Αίτηση προσωρινής διακοπής λειτουργίας σταθμών κινητής τηλεφωνίας και απομάκρυνσης εγκατεστημένων κεραιών και μηχανημάτων. Εκπομπή επικίνδυνης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από βάσεις κινητής τηλεφωνίας. Απαράδεκτο το αίτημα περί απειλής προσωπικής κράτησης, εφόσον δεν στρέφεται κατά συγκεκριμένου προσώπου. Ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων προφύλαξης όταν υπάρχουν επαρκείς λόγοι να θεωρείται ότι η εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας δημιουργεί κινδύνους ανεπανόρθωτης σωματικής και ψυχικής βλάβης. Αρχές αναλογικότητας και οικονομικής ελευθερίας. Δεκτή.

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από τον Δικαστή Ηλία Ξηροτύρη , Πρόεδρο Πρωτοδικών , που ορίστηκε κατόπιν κληρώσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3327/2005 .

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 18-1-2019, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Των αιτούντων : 1) ….. θυγατέρας …. και ….. συζύγου ….. , κατοίκου … Αττικής (οδός … αρ. …, ΑΦΜ …), ενεργούσας για τον εαυτό της ατομικά και ως ασκούσας τη γονική μέριμνα των ανηλίκων τέκνων της …… και ……, 2) …… του …. και της …., κατοίκου … Αττικής (οδός … αρ. …, ΑΦΜ …), ενεργούντος για τον εαυτό του ατομικά και ως ασκούντος τη γονική μέριμνα των ανηλίκων τέκνων του ….. και ….., 3) …. θυγατέρας …. και …… συζύγου ….., κατοίκου …. Αττικής (οδός … αρ. …, ΑΦΜ …), ενεργούσας για τον εαυτό της ατομικά και ως ασκούσας τη γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου της ….., 4) ….. του …. και της …., κατοίκου … Αττικής (οδός … αρ. …, ΑΦΜ …), ενεργούντος για τον εαυτό του ατομικά και ως ασκούντος τη γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου του ….. , οι οποίοι παραστάθηκαν μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου τους Μαρίας Χατζηχριστοδούλου (ΑΜ/ΔΣΑ: 17522).
Των καθ’ ων η αίτηση : 1) Της ανώνυμης ελληνικής εταιρείας τηλεπικοινωνιών με την επωνυμία «…….», που εδρεύει στο …. Αττικής (οδός … αρ. …, ΑΦΜ …), όπως νόμιμα εκπροσωπείται, η οποία παραστάθηκε διά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Ηλία Μπέτζιου (ΑΜ/ΔΣΑ: 26622), 2) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «…….», που εδρεύει στο …. Αττικής (… αρ. …, ΑΦΜ …), όπως νόμιμα εκπροσωπείται, η οποία παραστάθηκε διά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Ιωάννη Σερέτη (ΑΜ/ΔΣΠ: 1825), 3) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «…….», που εδρεύει στο …. Αττικής (… αρ. .., ΑΦΜ ….), όπως νόμιμα εκπροσωπείται, η οποία παραστάθηκε διά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Κωνσταντίνου Σαμψών (ΑΜ/ΔΣΠ: 1879).

Οι αιτούντες ζητούν να γίνει δεκτή η αίτησή τους , που κατατέθηκε στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου με γενικό αριθμό κατάθεσης ../2018 και με ειδικό αριθμό κατάθεσης ../2018, της οποίας δικάσιμος προσδιορίστηκε η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας .

Κατά την συζήτηση της υποθέσεως, που έγινε δημόσια στο ακροατήριο αυτού του Δικαστηρίου, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτοί οι ισχυρισμοί τους και όσα αναφέρονται στα έγγραφα σημειώματα που κατέθεσαν .

