Νομικά Νέα

ΕιρΛαμιας 19/2022 Μικροδιαφορές – έντυπο διαμεσολάβησης

ΕιρΛαμ 19/2022 Σύνθεση: Βασιλική Ξαφούλη, Ειρηνοδίκης Δικηγόροι: Αλέξιος Μαστρογιάννης, Κωνσταντίνος Μπαρούτας Μικροδιαφορές· διαμεσολάβηση· έντυπο ενημέρωσης διαδίκου για τη δυνατότητα διευθέτησης της διαφοράς με διαμεσολάβηση· στην περίπτωση που επιτρέπεται η αυτοπρόσωπη κατάθεση του δικογράφου της αγωγής, όπως λχ στις ειδικές διατάξεις περί μικροδιαφορών, δεν απαιτείται η προσκομιδή εγγράφου περί της ενημέρωσης του ενάγοντος για τη δυνατότητα διαμεσολαβητικής επίλυσης της διαφοράς, δοθέντος ότι δεν υφίσταται κατά το κρίσιμο στάδιο, ήτοι πριν την κατάθεση της αγωγής, πληρεξούσιος δικηγόρος – υπόχρεος προς ενημέρωση. Νομικές διατάξεις: άρθρα 3 ν. 4640/2019, 94, 321, 469, 512, 904 ΚΠολΔ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 19/2022 (ειδικές διατάξεις μικροδιαφορών) ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη Βασιλική Ξαφούλη, που ορίσθηκε...

Διαβάστε περισσότερα

N. 4821/2020 Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης σε αγωγή διόρθωσης κτηματολογικής εγγραφής

Με την διάταξη του άρθρου 8 του Ν. 4821/2021 (ΦΕΚ Α 134/31.07.2021) "εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες" ορίζεται ότι πριν από την συζήτηση της αγωγής για την διόρθωση κτηματολογικής εγγραφής, η πραγματοποίηση υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας διαμεσολάβησης, ενώπιον Κτηματολογικού Διαμεσολαβητή. Το ακριβές κείμενο της διάταξης έχει ως εξής : ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Άρθρο 8 Παθητική νομιμοποίηση επί αγωγής σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής - Διαδικασία διαμεσολάβησης - Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 Στην περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 (Α’ 275) τροποποιούνται το πρώτο...

Διαβάστε περισσότερα

ΜονΠρωτΒολ 94/2021 (τακτική). Υποχρέωση ενημέρωσης για Διαμεσολάβηση. Έντυπο Ενημέρωσης. Ελλιπώς συμπληρωμένο. Απαράδεκτη συζήτηση

Το Δικαστήριο κήρυξε απαράδεκτη τη συζήτηση της αγωγής, αφού έκανε δεκτό ότι το το επισυναπτόμενο στην έκθεση καταθέσεως της αγωγής προδιατυπωμένο ενημερωτικό έγγραφο αφορούσε μόνο τον έναν ενάγοντα και ήταν ελλιπές συμπληρωμένο. Στο σημείο του εντύπου όπου αναφέρεται κατά τρόπο προδιατυπωμένο ότι : « Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι : α) Υφίσταται υποχρέωση προσφυγής της διαφοράς σας σε Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρίας (ΥΑΣ) βάσει του ν. 4640/2019 (είτε) β) Δεν υφίσταται υποχρέωση προσφυγής της διαφοράς σας σε Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρίας (ΥΑΣ) βάσει του ν. 4640/2019 και η διαφοράς σας δύναται να επιλυθεί εκουσίως με συμφωνία προσφυγής σε διαμεσολάβηση», δεν έχει...

Διαβάστε περισσότερα

ΜονΠρωτΚαβαλ 70/2021. Διαμεσολάβηση. ΥΑΣ. Προσκόμιση ενημερωτικού εγγράφου μετά τη συζήτηση

Διαμεσολάβηση· Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ)· οι μη γνήσιες διαφορές εκουσίας δικαιοδοσίας (όπως η αίτηση λύσης ΟΕ) είναι δεκτικές συμβιβασμού και διαιτησίας και υπάγονται σε διαμεσολάβηση· έτσι θα πρέπει και σε αυτές για το παραδεκτό της συζήτησης να προσκομίζεται στο δικαστήριο το προβλεπόμενο στην παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 4640/2019 έγγραφο ενημέρωσης· σε περίπτωση μη προσκομιδής του σχετικού ενημερωτικού εγγράφου, το δικαστήριο μπορεί να καλέσει το διάδικο να το προσκομίσει κατ’ εφαρμογή του άρθρου 227 ΚΠολΔ, προς συμπλήρωση της σχετικής τυπικής παράλειψης· το γεγονός ότι το έγγραφο ενημέρωσης φέρει ημερομηνία μεταγενέστερη της κατάθεσης της αίτησης όπως και το γεγονός...

