Νομικά Νέα

ΜονΠρωτΚατερ 239/2020 (εκουσία) Άρνηση Υποθ/κειου για μεταγραφή συμβολαίου

Η προϊσταμένη του έμμισθου υποθηκοφυλακείου, έχουσα την αρμοδιότητα να ελέγξει τη συνδρομή των προϋποθέσεων του νόμου για τη μεταγραφή του επίδικου συμβολαίου, μη σύννομα αρνήθηκε την καταχώριση αυτού στα οικεία βιβλία μεταγραφών του έμμισθου υποθηκοφυλακείου, επικαλούμενη ότι πρόκειται για μη σύννομη σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας σε περιοχή εκτός σχεδίου πόλεως. Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1192 και 1193 ΑΚ προκύπτει ότι στο γραφείο μεταγραφών της περιφέρειας του ακινήτου μεταγράφονται οι περιοριστικά αναφερόμενες στο πρώτο από αυτά πράξεις. Σύμφωνα με το άρθρο 13 του β.δ. 53/1963 περί εκτέλεσης του άρθρου 10 του ν. δ. 4201/1961, σε περίπτωση υλικής ή τοπικής...

Διαβάστε περισσότερα

ΜονΕφετΘεσ 18/2020 Οριζόντια ιδιοκτησία. Αίτημα παράλειψης κοινοχρήστου χώρου ως θέσης στάθμευσης

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1002 και 1117 του ΑΚ, 1, 2 § 1, 3, 4 § 1, 5 και 13 του ν. 3741/1929 «Περί ιδιοκτησίας κατ΄ορόφους», ο οποίος διατηρήθηκε σε ισχύ και μετά την εισαγωγή του ΑΚ (άρθρο 54 ΕισΝΑΚ) προκύπτει, ότι επί οριζόντιου ιδιοκτησίας ιδρύεται κυρίως, μεν, χωριστή κυριότητα επί ορόφου οικοδομής ή διαμερίσματος ορόφου, παρεπομένως, δε, αναγκαστική συγκυριότητα κατά ανάλογη μερίδα επί των μερών του όλου ακινήτου, που χρησιμεύουν σε κοινή χρήση από όλους τους οροφοκτήτες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται κατά την ενδεικτική απαρίθμηση στις παραπάνω διατάξεις το έδαφος, οι αυλές κ.λπ. καθώς και κάθε άλλο...

Διαβάστε περισσότερα

ΤριμΕφετΠειρ 90/2020 Παράθυρο στο όριο οικοπέδου. Οπές εξαερισμού.

Αριθμός Απόφασης 90/2020 ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πραγματικές Δουλείες. Δουλεία παραθύρου. Η σύσταση πραγματικής δουλείας δύναται να πραγματοποιηθεί και με έκτακτη χρησικτησία, για την οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις περί χρησικτησίας ακινήτων. Ο δικαιούχος δικαιώματος πραγματικής δουλείας δύναται να αμυνθεί κατά της προσβολής του ζητώντας την αναγνώριση αυτού, την άρση της προσβολής του και την παράλειψη της στο μέλλον. Απαγόρευση συστάσεως δουλειών και κατάργηση υφισταμένων, κατά τις πολεοδομικές διατάξεις. Ανοίγματα επί τοίχων που βρίσκονται επί των ορίων όμορων ακινήτων. Τα ανοίγματα αυτά, που απαγορεύονται από την πολεοδομική νομοθεσία, δεν κλείνονται με πράξη της διοίκησης αλλά διά δικαστικής αποφάσεως εκδοθείσας στα πλαίσια δίκης μεταξύ των...

Διαβάστε περισσότερα

ΤριμΕφετΛαρ 95/2016 Διάνοιξη παραθύρων σε τοίχο, πλησίου όμορου ακινήτου. Σωλήνες ομβρίων. Τέντες εκτεινόμενες

Γειτονικό Δίκαιο – διάνοιξη παραθύρων σε τοίχο πλησίον ομόρου ακινήτου, σωλήνες ομβρίων με απορροή εντός του όμορου, τέντες εκτεινόμενες στο όμορο 95/2016 Πρόεδρος: Γεώρ. Αποστολάκης Εισηγητής: Σπυρ. Μελάς Δικηγόροι: Δημ. Κατσαρός, Κων. Ευθυμίου Ο κύριος ακινήτου δεν μπορεί να απαγορεύσει στον πάνω και κάτω από το έδαφος χώρο ενέργεια σε τέτοιο ύψος ή βάθος ώστε να μην εξαρτά κανένα συμφέρον. Η υπό κυρίου διάνοιξη ή διατήρηση ανοιγμάτων (παραθύρων) σε τοίχο κείμενο στο ακίνητό του, έστω και πλησίον όμορου, δεν συνιστά επέμβαση σε ξένη ιδιοκτησία αλλά απορρέει από την κυριότητα. Κατά τον ΓΟΚ/1973, επί τοίχων ανεγειρόμενων σε επαφή με το κοινό όριο ιδιοκτησιών απαγορεύεται διάνοιξη...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΔΑ Παπαχελά & Amazon SA κατά Ελλάδας της 3.12.2020: Η τριετής παράνομη κατάληψη ξενοδοχείου & η αδράνεια του Κράτους προσβάλλουν το δικαίωμα στην ιδιοκτησία

Η προσφυγή κατατέθηκε από την Αλίκη-Μαρία Παπαχελά (Ελληνίδα υπήκοο που γεννήθηκε το 1961 και κατοικεί στην Αθήνα) και από ανώνυμη εταιρεία, της οποίας η κα Παπαχελά είναι η μόνη μέτοχος. Τον Απρίλιο του 2016 η κα Παπαχελά διαπίστωσε ότι μια ομάδα ανθρώπων στα πλαίσια εκδήλωσης αλληλεγγύης προς τους πρόσφυγες κατέλαβαν το ξενοδοχείο της, το οποίο ήταν άδειο από τον Μάρτιο του 2010, στο κέντρο της Αθήνας. Η προσφεύγουσα ενημέρωσε την αστυνομία, αλλά οι αξιωματικοί που ήταν παρόντες απλώς παρατηρούσαν τις κινήσεις των καταληψιών. Η κα Παπαχελά υπέβαλε επανειλημμένα καταγγελίες εναντίον διαφορετικών προσώπων. Ο δικηγόρος των προσφευγουσών υπέβαλε στη συνέχεια αναφορά...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠ 336/2019 (Γ’ τμ) Χρησικτησία. Φράκτης και φύτευση δέντρων.

Έκτακτη χρησικτησία. Πράξεις νομής συνιστούν οι εμφανείς υλικές πράξεις, που δηλώνουν τη βούληση του νομέα να εξουσιάζει το ακίνητο και οι οποίες ποικίλουν ανάλογα με τον προορισμό του πράγματος. Τέτοια πράξη νομής θεωρείται η τοποθέτηση φράχτη και η φύτευση δένδρων. Πράγματα ανεπίδεκτα χρησικτησίας. Η επίδικη εδαφική λωρίδα δεν κατέστη πράγμα εκτός συναλλαγής, λόγω μη συντέλεσης της διαδικασίας απαλλοτρίωσής της από το Δήμο. Από τις διατάξεις των άρθρων 974, 1045 και 1051 ΑΚ προκύπτει ότι για την κτήση κυριότητας ακινήτου με έκτακτη χρησικτησία, απαιτείται άσκηση νομής επί συνεχή εικοσαετία, με τη δυνατότητα εκείνου που απέκτησε τη νομή αυτού με καθολική ή ειδική...