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Οι αιτούντες, με την υπό κρίση αίτηση, εκθέτουν ότι οι καθ’ ων εταιρείες κινητής τηλεφωνίας εγκατέστησαν σταθμούς βάσης και κεραίες κινητής τηλεφωνίας σε δώματα πολυκατοικιών, οι οποίες βρίσκονται επί της οδού …. αρ. … και επί της οδού ….. αρ. … στον Δήμο …. Αττικής, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα σε αυτήν. Ότι οι ανωτέρω βάσεις κινητής τηλεφωνίας, αποτελούνται από τρεις (3) μικροκυματικές κεραίες κινητής τηλεφωνίας και πραγματοποιούν εκπομπές και αναμεταδόσεις στις περιοχές των 1800MHz και 2100MHz, ομοιοκατευθυντικά σε 360° στο οριζόντιο επίπεδο. Ότι οι επίδικοι σταθμοί τοποθετήθηκαν παράνομα. Ότι οι ως άνω εγκαταστάσεις βρίσκονται σε απόσταση σε ευθεία γραμμή μικρότερη των 300 μέτρων από τα σχολεία και τις κατοικίες των αιτούντων, με αποτέλεσμα η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπεται από αυτή να είναι επικίνδυνη για την υγεία των αιτούντων, αλλά και των μελών των οικογενειών τους, λόγω της άμεσης γειτνίασης τους με τη θέση λειτουργίας του σταθμού και επικαλούμενοι επικείμενο κίνδυνο ζητούν, κατ’ ορθή εκτίμηση των αιτημάτων της υπό κρίση αίτησης, λόγω προσβολής της προσωπικότητας τους από τη λειτουργία των ως άνω κεραιών να ρυθμιστεί προσωρινά η κατάσταση και ειδικότερα να απαγορευθεί προσωρινά και να διαταχθεί η διακοπή της λειτουργίας των επίδικων σταθμών κινητής τηλεφωνίας, των κεραιών και των μηχανημάτων που έχουν εγκατασταθεί επί των ως άνω κτιρίων, στον Δήμο …. Αττικής και επί των οδών …. αρ. …. και …. αρ. …, να διαταχθεί προσωρινά η απομάκρυνση των επιδίκων κεραιών και μηχανημάτων από τον τόπο εγκατάστασης αυτών και δη από τα δώματα που αναφέρονται στο ιστορικό της αίτησης, άλλως δε να επιτραπεί τούτο σε καθένα από τους αιτούντες, με δαπάνες των καθ’ ων η αίτηση, να απειληθεί καθ’ εκάστης των καθ’ ων χρηματική ποινή μέχρι του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων (4.000,00) ευρώ, ως και προσωπική κράτηση διάρκειας τριών (3) μηνών σε βάρος του νομίμου εκπροσώπου εκάστης των καθ’ ων , για κάθε νέα στο μέλλον προσβολή της προσωπικότητάς τους ή παράβαση των διατάξεων της απόφασης που θα εκδοθεί και να καταδικασθούν οι καθ’ ων στα δικαστικά τους έξοδα. Με το παραπάνω περιεχόμενο και αιτήματα η αίτηση παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. ΚΠολΔ) και είναι αρκούντως ορισμένη, απορριπτομένου ως αβάσιμου του περί του αντιθέτου ισχυρισμού των καθ’ ων, καθώς αναφέρει ποιος είναι ο κίνδυνος για την υγεία των αιτούντων, ήτοι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία των επίδικων κεραιών και τον λόγο που αποτελεί κίνδυνο, ήτοι η απόσταση αυτής από σχολεία και τις κατοικίες των αιτούντων. Περαιτέρω, δε, είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1, 5 παρ. 1, 24 του Συντάγματος, 57 ΑΚ, 731, 947 παρ. 1 και 176 ΚΠολΔ, σε συνδυασμό με τη θεσπιζόμενη με τη διάταξη του άρθρου 174 παρ. 2 εδ. β` της ΣυνθΕΚ, αρχή της προφύλαξης, η οποία αποτελεί δεσμευτικό κανόνα κοινοτικού δικαίου άμεσης εφαρμογής, χωρίς το αιτούμενο ασφαλιστικό μέτρο να προσκρούει στον απαγορευτικό κανόνα του άρθρου 692 παρ. 4 ΚΠολΔ, απορριπτομένου ως αβάσιμου του ισχυρισμού των καθ’ ων η αίτηση που υποστηρίζει τα αντίθετα, εφόσον από τη διάταξη του που ρυθμίζει το θέμα δεν δημιουργούνται αμετάκλητες καταστάσεις που οδηγούν στην ικανοποίηση του δικαιώματος. Το παρεπόμενο όμως αίτημα περί απειλής προσωπικής κράτησης σε βάρος του νομίμου εκπροσώπου εκάστης των καθ’ ων είναι απορριπτέο ως απαράδεκτο λόγω αοριστίας, διότι η υπό κρίση αίτηση δεν στρέφεται προσωπικώς κατά του νομίμου εκπροσώπου κάθε μίας από τις καθ’ ων η αίτηση εταιρείες κινητής τηλεφωνίας (βλ. Β. Βαθρακοκοίλη, ΚΠολΔ, τ. Ε΄, άρθρο 947, αρ. 68, σελ. 588-589, όπου γίνονται παραπομπές στη νομολογία). Επομένως, η υπό κρίση αίτηση κατά το μέρος που κρίθηκε ορισμένη και νόμιμη πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω για να εξεταστεί αν είναι βάσιμη και από ουσιαστική άποψη .

