξεων του από 24.5.1985 π.δ/τος, οι οποίες αποβλέπουν, πρωτίστως, στη διαφύλαξη του...

Continue reading

Εγκύκλιος Γενικός Δ/ντης Πολεοδομίας Υπουργείου Περιβάλλοντος

Εγκύκλιος Γενικός Δ/ντης Πολεοδομίας Υπουργείου Περιβάλλοντος Απαιτούμενες εγκρίσεις αρμοδίων Υπηρεσιών και Συλλογικών Οργάνων των άρθρων 40 και 41 του Ν.4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» Με αφορμή ερωτήματα ή και διαμαρτυρίες φορέων και ιδιωτών μηχανικών σχετικά με τις εγκρίσεις «άλλων υπηρεσιών και διοικητικών οργάνων» / «αρμόδιων υπηρεσιών και συλλογικών οργάνων» που προβλέπονται στα εδάφια 1.β, 2.ι και 1.β των άρθρων αντιστοίχως 40 και 41 του Ν.4495/2017, όταν κατά το στάδιο υποβολής αιτημάτων χορήγησης οικοδομικών αδειών ή έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας η προσκόμισή τους ορίζεται ως υποχρεωτική από τους κατά περίπτωση ισχύοντες όρους δόμησης ή από άλλες κείμενες διατάξεις, επισημαίνονται...

Continue reading

ΣτΕ 568/2018 Δεν επιτρέπεται η ανέγερση συγκροτήματος κατοικιών επι οικοπέδου σε παραδοσιακό οικισμό του Πηλίου

Η έκδοση οικοδομικής άδειας κατόπιν εγκρίσεως της ΕΠΑΕ αποτελεί σύνθετη διοικητική ενέργεια, κατά την οποία στην τελικώς εκδιδόμενη οικοδομική άδεια ενσωματώνεται και η έγκριση της ΕΠΑΕ, που χάνει την εκτελεστότητά της, ελεγχόμενη πλέον επ’ ευκαιρία προσβολής της οικοδομικής άδειας. Συνεπώς, στην προκείμενη περίπτωση, απαραδέκτως προσβάλλεται ευθέως εγκριτική πράξη της ΕΠΑΕ, η οποία ενσωματώθηκε στην προσβαλλόμενη οικοδομική άδεια. Ως συμπροσβαλλόμενες, εξάλλου, με την κρινόμενη αίτηση θεωρούνται οι εκδοθείσες, μετά την άσκηση της κρινόμενης αίτησης αναθεωρήσεις της προσβαλλόμενης οικοδομικής άδειας. Από τις διατάξεις των διαδοχικώς ισχυσάντων διαταγμάτων περί προστασίας των οικισμών του Πηλίου προκύπτει ότι τα νέα κτίρια που ανειγείρονται εντός χαρακτηρισμένου παραδοσιακού...

Continue reading

ΣτΕ 1945/2017 Σχεδιο πόλης, αρμοδιότητα Δημου, προταση τροποποίησης

Σχέδια πόλεων. Ο ΟΤΑ πρώτου βαθμού έχει μόνο γνωμοδοτική αρμοδιότητα, δυνάμενος να υποβάλει πρόταση για τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου. Αν ακυρωθεί η άρνηση της Διοίκησης να άρει μη συντελεσμένη ρυμοτομική απαλλοτρίωση, ο Δήμος μπορεί μόνον να υποβάλει πρόταση για τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου με επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, στο αρμόδιο όργανο. Η πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και οι πράξεις που αποφαίνονται επί της νομιμότητάς της, δεν έχουν εκτελεστό χαρακτήρα. Απορρίπτεται η αίτηση ακύρωσης ως απαράδεκτη. Αριθμός 1945/2017ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣΤΜΗΜΑ Ε΄ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 30 Σεπτεμβρίου 2015, με την εξής σύνθεση: Αικ. Σακελλαροπούλου, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύουσα,...

Continue reading

ΕιρΑθην 135/2008 ασφαλιστικά νομής, ζώα, ηχορύπανση

Ασφαλιστικά μέτρα νομής. Διατάραξη της νομής του αιτούντος επί της οικίας του από τον σκύλο ιδιοκτησίας των καθών που διαμένουν στο ακριβώς απέναντι ακίνητο. Πρόκληση εκτεταμένης ηχορύπανσης από το ζώο αλλά και έντονης δυσοσμίας τον περιορισμό του στο εμπρόσθιο μπαλκόνι της οικίας των καθών. Εριστική συμπεριφορά των τελευταίων έναντι του αιτούντος. Πιθανολόγηση διατάραξης ψυχικής ηρεμίας του αιτούντος αλλά και της οικογένειας του και προσβολής της νομής του από τις ανωτέρω αιτίες. Συνδρομή επείγουσας περίπτωσης λόγω κινδύνου συγκρούσεων και διαπληκτισμών μεταξύ των διαδίκων. Δέχεται αίτηση. Πηγή : ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ ...

Continue reading

ΑΠ 30/2016 (Γ) δημιουργια κοινοχρηστων χωρων. Ρυμοτομικό Σχέδιο. Τροποποίηση

Δημιουργία κοινοχρήστων χώρων. Έγκριση ρυμοτομικού σχεδίου συνοικισμού. Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου με μετατροπή ακινήτου σε κοινόχρηστο χώρο πρασίνου ΑΠ 30/2016 Τμ. Γ΄ Πολιτικό ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ Τεύχος 4/2016, Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2016 Πρόεδρος: Ν. Μπιχάκης, Προεδρεύων Αρεοπαγίτης Εισηγητής: Ι. Φιοράκης, Αρεοπαγίτης Δικηγόροι: Π. Νιάδης, Χ. Βελάκης, Γ. Λογοθέτη Νομοθεσία: άρθρα 7 νδ/τος της 17.7-16.8.1923, 1 (§ 1, 5) νδ/τος 690/1948, 28 ν. 1337/1983 Με το άρθρο 7 του από 17-7/16-8-1923 ν.δ. «περί σχεδίων πόλεων κλπ.» προβλέπεται η δυνατότητα ένταξης σε σχέδιο πόλεως μεγάλων ιδιοκτησιών με πρωτοβουλία των ιδιοκτητών, η δε έγκριση του σχεδίου στις περιπτώσεις αυτές συναρτάται με την επιβολή στους ιδιοκτήτες ορισμένων υποχρεώσεων, στις οποίες περιλαμβάνεται η...

Continue reading

ΑΠ 33/2016 Τμ. Γ΄ Εξαίρεση μη κοινοχρήστου οδού από εγκ. σχέδιο πόλεως – Προϋποθέσεις χαρακτηρισμού οδών ως κοινοχρήστων

Εξαίρεση μη κοινοχρήστου οδού από εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως. Προϋποθέσεις χαρακτηρισμού οδών ως κοινοχρήστων Πρόεδρος: Ν. Μπιχάκης, Προεδρεύων Αρεοπαγίτης Εισηγητής: Ε. Διονυσοπούλου, Αρεοπαγίτης Δικηγόροι: Α. Ανδρεάδης, Γ. Ζερβός Νομοθεσία: άρθρα 28 ν. 1337/1983, 560 αριθ. 1 ΚΠολΔ Επειδή κατά το άρθρο 28 του ν. 1337/1983 «ιδιωτικοί δρόμοι, πλατείες και λοιποί χώροι κοινής χρήσεως, που έχουν σχηματισθεί με οποιονδήποτε τρόπο έστω και κατά παράβαση των κειμένων πολεοδομικών διατάξεων και βρίσκονται μέσα σε εγκεκριμένα σχέδια πόλεων θεωρούνται ως κοινόχρηστοι χώροι, που ανήκουν στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα. Για τους χώρους αυτούς δεν οφείλεται καμμία αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας. Σε περίπτωση όμως που οι χώροι αυτοί καταργούνται με το...

Continue reading

ΣτΕ 1870/2016 (Ε) εκθεση αυθαιρετου, νομικη φυση

Επιβολή προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών. Νομοθετικό πλαίσιο για αυθαίρετες κατασκευές που ολοκληρώθηκαν μέχρι 31.12.2003 και η ύπαρξή τους διαπιστώθηκε μετά την έναρξη ισχύος της κυα 9732/2004 (5.3.2004) και για αυθαίρετες κατασκευές που ολοκληρώθηκαν μετά την 31.12.2003 και η ύπαρξή τους διαπιστώθηκε μετά την έναρξη ισχύος της κυα 9732/2004. Νομική φύση εκθέσεως αυτοψίας αυθαίρετης κατασκευής. Χρονολογία διοικητικών πράξεων Πρόεδρος: Ν. Ρόζος, Προεδρεύων Αντιπρόεδρος ΣτΕ Εισηγητής: Χ. Παπανικολάου, Πάρεδρος ΣτΕ Δικηγόροι: Α. Παπακωνσταντίνου Νομοθεσία: άρθρα 22 (§§ 1, 3) ν. 1577/1985 (Α΄ 210) (ΓΟΚ/1985 = άρθρα 329 § 1 και 381 § 1 ΚΒΠΝ - πδ/γμα της 14.7-27.7.1999, Δ΄ 580, όπως αντικ. από άρθρο...

Continue reading

ΣτΕ 787/2016 (E) Αυθαίρετη κατασκευση σε κοινοχρηστο χωρο

Πολεοδομική λειτουργία κοινοχρήστων χώρων πρασίνου. Επιτρεπόμενες κατασκευές εντός αυτών. Χαρακτηρισμός αυθαιρέτων και κατεδαφιστέων κατασκευών ιδιοκτησίας Δήμου εντός κοινοχρήστου χώρου πρασίνου. Επιβολή προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων. Η έκδοση πράξεως χαρακτηρισμού κτισμάτων και κατασκευών ως αυθαιρέτων και κατεδαφιστέων είναι υποχρεωτική για τη Διοίκηση και δεν επαφίεται στη διακριτική της ευχέρεια ούτε νοείται εν προκειμένω καταχρηστική άσκηση δικαιώματος της Διοικήσεως Πρόεδρος: Ν. Ρόζος, Προεδρεύων Αντιπρόεδρος ΣτΕ Εισηγητής: Μ. Μπαμπίλη, Πάρεδρος ΣτΕ Νομοθεσία: άρθρα 242, 246 (§ 2), 382 πδ/τος της 14-27.7.1999 (ΚΒΠΝ - Δ΄ 580 = άρθρα 2 ν. 1577/1985, ΓΟΚ/1985 - Α΄ 210 και 19 ν. 1577/1985), υα 52716/20.11.2001 (Β΄ 1663, όπως τροπ. με...

Continue reading

Ν. 4483/2017 καταβολή οφειλών από προσκυρώσεις και ρυμοτομήσεις

Άρθρο 67 Καταβολή οφειλών από προσκυρώσεις και ρυμοτομήσεις 1. Η παρ. 11 του άρθρου 26 του ν. 1828/1989 (Α`2) αντικαθίσταται ως εξής: «11. Ο δήμος υποχρεούται να βεβαιώνει και να εισπράττει από τους υπόχρεους σε καταβολή αποζημίωσης, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης εκτάσεων, σε εφαρμογή του σχεδίου πόλεως, το ποσό που κατέβαλε για λογαριασμό τους στους δικαιούχους της αποζημίωσης. Η εξόφληση των οφειλών της παραγράφου αυτής γίνεται ατόκως σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, σε διάστημα μέχρι δεκαπέντε (15) ετών που ορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Το ποσό της κάθε δόσης επιβαρύνεται, λόγω εκπρόθεσμης καταβολής, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Σε...

Continue reading

ΣτΕ 1392/2016 εκθεση αυτοψίας αυθαρετου – προηγουμενη ακρόαση

Έκθεση αυτοψίας αυθαίρετης κατασκευής συνιστά εκτελεστή διοικητική πράξη πραγματοπαγούς, μάλιστα, χαρακτήρα, η οποία αναφέρεται αποκλειστικώς και μόνον στην αυθαίρετη κατασκευή και όχι στον εκάστοτε ιδιοκτήτη, νομέα, κάτοχο ή κατασκευαστή της. Η κατ αυτής ασκηθείσα ένσταση συνιστά ενδικοφανή προσφυγή κατά την έννοια του άρθρου 45 παρ. 2 του ΠΔ 18/1989 και ως εκ τούτου, η έκθεση ενσωματωθείσα στη μεταγενεστέρως εκδοθείσα απόφαση της Επιτροπής Κρίσεως Αυθαιρέτων, απώλεσε κατ αυτόν τον τρόπο την εκτελεστότητά της. Η άσκηση του συνταγματικώς κατοχυρωμένου δικαιώματος της προηγούμενης ακρόασης αποβλέπει στην παροχή της δυνατότητας στον διοικούμενο, τον οποίον αφορά η δυσμενής διοικητική πράξη να προβάλλει συγκεκριμένους ισχυρισμούς ενώπιον...

Continue reading

ΣτΕ 87/2015 κριση Διοικησης με βαση προσφατα στοιχεια

-Εφόσον η δημοσιοποίηση της πράξης χαρακτηρισμού αφίσταται κατά πολύ του χρόνου της έκδοσής της, η ολοκλήρωση από τον ενδιαφερόμενο των διατυπώσεων που προβλέπονται στο νόμο για τη δημοσιότητα της πράξης χαρακτηρισμού, δεν κινεί την προθεσμία των δύο μηνών για την άσκηση αντιρρήσεων κατά της πράξης χαρακτηρισμού, καθώς απαιτείται, λόγω του διαδραμόντος χρόνου, η διαπίστωση από τον αρμόδιο δασάρχη της μορφής και του χαρακτήρα της έκτασης κατά τον χρόνο τήρησης των διατυπώσεων δημοσιότητας και, ως εκ τούτου, οι αντιρρήσεις παραδεκτώς ασκούνται, από την άποψη της προθεσμίας, εντός ευλόγου χρόνου από τη γνωστοποίηση της ολοκλήρωσης των εν λόγω διατυπώσεων. -Ο λόγος ακυρώσεως, κατά...