Διαβάστε περισσότερα

ΠολΠρωτ Θεσ/κης 1045/2021. Απαράδεκτη συζήτηση. Ενημερωτικό έγγραφο Διαμεσολάβησης με ημερομηνία μεταγενέστερη της αγωγής

Ως απαράδεκτη απέρριψε δικαστήριο τη συζήτηση αγωγής για το λόγο ότι το ενημερωτικό έγγραφο που προσκόμισε ο διάδικος για τη δυνατότητα διευθέτησης της διαφοράς μέσω διαμεσολάβησης σύμφωνα με τη διαδικασία που εισήγαγε ο Νόμος 4640/2019, είχε ημερομηνία μεταγενέστερη της κατάθεσης της αγωγής. Πηγή : ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ Νόμος 4640/2019 περί διαμεσολάβησης. Ενημερωτικό έγγραφο με ημερομηνία μεταγενέστερη της κατάθεσης της αγωγής και ανυπόγραφο από πληρεξούσιο δικηγόρο ενάγοντος. Κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση Αριθμός Απόφασης: 1045/2021 (Γενικός Αριθμός Κατάθεσης αγωγής: ...../2020) (Ειδικός Αριθμός Κατάθεσης αγωγής: ..../2020) ΤΟ ΠOΛYMEΛEΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Σοφία Τσιβούλη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ελένη Τσάπρα, Πρωτοδίκη, Ελένη Καμηλάρη, Πάρεδρο - Εισηγήτρια, και...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠρΑθ 1252/2019 Πρακτικό Διαμεσολάβησης αναπληρωνει πληρως συμβολαιογραφικό τύπο. Καταχώρηση σε Κτηματολογιο

Το πρακτικό διαμεσολάβησης, με το οποίο επιλύεται διαφορά που αφορά σε ακίνητο κατά τρόπο ώστε να συνιστάται, αλλοιώνεται, μετατίθεται ή καταργείται εμπράγματο δικαίωμα, με την κατάθεσή του στη γραμματεία του αρμοδίου πρωτοδικείου, οπότε είναι και εκτελεστός τίτλος, αναπληρώνει πλήρως το συμβολαιογραφικό τύπο, ώστε μπορεί να μεταγραφεί ή να καταχωρηθεί στο κτηματολόγιο. Κατά τη μεταγραφή ή καταχώριση, πλην του πρακτικού διαμεσολάβησης, θα πρέπει να συνυποβληθούν στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή κτηματολογικό γραφείο, όλα εκείνα τα έγγραφα που επισυνάπτονται σε ένα συμβολαιογραφικό έγγραφο, όταν αυτό πρόκειται να μεταγραφεί ή να καταχωρηθεί. Ια. Κατά το άρθρο 6 §§ 1, 2, 3 και 4 του ν....

Διαβάστε περισσότερα

ΕιρΑθην 976/2020 (ειδική) Ενημέρωση εντολέα από δικηγόρο για διαμεσολάβηση. Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης

Αγωγή απόδοσης μισθίου κατόπιν καταγγελίας σύμβασης μίσθωσης κατ΄ άρθρο 608§2 ΑΚ. Απαιτούμενα εχέγγυα για τον θεμιτό περιορισμό των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων του ατόμου κατά το Σύνταγμα. Όριο προς τούτο αποτελεί ο σεβασμός της αρχής της αναλογικότητας. Περιεχόμενο της ως άνω συνταγματικής αρχής που απορρέει από την έννοια του κράτους δικαίου. Δεσμεύει τόσο την δράση της διοίκησης αλλά και τα δικαιοδοτικά όργανα όπως οι δικαστές που οφείλουν να τηρούν τις επιταγές αυτής κατά την εξέταση ιδιωτικών υποθέσεων. Θέσπιση του θεσμού της διαμεσολάβησης διά του Ν. 4640/2019. Περιεχόμενο της ως άνω διαδικασίας και κατηγορίες υποθέσεων που δύνανται να υπαχθούν σε αυτή....

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόρφωση της νομοθεσίας για τη Διαμεσολάβηση

Αναμόρφωση της νομοθεσίας για τη Διαμεσολάβηση Αναμόρφωση της νομοθεσίας για τη Διαμεσολάβηση Αναμόρφωση της νομοθεσίας για τη Διαμεσολάβηση Στις 27 Ιανουαρίου 2015, η Ομάδα Εργασίας για την αναμόρφωση του δικαίου της διαμεσολάβησης (ΥΑ 71695/15.9.2014, ΦΕΚ Β΄ 2251) παρέδωσε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τελικό σχέδιο διατάξεων για την τροποποίηση ή συμπλήρωση του ν. 3898/2010. Με τις προτεινόμενες διατάξεις προβλέπεται η υιοθέτηση υποχρεωτικής διαμεσολάβησης σε κατηγορίες υποθέσεων (προσβολής προσωπικότητας, διατροφής τέκνων ή συζύγων, οροφοκτησίας, εργατικές κ.α.), η καθιέρωση της δυνατότητας του δικαστή να καλεί τα μέρη της διαφοράς να προσφύγουν σε διαμεσολάβηση, η αδειοδότηση παραρτημάτων των φορέων εκπαίδευσης διαμεσολαβητών, η δημιουργία Μητρώου...

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τις Γραπτές Εξετάσεις των Υποψηφίων Διαμεσολαβητών. (22/06/2013)

Ανακοίνωση για τις Γραπτές Εξετάσεις των Υποψηφίων Διαμεσολαβητών. (22/06/2013) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 3 ν. 3898/2010 (Α΄ 211) και του άρθρου 4 Υ.Α. 34802/2012 (Β΄ 1363) - Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Εξετάσεων Υποψηφίων Διαμεσολαβητών κ.λπ., ανακοινώνεται ότι η Επιτροπή Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών όρισε την 20η Ιουλίου 2013, ημέρα Σάββατο, και ώρα 11:00 (χρονική περίοδος 11:00 -14:00), ως ημέρα γραπτών εξετάσεων των υποψηφίων διαμεσολαβητών, που έχουν εκπαιδευθεί - καταρτισθεί επιτυχώς από τους φορείς κατάρτισης. Ο τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων διαφοροποιείται αναλόγως του φορέα κατάρτισης από τον οποίο εκπαιδεύθηκε ο κάθε υποψήφιος, «ΚΕΔΙΠ» (Πειραιώς) και «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» (Αθηνών), θα εξετασθούν στο Μέγαρο Θεωρητικών...

Διαβάστε περισσότερα

Διαμεσολάβηση – Υπερχρεωμένα. Η πορεία του θεσμού. Διευκρινήσεις απο Γ.Γ. Υπουργείου

Υποχρεωτική η διαμεσολάβηση για τα υπερχρεωμένα. Διευκρινήσεις για την πορεία του θεσμού έδωσε ο Γ.Γ. του Υπουργείου κ. Κανελλόπουλος. Τη μεγάλη σημασία του θεσμού της διαμεσολάβησης, που προωθείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης τόνισε σε εκδήλωση που οργάνωσε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο ο επικεφαλής της Ομάδας Δράσης, Χορστ Ράιχενμπαχ. "Πιστεύω πως πρόκειται για θεσμό που μπορεί να επιταχύνει τη δικαιοσύνη, αφού τα δικαστήρια αντιμετωπίζουν τεράστιο φόρτο εργασίας. Η διαμεσολάβηση αφορά την εξωδικαστική επίλυση μιας υπόθεσης - ή αλλιώς μία "δίκη" έξω από το δικαστήριο. Τα μέρη που διαφωνούν μπορούν να καταφεύγουν στην διαμεσολάβηση για οποιαδήποτε αστική ή εμπορική υπόθεση, όταν ο θεσμός...

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Διαμεσολάβηση και πως διεξάγεται ;

Τι είναι η Διαμεσολάβηση και πως διεξάγεται ; Σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο, ως διαμεσολάβηση νοείται «η διαρθρωμένη διαδικασία, ανεξαρτήτως ονομασίας, στην οποία δύο ή περισσότερα μέρη μιας διαφοράς επιχειρούν εκουσίως να επιλύσουν με συμφωνία τη διαφορά αυτή με τη βοήθεια διαμεσολαβητή». Η προσφυγή στη διαμεσολάβηση γίνεται α) με πρωτοβουλία των μερών, που αποδεικνύεται εγγράφως, β) με πρόταση του δικαστηρίου ενώπιων του οποίου εκκρεμεί η υπόθεση σε κάθε στάση της δίκης, η οποία αν γίνει αποδεκτή από τα μέρη οδηγεί σε υποχρεωτική αναβολή της συζήτησης σε δικάσιμο μετά την πάροδο 3μήμου, γ) με διαταγή από δικαστήριο άλλου κράτους- μέλους και δ) εκ...

Διαβάστε περισσότερα

Διαμεσολάβηση

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3898 (ΦΕΚ Α 211 16.12.2010) Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο :1 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :1 Αρθρο 1 Σκοπός Ο νόμος αυτός έχει σκοπό: α) την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις διασυνοριακών διαφορών και β) τη θεσμοθέτηση εθνικών διαδικασιών διαμεσολάβησης. Αρθρο :2 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :2 Αρθρο 2 Υπαγόμενες διαφορές Διαφορές ιδιωτικού δικαίου μπορούν να υπαχθούν σε διαμεσολάβηση με συμφωνία των μερών, αν αυτά έχουν την εξουσία να διαθέτουν το...

Διαβάστε περισσότερα

Υπόλοιπες Υπηρεσίες