Οι καθ’ ων ανώνυμες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας αρνούνται αιτιολογημένα την υπό κρίση αίτηση ισχυριζόμενες μεταξύ άλλων ότι εγκατέστησαν και λειτουργούν τις συγκεκριμένες κεραίες έχοντας λάβει όλες τις απαιτούμενες άδειες, διατεινόμενες δε ότι τηρούν τα νόμιμα όρια ακτινοβολίας, τα οποία δεν εγκυμονούν καμία επικινδυνότητα για την υγεία των περίοικων .

Από την ανωμοτί εξέταση του τέταρτου αιτούντος, τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων των καθ’ ων η αίτηση, …… και ……, που εξετάστηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, και όλα τα έγγραφα που οι διάδικοι επικαλούνται και προσκομίζουν, πιθανολογούνται τα εξής : Οι καθ’ ων η αίτηση ανώνυμες εταιρείες δραστηριοποιούνται στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και στο πλαίσιο ανάπτυξης της δραστηριότητας τους εγκατέστησαν και έθεσαν σε λειτουργία σταθμούς βάσης και κεραίες κινητής τηλεφωνίας στα δώματα πολυκατοικιών που βρίσκονται στο Δήμο ….. Αττικής. Ειδικότερα η πρώτη και η δεύτερη των καθ’ ων εγκατέστησαν σταθμούς βάσης και κεραίες κινητής τηλεφωνίας σε δώμα πολυκατοικίας, η οποία βρίσκεται επί της οδού ….. αρ. …. στον Δήμο …. Αττικής, ήτοι σε απόσταση μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων από το … και το … Δημοτικό Σχολείο του Δήμου …., ως και από το … Γυμνάσιο και το …. Γενικό Λύκειο του ως άνω Δήμου, καθώς και από τις κατοικίες των αιτούντων. Πρόκειται δε για πυκνοκατοικημένη περιοχή. Οι ανωτέρω βάσεις κινητής τηλεφωνίας, που εγκαταστάθηκαν στο δώμα οικοδομής της ως άνω οδού, αποτελούνται από τρεις (3) μικροκυματικές κεραίες κινητής τηλεφωνίας και πραγματοποιούν εκπομπές και αναμεταδόσεις στις περιοχές των 1800MHz και 2100MHz, ομοιοκατευθυντικά σε 360° στο οριζόντιο επίπεδο. Επίσης οι καθ’ ων εγκατέστησαν σταθμούς βάσης και κεραίες κινητής τηλεφωνίας σε δώμα πολυκατοικίας, η οποία βρίσκεται επί της οδού …. αρ. … στον Δήμο …. Αττικής, ήτοι σε απόσταση μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων από τα ως άνω σχολικά συγκροτήματα, τον Ιερό Ναό …., το Δημοτικό Στάδιο «…….», το χώρο παιδικής χαράς, το Κλειστό Γυμναστήριο Καλαθοσφαίρισης του Δήμου …. και τις κατοικίες των αιτούντων. Περαιτέρω, η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία δημιουργεί στο ανθρώπινο σώμα δύο είδη πεδίων, ήτοι το ηλεκτρικό και το μαγνητικό και παράγει δύο είδη επιδράσεων και δη τις θερμικές, οι οποίες συνίστανται στην αύξηση της θερμοκρασίας του ανθρώπινου σώματος από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που διέρχεται μέσα του και στις μη θερμικές, οι οποίες είναι και οι πλέον ύπουλες και περισσότερο έντονες, καθότι συνίστανται σε αλλοιώσεις των κυτταρικών λειτουργιών, όπως γλοιώματα και άλλες πιθανές μορφές καρκίνου, ανικανότητα τεκνοποίησης κ.α. Με τα δεδομένα αυτά και ενόψει της υφιστάμενης επιστημονικής αβεβαιότητας τόσο ως προς τα όρια ασφαλείας και τον βαθμό κινδύνου από την έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπουν οι σταθμοί κινητής τηλεφωνίας όσο και ως προς τις συνέπειες που ενδέχεται αυτή να προκαλεί στο περιβάλλον και στον ανθρώπινο οργανισμό, δεν προκύπτει στη συγκεκριμένη περίπτωση ότι διασφαλίζεται η υγεία των προσώπων στην ευρύτερη περιοχή γύρω από τους επίδικους σταθμούς και ιδίως εκείνων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, ήτοι μαθητών και ασθενών. Επιπλέον, οι επιπτώσεις στην υγεία από τις κεραίες βάσης κινητής τηλεφωνίας εξαρτώνται από την απόσταση (σε οριζόντιο σχετικά επίπεδο) του χώρου διαβίωσης από την κεραία, από τον προσανατολισμό της κεραίας, δηλαδή αν εκπέμπει προς την κατεύθυνση του χώρου διαβίωσης, από την