Continue reading

Στε 3965/2015 οικόπεδο πρόσωπο σε οδό – αναγνωριση

Ένα γήπεδο θεωρείται ότι έχει πρόσωπο σε οδό που το καθιστά οικοδομήσιμο, όταν η οδός υφίσταται νομίμως και είναι ήδη διανοιγμένη, κατά τέτοιο, μάλιστα, τρόπο ώστε να είναι προσπελάσιμη και να εξασφαλίζει πράγματι επικοινωνία με το γήπεδο. Δεν επιτρέπεται να εξαρτάται η δομησιμότητα ενός γηπέδου από την παρεμπίπτουσα κρίση ενός διοικητικού οργάνου ως προς την ύπαρξη κοινόχρηστης οδού. Ενόψει του μη εντοπισμένου χαρακτήρα της πολεοδομικού περιεχομένου αρμοδιότητας αναγνώρισης δημοτικής ή κοινοτικής οδού, αυτή πρέπει να ασκείται με την έκδοση προεδρικού διατάγματος. Δεν προκύπτει αν η επίμαχη οδός έχει το χαρακτήρα δημοτικής ή κοινοτικής οδού και δεν είναι νόμιμη η προσβαλλόμενη...

Continue reading

ΣτΕ 56/2017 Παράνομες πράξεις κατηγοριοποίησης και οριοθέτησης οικισμών

-Η οριοθέτηση οικισμού με πληθυσμό έως 2000 κατοίκους αποτελεί ρύθμιση γενικού πολεοδομικού σχεδιασμού, η οποία τον υπάγει στο κανονιστικό πεδίο εφαρμογής των προαναφερθεισών ρυθμίσεων του άρθρου 5 του π.δ. από 24.4/3.5.1985 (Δ’ 181), ως προς την αρτιότητα, το ποσοστό κάλυψης, το συντελεστή δόμησης, το σύστημα δόμησης και το μέγιστο ύψος των κτηρίων. Επομένως, βάσει των κριθέντων με την απόφαση 3661/2005 της Ολομέλειας του Δικαστηρίου, η οριοθέτηση των εν λόγω οικισμών πρέπει να γίνεται με προεδρικό διάταγμα, αδιαφόρως αν περιλαμβάνει ή όχι και τον καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης. Η αναδημοσίευση των διαγραμμάτων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μαζί με τα κείμενα...

Continue reading

ΓΠΣ Βόλου και Συντελεστές Δόμησης – Απάντηση σε Δημοτική Αρχή

Στο δημοτικό συμβούλιο Βόλου της 23.1.2017 ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος έδωσε την εξής απάντηση
Αποποιείται κάθε ευθύνης για τα προβλήματα που προκαλεί το νέο Γ.Π.Σ. Βόλου η δημοτική αρχή
σε σχετική ερώτηση εξι δημοτικών συμβούλων, για το ζήτημα που προέκυψε με τους συντελεστές δόμησης, μετά την  έγκριση του ΓΠΣ Βόλου από τον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η δική μου απάντηση φιλοξενείται, μεταξύ άλλων και εδώ :
«Η αλήθεια που κρύβουν για το ΓΠΣ και τους συντελεστές δόμησης»
“Φάρσα οι απαντήσεις της δημοτικής αρχής του Βόλου για τους συντελεστές δόμησης-Έμεινε άπραγος ο Σταυρίδης”
 

Continue reading

ΠολΠρωτΠατρ 583/2015 Ανοίγματα σε τοίχο. Κτιριοδομικός Κανονισμός. Προσβολή Προσωπικότητας

Διάνοιξη ανοίγματος σε εξωτερικό τοίχο οικοδομής κείμενης σε επαφή με γειτονικό ακίνητο. Κτιριοδομικός κανονισμός. Έννοια ανοιγμάτων. Προσβολή προσωπικότητας. ʼσκηση αγωγής με αίτημα το κλείσιμο του ανοίγματος (παραθύρου) από τον εναγόμενο. Κατά τόπο αρμοδιότητα του δικάζοντος δικαστηρίου με βάση τη γενική δωσιδικία του εναγομένου και όχι την αποκλειστική δωσιδικία του ακινήτου, καθώς η ένδικη αγωγή αφορούσε την κατά τις πολεοδομικές διατάξεις ενοχική αξίωση του κυρίου του ακινήτου που έχει κοινό όριο με το κτίσμα στον τοίχο του οποίου έγιναν παράνομα ανοίγματα να απαιτήσει το κλείσιμο των ανοιγμάτων αυτών και όχι την εμπράγματη αρνητική αγωγή. Δέχεται την αγωγή. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Αριθμός Απόφασης...

Continue reading

Συνηγορος του Πολίτη και κεραίες κινητής τηλεφωνίας

Ο Συνήγορος του Πολίτη, με αφορμή σειρά αναφορών που σχετίζονται με την εγκατάσταση και λειτουργία κεραιών κινητής τηλεφωνίας, κατέγραψε τα κυριότερα ζητήματα που έχουν εντοπιστεί αναφορικά με τη νομιμότητα εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας από πολεοδομικής απόψεως, τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης και τη διαδικασία ηλεκτροδότησης των συστημάτων και απέστειλε σχετικό έγγραφο προς το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων. Βλ. το σύνολο του εγγράφου εδώ : http://www.synigoros.gr/resources/20170116-eggrafo-stp.pdf

Continue reading

ΣτΕ 797/2015 αναιτιολογητος χαρακτηρισμός κτισματος ως επικινδυνα ετοιμορροπου

Η αιτιολογία της προσβαλλόμενης πράξης παρίσταται ανεπαρκής δεδομένου ότι δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία του φακέλου, τα οποία να δικαιολογούν τη λήψη του ακραίου μέτρου της κατεδάφισης του επίμαχου κτιρίου, στην δε προσκομισθείσα από τους ήδη αιτούντες στο Δικαστήριο τεχνική έκθεση ιδιώτη πολιτικού μηχανικού περιγράφεται η εν γένει καλή στατική συμπεριφορά του επίμαχου κτιρίου και η αντοχή του στο χρόνο, βεβαιώνεται δε ότι είναι απολύτως επισκευάσιμο. Εξάλλου, ενόψει της ομοφωνίας της Επιτροπής σχετικά με το χαρακτηρισμό του επίμαχου κτίσματος δε δόθηκε η δυνατότητα, τόσο στον αρχικό ιδιοκτήτη του κτιρίου όσο και στους κληρονόμους του, να ασκήσουν ένσταση κατά της προσβαλλόμενης πράξης...

Continue reading

ΣτΕ 1857/2016 Νόμιμη Οικοδομική Aδεια για μεζονέτες και πισίνα σε ακάλυπτο οικοπέδου

-Το τοπογραφικό διάγραμμα αποτελεί ένα από τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για τη χορήγηση οικοδομικής άδειας, το οποίο, μάλιστα, συγκαταλέγεται μεταξύ των στοιχείων που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση αυτή εξαρχής και είναι τμήμα της αρχιτεκτονικής μελέτης της άδειας που πρόκειται να εκδοθεί, αποτελεί δε, ως εκ τούτου, αντικείμενο πλήρους και διεξοδικού ελέγχου εκ μέρους εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής, καθώς και νέου ελέγχου πριν υπογρααφεί η οικοδομική άδεια. Η πιστότητα του υποβαλλομένου με την αίτηση τοπογραφικού διαγράμματος, το οποίο, κατά κανόνα, συνδέεται άρρηκτα με εμπράγματα δικαιώματα επί του γηπέδου του ενδιαφερομένου για την ανέγερση της οικοδομής ή τρίτων, καθώς...

Continue reading

ΣτΕ 1867/2016 Χαρακτηρισμός ISOBOX και Στεγάστρων ως αυθαιρέτων

Ως τεχνικό έργο για την κατασκευή του οποίου απαιτείται οικοδομική άδεια νοούνται και τα κτίσματα από κόντρα πλακέ ή λαμαρίνα, η κολώνα στήριξης καλωδίων, και η υπέργεια δεξαμενή πετρελαίου, διότι ανεξαρτήτως του ότι δεν έχουν θεμελίωση, είναι πακτωμένα στο έδαφος και δεδομένου του όγκου, του βάρους και των υλικών τους προσιδιάζουν προς την έννοια της κατασκευής που βρίσκεται σε ακινησία. Στις δομικές κατασκευές για τις οποίες απαιτείται άδεια περιλαμβάνονται και οι προσωρινοί χώροι αποθήκευσης υλικών ή αποδυτηρίων και ενδιαίτησης ατόμων, ανεξάρτητα αν είναι πακτωμένοι στο έδαφος ή μπορεί να μετακινηθούν καθώς και κάθε άλλη εγκατάσταση όπως αντλίες ή δεξαμενές καυσίμων. Η...

Continue reading

ΣτΕ 273/2016 Χαρακτηρισμος οδου απο οργανα Ο.Τ.Α

Ο χαρακτηρισμός οδού ως κοινοτικής και η αναγνώριση της κοινοχρηστίας επί αυτής δεν ανατίθεται, κατά τις κείμενες διατάξεις, στην αρμοδιότητα των οργάνων των οικείων Ο.Τ.Α, με την πρόβλεψη ειδικής διοικητικής διαδικασίας, αλλά συνιστά πραγματικό ζήτημα, η οριστική επίλυση του οποίου, σε περίπτωση εγέρσεως σχετικής αμφισβήτησης, ανήκει στα πολιτικά δικαστήρια. Συνεπώς, οι πράξεις αυτές στερούνται εκτελεστού χαρακτήρα. Η υπό κρίση αίτηση στρεφόμενη κατά μη εκτελεστών πράξεων, είναι απορριπτέα στο σύνολο της ως απαράδεκτη. Πρόεδρος: Χρ. Ράμμος Εισηγητής: Χρ. Λιάκουρας Δικηγόροι: Β. Παπαναγιώτου, Δημ. Τσεραβίνη Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται η ακύρωση: α) της 5724/15.6.2007 απόφασης του Δημάρχου Βασιλικών,...

Continue reading

ΣτΕ 574/2016 Κτίριο επικινδύνως ετοιμόρροπο και κατεδαφιστέο

Νομίμως ο Δήμος Ελασσόνας κατέθεσε ένσταση κατά του πρωτοκόλλου του υπαλλήλου του Πολεοδομικού Γραφείου, με το οποίο το επίδικο κτίσμα της αιτούσης δεν εχαρακτηρίσθη ως κοινώς ετοιμόρροπο, εφ’όσον προέβαλε ότι, δια της διατηρήσεως αυτού, τίθεται ζήτημα ασφαλείας των διερχόμενων πολιτών. Ο δε περί του αντιθέτου λόγος ακυρώσεως, με τον οποίο η αιτούσα ισχυρίζεται ότι ο Δήμος Ελασσόνας δεν ενομιμοποιείτο στην άσκηση ενστάσεως διότι οι «ενδιαφερόμενοι» κατά το ως άνω άρθρο, δυνάμενοι να ασκήσουν την ένσταση αυτήν, νοούνται μόνον ο θιγόμενος ιδιοκτήτης, οι ένοικοι ή οι γείτονες του κτιρίου για το οποίο γεννάται ζήτημα ασφαλείας όχι όμως και τρίτοι μη έχοντες άμεση...

Continue reading

ΣτΕ 787/2016 Αυθαιρετες κατασκευες δημου σε κοινοχρηστο χωρο πρασινου

Η πολεοδομική λειτουργία των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, χώρων τεχνητώς δημιουργηθέντος υποκατάστατου φυσικού περιβάλλοντος, συνίσταται προεχόντως στην αναψυχή των επισκεπτών τους, συνεπεία της κατά την προσωρινή παραμονή τους επαφής τους με το περιβάλλον αυτό. Εντός αυτών, συνεπώς, επιτρέπονται μόνο κατασκευές απαραίτητες για την επιτέλεση της ανωτέρω λειτουργίας τους, δηλαδή οι μη κτιριακές, οι διευκολύνουσες την επαφή με το φυσικό περιβάλλον, οι δε κτιριακές όλως κατ’εξαίρεση και σε ελάχιστο ποσοστό της εκτάσεώς τους. Τούτο δε παρέπεται ότι κατασκευές, κτιριακές ή μη, εντός κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, οι οποίες δεν προορίζονται για την επιτέλεση της κατά των ανωτέρω πολεοδομικής λειτουργίας, είναι αυθαίρετες και κατεδαφιστέες. Στην...

Continue reading

ΣτΕ 936/2016 αυθαίρετες κατασκευές εντός αιγιαλού

Αυθαίρετα κτίσματα, αναγειρόμενα εν μέρει ή εν όλω εντός του αιγιαλού ή της παραλίας ή εντός της θάλασσας, κατεδαφίζονται υποχρεωτικώς. Αποτελεί υποχρέωση της Διοίκησης η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων, με τα οποία επιβάλλεται η κατεδάφιση των αυθαίρετων κτισμάτων που ανεγείρονται εντός του αιγιαλού ανεξαρτήτως του χρόνου κατασκευής τους και του μονίμου ή μη χαρακτήρα τους. Το πρωτόκολλο κατεδάφισης είναι πράξη πραγματοπαγής και, συνεπώς, η έκδοσή του δεν προϋποθέτει υπαιτιότητα εκείνων που έχουν ανεγείρει τα κατεδαφιστέα κτίσματα. -Το γεγονός ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση οι αιτούντες κλήθηκαν να κατεδαφίσουν τις αυθαίρετες κατασκευές εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση των πρωτοκόλλων κατά τα...

Continue reading

ΣτΕ 1352/2016 Σταθμός βάσης για κεραία κινητής τηλεφωνίας

Από μόνη τη διατύπωση από τον αιτούντα Δήμο αρνητικής γνώμης αναφορικώς με την έγκριση της σχετικής μελέτης για την επίμαχη κεραία και την ανάρτηση της προσβαλλόμενης πράξης στο διαδίκτυο, δεν μπορεί να συναχθεί τεκμήριο πλήρους γνώσης της απόφασης εκ μέρους του αιτούντος Δήμου σε χρόνο που να καθιστά την κρινόμενη αίτηση εκπρόθεσμη, ενόψει και του χρόνου που μεσολάβησε ως την κατάθεση της κρινόμενης αίτησης καθώς και του γεγονότος ότι δεν έλαβαν χώρα εργασίες για την τοποθέτηση της επίμαχης κεραίας μέχρι την άσκηση της αιτήσεως. -Η εξέταση, εναλλακτικών λύσεων, συμπεριλαμβανομένης της μηδενικής, για την επιλογή της θέσης ορισμένης εγκατάστασης κατά το στάδιο...