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Αθηνών 9397/1995 Υποχρέωση διατήρησης διηρημένης ιδιοκτησίας σε κατάσταση που να μην προκαλεί βλάβη σε άλλες ιδιοκτησιες

Οροφοκτησία. Ο ιδιοκτήτης διαιρεμένης ιδιοκτησίας υποχρεούται να διατηρεί αυτή σε τέτοια κατάσταση ώστε να μην προκαλεί βλάβη στις άλλες ιδιοκτησίες ή τα κοινά πράγματα. Κατά το άρθρο 6 § 1 ν. 3741/29 ο ιδιοκτήτης κάθε ορόφου ή μέρους αυτού κατασκευάζει ή διατηρεί με δική του δαπάνη το πάτωμα στο οποίο βαίνει, τας ανηκούσας ιδιαιτέρως σε κάθε ιδιοκτησία θύρας, τους θολούς, τα δωμάτια και τις οροφές των δωματίων αυτού. Η διάταξη αυτή αναφέρει ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, τα υπαγόμενα στην διαιρετή ιδιοκτησία επί μέρους πράγματα και τα κύρια εκ τούτων, τα περικλείοντα και αποτελούντα την διαιρετή ιδιοκτησία (βλ. Ζέπο, Η κατ’ όροφον...

Διαβάστε περισσότερα

ΜονΕφετΠειρ 559/2019 Αποκλεισμός κοινόχρηστης ταράτσας, αποθήκης, θερμοσίφωνα.

Έφεση που ασκείται κατά απόφασης που εκδόθηκε ερήμην του εκκαλούντος, λειτουργεί ως υποκατάστατο αναιτιολόγητης ανακοπής ερημοδικίας και ο εκκαλών δικαιούται να προβάλει όλους τους ισχυρισμούς, που μπορούσε να προβάλει πρωτοδίκως. Η απόρριψη αιτήματος για αναβολή της συζήτησης, δεν αποτελεί σφάλμα δεκτικό έφεσης, διότι η αναβολή απόκειται στην κρίση του Δικαστηρίου. Η εναγόμενη με τις ενέργειές της απέκλεισε την ενάγουσα πλήρως από το δικαίωμα χρήσης της κοινόχρηστης ταράτσας, του κοινόχρηστου ηλιακού θερμοσίφωνα, της κοινόχρηστης αποθήκης και έχει παράνομα στερήσει το δικαίωμά της σε χρήση του λέβητα πετρελαίου, ενώ από την πλημμελή μόνωση του δαπέδου του εξώστη της οριζόντιας ιδιοκτησίας της εναγομένης...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠ 442/2019 Τακτοποίηση αυθαιρέτων και δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης ακάλυπτου χώρου και χώρου στάθμευσης

ΑΠ 442/2019 (Δ΄ τμήμα) Σύνθεση: Ε. Κιουρκτσόγλου-Πετρουλάκη, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου, Ε. Καλού, Σ. Ντάντου, Χ. Βρυνιώτης, Γ. Χοϊμές, Αρεοπαγίτες Δικηγόροι: Α. Κοτζιάς-Σοφαντζής, Β. Μυταρέλλη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο ισχυρισμός ότι τα αυθαίρετα κτίσματα έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση, σύμφωνα με το άρθρο 11 ν. 4178/2013, προκειμένου να εξαιρεθούν από την κατεδάφιση, αλυσιτελώς προβάλλεται σε δίκη οροφοκτησίας, διότι η διαδικασία τακτοποίησής τους δεν νομιμοποιεί τη χωρίς δικαίωμα αποκλειστική χρήση τμήματος του ακάλυπτου χώρου και το κλείσιμο των ανοικτών χώρων στάθμευσης, η οποία εξακολουθεί να είναι αντισυμβατική και ειδικότερα αντίθετη στην πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας· το κύρος των σχετικών συμφωνιών μεταξύ των συνιδιοκτητών της οικοδομής, καθώς και τα απορρέοντα...

Διαβάστε περισσότερα

Υπόλοιπες Υπηρεσίες