ένταση της ακτινοβολίας, όπως μπορεί να μετρηθεί ως μέση τιμή, από την ηλικία του εκτιθέμενου και την κατάσταση της υγείας του και από τη διάρκεια έκθεσης, δηλαδή τις ώρες διαβίωσης ανά ημέρα στο συγκεκριμένο χώρο. Περαιτέρω, είναι χαρακτηριστικό ότι και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σε Δελτίο Τύπου του Διεθνούς Γραφείου για την Καρκινική έρευνα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, κατέταξε την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία της κινητής τηλεφωνίας στην κατηγορία 2Β των πιθανών καρκινογόνων παραγόντων για τον άνθρωπο, ένεκα ενδείξεων για συσχέτιση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με μορφές κακοήθους καρκίνου, η οποία αναπτύσσεται ραγδαία και πλήττει συνήθως τον εγκέφαλο. Σημειωτέον ότι τα υφιστάμενα στη χώρα μας όρια ασφαλείας, ακόμη και αν είναι μειωμένα κατά 30 – 40% των διεθνών ορίων, δεν συνεκτιμούν την υπερισχύουσα του ελληνικού δικαίου Ευρωπαϊκή ΑΡΧΗ της Προφύλαξης. Σύμφωνα με την αρχή αυτή όπου ανακύπτουν κίνδυνοι σοβαρής ή μη αναστρέψιμης βλάβης, η μη διαθεσιμότητα πλήρους επιστημονικής βεβαιότητας δεν μπορεί να χρησιμοποιείται σαν λόγος για την αναβολή της λήψης αποδοτικών μέτρων για την πρόληψη της υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Με την ουσία αυτής της αρχής συμβαδίζει και υπερβαίνει την υφιστάμενη νομοθεσία για τα όρια η συνταγματική αρχή περί προφύλαξης της προσωπικότητας από τοξικούς για τη δημόσια υγεία περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως οι ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες της ασύρματης κινητής τηλεφωνίας και τηλεπικοινωνίας. Επομένως, οι καθ’ ων εταιρείες, οι οποίες εγκατέστησαν και λειτουργούν τις επίδικες εγκαταστάσεις στις προαναφερθείσες τοποθεσίες, οι οποίες ελάχιστα απέχουν από το σχολείο και τις κατοικίες των αιτούντων, παραβιάζουν την αρχή της προφύλαξης, σύμφωνα με την οποία πρέπει να λαμβάνονται μέτρα προφύλαξης όταν υπάρχουν επαρκείς λόγοι να θεωρείται ότι η εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας δημιουργεί κινδύνους ανεπανόρθωτης βλάβης στη σωματική και ψυχική υγεία των κατοίκων της περιοχής όπου βρίσκεται η εγκατάσταση, καθώς και στο περιβάλλον, ακόμη και αν δεν μπορεί να αποδειχθεί πλήρως η αιτιώδης σχέση μεταξύ της επίμαχης εγκατάστασης και των επιβλαβών συνεπειών από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπει. Εξάλλου, ανεξαρτήτως του ζητήματος της νομιμότητας ή μη της αδειοδότησης των εν λόγω σταθμών, οι καθ’ ων παραβιάζοντας την αρχή της προφύλαξης, πλήττουν το αγαθό της υγείας των αιτούντων, καθώς και περιβαλλοντικά αγαθά, στα οποία ανήκουν κατά μεγάλο μέρος τα κοινά και κοινόχρηστα πράγματα, των οποίων η χρήση και οι από αυτά ωφέλειες αφορούν άμεσα τη ζωή και την υγεία του ανθρώπου και συνιστούν βασικά στοιχεία για την εξασφάλιση της ποιότητας ζωής. Τα ανωτέρω αγαθά και ειδικότερα η ιδιωτικού δικαίου έκφανση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος στο περιβάλλον (άρθρο 24 ισχύοντος Συντάγματος), όπως αυτό έμμεσα τριτενεργεί μέσω της 57 και 966 επ. ΑΚ (βλ. Βαθρακοκοίλη, άρθρο 57, αρ. 11, υποσημ. 19), δεν αποτελούν αυτοτελή δικαιώματα, αλλά επί μέρους εκδηλώσεις του ενιαίου δικαιώματος της προσωπικότητας κάθε ανθρώπου, κατά τρόπο ώστε η προσβολή των αγαθών αυτών να συνεπάγεται και προσβολή του δικαιώματος της προσωπικότητας των αιτούντων (βλ. ad hoc ΜΠΚορ 346/2018 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Σημειωτέον ότι η μη λειτουργία των επίδικων κεραιών δεν παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας, αφού δεν οδηγεί σε πλήρη στέρηση της οικονομικής ελευθερίας των καθ’ ων εταιρειών.