Continue reading

ΣτΕ 207/2016 παράνομη εν μέρει αναθεώρηση επέκταση του ΓΠΣ Μυτιλήνης

– Η επίδικη ρύθμιση, όπως τελικώς, σύμφωνα με την ανωτέρω πράξη του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Β. Αιγαίου, εγκρίθηκε με την προσβαλλόμενη απόφαση στα επιμέρους προσβαλλόμενα κεφάλαια αυτής, είναι πλημμελής, διότι απέκλινε από τη γνωμοδότηση του Περιφερειακού ΣΧΟΠ, χωρίς η απόκλιση αυτή να δικαιολογείται ειδικώς, στηριζόμενη σε συγκεκριμένα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά ή αναπτυξιακά κριτήρια, παρά μόνο με την αόριστη επίκληση της προστασίας της τοπικής οικονομίας και των γενικών αναπτυξιακών στόχων της περιοχής. ʼλλωστε, από κανένα στοιχείο του φακέλου δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη συγκεκριμένων πολεοδομικών ή άλλων λόγων, ένεκα των οποίων κατέστη επιβεβλημένη η μεταβολή του αρχικού σχεδιασμού ως προς τις παρεκκλίσεις, το...

Continue reading

ΣτΕ 369/2016 παράνομη κύρωση μεμονωμένης πράξης εφαρμογής για την παραλία Καλυβίων

Κατ'αντίθεση προς τα οριζόμενα στο προαναφερθέν διάταγμα εγκρίσεως της πολεοδομικής μελέτης, σύμφωνα με το οποίο άρτια είναι μόνο τα οικόπεδα που έχουν ελάχιστο εμβαδόν 600, 00 τ.μ. και ελάχιστο πρόσωπο δέκα μέτρα, με την προσβαλλόμενη πράξη εφαρμογής δημιουργούνται, πρωτογενώς, κατά παρέκκλιση άρτια οικόπεδα, δυνάμει διατάξεων που είναι αντισυνταγματικές, η επίδικη πράξη εφαρμογής δεν είναι νόμιμη και για το λόγο αυτό, που προβάλλεται παραδεκτώς, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση. Πηγή : Νόμος και Φύση 2. Επειδή, με την κρινόμενη έφεση ζητείται, η εξαφάνιση της 1461/2009 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία απορρίφθηκε αίτηση ακυρώσεως του εκκαλούντος κατά της 9121/1482/31.5.2005 αποφάσεως...

Continue reading

ΣτΕ 1353/2016 καθορισμός οριογραμμής παλαιού αιγιαλού

Η αιτιολογία της προσβαλλομένης αποφάσεως, ως προς την διαπίστωση της υπάρξεως παλαιού αιγιαλού στην συγκεκριμένη περιοχή, η οποία ερείδεται αποκλειστικώς στην δημιουργηθείσα αμφιβολία ως προς την πραγματική έκταση των υφισταμένων, για την επίμαχη περιοχή, αρχικών συμβολαίων, χωρίς περαιτέρω έρευνα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της εκτάσεως, κλονίζεται, πάντως, από τις διαπιστώσεις τεχνικής εκθέσεως των υπαλλήλων της Κτηματικής Υπηρεσίας Αιτωλοακαρνανίας, με την οποία, κατόπιν ελέγχου των υφιστάμενων και προσαχθέντων για την περιοχή τίτλων και εφαρμογής αυτών, οι ως άνω υπάλληλοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι τίτλοι αυτοί, οι οποίοι ανάγονται στο έτος 1880 (για τα 80 παλαιά στρέμματα) και στο έτος 1889 (για...

Continue reading

ΣτΕ 1354/2016 Περιβαλλοντικό πρόστιμο λόγω ρύπανσης του Ασωπού

Η κύρωση η οποία επιβάλλεται για τη ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος κατόπιν ελέγχου των αρμόδιων οργάνων είναι ενιαία, έστω και εάν οι παραβάσεις που διαπιστώθηκαν με τον έλεγχο είναι περισσότερες. Ως εκ τούτου, η αρμοδιότητα για την επιβολή του προστίμου κρίνεται από το συνολικό ύψος του ποσού στο οποίο ανέρχεται το πρόστιμο και όχι από τα ποσά που επιμετρώνται στις επιμέρους παραβάσεις. Συνεπώς, αρμοδίως επιβλήθηκε το πρόστιμο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και ο περί του αντιθέτου λόγος αναιρέσεως πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος. -Η απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως συγκεκριμένου φυσικού ή νομικού προσώπου, στο όνομα του...

Continue reading

ΣτΕ 1392/2016 Έκθεση αυτοψίας αυθαίρετων κατασκευών ξενοδοχείου

Όταν βάσει της συγκεκριμένης ειδικής νομοθεσίας που διέπει την έκδοση δυσμενούς διοικητικής πράξης προβλέπονται, πέραν της αρχικής προηγουμένης ακροάσεως, και ένα ή περισσότερα στάδια ενδικοφανούς διαδικασίας ενώπιον ανωτέρων οργάνων η μη τήρηση του προβλεπόμενου τύπου της προηγούμενης ακρόασης κατά την διαδικασία έκδοσης της αρχικής πράξης καλύπτεται, εφόσον ο ενδιαφερόμενος ασκήσει την ή τις ενδικοφανείς προσφυγές και προβάλει τους κρίσιμους, κατ’ αυτόν, ισχυρισμούς που δεν προέβαλε πριν την έκδοση της αρχικής πράξεως. Στην περίπτωση, μάλιστα αυτή, θα πρέπει να θεωρηθεί ως εκτελεστή διοικητική πράξη η τελικώς εκδιδομένη, μετά την άσκηση από τον ενδιαφερόμενο της ή των ενδικοφανών προσφυγών, διότι ως οριστική...

Continue reading

ΣτΕ 1418/2016 Έλεγχος ιδιοκτησιακού καθεστώτος ακινήτου ενόψει έκδοσης οικοδομικής άδειας

Εφόσον εγείρονται σοβαρές αμφισβητήσεις ή αμφιβολίες ως προς την έκταση ή την κυριότητα του οικοπέδου ή γηπέδου, για το οποίο ζητείται να χορηγηθεί οικοδομική άδεια, ή ως προς την ύπαρξη εμπραγμάτων εν γένει δικαιωμάτων που επηρεάζουν τη δόμηση του ακινήτου, η αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, προκειμένου να κρίνει αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης της οικοδομικής άδειας, έχει υποχρέωση να εξετάσει και να κρίνει παρεμπιπτόντως το ζήτημα αυτό, του οποίου, πάντως, η τελική επίλυση ανήκει στα πολιτικά δικαστήρια. Αναλόγως δε του πορίσματος της παρεμπίπτουσας αυτής έρευνας, η πολεοδομική υπηρεσία οφείλει, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις, να εκδώσει την άδεια ή...

Continue reading

ΣτΕ 1437/2016 Αυθαίρετη εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας

Η χορήγηση της πολεοδομικής εγκρίσεως προϋποθέτει αφ’ ενός την χορήγηση άδειας από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών ή από την ΕΕΤΤ και αφ’ ετέρου για την εγκατάσταση κεραίας ακίνητης τηλεφωνίας την έκδοση αποφάσεως εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων, δεδομένου, άλλωστε, ότι με την πρώτη από τις πράξεις αυτές προσδιορίζεται η θέση στην οποία επιτρέπεται η εγκατάσταση της κεραίας, ενώ με τη δεύτερη ορίζονται, κατ’ εκτίμηση και αξιολόγηση της σχετικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή της περιβαλλοντικής εκθέσεως, οι όροι υπό τους οποίους επιτρέπεται η εγκατάσταση της κεραίας, οι όροι δε αυτοί ενδέχεται να αφορούν ή να επηρεάζουν, πλην άλλων, το είδος και την...

Continue reading

ΣτΕ 1419/2016 Απόρριψη Αίτησης για επανακαθορισμό ορίων παλαιού αιγιαλού

Πρόεδρος: Αγγ. Θεοφιλοπούλου Εισηγητής: Α. Σκούφαλος Εφ’ όσον ζητείται από ενδιαφερόμενο ο επανακαθορισμός αιγιαλού, παλαιού αιγιαλού ή παραλίας, που έχουν καθορισθεί κατά το παρελθόν εσφαλμένως, κατά την άποψή του, η Διοίκηση οφείλει να επιλαμβάνεται του αιτήματος, υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει συγκεκριμένα κρίσιμα στοιχεία για την απόδειξη σφάλματος κατά τον αρχικό καθορισμό. Η κρίση της Διοίκησης για τη διαμόρφωση παλαιού αιγιαλού και για τον χρόνο δημιουργίας του πρέπει να είναι αιτιολογημένη και να στηρίζεται σε ενδείξεις τεκμηριωμένες επιστημονικά ή σε άλλα αποδεικτικά στοιχεία, εξαιρουμένων, υπό το ισχύον νομοθετικό καθεστώς, των μαρτυρικών καταθέσεων. Εάν η νέα χερσαία ζώνη έχει δημιουργηθεί, στο...

Continue reading

ΣτΕ 720/2015 σχέδια πόλεων, αιτηση ακυρωσης, προθεσμία γνώσης

Σχέδια πόλεων. Αποτελούν ατομικές διοικητικές πράξεις γενικού περιεχομένου κατά το μέρος που ορίζουν τους οικοδομήσιμους, τους κοινόχρηστους και τους κοινωφελείς χώρους. Προθεσμία άσκησης αίτησης ακύρωσης και έναρξη αυτής. Αν η τροποποίηση εντοπισμένη, η προθεσμία αρχίζει από την κοινοποίησή της στον ιδιοκτήτη του θιγόμενου ακινήτου ή από την εκ μέρους του γνώση αυτής. Η παράλειψη κοινοποίησης της πρότασης του οικείου ΟΤΑ για εντοπισμένη ρυμοτομική τροποποίηση στον θιγόμενο ιδιοκτήτη καλύπτεται μόνο με την υποβολή ενστάσεως από αυτόν. Αν, μετά την τήρηση των ανωτέρω διατυπώσεων, επέλθουν ουσιώδεις τροποποιήσεις στο προτεινόμενο σχέδιο, απαιτείται η εκ νέου τήρηση των διατυπώσεων. Πότε η Διοίκηση απαλλάσσεται από...

Continue reading

ΣτΕ 3231/2014 διακοπή συνδεσης σε αυθαίρετο ανεξαρτητως δυνατότητας νομιμόποιησης

Εφ΄ όσον ένα κτίσμα έχει κριθεί αυθαίρετο και κατεδαφιστέο και δεν έχει νομιμοποιηθεί ή εξαιρεθεί από την κατεδάφιση κατά τις οικείες διατάξεις, η πολεοδομική αρχή υποχρεούται να διακόψει άνευ ετέρου τυχόν γενομένη σύνδεσή του με τα δίκτυα κοινής ωφελείας, δεν ασκεί δε επιρροή το ζήτημα, αν το συγκεκριμένο κτίσμα μπορούσε να νομιμοποιηθεί ή να εξαιρεθεί από την κατεδάφιση ή αν αντιθέτως αποκλείεται η νομιμοποίησή του. Κατ΄ άρθρο 9 παρ. 1 ν. 1512/1985, εφ΄ όσον είναι τεχνικώς ανέφικτο ή δυσχερές να διακοπεί η σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας μόνον του αυθαιρέτου τμήματος οικοδομής για λόγους σχετικούς με τον τρόπο κατασκευής...

Continue reading

ΣτΕ 975/2015 Περιβαλλοντικη ευθύνη. Προστασία φυσικού περιβάλλοντος

Προστασία περιβάλλοντος. Η παράλειψη της Διοικήσεως προς λήψη των αναγκαίων προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων συνιστά παράλειψη οφειλομένης ενεργείας υποκειμένη σε αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ. Ενέργειες στις οποίες οφείλει να προβεί η Ε.Υ.Ε.Π. αν διαπιστώσει περιβαλλοντική ζημία, κατά το π.δ. 148/2009. Υποχρέωση ενημέρωσης εντός ευλόγου χρόνου του αιτούντος σχετικά με την απόφαση αποδοχής ή απόρριψης της αίτησης του άρθρου 13, άλλως στοιχειοθετείται παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας. Μέτρα αποκαταστάσεως περιβαλλοντικής ζημίας που λαμβάνει η αρμόδια αρχή. Η ΕΥΕΠ δεν απάντησε επί της αίτησης και συντρέχει παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας. Δεν απαιτείτο συσχέτιση της περιβαλλοντικής ζημίας με συγκεκριμένο φορέα. Η δυσχέρεια εντοπισμού των υπευθύνων ρυπάνσεως...

Continue reading

ΣτΕ Ολ 2152/2015 ανάπλαση ιστορικού κέντρου Αθηνά

2152/2015 ΣΤΕ (ΟΛΟΜ) Προστασία περιβάλλοντος και ανάπλαση του ιστορικού κέντρου της Αθήνας. Αίτηση ακύρωση της 170784/2014 απόφασης του ΥΠΕΚΑ, με την οποία εγκρίθηκαν περιβαλλοντικοί όροι για το έργο «Ανάπλαση της οδού Πανεπιστημίου και επέκταση του τραμ με συναφείς κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο πλαίσιο της Ανασυγκρότησης του κέντρου της Αθήνας με άξονα την οδό Πανεπιστημίου». Οι αιτούντες ασκούν την αίτηση ακυρώσεως με έννομο συμφέρον. Αντίθετη μειοψηφία. Με έννομο συμφέρον παρεμβαίνει υπέρ του κύρους της προσβαλλόμενης πράξης το Κοινωφελές Ίδρυμα που χρηματοδότησε και δώρισε στο Δημόσιο τις απαιτούμενες για την υλοποίηση του προγράμματος μελέτες. Η προσβαλλόμενη ΕΠΟ, εκδοθείσα βάσει του προϊσχύσαντος Ρ.Σ.Α. (ν. 1515/1985),...

Continue reading

AΠ 683/2015 (ποιν) οικοι ανοχης, περιορισμοί, εννοια σχολείου

Εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα και περιορισμοί στην εγκατάστασή τους. Νόμος 2734/1999. Απαγόρευση γειτνίασης οίκων ανοχής με σχολεία. Εννοια σχολείων. Στην έννοια των σχολείων περιλαμβάνονται τα κάθε είδους σχολεία, δηλαδή και εκείνα στα οποία διδάσκεται μουσική ή χορός, έστω κι αν δεν ονομάζονται ρητώς "σχολεία", αλλά φέρουν άλλα ονόματα (π.χ. ωδείο, σχολή χορού, χορευτικό εργαστήρι κλπ.). Καταδίκη για το ως άνω αδίκημα. Ποινική ευθύνη νομίμου εκπροσώπου ιδιοκτήτριας εταιρείας (Α.Ε. με αντικείμενο επενδύσεις ακινήτων), ο οποίος εκμίσθωσε το ακίνητο σε μία εκ των κατηγορουμένων για να το χρησιμοποιήσει ως οίκο ανοχής. Υπαρξη εξωραϊστικού πολιτιστικού συλλόγου (χορευτικό εργαστήρι) σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων από...

Continue reading

ΣτΕ 3944/2015, Τμ. Ε΄ Αιγιαλοί, παραχώρηση σε ΟΤΑ

Η παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ για την άσκηση δραστηριοτήτων, κατ’ αρχήν, ήπιων και συμβατών με τον προορισμό των στοιχείων αυτών του φυσικού περιβάλλοντος ως κοινοχρήστων, πρέπει να γίνεται μεμονωμένα και κατά περίπτωση. Ενόψει της σημασίας του παράκτιου χώρου ως στοιχείου του φυσικού περιβάλλοντος, η έγκριση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών για την περαιτέρω μεταβίβαση σε τρίτους του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας εκ μέρους των ΟΤΑ ως παραχωρησιούχων, χορηγείται κατά περίπτωση, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του νομοθέτη για την προστασία των παράκτιων οικοσυστημάτων. Πρόεδρος: Αγγ. Θεοφιλοπούλου, Αντιπρόεδρος ΣτΕ Εισηγήτρια: Αικ. Σακελλαροπούλου, Σύμβουλος Επικρατείας Δικηγόροι: Αλ....

Continue reading

ΑΠ 11/2015 χρησικτησία επί δημοσίου κτήματος

Εκτακτη χρησικτησία επί ακινήτου του Ελληνικού Δημοσίου. Προϋποθέσεις. Αδιατάρακτη νομή μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 3127/2003. Η κοινοποίηση από το Ελληνικό Δημόσιο της απόφασηςτης Επιτροπής Δημοσίων Κτημάτων περί καθορισμού αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης, συνιστά διατάραξη της νομής. Ο ασκών επί τριάντα χρόνια νομή καλόπιστα δεν αποκτά κυριότητα με έκτακτη χρησικτησία αν του κοινοποιήθηκε τέτοια απόφαση λίγο πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 3127/2003.   Αριθμός 11/2015 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΣΕ A` ΤΑΚΤΙΚΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές της Α` Σύνθεσης: Αθανάσιο Κουτρομάνο, Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, Δήμητρα Παπαντωνοπούλου, Νικόλαο Λεοντή, Βιολέττα Κυτέα και Παναγιώτη Ρουμπή, Αντιπρόεδρους του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Φράγκο, Χριστόφορο Κοσμίδη, Αντώνιο Ζευγώλη, Γεώργιο Σακκά, Μαρία Γαλάνη...

Continue reading

Εγκύκλιος Υπουργείου Περιβάλλοντος Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος σε περιοχές αμιγής κατοικίας

Εγκύκλιος 50666/23.11.2015 Προς Δ/σεις Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμών (ΠΕΧΩΣΧ) των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (για ενημέρωση των ΥΔΟΜ χωρικής αρμοδιότητας τους) ΘΕΜΑ: Σχετικά με τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) και τις  αρμοδιότητες των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ για τις άδειες ΚΥΕ στις περιοχές αμιγούς κατοικίας Το ακριβές κείμενο διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου : http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=GEviL32nGyg%3d&tabid=777&language=el-GR     Σε συνέχεια περιπτώσεων που περιήλθαν σε γνώση της Υπηρεσία μας σχετικά με την αρμοδιότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης (πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ) για τη χορήγηση αδειών ΚΥΕ, όπως διαμορφώθηκε με το νέο δημοτικό και κοινοτικό κώδικα όπως ισχύει (άρθρο 75 ΙΙ παρ. 13 του Ν. 3463/2006 Α ́114), και συγκεκριμένα αναφορικά  με  περιπτώσεις  που  αφορούν  σε  αποφάσεις  Δ.Σ.  για  βεβαίωση ...

Continue reading

ΣτΕ 100/2015 Τμ. Ε΄ Ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων σε διατηρητέες προσόψεις μνημειακού συγκροτήματος

Ανάρτηση Διαφημηστικών πινακίδων σε διατηρητέες προσόψεις μνημειακού συγκροτήματος στο κέντρο της Αθήνας.     Πρόεδρος: Α. Θεοφιλοπούλου (Αντιπρόεδρος ΣτΕ) Εισηγητής: Χ. Λιάκουρας (Πάρεδρος ΣτΕ) Δικηγόροι: Ν. Παπαχρήστος, Κ. Χριστοπούλου (Πάρεδρος ΝΣΚ), B. Ευθυμιάδου Οι ένδικες πινακίδες επί διατηρητέων προσόψεων κτηρίου στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο έχει χαρακτηρισθεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, δηλώνουν μεν την ονομασία του εν λόγω κτιριακού συγκροτήματος, αποσκοπούν όμως στην προώθηση σε ευρύ κύκλο προσώπων του μηνύματος για τη θέση του μεγάρου αυτού ως εμπορικού, επαγγελματικού κ.λπ. κέντρου, που στεγάζει διάφορες εμπορικές και συναφείς χρήσεις, επομένως εμπίπτουν στην έννοια της υπαίθριας διαφήμισης του άρθρου 2 παρ. 9 ν. 2833/2000. Η κρίση αυτή της...

Continue reading

Εγκύκλιος Υπουργείου Περιβάλλοντος Δ/ση Προστασίας Δασών προς Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 130150/5234/1.10.2015

Ενέργειες επί δικαστικών αποφάσεων που αναφέρονται στη μη νόμιμη σύνθεση της Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων, λόγω της συμμετοχής δικαστικού σε αυτές Ολόκληρο το κείμενο διαθέσιμο εδώ : https://dasarxeio.files.wordpress.com/2015/01/130150_5234.pdf  

Continue reading

ΣτΕ 3037/2015 Τμ. Ε΄ Απαγόρευση συμμετοχής δικαστικού λειτουργού σε Επιτροπές Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ (ΕΕΔΑ). Ο αναθεωρητικός συνταγματικός νομοθέτης απαγορεύει πλέον, από 1.1.2002, την ανάθεση διοικητικών καθηκόντων σε δικαστικούς λειτουργούς με σκοπό την ενίσχυση της προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας τους. Εξαίρεση από τη γενική αυτή απαγόρευση, η οποία όμως είναι για τον λόγο αυτό στενά ερμηνευτέα, προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 89 του Συντάγματος, προκειμένου για τη συμμετοχή δικαστικών λειτουργών σε συμβούλια ή επιτροπές πειθαρχικού, ελεγκτικού ή δικαιοδοτικού χαρακτήρα. Οι επιτροπές του άρθρου 10 παρ. 3 του ν. 998/1979 δεν συνιστούν συμβούλια ή επιτροπές ελεγκτικού ή δικαιοδοτικού χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 89 παρ. 2 του Συντάγματος, δεδομένου ότι η αρμοδιότητά τους, όπως...

Continue reading

Εγκυκλιος για την αυτοδικαιη αρση απαλλοτριωσης χωρίς δικαστική απόφαση

Με την υπ’αρ. 41896/12.10.2015 εγκύκλιο της Γεν.Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Ενέργειας (εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014) σχετικά με τις προϋποθέσεις αυτοδίκαιης άρσης απαλλοτρίωσης) ορίζονται οι τρεις προϋποθέσεις για την αυτοδίκαιη άρση της απαλλοτρίωσης από τη διοίκηση χωρίς την προσκόμιση σχετικής δικαστiκής απόφασης.   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γ Γ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Δ/νση Πολεοδ. Σχεδ/σμού & Τράπεζας Γης Τμήμα Πολεοδ/κών Μελετών & Ρυθμίσεων Ταχ. Δ/νση: Αμαλιάδος 17 Ταχ. Κωδ.: 115 23 Αθήνα Πληροφορίες: Μάρα Παπαθανασίου Τηλ.: 213-15.15.386 Fax: 210-64.52.606 E-mail: [email protected] Web: www.ypeka.gr Αθήνα, 12 - 10 - 2015 Αρ. Πρ.: 4 1 8 9 6 Προς: Δήμος Πάτρας- Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού Μαιζώνος 108,...

Continue reading

ΣτΕ 258/2014 Απαγόρευση κατασκευής ράμπας μικρών σκαφών σε εκτός σχεδίου περιοχές

Κατασκευή ράμπας πρόσβασης μικρών σκαφών στη θάλασσα επιτρέπεται μόνο σε οικισμούς και μάλιστα μόνο μίας, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του συγκεκριμένου οικισμού. Δεν δύναται να εγκριθεί κατασκευή ράμπας πρόσβασης στη θάλασσα σε εκτός σχεδίου περιοχές, οι οποίες δεν εμπίπτουν εντός ορίων οικισμών είτε προϋφισταμένων του 1923 είτε μεταγενεστέρων, με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους, οι οποίοι έχουν νομίμως οριοθετηθεί.   Πρόεδρος: Κ. Μενουδάκος, Αντιπρόεδρος ΣτΕ Εισηγητής: Θ. Αραβάνης, Πάρεδρος ΣτΕ Δικηγόροι: Σ. Γασπαρινάτος, Θ. Στριλάκος, ΠάρεδροςΝΣΚΝ. Λυμπούσης 2. Επειδή με την απόφ. …/28.5.1999 του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, η οποία εκδόθηκε κατ επίκληση του άρθ. 6 παρ. 22 Ν 2160/1993 (ΦΕΚ Α΄ 118), όπως...

Continue reading

ΓνμδΝΣΚ 144/2014 Νομοθετικό καθεστώς που διέπει την πράξη χαρακτηρισμού ακινήτων ως διατηρητέων

ΓνμδΝΣΚ 144/2014 Νομοθετικό καθεστώς που διέπει την πράξη χαρακτηρισμού ακινήτων ως διατηρητέων   Πρόεδρος: Α. Φυτράκης, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ Εισηγητής: Β. Δούσκα, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους Η υπό κρίση απόφαση χαρακτηρισμού ως διατηρητέων των περιγραφομένων σε αυτήν επτά ακινήτων, δημοσιευθείσα στο ΦΕΚ, διέπεται στο σύνολό της από την ισχύουσα κατά τον χρόνο αυτόν νομοθεσία (Ν 4067/2012), εφ΄ όσον δεν υπάρχουν μεταβατικές διατάξεις, που να ορίζουν άλλως, ήτοι η διαδικασία δημοσιότητας της αιτιολογικής εκθέσεως είναι αυτή, που ορίζεται με τις διατάξεις της παρ. 3α του άρθ. 6 Ν 4067/2012, η μη τήρηση των οποίων και η τυχόν τήρηση της διαδικασίας του άρθ. 4 παρ. 2α του...

Continue reading

ΣτΕ 266/2014 Ανάκληση ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων – Τροποποίηση σχεδίου πόλεως – Έννοια ευλόγου χρόνου

Από το άρθ. 11 ΚΑΑΑ δεν προβλέπεται αυτοδίκαιη ανάκληση ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων μετά την άπρακτη πάροδο ορισμένου χρονικού διαστήματος από την κήρυξή τους. Και αυτές όμως οι αναγκαστικές απαλλοτριώσεις, εφ΄ όσον μετά την κήρυξή τους διατηρούνται χωρίς να πραγματοποιείται η συντέλεσή τους επί μακρό χρονικό διάστημα, το οποίο υπερβαίνει τα εύλογα όρια, αποτελούν νομικό και οικονομικό βάρος της ιδιοκτησίας, το οποίο είναι αντίθετο προς τη συνταγματική προστασία της. Στις περιπτώσεις αυτές, όπως και στις περιπτώσεις ρυμοτομικού βάρους, το οποίο συνεπάγεται ο χαρακτηρισμός ακινήτου ως χώρου κοινωφελών χρήσεων, ανακύπτει υποχρέωση της Διοικήσεως να τροποποιήσει το σχέδιο με σκοπό την άρση της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως ή...

Continue reading

ΣτΕ 714/2014 Καθορισμός οριογραμμής – Αρμοδιότητα

Θεσπίζεται ειδική διοικητική διαδικασία για τον κατά δέσμια αρμοδιότητα καθορισμό οριογραμμής αιγιαλού ως φυσικού φαινομένου, ήτοι της μεγίστης συνήθους αναβάσεως των κυμάτων σε δεδομένη χερσαία ζώνη, με την έκδοση σχετικής πράξεως, διαπιστωτικής της υφισταμένης πραγματικής καταστάσεως. Η διαπίστωση αυτή δύναται να γίνει με οιοδήποτε πρόσφορο μέσο, όπως η αυτοψία των μελών του αρμοδίου διοικητικού οργάνου. Για τη δημιουργία παραλίας πρέπει να διαπιστώνεται από τη Διοίκηση, κατά τρόπο σαφή και αιτιολογημένο, η ανάγκη δημιουργίας ζώνης παραλίας για τους σκοπούς του νόμου και ιδίως για την ευχερή και άνετη πρόσβαση στον αιγιαλό και στη θάλασσα, εν όψει της φύσεως της συνεχομένης προς τον...

Continue reading

ΣτΕ 591/2014 Χαρακτηρισμός κτηρίου ως διατηρητέου μνημείου

Τα μνημεία, ως μαρτυρίες του ανθρωπίνου βίου αποτελούν αναγκαίο παράγοντα για τη διαμόρφωση και διατήρηση της ιστορικής μνήμης και των συλλογικών ταυτοτήτων και για τη διασφάλιση χάριν των επερχομένων γενεών της ιστορικής συνεχείας και παραδόσεως, συμβάλλουν δε στην ποιότητα ζωής και συνιστούν ουσιώδες στοιχείο της πολιτιστικής κληρονομίας, η προστασία της οποίας αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας και ευθύνη και δικαίωμα καθ΄ ενός. Ακίνητα μνημεία αναγόμενα στην περίοδο των εκάστοτε τελευταίων 100 ετών χαρακτηρίζονται ως μνημεία λόγω της ιδιαιτέρας σημασίας τους, η οποία μπορεί να είναι αρχιτεκτονική ή ιστορική. Η νομιμότητα διοικητικών πράξεων, που εκδίδονται κατ΄ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων ελέγχεται από τον ακυρωτικό...

Continue reading

ΣτΕ 596/2014 ΕΠΟ σταθμού κινητής τηλεφωνίας – αιτιολογία

Δεν αιτιολογείται νομίμως πράξη έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σταθμού κινητής τηλεφωνίας, αποκλειστικό αιτιολογικό έρεισμα της οποίας είναι η σημαντική απόσταση του σταθμού από κτήρια ευπαθών ομάδων πληθυσμού, χωρίς δηλ. να συνεκτιμώνται τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης περιοχής ή πράξη, με την οποία απορρίπτεται αίτημα εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων κατ΄ επίκληση αποκλειστικά της μικρής αποστάσεως του σταθμού από κτήρια της κατηγορίας αυτής.   Πρόεδρος: Χ. Ράμμος, Προεδρεύων Σύμβουλος της Επικρατείας Εισηγητής: Ρ. Γιαννουλάτου, Πάρεδρος ΣτΕ Δικηγόροι: Δ. Συκαράς, Δ. Κατωπόδης, Πάρεδρος ΝΣΚ 2. Επειδή με την αίτηση αυτή ζητείται η ακύρωση: α) της …/2005 (αριθ. πρωτ. …/27.4.2005) αποφάσεως του Νομάρχου Πειραιώς, με την οποίαν απερρίφθη αίτηση της αιτούσης εταιρείας...

Continue reading

ΣτΕ 717/2014 Εγκατάσταση κεραιών σε περιοχές ειδ. προστασίας

Για την εγκατάσταση κεραίας σταθμού ραδιοεπικοινωνίας στην ξηρά απαιτείται λήψη αδείας από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και έγκριση των απαραίτητων για την τοποθέτηση των κεραιών δομικών κατασκευών από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, η οποία ισοδυναμεί με οικοδομική άδεια. Οι προϋποθέσεις έγκρισης των εν λόγω δομικών κατασκευών διαφοροποιούνται για περιοχές εντός και εκτός σχεδίου πόλεως, ειδικά δε για κατασκευές σε περιοχές ειδικής προστασίας, εντός ή εκτός σχεδίου, απαιτείται και σύμφωνη γνώμη των κατά περίπτωση αρμοδίων υπηρεσιών ή και της ΕΠΑΕ. Διαφορές από αρνητική γνωμοδότηση της ΕΠΑΕ παραμένουν στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Επικρατείας.   Πρόεδρος: Ν. Ρόζος, Προεδρεύων Αντιπρόεδρος ΣτΕ Εισηγητής:...

Continue reading

ΣτΕ 414/2014 Αναδάσωση – Διαρκεια Δίκης – Ικανοποίηση

Με τις διατάξεις των άρθ. 53 έως 58 Ν 4055/2012 θεσμοθετήθηκε ως νέο ένδικο βοήθημα η αίτηση για δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπερβάσεως της εύλογης διάρκειας της διοικητικής δίκης, η οποία ασκείται ανά βαθμό δικαιοδοσίας και από κάθε διάδικο και στρέφεται κατά του Ελληνικού Δημοσίου. Αντικείμενο της αιτήσεως είναι η δίκαιη ικανοποίηση των διαδίκων με την επιδίκαση ευλόγου χρηματικού ποσού για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που υπέστησαν λόγω προσβολής του δικαιώματος σε ταχεία απονομή της διοικητικής δικαιοσύνης. Εν μέρει δεκτή η υπό κρίση αίτηση επιδίκασης υπέρ της αιτούσας χρηματικού ποσού ως δίκαιης ικανοποίησης για την ηθική βλάβη, που υπέστη λόγω υπερβάσεως της εύλογης...

Continue reading

ΣτΕ 587/2014 Δαση, αιτιολογία αποφάσεων Δασάρχη, Επιτροπή, Αυτοψία

Η απόφαση του δασάρχη και των οικείων Επιτροπών σχετικά με τον χαρακτήρα εκτάσεως ως δάσους ή δασικής πρέπει να είναι ειδικώς αιτιολογημένη, με την περιγραφή της μορφολογίας του εδάφους, του είδους, της συνθέσεως, της πυκνότητας και των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών της βλαστήσεως, η αιτιολογία δε αυτή μπορεί να συμπληρώνεται και από τα λοιπά στοιχεία του φακέλου. Κρίσιμη για τη συγκρότηση της έννοιας του δάσους και της δασικής εκτάσεως είναι η οργανική ενότητα της δασικής βλαστήσεως (δενδρώδους ή θαμνώδους), η οποία προσδίδει στην έκταση την ιδιαίτερή της ταυτότητα ως δασικού οικοσυστήματος. Η ενότητα αυτή δύναται να συνάγεται από τα χαρακτηριστικά της άγριας ξυλώδους βλαστήσεως, τα οποία...

Continue reading

ΣτΕ 720/2014 Αντισυντ/τα διατάξεων άρθ. 3 Ν 998/1979

Το άρθ. 14 Ν 998/1979 θεσπίζει ειδική ενδικοφανή διαδικασία για τον χαρακτηρισμό εκτάσεως ως δασικής ή μη, με σκοπό την επίλυση του σχετικού ζητήματος κατά τρόπο δεσμευτικό για τη Διοίκηση και τους ενδιαφερομένους ιδιώτες. Οι σχετικές κρίσεις των οργάνων, που ασκούν την αρμοδιότητά τους σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας αυτής, πρέπει να είναι προσηκόντως αιτιολογημένες από πλευράς ιδίως μορφολογίας του εδάφους, είδους, συνθέσεως, πυκνότητος και ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών της βλαστήσεως, η αιτιολογία δε αυτή δύναται να προκύπτει και από τα λοιπά στοιχεία του φακέλου. Η ύπαρξη κτισμάτων, για τα οποία δεν προκύπτει αν έχουν ανεγερθεί βάσει οικοδομικών αδειών σε εκτός σχεδίου περιοχή, δεν μεταβάλλει τον...

Continue reading

ΣτΕ 711/2014 Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδος σε προστατευόμενη περιοχή

Μέχρι την κατάρτιση του κοινοτικού καταλόγου του δικτύου Natura 2000, οι ενταχθέντες στον εθνικό κατάλογο τόποι απολαύουν προστασίας, η οποία αποσκοπεί στη διασφάλιση της ικανοποιητικής διατήρησής τους, έως ότου συνταχθεί ο κατάλογος τόπων κοινοτικής σημασίας και τύχουν προστασίας βάσει των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου και πάντως απαγορεύεται ν΄ ασκούνται στους τόπους αυτούς δραστηριότητες συνεπαγόμενες υποβάθμισή τους. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να λαμβάνουν μέτρα προστασίας των τόπων αυτών, ικανά να διαφυλάξουν το ουσιώδες οικολογικό ενδιαφέρον τους, δεν μπορούν δε να επιτρέπουν παρεμβάσεις, που δύνανται να ελαττώσουν σημαντικά την έκταση του τόπου ή να προκαλέσουν εξαφάνιση ειδών προτεραιότητος, που απαντούν σε αυτόν....

Continue reading

ΣτΕ 2888/2014 Προστασία προτύπου δόμησης παραδοσιακών οικισμών Πηλίου

Οι παραδοσιακοί οικισμοί αποτελούν ουσιώδες στοιχείο της πολιτιστικής κληρονομιάς, η δε προστασία τους περιλαμβάνει την καταγραφή, αξιολόγηση και οριοθέτησή τους με προεδρικό διάταγμα, τον χαρακτηρισμό τους και τον καθορισμό ειδικών όρων και περιορισμών δομήσεως σε αυτούς, οι οποίοι αποσκοπούν στη διατήρηση και ανάδειξή τους χωρίς ν΄ αλλοιώνεται ή να υποβαθμίζεται ο χαρακτήρας τους και δεν επιτρέπεται να είναι δυσμενέστεροι εκείνους που ίσχυαν προηγουμένως. Η προστασία αυτή εκτείνεται και στην περιμετρική ζώνη των οικισμών, η οποία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη και ανάδειξη της φυσιογνωμίας τους. Η διάταξη του άρθ. 24 παρ. 2 Συντ. απευθύνει στον κοινό και κανονιστικό νομοθέτη επιταγές να ρυθμίσει...

Continue reading

ΣτΕ 2738/2014 Ισχύς ρυθμίσεων ΓΠΣ – Σφράγιση παρανόμων χρήσεων καταστήματος

Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) αποτελεί τη γενική πρόταση πολεοδομικής οργάνωσης των πολεοδομικών ενοτήτων, η οποία διατυπώνεται μετά από εκτίμηση των οικιστικών αναγκών και των προβλεπομένων επιπτώσεων των πολεοδομικών ρυθμίσεων στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον και στους γενικότερους αναπτυξιακούς στόχους της περιοχής, περιλαμβάνει δε γενικούς ορισμούς και κατευθύνσεις, που συνιστούν στρατηγικό πολεοδομικό σχεδιασμό με μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις και ρυθμίσεις και κατ΄ εξαίρεση ειδικές ρυθμίσεις. Οι ρυθμίσεις του ΓΠΣ είναι δεσμευτικές για την πολεοδομική μελέτη, η οποία συνιστά το δεύτερο επίπεδο πολεοδομικού σχεδιασμού. Η διαδικασία επιβολής σφράγισης παρανόμων χρήσεων είναι αυτοτελής και λειτουργεί ανεξαρτήτως της υπάρξεως σχετικής οικοδομικής αδείας ή αδείας λειτουργίας, κατά τις διατάξεις που διέπουν την...

Continue reading

ΣτΕ 2790/2014 Χαρακτηρισμός οδών ως δημοτικών ή κοινοτικών – Αρμοδιότητα πολεοδομικού σχεδιασμού

Από τις ισχύουσες διατάξεις θεσπίζεται ειδική διαδικασία για την ανακήρυξη και τον καθορισμό εθνικών και επαρχιακών οδών, δεν προβλέπεται όμως διαδικασία χαρακτηρισμού οδών ως δημοτικών ή κοινοτικών. Τυχόν εκδιδομένη από δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο πράξη χαρακτηρισμού δημοτικής ή κοινοτικής οδού δεν αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη, αφού δεν έχει καμία νομική συνέπεια, ούτε δεσμεύει τα διοικητικά όργανα, που είναι αρμόδια να εκδώσουν διοικητική πράξη συναρτωμένη με τον χαρακτήρα της οδού ούτε επηρεάζει τα δικαιώματα των ιδιοκτητών των ακινήτων, από τα οποία διέρχεται η οδός, δεδομένου ότι οι ιδιοκτήτες αυτοί μπορούν, προσφεύγοντας στα πολιτικά δικαστήρια, να ζητήσουν την αναγνώριση και προστασία των δικαιωμάτων τους. Η ιδιότητα δηλαδή...

Continue reading

ΣτΕ 456/2014 Εκ των υστέρων περιβαλλοντική αδειοδότηση σταθμών – Προσαρμογή στα όρια ασφαλούς εκθέσεως

Η ρύθμιση της παρ. 19 άρθ. 31 Ν 3431/2006, δυνάμει της οποίας παρέχεται δυνατότητα εκ των υστέρων περιβαλλοντικής αδειοδοτήσεως υφισταμένων κατά την έναρξη ισχύος του σταθμών, καταλαμβάνει όσους σταθμούς είχαν αδειοδοτηθεί χωρίς να έχει προηγηθεί έγκριση περιβαλλοντικών όρων έως την έκδοση της ΚΥΑ 15393/2002/5.8.2002, ουδόλως σκοπείται δε με τη ρύθμιση αυτή νομιμοποίηση σταθμών, οι οποίοι είχαν εγκατασταθεί παρανόμως και για τους οποίους δεν είχαν εγκριθεί περιβαλλοντικοί όροι έως την έναρξη ισχύος των ως άνω διατάξεων, αλλά μόνον η δυνατότητα να καλυφθεί η έλλειψη αυτή για τους σταθμούς εκείνους, που είχαν εγκατασταθεί υπό το προγενέστερο νομοθετικό καθεστώς, κατά το οποίο δεν...

Continue reading

ΣτΕ 2437/2014 ΕΠΟ σταθμών κινητής τηλεφωνίας – Αποστάσεις από κτήρια ευπαθών ομάδων

Προκειμένου να χορηγηθεί άδεια εγκαταστάσεως κεραίας κινητής τηλεφωνίας, συντρέχει νόμιμη υποχρέωση προηγουμένης εκτιμήσεως των επιπτώσεών της στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Η εν λόγω εκτίμηση χωρεί κατά τη διαδικασία του Ν 1650/1986, όπως εκάστοτε ισχύει και των κατ΄ εξουσιοδότησή του κανονιστικών πράξεων. Κατά την έγκριση περιβαλλοντικών όρων σταθμών κινητής τηλεφωνίας εξετάζεται και το ζήτημα της αποστάσεώς τους από κτήρια ευπαθών ομάδων πληθυσμού, το ζήτημα όμως αυτό δεν εξετάζεται μεμονωμένα, δηλ. ως αποκλειστικός γνώμονας για το επιτρεπτό ή μη της λειτουργίας του σταθμού στη θέση, για την οποία πρόκειται, εφ΄ όσον ο νόμος δεν ορίζει ελάχιστη επιτρεπτή απόσταση των σταθμών από...

Continue reading

ΣτΕ 3099/2014 Οριστική διακοπή λειτουργίας βιομηχανικής μονάδος – Κριτήριο επιβολής κυρώσεως

Το μέτρο της οριστικής διακοπής λειτουργίας επιχειρήσεως ή δραστηριότητας, η οποία προκαλεί ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος, επιβάλλεται, όταν το ηπιότερο μέτρο της προσωρινής διακοπής κρίνεται ατελέσφορο, επειδή η επιχείρηση παραλείπει να συμμορφωθεί προς τα υποδεικνυόμενα μέτρα ή επειδή άλλα μέτρα -πλην της οριστικής διακοπής- θεωρούνται ως μη αποτελεσματικά. Πηγή : Περιβάλλον και Δίκαιο, 2014/3   Πρόεδρος: Χ. Ράμμος, Προεδρεύων Σύμβουλος της Επικρατείας Εισηγητής: Ό. Παπαδοπούλου, Πάρεδρος ΣτΕ Δικηγόροι: Ι. Δρόσος 2. Επειδή με την κρινομένη αίτηση ζητείται η ακύρωση: α) της …/30.4.2013 αποφάσεως του Περιφερειάρχη Δυτ. Ελλάδας, με την οποία διατάσσεται, κατ΄ εφαρμογή του άρθ. 30 Ν 1650/1986 (βλ. κατωτ.), η οριστική διακοπή της λειτουργίας της...

Continue reading

ΣτΕ 2937/2014 Διαδικασία χαρακτηρισμού – Κριτήριο δασικής βλάστησης – Ιδιοκτησία

Η απόφαση του δασάρχη και των οικείων Επιτροπών σχετικά με τον χαρακτήρα εκτάσεως ως δάσους ή δασικής, πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένη, με την περιγραφή της μορφολογίας του εδάφους, του είδους, της συνθέσεως, της πυκνότητος και των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών της βλαστήσεως, η αιτιολογία δε αυτή μπορεί να συμπληρώνεται και από τα λοιπά στοιχεία του φακέλου. Κρίσιμη για τη συγκρότηση της έννοιας του δάσους και της δασικής εκτάσεως είναι η οργανική ενότητα της δασικής βλαστήσεως (δενδρώδους ή θαμνώδους), η οποία προσδίδει στην έκταση την ιδιαίτερή της ταυτότητα ως δασικού οικοσυστήματος. Η ενότητα αυτή δύναται να συνάγεται από τα χαρακτηριστικά της άγριας...

Continue reading

ΣτΕ 2938/2014 Χαρακτηρισμός ως δασικής εκτάσεως εκτός σχεδίου – Ιδιοκτησία – Αρμοδιότητα – Σύνταγμα

Το Συμβούλιο της Επικρατείας μπορεί να κρατήσει και να δικάσει κατ΄ ουσίαν υπόθεση, η οποία κατ΄ άρθ. 1 Ν 702/1977 υπάγεται στην αρμοδιότητα του διοικητικού Εφετείου, όταν για την υπόθεση αυτή επιτρέπεται άσκηση εφέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της αποφάσεως του διοικητικού Εφετείου. Η απόφαση του δασάρχη και των οικείων επιτροπών σχετικά με τον χαρακτήρα ορισμένης εκτάσεως ως δάσους ή δασικής, πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένη, με την περιγραφή της μορφολογίας του εδάφους, του είδους, της συνθέσεως, της πυκνότητος και των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών της βλαστήσεως, η αιτιολογία δε αυτή δύναται να συμπληρώνεται και από τα λοιπά στοιχεία του φακέλου....

Continue reading

ΣτΕ 2323/2012 Ακύρωση παράλειψης άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης – Απόδειξη ιδιοκτησίας

Η κατ΄ άρθρο 11 ΚΑΑΑ διοικητική διαδικασία ελέγχου της συνδρομής των προϋποθέσεων άρσης απαλλοτριώσεως επί ακινήτου κινείται από τον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη. Ο αιτούμενος την άρση απαλλοτριώσεως λόγω παρόδου απράκτων των χρονικών ορίων συντελέσεώς της, πρέπει με αίτησή του προς τη Διοίκηση να υποβάλλει και τα στοιχεία, που αποδεικνύουν την ιδιοκτησία του. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να είναι επίκαιρα, να τείνουν δηλ. στην απόδειξη της κυριότητος κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος. Σε περίπτωση μη επαρκούς αποδείξεως ή αμφισβήτησης της κυριότητας του αιτούντος, η Διοίκηση οφείλει να εκφέρει παρεμπίπτουσα επί του ζητήματος κρίση, ελεγκτή από το τυχόν επιλαμβανόμενο διοικητικό δικαστήριο, το οποίο οφείλει να...

Continue reading

ΣτΕ 1420/2014 Αναγνώριση οδού προυφισταμένης του 1923

Σχέδια πόλεων. Αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενης του 1923, κατά το άρθρο 20 του Ν.Δ. της 17-7-1923. Έναρξη της προθεσμίας άσκησης αίτησης ακύρωσης από τη γνώση ή την κοινοποίηση της αποφάσεως και όχι από τη δημοσίευσής της στο ΦΕΚ. Δεν είναι νοητή η αναγνώριση ως κοινοχρήστου χώρου εδαφικής λωρίδας μη προβλεπόμενης στο ρυμοτομικό σχέδιο, έστω και αν προηγουμένως είχε αφεθεί με ιδιωτική βούληση σε κοινή χρήση, εκτός όσων δημιουργήθηκαν εντός σχεδίου πόλεως πριν από την 16.1.1924. Αρμοδίως η πράξη αναγνώρισης εκδίδεται από το νομάρχη εφόσον πρόκειται για εντοπισμένη τροποποίηση και αφορά σε οδό απέχουσα 650 μέτρα από την ακτή και μη ευρισκόμενη...

Continue reading

ΣτΕ 3165/2014 χρήσεις γης – διαγνωστικά κέντρα

 Σχέδια πόλεων και επιτρεπόμενες χρήσεις γης. Η λειτουργία διαγνωστικών κέντρων, στα οποία δεν υπηρετεί αυξημένος αριθμός ιατρών και νοσηλευτών για την εκτέλεση μη απλών ιατρικών πράξεων και δεν διαμένουν νοσηλευόμενοι, με συνέπεια πολύ μικρότερη οικιστική επιβάρυνση της περιοχής, επιτρέπεται σε όλες τις περιοχές των γενικών πολεοδομικών σχεδίων πλην εκείνων του χονδρεμπορίου και των ελεύθερων χώρων - αστικού πρασίνου, δηλαδή στις περιοχές στις οποίες επιτρέπονται κτήρια κοινωνικής πρόνοιας. Αντίθετη μειοψηφία. Νόμιμες οι ρυθμίσεις του προσβαλλόμενου π.δ/τος. Απορρίπτεται η αίτηση ακύρωσης. Η αίτηση εισήχθη στην Ολομέλεια με πράξη του Προέδρου του ΣτΕ.   3165/2014 ΣΤΕ (ΟΛΟΜ) Αριθμός 3165/2014 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό...

Continue reading

ΣτΕ 2153/2015 (Ολ) Συνταγματικότητα ρυθμίσεων για αναπλαση άλσους Ν. Φιλαδελφείας

ΣτΕ 2153/2015 (Ολ) Συνταγματικότητα ρυθμίσεων για την ανάπλαση του άλσους της Ν. Φιλαδέλφειας   Αριθμός 2153/2015 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 6 Μαρτίου 2015, με την εξής σύνθεση: Σωτ. Ρίζος, Πρόεδρος, Χρ. Ράμμος, Γ. Παπαγεωργίου, Ιω. Μαντζουράνης, Μ. – Ε. Κωνσταντινίδου, Α. – Γ. Βώρος, Ε. Νίκα, Ιω. Γράβαρης, Γ. Τσιμέκας, Σπ. Μαρκάτης, Αντ. Ντέμσιας, Δ. Κυριλλόπουλος, Α. Καλογεροπούλου, Β. Ραφτοπούλου, Κ. Κουσούλης, Β. Αναγνωστοπούλου - Σαρρή, Π. Χαμάκος, Ηλ. Μάζος, Χρ. Ντουχάνης, Σύμβουλοι, Κ. Κονιδιτσιώτου, Ρ. Γιαννουλάτου, Γ. Ζιάμος, Πάρεδροι. Από τους ανωτέρω οι Σύμβουλοι Α. Καλογεροπούλου, και Π. Χαμάκος, καθώς και ο Πάρεδρος Γ. Ζιάμος, μετέχουν ως αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με το άρθρο...

Continue reading

ΕφΑθ 1252/2009 Πυλωτή – θέσεις στάθμευσης

Πυλωτή – Θέσεις στάθμευσης Κοινόχρηστες όσες θέσεις σταθμεύσεως δεν έχουν παραχωρηθεί κατ’ αποκλειστική χρήση σε ιδιοκτήτη διαμερίσματος της πολυκατοικίας. Δεν δικαιούνται οι συνιδιοκτήτες της πολυκατοικίας να απαγορεύουν την ελεύθερη σύγχρηση των θέσεων αυτών σε ιδιοκτήτη διαμερίσματος της πολυκατοικίας με τον ισχυρισμό ότι αυτός δεν αγόρασε θέση σταθμεύσεως.   Αριθμός Απόφασης 1252/2009 ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ερωτόκριτο Καλούδη, Πρόεδρο Εφετών, Ηλέκτρα Παλούκη, Ελένη Γρηγορίου-Εισηγήτρια, Εφέτες και από τη Γραμματέα Μαγδαληνή Ρομποτή. Συνεδρίασε, δημόσια, στο ακροατήριο του, στις 23.9.2008, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ: ΤΗΣ ΕΚΚΑΛΟΥΣΑΣ: Ε. Κ. του Π., κατοίκου Χαλανδρίου, την οποία εκπροσώπησε ο πληρεξούσιος δικηγόρος της Δημήτρης Αβραάμ. ΤΩΝ ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΩΝ. 1) Κ.Γ. του...

Continue reading

ΣτΕ 1442/2015 [Νόμιμη οικοδομική άδεια για ανοικοδόμηση κατά παρέκκλιση άρτιου οικοπέδου

Νόμιμη οικοδομική άδεια για ανοικοδόμηση κατά παρέκκλιση άρτιου οικοπέδου   ΣτΕ 1442/2015 Πρόεδρος: Κ. Μενουδάκος Εισηγητής: Μ.- Ελ. Κωνσταντινίδου Δικηγόροι: Ιω. Γιαννακόπουλος, Δ. Γιατράς, Θ. Σαρρής, Αποκλείεται η προσκύρωση οικοπέδων, τα οποία δεν έχουν μεν το προβλεπόμενο ελάχιστο εμβαδόν ή μήκος προσώπου ή βάθους, συμπληρώνεται όμως το ελλείπον τμήμα αν συνυπολογιστεί το τμήμα εδάφους, το οποίο καταλαμβάνεται από υφιστάμενο μεσότοιχο ή στο οποίο μπορεί να ανεγερθεί μεσότοιχος. Η ρύθμιση δεν αντιβαίνει στο άρθρο 24 (παρ. 2) του Συντάγματος, διότι δεν εισάγεται εξαίρεση από τις οριζόμενες στο οικείο πολεοδομικό σχέδιο κατά κανόνα ή κατά παρέκκλιση αρτιότητες ώστε να ανατρέπεται ή να αποδυναμώνεται ο πολεοδομικός σχεδιασμός της περιοχής,...

Continue reading

ΣτΕ 1483/2015 Νόμιμη έκθεση αυτοψίας λόγω αυθαίρετης αλλαγής χρήσης

Νόμιμη έκθεση αυτοψίας λόγω αυθαίρετης αλλαγής χρήσης   ΣτΕ 1483/2015 Πρόεδρος: Κ. Μενουδάκος Εισηγητής: ‘Ολ. Παπαδοπούλου Για τον χαρακτηρισμό κατασκευής ως αυθαίρετης και κατεδαφιστέας και την επιβολή των κατά νόμο προστίμων με έκθεση αυτοψίας, αρκεί η διαπίστωση ότι η κατασκευή εκτελέσθηκε χωρίς να έχει προηγουμένως εκδοθεί οικοδομική άδεια ή καθ’ υπέρβαση εκδοθείσης αδείας χωρίς να απαιτείται και η διαπίστωση ότι πρόκειται για κατασκευή με την οποία παραβιάζονται πολεοδομικές διατάξεις. Τα ανωτέρω ισχύουν, κατ’ αρχήν, και όταν η κατασκευή εκτελέσθηκε με βάση άδεια που ανακλήθηκε ή ακυρώθηκε με δικαστική απόφαση. Ειδικότερα, στην περίπτωση κατά την οποία συντρέχει μία από τις ανωτέρω προϋποθέσεις, αλλά δεν παραβιάζονται οι...

Continue reading

ΣτΕ Ολ 1858/2015 συνταγματικότητα ν. 4178/2013

Συνταγματικός ο ν. 4178/2013 για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων εκτός εκείνων που ανεγέρθηκαν με άδεια ακυρωθείσα με αμετάκλητη δικαστική απόφαση   ΣτΕ Ολ. 1858/2015 Πρόεδρος: Σωτ. Ρίζος Εισηγητής: Κ. Κουσούλης Δικηγόροι: Π. Θεοδωρόπουλος, Αθ. Αλεφάντη, Β. Δούσκα, Αν. Παπαπετρόπουλος, Απ. Παπακωνσταντίνου Οι διατάξεις του ν. 4178/2013, κατά το μέρος τους, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι περιπτώσεις αδειών που ακυρώθηκαν με αμετάκλητη  δικαστική απόφαση είναι ανίσχυρες, διότι έρχονται σε αντίθεση με την αρχή της διακρίσεως των λειτουργιών (άρθρο 26 του Συντάγματος), το δικαίωμα παροχής αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας (άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγματος) και την υποχρέωση της Διοικήσεως να συμμορφώνεται προς το περιεχόμενο ακυρωτικών δικαστικών αποφάσεων (άρθρο 95 παρ....

Continue reading

ΣτΕ 4763/2014 Παράνομη άρνηση της Διοίκησης να ανακαλέσει ΥΑ εγκριτική πολεοδομικής μελέτης

ΣτΕ 4763/2014 Παράνομη άρνηση της Διοίκησης να ανακαλέσει ΥΑ εγκριτική πολεοδομικής μελέτης   Πρόεδρος: Αγγ. Θεοφιλοπούλου Εισηγητής: Χρ. Παπανικολάου Δικηγόροι: Β. Παπαδημητρίου, Π. Αθανασούλης, Εμμ. Τατάκης Εφόσον η υπουργική απόφαση για την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης τμήματος πολεοδομικής ενότητας  του Δήμου Αμαρουσίου εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή των ανίσχυρων διατάξεων που έχουν κριθεί αντισυνταγματικές με τις αποφάσεις 3661-3/2005 της Ολομέλειας του Δικαστηρίου και η αιτούσα, με πρόδηλο έννομο συμφέρον ως κυρία ακινήτου που θίγεται από τις αναρμοδίως εγκριθείσες πολεοδομικές ρυθμίσεις, υπέβαλε, εντός ευλόγου χρόνου από τη δημοσίευση των ως άνω αποφάσεων αίτημα για ανακλήσεω της Υ.Α. και διακοπής της διαδικασίας κυρώσεως της συναφούς πράξης εφαρμογής, η Διοίκηση είχε...

Continue reading

ΔΕΚ: Ο νέος κύριος ιδιοκτησίας δεν υποχρεούται σε αποκατάσταση του μολυσμένου περιβάλλοντος

Απόφαση του Ευρωπαίκού Δικαστηρίου, κατόπιν προδικαστικού ερωτήματος του ιταλικού ΣτΕ   Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι η ιταλική νομοθεσία που απαλλάσσει τους νέους ιδιοκτήτες από έξοδα αποκατάστασης του περιβάλλοντος είναι σύμφωνη με το ευρωπαϊκό δίκαιο Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι η ιταλική νομοθεσία ,βάσει της οποίας ο νέος κύριος μολυσμένης ιδιοκτησίας απαλλάσσεται από την υποχρέωση να καταβάλλει έξοδα αποκατάστασης του περιβάλλοντος, είναι σύμφωνη με την Ευρωπαϊκή Οδηγία σχετικά με την Περιβαλλοντική Ευθύνη. Οι περιβαλλοντικές αρχές της Τοσκάνης κάλεσαν τους νέους ιδιοκτήτες γηπέδων στα οποία είχε διαπιστωθεί σοβαρή μόλυνση από εντομοκτόνα και ζιζανιοκτόνα να πληρώσουν για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος, παρότι...

Continue reading

Εγκύκλιος Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογράφων για Ν. 4315/2014

Εγκύκλιος  3/13-1-2015 Συντονιστική Επιτροπή Συμβοαλιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος Αριθμ. Πρωτ. 11   Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι, Με τις διατάξεις του νόμου 4315/2014 «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα-Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις.» ΦΕΚ Α 269/24-12-2014, επέρχονται μεταξύ των άλλων, τροποποιήσεις στην ισχύουσα νομοθεσία όσον αφορά την αντιμετώπιση της ιδιοκτησίας (οικοπεδικών εκτάσεων) κατά τη σύνταξη της πράξης εφαρμογής, τον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς σε γη , τον τρόπο υπολογισμού και καταβολής των εισφορών σε χρήμα καθώς επίσης τη διαδικασία τροποποίησης εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων μετά από άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή δέσμευσης. Επισημαίνουμε ως ιδιαίτερου συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος τις παρακάτω διατάξεις: - Την παράγραφο 6α του άρθρου 9 του ν.1337/1983 όπως αντικαταστάθηκε...

Continue reading

ΣτΕ 2059/2014

Προσφυγή ουσίας χωρεί κατά πράξης Λιμενάρχη για καταλογισμό δαπανών αποκατάστασης θαλάσσιας ρύπανσης     ΣτΕ 2059/2014 Πρόεδρος: Αγγ. Θεοφιλοπούλου Εισηγητής: Β. Βασιλειάδης Δικηγόροι: Ευ. Τσουρούλης, Ν. Μουκαζής Το υπό κρίση ένδικο βοήθημα στρεφόμενο κατά πράξης Λιμενάρχη, με την οποία κατα­λογίσθηκε εις βάρος του πρώτου αιτούντος και των συνυπευθύνων με αυτόν, ποσό που αντιστοιχεί σε δαπάνες του Δη­μοσίου για την εξουδετέρωση της ρύπανσης που προκλήθηκε στις 30 Αυ­γούστου 2000 στην θαλάσσια περιοχή των Κυθήρων, αποτελεί προσφυγή ουσίας και πρέπει να παραπεμφθεί προς εκδίκαση στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς. Βασικές σκέψεις 1. Επειδή, το κρινόμενο ένδικο βοήθημα, τιτλοφορούμενο ως ανα­κοπή, εισάγεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατόπιν της 482/2002 παραπεμπτικής απόφασης του...

Continue reading

ΣτΕ 2129/2014

Μη νόμιμη μερική ανάκληση πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης του σχεδίου πόλεως του Δήμου Θήβας ΣτΕ 2129/2014 Πρόεδρος: Αγγ. Θεοφιλοπούλου Εισηγητής: Μ. Τριπολιτσιώτη Δικηγόροι: Μ. Χαϊνταρλής, Γ. Λασπονίκος, Ιω. Κτιστάκις Οι περιοχές που εντάχθη­καν στο σχέδιο με τα από 21.11.1979 και 31.12.1982 π.δ. υπήχθη­σαν στο καθε­στώς εισφοράς σε γη του ν. 1337/1983, αυτές όμως δεν συμπίπτουν με τις πε­ριοχές προϋφιστάμενων του έτους 1923 οικι­σμών, οι οποίες εντά­χθηκαν στο σχέδιο με το από 19.3.1984 π.δ., και οι οποίες δεν υπάγονται στο καθεστώς εισφοράς σε γη του παραπάνω ν. 1337/1983. Συνε­πώς, μη νομίμως έγινε δεκτό με την απόφαση του Νομάρχη Βοιωτίας και επικυ­ρώθηκε με την εκκαλούμενη...

Continue reading

ΣτΕ 2257/2014

Απαράδεκτη αίτηση ακυρώσεως κατά εγκυκλίου σχετικής με την εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας ΣτΕ 2257/2014 Πρόεδρος: Αγγ. Θεοφιλοπούλου Εισηγητής: Όλ. Παπαδοπούλου Δικηγόροι: Δ. Νικόπουλος, Κ. Βαρδακαστάνης Η προσβαλλόμενη πράξη δεν αφίσταται των ορισμών του άρθρου 3 του ν. 998/1979 και των κριθέντων σχετικώς από την Ολομέλεια του Δικαστηρίου, δεν θεσπίζει δηλαδή «παρανόμως, νέους αντικείμενους προς το Σύνταγμα, κανόνες δικαίου», όπως αβασίμως ισχυρίζεται ο αιτών Δικηγορικός Σύλλογος. Επομένως αποτελεί πράγματι ερμηνευτική εγκύκλιο, που ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις ισχύουσες διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, παρέχοντας οδηγίες για την εφαρμογή τους, και όχι «ψευδερμηνευτική» κανονιστική πράξη. Κατά συνέπεια, η πράξη...

Continue reading

ΣτΕ 39/2013 Αναστολή εκτέλεσης πράξης εκκένωσης πολυκατοικίας λόγω πολεοδομικών παραβάσεων

Αίτηση αναστολής εκτελέσεως πράξεων περί μερικής εκκένωσης πολυκατοικίας λόγω πολεοδομικών παραβάσεων. Ο χαρακτηρισμός κτιρίου ως επικίνδυνου και η επιβολή μέτρων για την άρση του κινδύνου δεν συνδέεται απαραιτήτως με την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών που υπάρχουν στο κτίριο και την έκδοση σχετικής οικοδομικής άδειας. Η άμεση εκτέλεση των προσβαλλόμενων πράξεων θα προκαλέσει στην αιτούσα δυσανάλογη και μη επανορθώσιμη βλάβη σε περίπτωση ακυρώσεως. Ναι μεν το μέτρο της εκκένωσης επικίνδυνης από στατική άποψη οικοδομής συναρτάται προς το δημόσιο συμφέρον, το οποίο συνίσταται στην ανάγκη προστασίας του κοινού από τον κίνδυνο κατάρρευσης του κτίσματος, στην προκειμένη περίπτωση όμως δεν υφίστανται στοιχεία ή ενδείξεις...

Continue reading

ΣτΕ 2259/2014 αιγιαλός και αυθαίρετα

2259/2014 ΣΤΕ Αιγιαλός. Αυθαίρετα κτίσματα ανεγειρόμενα εν μέρει ή εν όλω στον αιγιαλό ή τη ζώνη παραλίας κατεδαφίζονται υποχρεωτικά, ανεξαρτήτως του μονίμου ή μη χαρακτήρα τους και του χρόνου ανέγερσής τους. Αρκεί ο καθορισμός ζώνης παραλίας για να χαρακτηρισθεί κτίσμα ως αυθαίρετο  και κατεδαφιστέο, μη απαιτουμένης της συντέλεσης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης της ζώνης  αυτής. Πότε μία κατασκευή χαρακτηρίζεται ως αυθαίρετη. Αρμόδιο όργανο για την έκδοση πράξης  κατεδάφισης. Πότε είναι ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας και πότε η πολεοδομική υπηρεσία. Αντίθετη μειοψηφία. Αν και η εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης υπάγεται στην  αρμοδιότητα του Διοικητικού Εφετείου, το ΣτΕ κρατά και εκδικάζει την υπόθεση σε...

Continue reading

Ο “Σήφης” στο εδώλιο

Στο Ρέθυμνο εκδικάστηκαν σήμερα τα ασφαλιστικά μέτρα που κατατέθηκαν από εννέα Ρεθυμνιώτες με στόχο να διεκδικήσουν την παραμονή του κροκόδειλου “Σήφη” στο φράγμα Ποταμών, στο Αμάρι Ρεθύμνου. Επιχείρημα των Ρεθυμνιωτών είναι αρχικώς πως ο Σήφης έχει πλέον εγκλιματιστεί στο νέο του περιβάλλον, ενώ παράλληλα δεν μπορεί να μην υπολογιστεί πως ο κροκόδειλος αποτελεί σημαντικό πόλο έλξης τουριστών χωρίς να αποκλείεται και η τόνωση των τοπικών επιχειρήσεων, όπως χαρακτηριστικά υποστηρίζουν. Ένας εκ των “9” ανδρών, εμφανίστηκε στο δικαστήριο, αφού στάθηκε εμπόδιο στην επιχείρηση εγκλωβισμού του κροκόδειλου, καθώς “ειδοποίησε” το ερπετό με κόρνες και μουσική. Ο ίδιος ζήτησε να σταματήσει κάθε διαδικασία αιχμαλωσίας του ερπετού,...

Continue reading

Νέο βαρύ πρόστιμο στην Ελλάδα για λύματα και χωματερές

Στο ευρωεδώλιο για δεύτερη φορά παραπέμπει την Ελλάδα η Κομισιόν. Κι αυτό διότι εν έτει 2014 η χώρα μας δεν διαθέτει τις στοιχειώδεις υποδομές μιας ευνομούμενης πολιτείας, όπως αποχετεύσεις και βιολογικούς καθαρισμούς. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένα μεγάλο τμήμα της Βορειοανατολικής και Δυτικής Αττικής σήμερα ταλαιπωρείται, καθώς ακόμη δεν έχει ξεκινήσει η κατασκευή του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων στα Σπάτα, το οποίο θα εξυπηρετεί περιοχές της Ραφήνας, των Γλυκών Νερών, του Πικερμίου, της Λούτσας, της Παιανίας, των Σπάτων, της Πεντέλης και της Νέας Μάκρης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά από υπομονή έξι και πλέον χρόνων, αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα για άλλη μια φορά στο...

Continue reading

Σκέψεις για σχέδιο νόμου για τον αιγιαλό

1. Εισαγωγικά Τον τελευταίο χρόνο η κυβέρνηση αποπειράται να μεταβάλλει ουσιωδώς όλο το νομοθετικό πλέγμα βασικών νομοθετημάτων που προστατεύουν το περιβάλλον, χάριν της πολυπόθητης ανάπτυξης. Ειδικότερα έχουν παρουσιαστεί νομοθετήματα για τα δάση, για τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, για τις χρήσεις γης, για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων και πλέον για τον αιγιαλό και την παραλία. Προφανώς όλα συνδέονται μεταξύ τους και εξυπηρετούν τους ίδιους σκοπούς. Δεν είναι τυχαίο ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο έχει ξεσηκώσει θύελλα διαμαρτυριών από πολίτες και φορείς. Δεν είναι επίσης τυχαίο ότι το νομοσχέδιο δεν προωθείται από το Υπουργείο για θέματα περιβάλλοντος, αλλά από το Υπουργείο Οικονομικών. Είναι χαρακτηριστική ένδειξη το πώς αντιλαμβανόμαστε σε αυτή τη χώρα το περιβάλλον. 2. Τι...

Continue reading

N. 4269 / 2014 «Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση – Βιώσιμη ανάπτυξη» ΦΕΚ Α΄ 142 / 28.06.2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΡΟΣ Α1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Αρθρο 1 Βασικές έννοιες Για την εφαρμογή του νόμου αυτού, οι όροι που χρησιμοποιούνται στις διατάξεις του έχουν την ακόλουθη έννοια: α) Σύστημα χωρικού σχεδιασμού: το σύνολο των χωροταξικών και πολεοδομικών πλαισίων και σχεδίων που περιγράφονται στα άρθρα 5, 6, 7, 8 και 10 του παρόντος νόμου, όπως αυτά διαρθρώνονται συστηματικά και ιεραρχούνται σε επίπεδα με βάση τη γεωγραφική κλίμακα στην οποία αναφέρονται, την αποστολή και το περιεχόμενό τους. β) Στρατηγικός χωρικός σχεδιασμός: ο σχεδιασμός με τον οποίο τίθενται, με βάση την ανάλυση...

Continue reading

ΑΠ 911/2013 Ρύπανση περιβάλλοντος.

Εκ προθέσεως υποβάθμιση περιβάλλοντος κατ΄ εξακολούθηση. Ποινική ευθύνη Προέδρου Δ.Σ. και Αντιπροέδρου Δ.Σ. Α.Ε. Απαιτείται να διαπιστωθεί η ύπαρξη ρυπάνσεως ή υποβαθμίσεως του περιβάλλοντος. Δεν αρκεί η μη συμμόρφωση σε εγκριθείσες Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Πραγματικά περιστατικά. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι. Ελλειψη αιτιολογίας. Εσφαλμένη ερμηνεία. Δεν αναφέρονται τα ανώτατα επίπεδα ρυπάνσεως, η παραβίαση των οποίων συνιστά ρύπανση. Δεν προσδιορίζονται τα επίπεδα των προκληθέντων ρύπων, από τα οποία θα μπορούσαν να προκληθούν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία. Δεν αναφέρεται ποια διάταξη νόμου καθορίζει τα ανώτατα όρια ρύπων, η μέθοδος μετρήσεώς τους κλπ. Για τα επικίνδυνα απόβλητα δεν αναφέρονται οι οριακές τιμές περιεκτικότητας επικινδύνων...

Continue reading

ΣτΕ 387/2014 Παράνομη ΑΕΠΟ για κατασκευή τουριστικού συγκροτήματος σε νησίδα στον Παγασητικό Κόλπο – Αλατάς

ΣτΕ 387/2014   ΣτΕ 387/2014 Πρόεδρος: Κ. Μενουδάκος Το επίμαχο έργο, περιλαμβάνει τρεις τουριστικές εγκαταστάσεις με τη μορφή τουριστικών χωριών που θα συνδυάζουν την ανάπτυξη ξενοδοχειακών καταλυμάτων, επαύλεων και συμπληρωματικών εγκαταστάσεων αναψυχής, άθλησης και γενικά υπηρεσιών διάθεσης του ελεύθερου χρόνου των τουριστών με τα  αναγκαία δίκτυα υποδομών. Πρόκειται για  σύνθετο έργο, οι εγκαταστάσεις και υποδομές του οποίου έχουν, κατά κοινή πείρα, ως αναπόφευκτη συνέπεια την ανάλωση του φυσικού κεφαλαίου της περιοχής και την αλλοίωση της φυσιογνωμίας της με την ανάπτυξη έντονων ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που συνιστούν  εκτεταμένη επέμβαση σε  αυτοτελή νησίδα εκτάσεως 550,000 τμ, η οποία προορίζεται για γεωργική χρήση και της οποίας η συγκεκριμένη...

Continue reading

Το ΣτΕ απαγόρευσε Προσωρινή Διαταγή ΣτΕ για απαγόρευση κυνηγιού

Το ΣτΕ απαγόρευσε προσωρινά το κυνήγι σε όλα τη χώρα και για όλα τα θηράματα   Με προσωρινή διαταγή της προέδρου το Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) Αγγελικής Θεοφιλοπούλου απαγορεύθηκε προσωρινά πανελλαδικά το κυνήγι για όλα τα είδη των θηραμάτων. Αναλυτικότερα, η κ. Θεοφιλοπούλου ανέστειλε προσωρινά την από 19.7.2013 απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος με την οποία ρυθμίζονται τα ζητήματα της θήρας κατά την κυνηγετική περίοδο 2013-2014. Στο ΣτΕ έχει προσφύγει η Ζωοφιλική - Οικολογική Ένωση Ελλάδος και ζητεί να ανασταλεί και να ακυρωθεί η επίμαχη υπουργική απόφαση. πηγή : tanea.gr Η Ένωση υποστηρίζει στην αίτησή της ότι η διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου, που...

Continue reading

ΑΠ 48/2013 ρύπανση περιβάλλοντος – αδρανή υλικά – οπτική ρύπανση

Ρύπανση περιβάλλοντος. Υποβάθμιση περιβάλλοντος από πρόθεση κατ΄ εξακολούθηση. Ποινική ευθύνη νόμιμου εκπροσώπου Ο.Ε. Πραγματικά περιστατικά. Εναπόθεση αδρανών υλικών σε ακάλυπτο χώρο επιχείρησης, η οποία επέφερε σημαντική αισθητική υποβάθμιση της περιοχής, η οποία και είναι κατοικημένη, ιδιαιτέρου αρχιτεκτονικού ύψους και τοπικής παραδοσιακής αισθητικής. Οπτική ρύπανση. (δημοσίευση περ. ΝΟΜΟΣ)   Ρύπανση περιβάλλοντος. Υποβάθμιση περιβάλλοντος από πρόθεση κατ΄ εξακολούθηση. Ποινική ευθύνη νόμιμου εκπροσώπου Ο.Ε. Πραγματικά περιστατικά. Εναπόθεση αδρανών υλικών σε ακάλυπτο χώρο επιχείρησης, η οποία επέφερε σημαντική αισθητική υποβάθμιση της περιοχής, η οποία και είναι κατοικημένη, ιδιαιτέρου αρχιτεκτονικού ύψους και τοπικής παραδοσιακής αισθητικής. Οπτική ρύπανση. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι. Ελλειψη αιτιολογίας. Εσφαλμένη ερμηνεία. Απόλυτη ακυρότητα. Εκθεση...

Continue reading

26.6.2013 Προσωρινή διαταγή απαγόρευση εργασιών σε ρέμα στις Σκουριές Χαλκιδικής

Προσωρινή διαταγή με την οποία απαγορεύονται τεχνικές εργασίες στην περιοχή του ρέματος ΛΑΚΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑ στις Σκουριές Χαλκιδικής, προκειμένου πριν από την εκτέλεσή τους, να επιτευχθεί ο καθορισμός της οριογραμμής του ρέματος με Προεδρικό Διάταγμα.   ΜΠρΧαλκιδικής (ΠροσΔιατ) 26.6.2013 Προσωρινή διαταγή με την οποία απαγορεύονται τεχνικές εργασίες στην περιοχή του ρέματος ΛΑΚΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑ στις Σκουριές Χαλκιδικής, προκειμένου πριν από την εκτέλεσή τους, να επιτευχθεί ο καθορισμός της οριογραμμής του ρέματος με Προεδρικό Διάταγμα. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ (άρθρο 691 παρ.2 ΚΠΔ) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ Αποτελούμενο από την κ, ΕΛΕΝΗ ΠΑΡΠΟΥΛΑ, ΠΡΟΕΔΡΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ . Αφού έλαβε υπόψη της το περιεχόμενο της αίτησης και αυτά που είπαν προφορικά οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, από την εξέταση της...

Continue reading

Αυτοματη Περιβαλλοντικη Αδειοδοτηση εργων χερσαιων κ εναεριων υποδομων

ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΚΑ, ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ, Η ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ & ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ   Υπεγράφη από τον Υπουργό ΠΕΚΑ, Γιάννη Μανιάτη, η ΚΥΑ για την αυτόματη περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων χερσαίων και εναέριων υποδομών ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΚΑ, ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ, Η ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ & ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, υπέγραψε την Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) για σειρά έργων χερσαίων και εναέριων υποδομών, που χαρακτηρίζονται από τοπικές και μη σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και υπόκεινται σε γενικές προδιαγραφές, όρους...

Continue reading

Στη δικαιοσύνη ο νόμος για τακτοποίηση αυθαιρέτων

Τη «συνταγματική» του αντοχή θα δοκιμάσει μέσα στο αμέσως επόμενο διάστημα ο νέος νόμος για τα αυθαίρετα. Ενας εκ των πολιτών που προσέφυγαν ζητώντας -και, όπως όλα δείχνουν, πετυχαίνοντας- την ακύρωση του ν.4014/11 για την «τακτοποίηση» αυθαιρέτων πρόκειται μέσα στις επόμενες ημέρες να καταθέσει προσφυγή και ενάντια στο ν.4178/13. Η κατάθεση αίτησης και στην Επιτροπή Αναστολών, με σκοπό το «πάγωμα» της ρύθμισης, θα δώσει στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο την ευκαιρία να δείξει τις διαθέσεις του απέναντι στο νέο πλαίσιο, το οποίο δημιουργήθηκε για να παρακαμφθούν τα προβλήματα συνταγματικότητας του προηγουμένου.   Στη δικαιοσύνη ο νόμος για τακτοποίηση αυθαιρέτων Τη «συνταγματική» του αντοχή θα δοκιμάσει μέσα στο...

Continue reading

Με 4.300 υπαγωγές εγκαινιάστηκε ο νόμος νομιμοποίησης αυθαιρέτων

Με 4.300 υπαγωγές εγκαινιάστηκε ο νόμος νομιμοποίησης αυθαιρέτων Μόνο τα πρώτα πέντε λεπτά κατατέθηκαν 170 φάκελοι   Με 4.300 υπαγωγές εγκαινιάστηκε ο νόμος νομιμοποίησης αυθαιρέτων Μόνο τα πρώτα πέντε λεπτά κατατέθηκαν 170 φάκελοι Πήρε …φωτιά το ηλεκτρονικό σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) το οποίο υποδέχεται τις δηλώσεις για τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων, σύμφωνα με τον νέο νόμο 4178/2013.  Μόνο το πρώτο εικοσιτετράωρο κατατέθηκαν 4.300 φάκελοι. Μάλιστα, μέσα στα πρώτα πέντε λεπτά που λειτούργησε το σύστημα (λίγο πριν τις 6 το απόγευμα της Δευτέρας), δέχθηκε 170 φακέλους. Όπως εκτιμούν πηγές του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), με δεδομένο ότι το σύστημα ήταν κλειστό εδώ και...

Continue reading

Περιβαλλοντικά Αδικήματα – Αθώοι Αντιδήμαρχοι για μη συντήρηση βιολογικού

Αθώοι κρίθηκαν οι αντιδήμαρχοι καθαριότητας του Δήμου Πεύκων, Θεσσαλονίκης, από το Β΄Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης. Οι δύο αντιδήμαρχοι είχαν κατηγορηθεί για διάπραξη περιβαλλοντικών εγκλημάτων κατ’ εξακολούθηση και συγκεκριμένα, ότι δε μερίμνησαν και δεν ενήργησαν επαρκώς όσον αφορά τη συντήρηση τοπικού βιολογικού σταθμού και τη διαχείριση των αποβλήτων, με συνέπεια τη μόλυνση και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και τη διακινδύνευση της υγείας των κατοίκων. Το Δικαστήριο, με την υπ’ αριθμ 15811/2013 απόφασή του , αθώωσε τους κατηγορούμενους, κρίνοντας ότι προέβησαν σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες και ότι τα περιβαλλοντικά ζητήματα που τέθηκαν, προκλήθηκαν από ανυπαίτιες καθυστερήσεις, κατά τη διεκπεραίωση και παράδοση των σχετικών βελτιωτικών...

Continue reading

ΕιρΣκυδρ 135/2011 Ασφαλιστικά, Ράντισμα φυτοφάρμακα

135/2011 ΕΙΡ ΣΚΥΔΡ Ασφαλιστικά μέτρα νομής. Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης. Περιορισμοί κυριότητας. Ράντισμα με φυτοφάρμακα. Αναθυμιάσεις και δηλητηριώδη φυτοφάρμακα που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την υγεία του αιτούντος και της οικογένειάς του. Υποχρεώνει τον καθ’ ού να παύσει το ράντισμα με αυτόματο βυτίο και τον υποχρεώνει να ραντίζει χειροκίνητα, με απειλή χρηματικής ποινής 200,00 €υρώ και προσωπικής κράτησης 10 ημερών για κάθε παράβαση της απόφασης. Η απόφαση αυτή εισήχθη στη ΝΟΜΟΣ με επιμέλεια της συνδρομήτριάς μας κας Ράνιας Λεκάκη, δικηγόρου Εδεσσας.   ΑΡΙΘΜΟΣ 135/2011 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ) Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ταρσή Γαλάτου, η οποία ορίσθηκε με πράξη της κ. Προέδρου Πρωτοδικών Έδεσσας, παρουσία και της Γραμματέως Χρυσάνθης Πάντου. Συνεδρίασε...

Continue reading

ΣτΕ 4846/2012 Νόμιμο π.δ. για την έγκριση ΖΟΕ στην ευρύτερη περιοχή των Μεσογείων και η ένταξη τμήματός της στις καθοριζόμενες ζώνες πρασίνου

ΣτΕ 4846/2012 * Πρόεδρος: Ν. Ρόζος Εισηγητής: Όλ. Παπαδοπούλου Δικηγόροι: Ο χαρακτηρισμός και ο καθορισμός των ορίων και των ζωνών προστασίας των χερσαίων, υδάτινων ή μικτού χαρακτήρα περιοχών και στοιχείων ή συνόλων της φύσης και του τοπίου που βρίσκονται εντός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου, καθώς και ο καθορισμός ειδικών χρήσεων γης, κατώτατου ορίου κατάτμησης και άλλων όρων, περιορισμών και απαγορεύσεων στη δόμηση και τις  λοιπές δραστηριότητες για την προστασία των περιοχών αυτών, γίνεται χωρίς σύνταξη ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης. Εφόσον το κείμενο του διατάγματος, το οποίο παραπέμπει στα αντίστοιχα διαγράμματα που συνδημοσιεύθηκαν στην ΕτΚ, υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους προτείνοντες υπουργούς, αβασίμως προβάλλεται ότι το επίδικο διάταγμα είναι ακυρωτέο διότι τα ανωτέρω διαγράμματα υπογράφονται μόνον από...

Continue reading

Αυθαιρετες κατασκευες κατεδαφιστεες, μετα της 31-1-1983

Εμμένει στη θέση ότι οι αυθαίρετες κατασκευές εκτός οικιστικών περιοχών με ημερομηνία ανέγερσης μετά τις 31-01-1983 είναι κατεδαφιστέες το Συμβούλιο της Επικρατείας, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα στον Τύπο.   Εμμένει στη θέση ότι οι αυθαίρετες κατασκευές εκτός οικιστικών περιοχών με ημερομηνία ανέγερσης μετά τις 31-01-1983 είναι κατεδαφιστέες το Συμβούλιο της Επικρατείας, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα στον Τύπο. Το κράτος μπορεί νόμιμα να παρέμβει σε αυτές τις περιπτώσεις περιορίζοντας σημαντικά τη δόμηση, γιατί η μακρόχρονη ανοχή του δεν σημαίνει ότι υπάρχει υποχρέωση να διατηρηθεί η πραγματική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί αλλά ούτε ότι επιβάλλεται να διαιωνιστούν τυχόν ευνοϊκές ρυθμίσεις για εκτός σχεδίου ακίνητα. Σύμφωνα...

Continue reading

Αυτόφωρο για περιβαλλοντικά εγκλήματα

Συντονισμένες προσπάθειες για την προστασία του περιβάλλοντος και την διαδικασία του αυτοφώρου προκειμένου για περιβαλλοντικά εγκλήματα ζήτησε η Αντεισαγγελία του Αρείου Πάγου. Συγκεκριμένα, ο Αντεισαγγελέας κ.Δ.Δασούλας, με τρεις σχετικές εγκυκλίους του, εφιστά την προσοχή των Εισαγγελικών Λειτουργών της επικράτειας αναφορικά με την περιβαλλοντική προστασία, εν όψει και των κινδύνων της θερινής περιόδου και ζητά πιστή εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας και επιβολή αυστηρών κυρώσεων στους παραβάτες. Ειδικότερα, στην πρώτη εγκύκλιο ο κ.Δασούλας, τονίζει τη σημασία του περιβάλλοντος για την ποιότητα ζωής και την εθνική οικονομία, υπενθυμίζοντας τη συνταγματική πρόβλεψη προστασίας των περιβαλλοντικών δικαιωμάτων και υπογραμμίζει την ανάγκη προστασίας του, ανάγκη που καθιστά επιτακτική...

Continue reading

Related Projects