Επειδή, λοιπόν, η σωματική και ψυχική υγεία αποτελεί το υπέρτατο προστατευόμενο αγαθό της προσωπικότητας του ατόμου (ΕφΠατρ 182/2001 ΑχαικήΝομ 2002. 26), πρέπει η υπό κρίση αίτηση να γίνει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο διατακτικό και να απαγορευθεί στις καθ’ ων εταιρείες κινητής τηλεφωνίας να λειτουργούν τους σταθμούς βάσης και τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας που έχουν εγκαταστήσει στα δώματα πολυκατοικιών που βρίσκονται επί της οδού ….. αρ. …. και επί της οδού …. αρ. …., στον Δήμο ….. Αττικής, καθώς επίσης πρέπει να υποχρεωθούν να προβούν στην προσωρινή απομάκρυνση των κεραιών και μηχανημάτων από τον ως άνω τόπο εγκατάστασής τους εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την επίδοση προς αυτές της παρούσας απόφασης, με την απειλή σε βάρος εκάστης των καθ’ ων η αίτηση χρηματικής ποινής τεσσάρων χιλιάδων (4.000,00) ευρώ, για κάθε παραβίαση του διατακτικού της. Τέλος τα δικαστικά έξοδα των αιτούντων πρέπει να επιβληθούν σε βάρος εκάστης των καθ’ ων η αίτηση εταιρειών κινητής τηλεφωνίας λόγω της ήττας τους (άρθ. 176, 182 παρ. 1 και 191 παρ. 2 ΚΠολΔ), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας .

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων .

Απορρίπτει ό,τι κρίθηκε απορριπτέο .

Δέχεται την αίτηση .
Απαγορεύει προσωρινά στις καθ’ ων η αίτηση εταιρείες κινητής τηλεφωνίας τη λειτουργία των σταθμών και των κεραιών κινητής τηλεφωνίας που έχουν εγκαταστήσει στα δώματα πολυκατοικιών που βρίσκονται επί της οδού …. αρ. …. και επί της οδού …. αρ. …, στον Δήμο …. Αττικής .

Υποχρεώνει προσωρινά τις καθ’ ων η αίτηση εταιρείες κινητής τηλεφωνίας εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την επίδοση προς αυτές της παρούσας αποφάσεως, να απομακρύνουν τις επίδικες κεραίες και τα μηχανήματα από τους παραπάνω χώρους .

Απειλεί σε βάρος εκάστης των καθ’ ων η αίτηση χρηματική ποινή τεσσάρων χιλιάδων (4.000 €) ευρώ, για κάθε παράβαση των ως άνω διατάξεων της παρούσας αποφάσεως .
Επιβάλλει τα δικαστικά έξοδα των αιτούντων σε βάρος εκάστης των καθ’ ων η αίτηση ανωνύμων εταιρειών, το ύψος των οποίων ορίζει στο ποσό των τριακοσίων πενήντα (350 €) ευρώ .

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στην Αθήνα στις 28-1-2019 , χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους .

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Πηγή : Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *