Σχέδια πόλεων. Αποτελούν ατομικές διοικητικές πράξεις γενικού περιεχομένου κατά το μέρος που ορίζουν τους οικοδομήσιμους, τους κοινόχρηστους και τους κοινωφελείς χώρους. Προθεσμία άσκησης αίτησης ακύρωσης και έναρξη αυτής. Αν η τροποποίηση εντοπισμένη, η προθεσμία αρχίζει από την κοινοποίησή της στον ιδιοκτήτη του θιγόμενου ακινήτου ή από την εκ μέρους του γνώση αυτής. Η παράλειψη κοινοποίησης της πρότασης του οικείου ΟΤΑ για εντοπισμένη ρυμοτομική τροποποίηση στον θιγόμενο ιδιοκτήτη καλύπτεται μόνο με την υποβολή ενστάσεως από αυτόν. Αν, μετά την τήρηση των ανωτέρω διατυπώσεων, επέλθουν ουσιώδεις τροποποιήσεις στο προτεινόμενο σχέδιο, απαιτείται η εκ νέου τήρηση των διατυπώσεων. Πότε η Διοίκηση απαλλάσσεται από την υποχρέωση επανάληψης της διαδικασίας. Δεν τηρήθηκαν οι τασσόμενες διατυπώσεις δημοσιότητας. Απαράδεκτοι οι πρόσθετοι λόγοι ακυρώσεως, διότι δεν συντρέχει δεσμός ομοδικίας ούτε λόγος χωρισμού του εισαγωγικού δικογράφου της δίκης. Δεκτή η αίτηση ακύρωσης.

Αριθμός 720/2015

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Ε΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 15 Ιανουαρίου 2014, με την εξής σύνθεση: Ν. Ρόζος, Αντιπρόεδρος, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση της Προέδρου του Τμήματος, που είχε κώλυμα, Μ. Γκορτζολίδου, Θ. Αραβάνης, Σύμβουλοι, Μ. Τριπολιτσιώτη, Δ. Βασιλειάδης, Πάρεδροι. Γραμματέας η Π. Νικολοπούλου.

Για να δικάσει την από 18 Δεκεμβρίου 2003 αίτηση:

των: 1. ……….. , κατοίκου Μελισσίων Αττικής (…….), 2. ……, κατοίκου Καισαριανής Αττικής (………..), οι οποίες παρέστησαν με την δικηγόρο Γεωργία Βούλγαρη (Α.Μ. 21396), που την διόρισαν με πληρεξούσιο, 3. …, 4. , οι οποίοι παρέστησαν με τον δικηγόρο Ανδρέα Τζαβέλλα (Α.Μ. 5295), που τον διόρισαν με πληρεξούσιο και 5. ……. , η οποία παρέστη με την ίδια πιο πάνω δικηγόρο Γεωργία Βούλγαρη, που την διόρισε με πληρεξούσιο,

κατά του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ο οποίος παρέστη με τον Παναγιώτη Αθανασούλη, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

και κατά του παρεμβαίνοντος Δήμου Αγίας Παρασκευής Αττικής, ο οποίος δεν παρέστη, αλλά η πληρεξούσια δικηγόρος του νομιμοποιήθηκε στην πρώτη επ’ ακροατηρίου συζήτηση.

Με την αίτηση αυτή οι αιτούντες επιδιώκουν να ακυρωθεί η υπ’ αριθμ. ΠΕ.ΧΩ. οικ. 1009/Φ. Τροπ./24.3.2003 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 324/11.4.2003 τ. Δ΄) και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της εισηγήτριας, Συμβούλου Μ. Γκορτζολίδου.

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τους πληρεξουσίους των αιτούντων, οι οποίοι ανέπτυξαν και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησαν να γίνει δεκτή η αίτηση και τον αντιπρόσωπο του Υπουργού, ο οποίος ζήτησε την απόρριψή της.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου

κ α ι

Α φ ο ύ μ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α

Σ κ έ φ θ η κ ε κ α τ ά τ ο Ν ό μ ο

1. Επειδή, για την άσκηση της κρινόμενης αίτησης έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (1257767 και 1475465/2003 ειδικά έντυπα παραβόλου σειράς Α΄).

2. Επειδή, με την υπό κρίση αίτηση, η οποία εισάγεται προς συζήτηση μετά την έκδοση της 2473/2013 αναβλητικής απόφασης του Δικαστηρίου, ζητείται η ακύρωση της ΠΕΧΩ. οικ. 1009/Φ. Τροπ./24.3.2003 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ Δ΄ 324/11.4.2003), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Αγίας Παρασκευής στο οικοδομικό τετράγωνο (Ο.Τ.) 188, με το χαρακτηρισμό τμήματος αυτού, που περικλείεται από τις οδούς Τριφυλλίας, Καλαμάτας και Πλαπούτα, ως χώρου πρασίνου – πεζοδρόμων. Ειδικότερα, με την προσβαλλόμενη πράξη τμήμα του Ο.Τ. 188, που αποτυπώνεται στο συνοδεύον τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:5000 – όπως αυτό θεωρήθηκε από την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης ΠΕ.ΧΩ. της Περιφέρειας Αττικής – με στοιχεία Α΄, Β, Γ΄, Δ΄, Ε΄, Ζ΄, Α΄ χαρακτηρίζεται ως χώρος πρασίνου, τμήματα του ίδιου Ο.Τ. με στοιχεία Α, Α΄, Ζ΄, Ζ και Ε΄, Δ΄, Γ΄, Γ, Δ, Ε χαρακτηρίζονται ως πεζόδρομοι, ενώ, τέλος, επιβάλλεται προκήπιο πλάτους οκτώ (8) μ. στο τμήμα του πεζοδρόμου που δημιουργείται παράλληλα στην οδό Καλαμάτας στη μία πλευρά του και επί του εναπομένοντος τμήματος της ιδιοκτησίας με αριθμό (1).

3. Επειδή, ο Δήμος Αγίας Παρασκευής Αττικής, έχοντας προφανές έννομο συμφέρον για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, εφόσον η προσβαλλόμενη πράξη αφορά περιοχή περιλαμβανόμενη στα διοικητικά του όρια, παρεμβαίνει στην ανοιγείσα δίκη με το από 7.5.2009 δικόγραφο (αριθμ. καταθ: Ε΄ 731/19.5.2009).

4. Επειδή, οι αιτούντες, οι οποίοι επικαλούνται εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων καταλαμβανομένων από την επίδικη τροποποίηση του σχεδίου πόλεως Αγίας Παρασκευής, με έννομο συμφέρον ασκούν την υπό κρίση αίτηση. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τον κτηματολογικό πίνακα επί του τοπογραφικού διαγράμματος που συνοδεύει την προσβαλλόμενη πράξη, οι δύο πρώτες αιτούσες είναι συγκύριες της ιδιοκτησίας με τον αριθμό (2) του οικείου σχεδιαγράμματος, οι τρίτος και τέταρτος των αιτούντων είναι συγκύριοι της ιδιοκτησίας με τον αριθμό (1) του οικείου σχεδιαγράμματος και η πέμπτη αιτούσα είναι κυρία της ιδιοκτησίας με τον αριθμό (3) του οικείου σχεδιαγράμματος.

5. Επειδή, με τα από 4.8.2009 και 23.9.2009 δικόγραφα (με αριθμ. καταθ: Ε΄ 967/7.8.2009 και Ε΄ 1109/24.9.2009) ο τρίτος και ο τέταρτος των αιτούντων προβάλλουν πρόσθετους λόγους ακυρώσεως κατά του κύρους της προσβαλλόμενης πράξης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής. Οι λόγοι ακυρώσεως που προβάλλονται με τα ανωτέρω ξεχωριστά του αρχικού δικόγραφα προσθέτων λόγων πρέπει να απορριφθούν ως απαράδεκτοι, διότι δεν προβάλλονται από κοινού με την αιτούσα που προτάσσεται στο δικόγραφο της αιτήσεως ακυρώσεως καθώς και τους λοιπούς αιτούντες, ήτοι επειδή δεν συντρέχει δεσμός ομοδικίας ως προς την προβολή των συγκεκριμένων πρόσθετων λόγων ακυρώσεως, χωρίς να συντρέχει λόγος χωρισμού του εισαγωγικού δικογράφου της δίκης σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 9 του ν. 3226/2004 (ΦΕΚ Α΄ 24) (άρθρο 45 παρ. 6 π.δ/τος 18/1989, ΦΕΚ Α΄ 8) και τούτο διότι η δικονομική δυνατότητα χωρισμού δικογράφου αποσκοπεί στη θεραπεία του απαραδέκτου, το οποίο συντρέχει ως προς εκείνους τους αιτούντες, που δεν συνδέονται με τον δεσμό της ομοδικίας με τους προτασσομένους στο αρχικό δικόγραφο, στην προκειμένη δε περίπτωση το εισαγωγικό δικόγραφο της δίκης ασκείται παραδεκτώς, από άποψη ομοδικίας, αφού όλοι οι αιτούντες στρέφονται κατά της ίδιας προσβαλλόμενης πράξης προβάλλοντας κοινούς λόγους ακυρώσεως που ερείδονται επί της ίδιας πραγματικής και νομικής βάσης (πρβλ. Σ.τ.Ε. 4392/2011 σκ. 8).

6. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ. 1 του π.δ/τος 18/1989 (ΦΕΚ Α΄ 8), η αίτηση ακυρώσεως ασκείται, εάν ειδικώς δεν ορίζεται διαφορετικά, μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών που αρχίζει από την επομένη της κοινοποίησης της προσβαλλόμενης πράξης ή της δημοσίευσής της, αν την τελευταία επιβάλλει ο νόμος ή, διαφορετικά, από τότε που ο αιτών έλαβε πλήρη γνώση της πράξης.

7. Επειδή τα σχέδια πόλεων, κατά το μέρος που ορίζουν τους οικοδομήσιμους, τους κοινόχρηστους και τους κοινωφελείς χώρους, αποτελούν ατομικές διοικητικές πράξεις γενικού περιεχομένου, οι οποίες πρέπει, κατά το Σύνταγμα, να δημοσιεύονται, μαζί με τα διαγράμματά τους, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (βλ. Σ.τ.Ε. 3982/2009 Ολομ., 488/1991 Ολομ.). Συνεπώς, η προθεσμία ασκήσεως αιτήσεως ακυρώσεως κατά διοικητικής πράξης, με την οποία τροποποιείται το σχέδιο πόλεως αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση κατά την οποία η τροποποίηση είναι όλως εντοπισμένη, η προθεσμία προσβολής της σχετικής πράξης αρχίζει από την κοινοποίησή της στον ιδιοκτήτη του θιγόμενου ακινήτου ή από την εκ μέρους του γνώση αυτής, στην περίπτωση δε αυτή ο εντοπισμένος ή μη χαρακτήρας της τροποποίησης κρίνεται σε σχέση προς την έκταση, την οποία καταλαμβάνει η όλη ρύθμιση και όχι προς το μέρος που προσβάλλεται (βλ. Σ.τ.Ε. 3982/2009 Ολομ.). Εξάλλου, όπως έχει κριθεί, η τροποποίηση σχεδίου πόλεως είναι, κατ’ αρχήν, εντοπισμένη όταν αφορά είτε ένα ακίνητο είτε μικρό αριθμό γειτονικών ακινήτων, έστω και εάν αυτά ευρίσκονται σε διαφορετικά οικοδομικά τετράγωνα (βλ. Σ.τ.Ε 874/2010, πρβλ. Σ.τ.Ε. 3589/2007, 963/2007, 2956/2005 κ.ά.).

8. Επειδή, η επίδικη τροποποίηση του σχεδίου πόλεως Αγίας Παρασκευής με την προσβαλλόμενη απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής είναι εντοπισμένη, διότι επιβάλλει περιορισμένης έκτασης πολεοδομικές ρυθμίσεις σε ένα οικοδομικό τετράγωνο και, ως εκ τούτου, η κατά το άρθρο 46 παρ. 1 του π.δ/τος 18/1989 προθεσμία για την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως κατά της πράξης αυτής αρχίζει, κατά τα αναφερόμενα στην προηγούμενη σκέψη, από την κοινοποίησή της ή τη γνώση του περιεχομένου της από τους αιτούντες. Από τα στοιχεία του φακέλου της δικογραφίας δεν προκύπτει κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης ούτε τεκμαίρεται γνώση αυτής από τους αιτούντες σε χρόνο απώτερο των 60 ημερών από την άσκηση της αιτήσεως ακυρώσεως (19.12.2003). Εξάλλου, δεν μπορεί να συναχθεί τεκμήριο γνώσης της προσβαλλόμενης πράξης από την πάροδο οκτώ (8) μηνών από τη δημοσίευσή της στην Ε.τ.Κ. (11.4.2003), ενόψει του γεγονότος ότι με την κρινόμενη αίτηση αμφισβητείται η τήρηση του τασσομένου από τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 2 του π.δ/τος της 3/22.4.1929 «περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους (ΦΕΚ Α΄ 155) – οι διατάξεις του οποίου, όπως συμπληρώθηκαν, αποδίδονται στο άρθρο 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (π.δ. της 14.7.1999, ΦΕΚ Δ΄ 580) – τύπου της κοινοποίησης στους αιτούντες της 241/2002 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής υπέρ της επίδικης τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αγίας Παρασκευής (πρβλ. Σ.τ.Ε. 3589/2007 σκ. 5, 3304/2007 σκ. 6, 2844 – 5/1997 σκ. 4). Επομένως, η κρινόμενη αίτηση ασκείται εμπροθέσμως.

9. Επειδή, στο άρθρο 21 παρ. 2 του π.δ/τος της 3/22-4-1929 «περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους» (ΦΕΚ Α΄ 155), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο μόνο του β.δ/τος της 25.6/21.8.1948 (ΦΕΚ Α΄ 209), που είχε διατηρηθεί σε ισχύ με τα άρθρα 81 παρ. 3 του β.δ/τος της 9.3.1955 και 128 παρ. 1 του ν.δ/τος 8/1973, και εξακολουθεί να ισχύει δυνάμει του άρθρου 31 παρ. 3 του ν. 1577/1985 (βλ. ήδη άρθρο 154 Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας – π.δ. της 14.7.1999, ΦΕΚ Δ΄ 580), ορίζεται ότι «.. των εις μικράς εκτάσεις εντετοπισμένων τροποποιήσεων και δυσδικαιολογήτων από της άνω απόψεως (οίον μετατόπισις, ή κατάργησις οδού, διάνοιξις οδού εις οικοδομικόν τετράγωνον κ.λπ.) πρέπει πάντοτε να λαμβάνωσι γνώσιν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήται, καλούμενοι προς τούτο υπό του Δήμου ή Κοινότητος, κατά τας περί κοινοποιήσεως σχετικάς διατάξεις της Πολιτικής Δικονομίας και να βεβαιούται υπευθύνως υπό του Δήμου ή Κοινότητος πάντων τούτων η πρόσκλησις. Επιπλέον της προσκλήσεως ταύτης επιβάλλεται και ανακοίνωσις τοιχοκολλουμένη εις τα δημοσιώτερα μέρη της πόλεως προκειμένου περί πόλεως ή κώμης μέχρι 5.000 κατοίκων, άνω δε των 5.000 κατοίκων επιβάλλεται και δημοσίευσις της μελετώμενης τροποποιήσεως δις εν συνεχεία εις δύο των τοπικών εφημερίδων, ή, τοιούτων μη υφισταμένων, εις τινας των περισσότερον κυκλοφορουσών εις τον τόπον, εν ώ το υπό τροποποίησιν σχέδιον. Η εις τας εφημερίδας δημοσίευσις επιβάλλεται προκειμένου και περί γενικής εγκρίσεως ή τροποποιήσεως ρυμοτομικού σχεδίου». Κατά την έννοια των διατάξεων αυτών, η έγκριση ή τροποποίηση των ρυμοτομικών σχεδίων γίνεται με διαδικασία που εξασφαλίζει τη συμμετοχή του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης (δήμου ή κοινότητας), ο οποίος βαρύνεται με την εκπλήρωση των απαιτούμενων διατυπώσεων δημοσιότητας ή γνωστοποίησης της μελετώμενης ρύθμισης, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα στο θιγόμενο ιδιοκτήτη να προβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του. Η παράλειψη της επιβαλλόμενης από το άρθρο 21 παρ. 2 εδ. β` του π.δ/τος της 3/22.4.1929 κοινοποίησης της πρότασης του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης για εντοπισμένη ρυμοτομική τροποποίηση στον θιγόμενο ιδιοκτήτη καλύπτεται μόνο με την υποβολή ενστάσεως από τον ενδιαφερόμενο κατά το στάδιο της διοικητικής διαδικασίας (βλ. Σ.τΕ 2809/2013, 4065/2012, 2445/2010, 3589, 3304, 2678/2007, 3420/2004 7μ. κ.ά.). Περαιτέρω, κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, αν, μετά την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας και γνωστοποίησης του προτεινόμενου προς έγκριση ρυμοτομικού σχεδίου, επέλθουν ουσιώδεις τροποποιήσεις σε αυτό, απαιτείται εκ νέου τήρηση των εν λόγω διατυπώσεων, κινείται δε και πάλι προθεσμία για υποβολή ενστάσεων από κάθε ενδιαφερόμενο (βλ. Σ.τΕ 3304, 2687/2007, 1212/1998, 2158/1994, 2526/1993 κ.ά.). Αντιθέτως, η Διοίκηση απαλλάσσεται από την υποχρέωση επανάληψης της διαδικασίας στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι τροποποιήσεις είναι δευτερεύουσας σημασίας και δεν αποτελούν βασική τροποποίηση και αλλοίωση του σχεδίου που αρχικά εκτέθηκε και γνωστοποιήθηκε στους ενδιαφερόμενους (βλ. ΣτΕ 3304/2007, πρβλ. ΣτΕ 2495/1980).

10. Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση, από τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης προκύπτουν τα εξής: Με το από 6.3.1971 β.δ. (ΦΕΚ Δ΄ 65) εγκρίθηκε η τροποποίηση και η επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου Αγίας Παρασκευής Αττικής στην περιοχή Κοντόπευκο – Παράδεισος – ʼγιος Ιωάννης και καθορίστηκαν όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων που βρίσκονταν εντός των ως άνω επεκτεινόμενων τμημάτων του σχεδίου πόλεως. Με την 318/1998 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής προτάθηκε ομόφωνα η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αγίας Παρασκευής στο Ο.Τ. 188 με χαρακτηρισμό του τμήματός του με στοιχεία Α, Β, Γ, Δ ως χώρου πρασίνου – πεζοδρόμου (ειδικότερα προτάθηκε ο χαρακτηρισμός του τμήματος με στοιχεία Α΄, Β, Γ, Δ΄, έκτασης 1.393 τ.μ., ως χώρου πρασίνου και ο χαρακτηρισμός του τμήματος με στοιχεία Α, Α΄, Δ΄, Δ ως πεζοδρόμου, καθώς και η αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών και διενέργειας οικοδομικών εργασιών στο παραπάνω τμήμα του Ο.Τ. 188 για ένα έτος), υιοθετώντας πλήρως την από 24.11.1998 σχετική εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής. Στην εν λόγω εισήγηση αναφέρεται ότι με την 7071/1988 αίτηση κατοίκων Αγίας Παρασκευής είχε ζητηθεί η δημιουργία πλατείας στο τμήμα του Ο.Τ. 188 που έχει πρόσωπο στις οδούς Καλαμάτας, Τριφυλλίας και Πλαπούτα, ότι ο χώρος αυτός έχει έκταση 1.520 τ.μ. και ανήκει στην πολεοδομική ενότητα (Π.Ε.) 8 στην περιοχή «Κοντόπευκο» Αγίας Παρασκευής, ότι στην εν λόγω πολεοδομική ενότητα οι ανάγκες για χώρους πρασίνου – ελεύθερους χώρους δεν έχουν ούτε στοιχειωδώς καλυφθεί σύμφωνα με τα πολεοδομικά σταθερότυπα Ε.Π.Α., αφού ο μοναδικός χώρος πρασίνου είναι αυτός στο Ο.Τ. 229 έκτασης περίπου 1.350 τ.μ., δεν υπάρχουν δε πλατείες, πάρκα γειτονιάς, πάρκα συνοικίας, παιδικές γωνιές, παιδικές χαρές, ελεύθερα γήπεδα, ότι η μελετώμενη ρύθμιση είναι αναγκαία για την κάλυψη έστω και ελάχιστου ποσοστού των πολεοδομικών αυτών λειτουργιών σε επίπεδο γειτονιάς, ότι ο προτεινόμενος χώρος είναι κατάλληλος για πλατεία ή μικρό κήπο, μπορεί να περιέχει χώρο ελεύθερου παιχνιδιού ή παιδικής χαράς με ποσοστό πρασίνου σε αυτόν 40-60% της επιφάνειάς του και ότι η βλάστηση στο χώρο αυτό ενδείκνυται για απομόνωση των χρηστών από το αστικό περιβάλλον, τέλος δε προτάθηκε η δημιουργία πεζοδρόμου πλάτους τριών (3) μ. ως διαχωριστικό στοιχείο μεταξύ του εν λόγω κοινόχρηστου χώρου και των κατοικιών που βρίσκονται στο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο. Κατά της ανωτέρω απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής υποβλήθηκαν ενστάσεις από τους ενδιαφερόμενους με τις οποίες ζητήθηκε η ακύρωση της προσβαλλόμενης απόφασης για το λόγο ότι με την προτεινόμενη τροποποίηση θίγονται υπέρμετρα οι ιδιοκτησίες τους. Οι εν λόγω ενστάσεις απορρίφθηκαν με την 75/1999 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής, το οποίο ενέμεινε στην προηγούμενη απόφασή του, με την αιτιολογία ότι η σχεδιαζόμενη ρύθμιση είναι πολεοδομικώς αναγκαία και ότι ο προτεινόμενος χώρος αποτελεί τον μοναδικό αδόμητο χώρο στην Π.Ε. 8 που είναι κατάλληλος για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού. Με την ίδια ως άνω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής προτάθηκε ο χαρακτηρισμός της υφιστάμενης δημοτικής οδού Τριφυλλίας πλάτους οκτώ (8) μ. ως οδού σχεδίου πόλεως και η αρίθμηση του νέου οικοδομικού τετραγώνου που θα δημιουργηθεί και θα περικλείεται από τις οδούς Τριφυλλίας, Πλαπούτα, Απόδημων Ελλήνων και Καλαμάτας ως Ο.Τ. 188Α. Ακολούθησε η από 27.10.2000 εισήγηση της Διεύθυνσης ΠΕ.ΧΩ. Περιφέρειας Αττικής υπέρ της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αγίας Παρασκευής με το χαρακτηρισμό του τμήματος του Ο.Τ. 188 με στοιχεία Α, Α΄, Δ΄, Δ, Α ως χώρου πεζοδρόμου πλάτους τριών (3) μ., το χαρακτηρισμό του τμήματος του Ο.Τ. 188 με στοιχεία Α΄, Β, Γ, Δ΄, Α΄ ως χώρου πρασίνου και, τέλος, το χαρακτηρισμό της υφιστάμενης δημοτικής οδού Τριφυλλίας πλάτους οκτώ (8) μ. ως οδού σχεδίου πόλεως, με παράλληλη αρίθμηση του νέου οικοδομικού τετραγώνου μεταξύ των οδών Τριφυλλίας, Πλαπούτα, Αποδήμων Ελλήνων και Καλαμάτας ως Ο.Τ. 188Α, με την αιτιολογία ότι με την προτεινόμενη τροποποίηση αυξάνονται οι κοινόχρηστοι χώροι της περιοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 29 του ν. 2831/2000, γεγονός που αποβαίνει υπέρ του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος της περιοχής, δεδομένου ότι στην Π.Ε. 8 οι ανάγκες για χώρους πρασίνου δεν έχουν καλυφθεί σύμφωνα με τα πολεοδομικά σταθερότυπα Ε.Π.Α. Στη συνέχεια, το Περιφερειακό Σ.Χ.Ο.Π. Αττικής γνωμοδότησε στις 31.10.2000 (Συνεδρίαση 12η, Πράξη 2η) υπέρ της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αγίας Παρασκευής με το χαρακτηρισμό τμήματος του Ο.Τ. 188 ως χώρου πρασίνου – πεζοδρόμου, το χαρακτηρισμό της δημοτικής οδού Τριφυλλίας πλάτους οκτώ (8) μ. ως οδού σχεδίου πόλεως και την αρίθμηση του νέου οικοδομικού τετραγώνου μεταξύ των οδών Τριφυλλίας, Πλαπούτα, Αποδήμων Ελλήνων και Καλαμάτας ως Ο.Τ. 188Α. Με την 2144/3.11.2000 ένσταση που άσκησαν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες ζήτησαν την επανεξέταση του θέματος, ισχυριζόμενοι ότι δεν ειδοποιήθηκαν να παραστούν στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Σ.Χ.Ο.Π. προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις τους και ότι δεν ελήφθησαν υπόψη τα κατατεθέντα από αυτούς σχετικά υπομνήματα και στοιχεία. Με την από 22.11.2000 συμπληρωματική εισήγηση της Διεύθυνσης ΠΕ.ΧΩ. της Περιφέρειας Αττικής τέθηκε υπόψη του Περιφερειακού Σ.Χ.Ο.Π. η ένσταση των ενδιαφερομένων και ζητήθηκε από το όργανο αυτό να γνωμοδοτήσει σχετικά. Το Περιφερειακό Σ.Χ.Ο.Π. στις 30.11.2000 (Συνεδρίαση 15η, Πράξη 2η) αποφάσισε την αναβολή λήψης απόφασης επί του θέματος προκειμένου να διενεργηθεί αυτοψία από τα μέλη του. Ακολούθησε η από 8.6.2001 εισήγηση της Διεύθυνσης ΠΕ.ΧΩ. στην οποία αναφέρεται ότι «κατόπιν γενομένης αυτοψίας από μέλη του ΣΧΟΠ διαπιστώθηκε ότι οι προτεινόμενοι, εντός της Π.Ε. 8 άλλοι χώροι δεν έχουν το απαιτούμενο εμβαδόν και δεν επαρκούν για να χαρακτηρισθούν ως Κ.Χ. πρασίνου. Ο μόνος χώρος που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ως χώρος πρασίνου ανήκει στον όμορο Δήμο Μεταμόρφωσης και ότι η περιοχή δεν στερείται χώρων. Τέλος οι προτεινόμενοι χώροι από τους ενδιαφερόμενους, στην 315/2.2.2001 αίτηση θεραπείας κυμαίνονται από 590 τ.μ. έως 210 τ.μ.». Μετά την ανωτέρω εισήγηση, το Περιφερειακό Σ.Χ.Ο.Π. Αττικής, στις 19.6.2001 (Συνεδρίαση 14η, Πράξη 5η), γνωμοδότησε υπέρ της μη τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αγίας Παρασκευής στο Ο.Τ. 188, διότι κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε από τα μέλη του διαπιστώθηκε ότι έχει ήδη εκδοθεί οικοδομική άδεια και έχει γίνει έναρξη οικοδομικών εργασιών στην ιδιοκτησία των …… ….. και ………. . Αντίθετα, κατά την ίδια ως άνω συνεδρίαση, το Περιφερειακό Σ.Χ.Ο.Π. γνωμοδότησε υπέρ του χαρακτηρισμού της δημοτικής οδού Τριφυλλίας ως οδού σχεδίου πόλεως. Με την ΠΕ.ΧΩ. οικ. 1999/Φ.Τροπ./4.7.2001 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αγίας Παρασκευής με το χαρακτηρισμό της δημοτικής οδού Τριφυλλίας πλάτους οκτώ (8) μ. ως οδού σχεδίου πόλεως και την αρίθμηση του νέου οικοδομικού τετραγώνου μεταξύ των οδών Τριφυλλίας, Πλαπούτα, Αποδήμων Ελλήνων και Καλαμάτας ως Ο.Τ. 188Α. Αντίθετα, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΠΕΧΩ. οικ. 2070/Φ.Τροπ./12.7.2001 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής δεν εγκρίθηκε η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αγίας Παρασκευής στο Ο.Τ. 188 με το χαρακτηρισμό τμήματος αυτού ως χώρου πρασίνου και πεζοδρόμου, όπως είχε προτείνει ο Δήμος Αγίας Παρασκευής. Η τελευταία αυτή απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής ακυρώθηκε με την 23318/5585/13.9.2001 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., κατόπιν αποδοχής της από 16.7.2001 προσφυγής του Δήμου Αγίας Παρασκευής, λόγω έλλειψης νομίμου αιτιολογίας και ειδικότερα για το λόγο ότι δεν γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένους πολεοδομικούς λόγους που υπαγόρευσαν την ανάγκη απόρριψης της πρότασης του Δήμου Αγίας Παρασκευής για χαρακτηρισμό τμήματος του Ο.Τ. 188 ως χώρου πρασίνου – πεζοδρόμου. Κατόπιν αναπομπής του θέματος στη Διοίκηση προς νέα αιτιολογημένη κρίση μετά την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας, το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής, με την 221/2001 απόφαση, πρότεινε εκ νέου το χαρακτηρισμό τμήματος του Ο.Τ. 188 ως χώρου πρασίνου – πεζοδρόμου, δηλώνοντας ότι εμμένει στο περιεχόμενο των προηγούμενων 318/1998 και 75/1999 αποφάσεών του. Με την αυτή ως άνω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προτάθηκε η αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών για όσο χρονικό διάστημα κριθεί απαραίτητο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης νέας απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αγίας Παρασκευής.

Ακολούθως, με την από 18.4.2002 εισήγηση της Διεύθυνσης ΠΕ.ΧΩ. της Περιφέρειας Αττικής εκφράστηκε η άποψη ότι, κατόπιν κατ’ ουσίαν επανεξέτασης των στοιχείων του φακέλου τα οποία αφορούν στην πρόταση του Δήμου Αγίας Παρασκευής για θεσμοθέτηση κοινόχρηστου χώρου πρασίνου, διαπιστώθηκε ότι, μολονότι ο προτεινόμενος χώρος θεωρείται κατ’ αρχήν κατάλληλος δεδομένου ότι έχει επαρκές μέγεθος και μορφή και περιβάλλεται από δομημένα οικοδομικά τετράγωνα τα οποία πρόκειται να αναβαθμιστούν άμεσα, πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω από τα αρμόδια όργανα του οικείου Δήμου εάν η σχεδιαζόμενη πολεοδομική ρύθμιση εξυπηρετεί τις πολεοδομικές ανάγκες που υπαγορεύονται από ένα πολεοδομικό σχεδιασμό ολόκληρης της Π.Ε. 8 του Δήμου Αγίας Παρασκευής, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του υπό εξέλιξη Γ.Π.Σ., καθώς και εάν υφίσταται ή όχι έλλειμμα στη συγκεκριμένη πολεοδομική ενότητα σε κοινόχρηστους χώρους, ενόψει των εκτιμήσεων και κατευθύνσεων του υπό εξέλιξη Γ.Π.Σ. Κατόπιν της ανωτέρω εισήγησης, το Περιφερειακό Σ.Χ.Ο.Π. Αττικής, στις 19.4.2002 (Συνεδρίαση 8η, Πράξη 3η), αποφάσισε την αναβολή λήψης απόφασης επί του θέματος προκειμένου να εκτιμηθούν από τα όργανα του Δήμου Αγίας Παρασκευής οι ανάγκες ολόκληρης της Π.Ε. 8 σε κοινόχρηστους χώρους, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις του υπό εξέλιξη Γ.Π.Σ. της περιοχής. Κατόπιν τούτου, η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Αγίας Παρασκευής συνέταξε το 12170/15.5.2002 έγγραφο, συνοδευόμενο από αντίγραφο του Γ.Π.Σ., πινακίδα Ρ.Σ. και απόσπασμα πρότασης τροποποίησης με τη θέση των κτιρίων, στο οποίο αναφέρεται ότι το συνολικό εμβαδόν των υφιστάμενων κοινόχρηστων χώρων στην Π.Ε. 8 είναι 1.600 τ.μ. αντί των 10 στρεμμάτων που θα έπρεπε να είναι η ελάχιστη απαιτούμενη επιφάνεια κοινόχρηστων χώρων στην πολεοδομική αυτή ενότητα σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του υπό εξέλιξη Γ.Π.Σ. της περιοχής. Εξάλλου, στις 8.5.2002 κατατέθηκε στη Διεύθυνση ΠΕ.ΧΩ. της Περιφέρειας Αττικής ένσταση του θιγόμενου ιδιοκτήτη ………. …………. , με την οποία ζήτησε την έκδοση αιτιολογημένης γνωμοδότησης από το Περιφερειακό Σ.Χ.Ο.Π. κατά της πρότασης του Δήμου Αγίας Παρασκευής για τη δημιουργία χώρου πρασίνου με ρυμοτόμηση της ιδιοκτησίας του με αριθμό (1), για την οικοδομική εκμετάλλευση της οποίας είχε ήδη εκδοθεί η 42/1999 οικοδομική άδεια. Το ανωτέρω έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής τέθηκε υπόψη του Περιφερειακού Σ.Χ.Ο.Π. με την από 27.5.2002 συμπληρωματική εισήγηση της Διεύθυνσης ΠΕ.ΧΩ. της Περιφέρειας Αττικής. Το Περιφερειακό Σ.Χ.Ο.Π., στις 30.5.2002 (Συνεδρίαση 10η, Πράξη 9η) γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Αγίας Παρασκευής με το χαρακτηρισμό τμήματος του Ο.Τ. 188 ως χώρου πρασίνου, χωρίς, ωστόσο, να θιγεί η ιδιοκτησία με αριθμό (1) επί των οδών Καλαμάτας και Τριφυλλίας, για την οικοδομική εκμετάλλευση της οποίας είχε εκδοθεί η 42/1999 οικοδομική άδεια, κατ’ αποδοχή της παραπάνω ένστασης του ιδιοκτήτη της ανεγειρόμενης οικοδομής. Ειδικότερα, το Περιφερειακό Σ.Χ.Ο.Π. έθεσε τους παρακάτω όρους για τη διαμόρφωση του κοινόχρηστου χώρου πρασίνου σε τμήμα του Ο.Τ. 188: α) να παραμείνει άρτια και οικοδομήσιμη η ιδιοκτησία με αριθμό (1) επί της οποίας ανεγείρεται οικοδομή με βάση την 42/1999 οικοδομική άδεια, β) να διαμορφωθεί πεζόδρομος στο δυτικό όριο του χώρου πρασίνου πλάτους δύο (2) μ. σε επαφή με τις δομημένες όμορες ιδιοκτησίες και γ) να διαμορφωθεί επίσης πεζόδρομος στο βόρειο και δυτικό όριο του τμήματος της ιδιοκτησίας με αριθμό (1). Αποδεχόμενος ο Δήμος Αγίας Παρασκευής την ανωτέρω γνωμοδότηση του Περιφερειακού Σ.Χ.Ο.Π. ενέκρινε, με την 241/2002 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την εν μέρει τροποποίηση του αρχικού του αιτήματος. Ειδικότερα, με την ανωτέρω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προτάθηκε τμήμα του Ο.Τ. 188, που αποτυπώνεται στο συνοδεύον διάγραμμα με στοιχεία Α΄, Β, Γ΄, Δ΄, Ε΄, Ζ΄, Α΄, να χαρακτηριστεί ως χώρος πρασίνου, τμήματα του ίδιου Ο.Τ. με στοιχεία Α, Α΄, Ζ΄, Ζ και Ε΄, Δ΄, Γ΄, Γ, Δ, Ε να χαρακτηρισθούν ως πεζόδρομοι, ενώ, τέλος, προτάθηκε η επιβολή προκηπίου πλάτους οκτώ (8) μ. στο τμήμα του πεζοδρόμου που δημιουργείται παράλληλα στην οδό Καλαμάτας στη μία πλευρά του και επί του εναπομένοντος τμήματος της ιδιοκτησίας με αριθμό (1). Τέλος, εκδόθηκε η ήδη προσβαλλόμενη υπ’ αριθμ. πρωτ. ΠΕΧΩ. οικ. 1009/Φ. Τροπ./24.3.2003 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ Δ΄ 324/11.4.2003), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αγίας Παρασκευής στο Ο.Τ. 188 με το χαρακτηρισμό τμήματος αυτού, που περικλείεται από τις οδούς Τριφυλλίας, Καλαμάτας και Πλαπούτα, ως χώρου πρασίνου – πεζοδρόμων, κατ’ αποδοχή της πρότασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής, όπως αυτή διατυπώθηκε τελικώς στην ανωτέρω υπ’ αριθμ. 241/2002 απόφασή του.

11. Επειδή, από τα εκτιθέμενα ανωτέρω προκύπτουν, όπως έγινε, άλλωστε, δεκτό και με τη μνημονευθείσα 2473/2013 αναβλητική απόφαση του Δικαστηρίου, τα εξής: Η προσβαλλόμενη πράξη εκδόθηκε κατόπιν των μνημονευόμενων στο προοίμιό της νεότερων γνωμοδοτήσεων αφενός του Περιφερειακού Σ.Χ.Ο.Π. Αττικής (9η Πράξη της 10ης Συνεδρίασης της 30.5.2002) και αφετέρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής (υπ’ αριθμ. 241/2002 απόφαση), στις οποίες περιέχονται νέες πολεοδομικές ρυθμίσεις, οι οποίες υιοθετήθηκαν πλήρως με την προσβαλλόμενη πράξη και οι οποίες διαφέρουν κατά τρόπο ουσιώδη από την παλαιότερη πρόταση του Δήμου Αγίας Παρασκευής, όπως αυτή είχε διατυπωθεί στην υπ’ αριθμ. 318/1998 πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής, η οποία αποτέλεσε την αφετηρία της εν προκειμένω διαδικασίας. Ειδικότερα, στις νεότερες αυτές γνωμοδοτήσεις, οι οποίες, κατά τα αναφερόμενα στην προηγούμενη σκέψη, ελήφθησαν μετά την ακύρωση λόγω έλλειψης νομίμου αιτιολογίας της ΠΕΧΩ.οικ.2070/Φ.Τροπ./ 12.7.2001 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής με την οποία δεν εγκρίθηκε η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αγίας Παρασκευής στο Ο.Τ. 188 με το χαρακτηρισμό τμήματος αυτού ως χώρου πρασίνου και πεζοδρόμου και την αναπομπή του θέματος στη Διοίκηση προκειμένου τα αρμόδια όργανα να εκφέρουν νέα, νομίμως και επαρκώς αιτιολογημένη κρίση επί της επίδικης τροποποίησης του σχεδίου πόλεως Αγίας Παρασκευής μετά την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας, προβλέπεται πολεοδομική ρύθμιση που περιλαμβάνει, κατ’ αποδοχή της ενστάσεως του ιδιοκτήτη της ανεγειρόμενης οικοδομής επί της ιδιοκτησίας με αριθμό (1) στη συμβολή των οδών Καλαμάτας και Τριφυλλίας στο Ο.Τ. 188, μείωση του συνολικού εμβαδού του προτεινόμενου χώρου πρασίνου, μεταβολή του σχήματος και των διαστάσεων του χώρου αυτού, επιβολή προκηπίου πλάτους οκτώ (8) μ. και προσθήκη δεύτερου πεζοδρόμου.

12. Επειδή, με την υπό κρίση αίτηση βασίμως, κατά τα εκτιθέμενα στην προηγούμενη σκέψη, προβάλλεται ότι οι ανωτέρω ρυθμίσεις αποτελούν ουσιώδη μεταβολή του αρχικώς καταρτισθέντος και γνωστοποιηθέντος στους ενδιαφερόμενους σχεδίου και, συνεπώς, ήταν απαραίτητη η επανάληψη των κατά νόμο διατυπώσεων δημοσιότητας, ώστε να λάβουν γνώση οι αιτούντες και πληττόμενοι ιδιοκτήτες της νέας μελετώμενης ρύθμισης, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά την αποδοχή της ως άνω ενστάσεως και να παρασχεθεί σε αυτούς η δυνατότητα προβολής των απόψεών τους όσον αφορά την καταλληλότητα του χώρου για τον προτεινόμενο σκοπό. Η δε μη τήρηση εν προκειμένω του ουσιώδους αυτού τύπου της διαδικασίας καθιστά, σύμφωνα με τον σχετικό λόγο ακυρώσεως, την προσβαλλόμενη πράξη του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής μη νόμιμη και ακυρωτέα.

13. Επειδή, ενόψει των ανωτέρω, το Δικαστήριο έκρινε, με την 2473/2013 απόφασή του, ότι πρέπει να αναβάλει την περαιτέρω εκδίκαση της αιτήσεως, προκειμένου η Διοίκηση να προσκομίσει το τοπογραφικό διάγραμμα της επίδικης περιοχής που συνοδεύει το από 6.3.1971 β.δ. (Δ΄ 65) «περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Αγίας Παρασκευής Αττικής στην περιοχή Κοντόπευκο – Παράδεισος – Αγιος Ιωάννης και καθορισμού όρων δομήσεως στην εν λόγω περιοχή», καθώς και όλα τα τοπογραφικά διαγράμματα που συνοδεύουν την διαδικασία τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 188 που κατέληξε στην έκδοση της προσβαλλόμενης πράξης, και, τέλος, να αποστείλει τα τυχόν υπάρχοντα αποδεικτικά κοινοποιήσεως των σχετικών τροποποιητικών προτάσεων και γνωμοδοτήσεων στους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες.

14. Επειδή, σε εκτέλεση της ανωτέρω προδικαστικής αποφάσεως τόσο ο Δήμος Αγίας Παρασκευής όσο και η Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοικήσεως Αττικής διαβίβασαν στο Δικαστήριο, εκτός άλλων, τα αποδεικτικά κοινοποιήσεως στους αιτούντες των 318/1998 και 75/1999 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του ανωτέρω Δήμου, όχι, όμως, και αποδεικτικά κοινοποιήσεως σε αυτούς της τελικής πρότασης του εν λόγω Δημοτικού Συμβουλίου, όπως διατυπώθηκε αυτή στην 241/2002 απόφασή του. Υπό τα δεδομένα, επομένως, αυτά δεν προκύπτει ότι τηρήθηκαν οι τασσόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις δημοσιότητας, ώστε να λάβουν γνώση οι αιτούντες των πολεοδομικών ρυθμίσεων που υιοθετήθηκαν τελικώς με την προσβαλλόμενη πράξη και οι οποίες, κατά τα προεκτεθέντα, διαφέρουν ουσιωδώς από την παλαιότερη πρόταση του Δήμου Αγίας Παρασκευής, όπως είχε διατυπωθεί αυτή στην 318/1998 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, ούτε, άλλωστε, προκύπτει ότι οι αιτούντες υπέβαλαν σχετικές ενστάσεις, ώστε να καλύπτεται η ανωτέρω παράλειψη. Για τον λόγο, επομένως, αυτό, ο οποίος προβάλλεται βασίμως, πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτηση και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη πράξη, παρελκούσης ως αλυσιτελούς της έρευνας των λοιπών λόγων ακυρώσεως.

Δ ι ά τ α ύ τ α

Δέχεται την κρινόμενη αίτηση.

Απορρίπτει την παρέμβαση.

Ακυρώνει την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΠΕΧΩ. οικ. 1009/Φ. Τροπ./ 24.3.2003 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ Δ΄ 324/11.4.2003), σύμφωνα με το σκεπτικό.

Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου και

Επιβάλλει στο Δημόσιο τη δικαστική δαπάνη των αιτούντων που ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων είκοσι (920) ευρώ.

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 9 Φεβρουαρίου 2015

Ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος Η Γραμματέας

και μετά την αποχώρησή της

Ν. Ρόζος Ειρ. Δασκαλάκη

και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 4ης Μαρτίου 2015.

Η Πρόεδρος του Ε` Τμήματος Η Γραμματέας

Αγγ. Θεοφιλοπούλου Ειρ. Δασκαλάκη

Ρ.Κ.
ΣτΕ 720/2015 σχέδια πόλεων, αιτηση ακυρωσης, προθεσμία γνώσης
Σχέδια πόλεων. Αποτελούν ατομικές διοικητικές πράξεις γενικού περιεχομένου κατά το μέρος που ορίζουν τους οικοδομήσιμους, τους κοινόχρηστους και τους κοινωφελείς χώρους. Προθεσμία άσκησης αίτησης ακύρωσης και έναρξη αυτής. Αν η τροποποίηση εντοπισμένη, η προθεσμία αρχίζει από την κοινοποίησή της στον ιδιοκτήτη του θιγόμενου ακινήτου ή από την εκ μέρους του γνώση αυτής. Η παράλειψη κοινοποίησης της πρότασης του οικείου ΟΤΑ για εντοπισμένη ρυμοτομική τροποποίηση στον θιγόμενο ιδιοκτήτη καλύπτεται μόνο με την υποβολή ενστάσεως από αυτόν. Αν, μετά την τήρηση των ανωτέρω διατυπώσεων, επέλθουν ουσιώδεις τροποποιήσεις στο προτεινόμενο σχέδιο, απαιτείται η εκ νέου τήρηση των διατυπώσεων. Πότε η Διοίκηση απαλλάσσεται από την υποχρέωση επανάληψης της διαδικασίας. Δεν τηρήθηκαν οι τασσόμενες διατυπώσεις δημοσιότητας. Απαράδεκτοι οι πρόσθετοι λόγοι ακυρώσεως, διότι δεν συντρέχει δεσμός ομοδικίας ούτε λόγος χωρισμού του εισαγωγικού δικογράφου της δίκης. Δεκτή η αίτηση ακύρωσης.

Αριθμός 720/2015

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Ε΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 15 Ιανουαρίου 2014, με την εξής σύνθεση: Ν. Ρόζος, Αντιπρόεδρος, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση της Προέδρου του Τμήματος, που είχε κώλυμα, Μ. Γκορτζολίδου, Θ. Αραβάνης, Σύμβουλοι, Μ. Τριπολιτσιώτη, Δ. Βασιλειάδης, Πάρεδροι. Γραμματέας η Π. Νικολοπούλου.

Για να δικάσει την από 18 Δεκεμβρίου 2003 αίτηση:

των: 1. ……….. , κατοίκου Μελισσίων Αττικής (…….), 2. ……, κατοίκου Καισαριανής Αττικής (………..), οι οποίες παρέστησαν με την δικηγόρο Γεωργία Βούλγαρη (Α.Μ. 21396), που την διόρισαν με πληρεξούσιο, 3. …, 4. , οι οποίοι παρέστησαν με τον δικηγόρο Ανδρέα Τζαβέλλα (Α.Μ. 5295), που τον διόρισαν με πληρεξούσιο και 5. ……. , η οποία παρέστη με την ίδια πιο πάνω δικηγόρο Γεωργία Βούλγαρη, που την διόρισε με πληρεξούσιο,

κατά του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ο οποίος παρέστη με τον Παναγιώτη Αθανασούλη, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

και κατά του παρεμβαίνοντος Δήμου Αγίας Παρασκευής Αττικής, ο οποίος δεν παρέστη, αλλά η πληρεξούσια δικηγόρος του νομιμοποιήθηκε στην πρώτη επ’ ακροατηρίου συζήτηση.

Με την αίτηση αυτή οι αιτούντες επιδιώκουν να ακυρωθεί η υπ’ αριθμ. ΠΕ.ΧΩ. οικ. 1009/Φ. Τροπ./24.3.2003 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 324/11.4.2003 τ. Δ΄) και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της εισηγήτριας, Συμβούλου Μ. Γκορτζολίδου.

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τους πληρεξουσίους των αιτούντων, οι οποίοι ανέπτυξαν και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησαν να γίνει δεκτή η αίτηση και τον αντιπρόσωπο του Υπουργού, ο οποίος ζήτησε την απόρριψή της.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου

κ α ι

Α φ ο ύ μ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α

Σ κ έ φ θ η κ ε κ α τ ά τ ο Ν ό μ ο

1. Επειδή, για την άσκηση της κρινόμενης αίτησης έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (1257767 και 1475465/2003 ειδικά έντυπα παραβόλου σειράς Α΄).

2. Επειδή, με την υπό κρίση αίτηση, η οποία εισάγεται προς συζήτηση μετά την έκδοση της 2473/2013 αναβλητικής απόφασης του Δικαστηρίου, ζητείται η ακύρωση της ΠΕΧΩ. οικ. 1009/Φ. Τροπ./24.3.2003 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ Δ΄ 324/11.4.2003), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Αγίας Παρασκευής στο οικοδομικό τετράγωνο (Ο.Τ.) 188, με το χαρακτηρισμό τμήματος αυτού, που περικλείεται από τις οδούς Τριφυλλίας, Καλαμάτας και Πλαπούτα, ως χώρου πρασίνου – πεζοδρόμων. Ειδικότερα, με την προσβαλλόμενη πράξη τμήμα του Ο.Τ. 188, που αποτυπώνεται στο συνοδεύον τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:5000 – όπως αυτό θεωρήθηκε από την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης ΠΕ.ΧΩ. της Περιφέρειας Αττικής – με στοιχεία Α΄, Β, Γ΄, Δ΄, Ε΄, Ζ΄, Α΄ χαρακτηρίζεται ως χώρος πρασίνου, τμήματα του ίδιου Ο.Τ. με στοιχεία Α, Α΄, Ζ΄, Ζ και Ε΄, Δ΄, Γ΄, Γ, Δ, Ε χαρακτηρίζονται ως πεζόδρομοι, ενώ, τέλος, επιβάλλεται προκήπιο πλάτους οκτώ (8) μ. στο τμήμα του πεζοδρόμου που δημιουργείται παράλληλα στην οδό Καλαμάτας στη μία πλευρά του και επί του εναπομένοντος τμήματος της ιδιοκτησίας με αριθμό (1).

3. Επειδή, ο Δήμος Αγίας Παρασκευής Αττικής, έχοντας προφανές έννομο συμφέρον για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, εφόσον η προσβαλλόμενη πράξη αφορά περιοχή περιλαμβανόμενη στα διοικητικά του όρια, παρεμβαίνει στην ανοιγείσα δίκη με το από 7.5.2009 δικόγραφο (αριθμ. καταθ: Ε΄ 731/19.5.2009).

4. Επειδή, οι αιτούντες, οι οποίοι επικαλούνται εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων καταλαμβανομένων από την επίδικη τροποποίηση του σχεδίου πόλεως Αγίας Παρασκευής, με έννομο συμφέρον ασκούν την υπό κρίση αίτηση. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τον κτηματολογικό πίνακα επί του τοπογραφικού διαγράμματος που συνοδεύει την προσβαλλόμενη πράξη, οι δύο πρώτες αιτούσες είναι συγκύριες της ιδιοκτησίας με τον αριθμό (2) του οικείου σχεδιαγράμματος, οι τρίτος και τέταρτος των αιτούντων είναι συγκύριοι της ιδιοκτησίας με τον αριθμό (1) του οικείου σχεδιαγράμματος και η πέμπτη αιτούσα είναι κυρία της ιδιοκτησίας με τον αριθμό (3) του οικείου σχεδιαγράμματος.

5. Επειδή, με τα από 4.8.2009 και 23.9.2009 δικόγραφα (με αριθμ. καταθ: Ε΄ 967/7.8.2009 και Ε΄ 1109/24.9.2009) ο τρίτος και ο τέταρτος των αιτούντων προβάλλουν πρόσθετους λόγους ακυρώσεως κατά του κύρους της προσβαλλόμενης πράξης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής. Οι λόγοι ακυρώσεως που προβάλλονται με τα ανωτέρω ξεχωριστά του αρχικού δικόγραφα προσθέτων λόγων πρέπει να απορριφθούν ως απαράδεκτοι, διότι δεν προβάλλονται από κοινού με την αιτούσα που προτάσσεται στο δικόγραφο της αιτήσεως ακυρώσεως καθώς και τους λοιπούς αιτούντες, ήτοι επειδή δεν συντρέχει δεσμός ομοδικίας ως προς την προβολή των συγκεκριμένων πρόσθετων λόγων ακυρώσεως, χωρίς να συντρέχει λόγος χωρισμού του εισαγωγικού δικογράφου της δίκης σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 9 του ν. 3226/2004 (ΦΕΚ Α΄ 24) (άρθρο 45 παρ. 6 π.δ/τος 18/1989, ΦΕΚ Α΄ 8) και τούτο διότι η δικονομική δυνατότητα χωρισμού δικογράφου αποσκοπεί στη θεραπεία του απαραδέκτου, το οποίο συντρέχει ως προς εκείνους τους αιτούντες, που δεν συνδέονται με τον δεσμό της ομοδικίας με τους προτασσομένους στο αρχικό δικόγραφο, στην προκειμένη δε περίπτωση το εισαγωγικό δικόγραφο της δίκης ασκείται παραδεκτώς, από άποψη ομοδικίας, αφού όλοι οι αιτούντες στρέφονται κατά της ίδιας προσβαλλόμενης πράξης προβάλλοντας κοινούς λόγους ακυρώσεως που ερείδονται επί της ίδιας πραγματικής και νομικής βάσης (πρβλ. Σ.τ.Ε. 4392/2011 σκ. 8).

6. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ. 1 του π.δ/τος 18/1989 (ΦΕΚ Α΄ 8), η αίτηση ακυρώσεως ασκείται, εάν ειδικώς δεν ορίζεται διαφορετικά, μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών που αρχίζει από την επομένη της κοινοποίησης της προσβαλλόμενης πράξης ή της δημοσίευσής της, αν την τελευταία επιβάλλει ο νόμος ή, διαφορετικά, από τότε που ο αιτών έλαβε πλήρη γνώση της πράξης.

7. Επειδή τα σχέδια πόλεων, κατά το μέρος που ορίζουν τους οικοδομήσιμους, τους κοινόχρηστους και τους κοινωφελείς χώρους, αποτελούν ατομικές διοικητικές πράξεις γενικού περιεχομένου, οι οποίες πρέπει, κατά το Σύνταγμα, να δημοσιεύονται, μαζί με τα διαγράμματά τους, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (βλ. Σ.τ.Ε. 3982/2009 Ολομ., 488/1991 Ολομ.). Συνεπώς, η προθεσμία ασκήσεως αιτήσεως ακυρώσεως κατά διοικητικής πράξης, με την οποία τροποποιείται το σχέδιο πόλεως αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση κατά την οποία η τροποποίηση είναι όλως εντοπισμένη, η προθεσμία προσβολής της σχετικής πράξης αρχίζει από την κοινοποίησή της στον ιδιοκτήτη του θιγόμενου ακινήτου ή από την εκ μέρους του γνώση αυτής, στην περίπτωση δε αυτή ο εντοπισμένος ή μη χαρακτήρας της τροποποίησης κρίνεται σε σχέση προς την έκταση, την οποία καταλαμβάνει η όλη ρύθμιση και όχι προς το μέρος που προσβάλλεται (βλ. Σ.τ.Ε. 3982/2009 Ολομ.). Εξάλλου, όπως έχει κριθεί, η τροποποίηση σχεδίου πόλεως είναι, κατ’ αρχήν, εντοπισμένη όταν αφορά είτε ένα ακίνητο είτε μικρό αριθμό γειτονικών ακινήτων, έστω και εάν αυτά ευρίσκονται σε διαφορετικά οικοδομικά τετράγωνα (βλ. Σ.τ.Ε 874/2010, πρβλ. Σ.τ.Ε. 3589/2007, 963/2007, 2956/2005 κ.ά.).

8. Επειδή, η επίδικη τροποποίηση του σχεδίου πόλεως Αγίας Παρασκευής με την προσβαλλόμενη απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής είναι εντοπισμένη, διότι επιβάλλει περιορισμένης έκτασης πολεοδομικές ρυθμίσεις σε ένα οικοδομικό τετράγωνο και, ως εκ τούτου, η κατά το άρθρο 46 παρ. 1 του π.δ/τος 18/1989 προθεσμία για την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως κατά της πράξης αυτής αρχίζει, κατά τα αναφερόμενα στην προηγούμενη σκέψη, από την κοινοποίησή της ή τη γνώση του περιεχομένου της από τους αιτούντες. Από τα στοιχεία του φακέλου της δικογραφίας δεν προκύπτει κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης ούτε τεκμαίρεται γνώση αυτής από τους αιτούντες σε χρόνο απώτερο των 60 ημερών από την άσκηση της αιτήσεως ακυρώσεως (19.12.2003). Εξάλλου, δεν μπορεί να συναχθεί τεκμήριο γνώσης της προσβαλλόμενης πράξης από την πάροδο οκτώ (8) μηνών από τη δημοσίευσή της στην Ε.τ.Κ. (11.4.2003), ενόψει του γεγονότος ότι με την κρινόμενη αίτηση αμφισβητείται η τήρηση του τασσομένου από τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 2 του π.δ/τος της 3/22.4.1929 «περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους (ΦΕΚ Α΄ 155) – οι διατάξεις του οποίου, όπως συμπληρώθηκαν, αποδίδονται στο άρθρο 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (π.δ. της 14.7.1999, ΦΕΚ Δ΄ 580) – τύπου της κοινοποίησης στους αιτούντες της 241/2002 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής υπέρ της επίδικης τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αγίας Παρασκευής (πρβλ. Σ.τ.Ε. 3589/2007 σκ. 5, 3304/2007 σκ. 6, 2844 – 5/1997 σκ. 4). Επομένως, η κρινόμενη αίτηση ασκείται εμπροθέσμως.

9. Επειδή, στο άρθρο 21 παρ. 2 του π.δ/τος της 3/22-4-1929 «περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους» (ΦΕΚ Α΄ 155), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο μόνο του β.δ/τος της 25.6/21.8.1948 (ΦΕΚ Α΄ 209), που είχε διατηρηθεί σε ισχύ με τα άρθρα 81 παρ. 3 του β.δ/τος της 9.3.1955 και 128 παρ. 1 του ν.δ/τος 8/1973, και εξακολουθεί να ισχύει δυνάμει του άρθρου 31 παρ. 3 του ν. 1577/1985 (βλ. ήδη άρθρο 154 Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας – π.δ. της 14.7.1999, ΦΕΚ Δ΄ 580), ορίζεται ότι «.. των εις μικράς εκτάσεις εντετοπισμένων τροποποιήσεων και δυσδικαιολογήτων από της άνω απόψεως (οίον μετατόπισις, ή κατάργησις οδού, διάνοιξις οδού εις οικοδομικόν τετράγωνον κ.λπ.) πρέπει πάντοτε να λαμβάνωσι γνώσιν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήται, καλούμενοι προς τούτο υπό του Δήμου ή Κοινότητος, κατά τας περί κοινοποιήσεως σχετικάς διατάξεις της Πολιτικής Δικονομίας και να βεβαιούται υπευθύνως υπό του Δήμου ή Κοινότητος πάντων τούτων η πρόσκλησις. Επιπλέον της προσκλήσεως ταύτης επιβάλλεται και ανακοίνωσις τοιχοκολλουμένη εις τα δημοσιώτερα μέρη της πόλεως προκειμένου περί πόλεως ή κώμης μέχρι 5.000 κατοίκων, άνω δε των 5.000 κατοίκων επιβάλλεται και δημοσίευσις της μελετώμενης τροποποιήσεως δις εν συνεχεία εις δύο των τοπικών εφημερίδων, ή, τοιούτων μη υφισταμένων, εις τινας των περισσότερον κυκλοφορουσών εις τον τόπον, εν ώ το υπό τροποποίησιν σχέδιον. Η εις τας εφημερίδας δημοσίευσις επιβάλλεται προκειμένου και περί γενικής εγκρίσεως ή τροποποιήσεως ρυμοτομικού σχεδίου». Κατά την έννοια των διατάξεων αυτών, η έγκριση ή τροποποίηση των ρυμοτομικών σχεδίων γίνεται με διαδικασία που εξασφαλίζει τη συμμετοχή του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης (δήμου ή κοινότητας), ο οποίος βαρύνεται με την εκπλήρωση των απαιτούμενων διατυπώσεων δημοσιότητας ή γνωστοποίησης της μελετώμενης ρύθμισης, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα στο θιγόμενο ιδιοκτήτη να προβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του. Η παράλειψη της επιβαλλόμενης από το άρθρο 21 παρ. 2 εδ. β` του π.δ/τος της 3/22.4.1929 κοινοποίησης της πρότασης του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης για εντοπισμένη ρυμοτομική τροποποίηση στον θιγόμενο ιδιοκτήτη καλύπτεται μόνο με την υποβολή ενστάσεως από τον ενδιαφερόμενο κατά το στάδιο της διοικητικής διαδικασίας (βλ. Σ.τΕ 2809/2013, 4065/2012, 2445/2010, 3589, 3304, 2678/2007, 3420/2004 7μ. κ.ά.). Περαιτέρω, κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, αν, μετά την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας και γνωστοποίησης του προτεινόμενου προς έγκριση ρυμοτομικού σχεδίου, επέλθουν ουσιώδεις τροποποιήσεις σε αυτό, απαιτείται εκ νέου τήρηση των εν λόγω διατυπώσεων, κινείται δε και πάλι προθεσμία για υποβολή ενστάσεων από κάθε ενδιαφερόμενο (βλ. Σ.τΕ 3304, 2687/2007, 1212/1998, 2158/1994, 2526/1993 κ.ά.). Αντιθέτως, η Διοίκηση απαλλάσσεται από την υποχρέωση επανάληψης της διαδικασίας στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι τροποποιήσεις είναι δευτερεύουσας σημασίας και δεν αποτελούν βασική τροποποίηση και αλλοίωση του σχεδίου που αρχικά εκτέθηκε και γνωστοποιήθηκε στους ενδιαφερόμενους (βλ. ΣτΕ 3304/2007, πρβλ. ΣτΕ 2495/1980).

10. Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση, από τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης προκύπτουν τα εξής: Με το από 6.3.1971 β.δ. (ΦΕΚ Δ΄ 65) εγκρίθηκε η τροποποίηση και η επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου Αγίας Παρασκευής Αττικής στην περιοχή Κοντόπευκο – Παράδεισος – ʼγιος Ιωάννης και καθορίστηκαν όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων που βρίσκονταν εντός των ως άνω επεκτεινόμενων τμημάτων του σχεδίου πόλεως. Με την 318/1998 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής προτάθηκε ομόφωνα η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αγίας Παρασκευής στο Ο.Τ. 188 με χαρακτηρισμό του τμήματός του με στοιχεία Α, Β, Γ, Δ ως χώρου πρασίνου – πεζοδρόμου (ειδικότερα προτάθηκε ο χαρακτηρισμός του τμήματος με στοιχεία Α΄, Β, Γ, Δ΄, έκτασης 1.393 τ.μ., ως χώρου πρασίνου και ο χαρακτηρισμός του τμήματος με στοιχεία Α, Α΄, Δ΄, Δ ως πεζοδρόμου, καθώς και η αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών και διενέργειας οικοδομικών εργασιών στο παραπάνω τμήμα του Ο.Τ. 188 για ένα έτος), υιοθετώντας πλήρως την από 24.11.1998 σχετική εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής. Στην εν λόγω εισήγηση αναφέρεται ότι με την 7071/1988 αίτηση κατοίκων Αγίας Παρασκευής είχε ζητηθεί η δημιουργία πλατείας στο τμήμα του Ο.Τ. 188 που έχει πρόσωπο στις οδούς Καλαμάτας, Τριφυλλίας και Πλαπούτα, ότι ο χώρος αυτός έχει έκταση 1.520 τ.μ. και ανήκει στην πολεοδομική ενότητα (Π.Ε.) 8 στην περιοχή «Κοντόπευκο» Αγίας Παρασκευής, ότι στην εν λόγω πολεοδομική ενότητα οι ανάγκες για χώρους πρασίνου – ελεύθερους χώρους δεν έχουν ούτε στοιχειωδώς καλυφθεί σύμφωνα με τα πολεοδομικά σταθερότυπα Ε.Π.Α., αφού ο μοναδικός χώρος πρασίνου είναι αυτός στο Ο.Τ. 229 έκτασης περίπου 1.350 τ.μ., δεν υπάρχουν δε πλατείες, πάρκα γειτονιάς, πάρκα συνοικίας, παιδικές γωνιές, παιδικές χαρές, ελεύθερα γήπεδα, ότι η μελετώμενη ρύθμιση είναι αναγκαία για την κάλυψη έστω και ελάχιστου ποσοστού των πολεοδομικών αυτών λειτουργιών σε επίπεδο γειτονιάς, ότι ο προτεινόμενος χώρος είναι κατάλληλος για πλατεία ή μικρό κήπο, μπορεί να περιέχει χώρο ελεύθερου παιχνιδιού ή παιδικής χαράς με ποσοστό πρασίνου σε αυτόν 40-60% της επιφάνειάς του και ότι η βλάστηση στο χώρο αυτό ενδείκνυται για απομόνωση των χρηστών από το αστικό περιβάλλον, τέλος δε προτάθηκε η δημιουργία πεζοδρόμου πλάτους τριών (3) μ. ως διαχωριστικό στοιχείο μεταξύ του εν λόγω κοινόχρηστου χώρου και των κατοικιών που βρίσκονται στο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο. Κατά της ανωτέρω απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής υποβλήθηκαν ενστάσεις από τους ενδιαφερόμενους με τις οποίες ζητήθηκε η ακύρωση της προσβαλλόμενης απόφασης για το λόγο ότι με την προτεινόμενη τροποποίηση θίγονται υπέρμετρα οι ιδιοκτησίες τους. Οι εν λόγω ενστάσεις απορρίφθηκαν με την 75/1999 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής, το οποίο ενέμεινε στην προηγούμενη απόφασή του, με την αιτιολογία ότι η σχεδιαζόμενη ρύθμιση είναι πολεοδομικώς αναγκαία και ότι ο προτεινόμενος χώρος αποτελεί τον μοναδικό αδόμητο χώρο στην Π.Ε. 8 που είναι κατάλληλος για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού. Με την ίδια ως άνω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής προτάθηκε ο χαρακτηρισμός της υφιστάμενης δημοτικής οδού Τριφυλλίας πλάτους οκτώ (8) μ. ως οδού σχεδίου πόλεως και η αρίθμηση του νέου οικοδομικού τετραγώνου που θα δημιουργηθεί και θα περικλείεται από τις οδούς Τριφυλλίας, Πλαπούτα, Απόδημων Ελλήνων και Καλαμάτας ως Ο.Τ. 188Α. Ακολούθησε η από 27.10.2000 εισήγηση της Διεύθυνσης ΠΕ.ΧΩ. Περιφέρειας Αττικής υπέρ της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αγίας Παρασκευής με το χαρακτηρισμό του τμήματος του Ο.Τ. 188 με στοιχεία Α, Α΄, Δ΄, Δ, Α ως χώρου πεζοδρόμου πλάτους τριών (3) μ., το χαρακτηρισμό του τμήματος του Ο.Τ. 188 με στοιχεία Α΄, Β, Γ, Δ΄, Α΄ ως χώρου πρασίνου και, τέλος, το χαρακτηρισμό της υφιστάμενης δημοτικής οδού Τριφυλλίας πλάτους οκτώ (8) μ. ως οδού σχεδίου πόλεως, με παράλληλη αρίθμηση του νέου οικοδομικού τετραγώνου μεταξύ των οδών Τριφυλλίας, Πλαπούτα, Αποδήμων Ελλήνων και Καλαμάτας ως Ο.Τ. 188Α, με την αιτιολογία ότι με την προτεινόμενη τροποποίηση αυξάνονται οι κοινόχρηστοι χώροι της περιοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 29 του ν. 2831/2000, γεγονός που αποβαίνει υπέρ του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος της περιοχής, δεδομένου ότι στην Π.Ε. 8 οι ανάγκες για χώρους πρασίνου δεν έχουν καλυφθεί σύμφωνα με τα πολεοδομικά σταθερότυπα Ε.Π.Α. Στη συνέχεια, το Περιφερειακό Σ.Χ.Ο.Π. Αττικής γνωμοδότησε στις 31.10.2000 (Συνεδρίαση 12η, Πράξη 2η) υπέρ της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αγίας Παρασκευής με το χαρακτηρισμό τμήματος του Ο.Τ. 188 ως χώρου πρασίνου – πεζοδρόμου, το χαρακτηρισμό της δημοτικής οδού Τριφυλλίας πλάτους οκτώ (8) μ. ως οδού σχεδίου πόλεως και την αρίθμηση του νέου οικοδομικού τετραγώνου μεταξύ των οδών Τριφυλλίας, Πλαπούτα, Αποδήμων Ελλήνων και Καλαμάτας ως Ο.Τ. 188Α. Με την 2144/3.11.2000 ένσταση που άσκησαν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες ζήτησαν την επανεξέταση του θέματος, ισχυριζόμενοι ότι δεν ειδοποιήθηκαν να παραστούν στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Σ.Χ.Ο.Π. προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις τους και ότι δεν ελήφθησαν υπόψη τα κατατεθέντα από αυτούς σχετικά υπομνήματα και στοιχεία. Με την από 22.11.2000 συμπληρωματική εισήγηση της Διεύθυνσης ΠΕ.ΧΩ. της Περιφέρειας Αττικής τέθηκε υπόψη του Περιφερειακού Σ.Χ.Ο.Π. η ένσταση των ενδιαφερομένων και ζητήθηκε από το όργανο αυτό να γνωμοδοτήσει σχετικά. Το Περιφερειακό Σ.Χ.Ο.Π. στις 30.11.2000 (Συνεδρίαση 15η, Πράξη 2η) αποφάσισε την αναβολή λήψης απόφασης επί του θέματος προκειμένου να διενεργηθεί αυτοψία από τα μέλη του. Ακολούθησε η από 8.6.2001 εισήγηση της Διεύθυνσης ΠΕ.ΧΩ. στην οποία αναφέρεται ότι «κατόπιν γενομένης αυτοψίας από μέλη του ΣΧΟΠ διαπιστώθηκε ότι οι προτεινόμενοι, εντός της Π.Ε. 8 άλλοι χώροι δεν έχουν το απαιτούμενο εμβαδόν και δεν επαρκούν για να χαρακτηρισθούν ως Κ.Χ. πρασίνου. Ο μόνος χώρος που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ως χώρος πρασίνου ανήκει στον όμορο Δήμο Μεταμόρφωσης και ότι η περιοχή δεν στερείται χώρων. Τέλος οι προτεινόμενοι χώροι από τους ενδιαφερόμενους, στην 315/2.2.2001 αίτηση θεραπείας κυμαίνονται από 590 τ.μ. έως 210 τ.μ.». Μετά την ανωτέρω εισήγηση, το Περιφερειακό Σ.Χ.Ο.Π. Αττικής, στις 19.6.2001 (Συνεδρίαση 14η, Πράξη 5η), γνωμοδότησε υπέρ της μη τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αγίας Παρασκευής στο Ο.Τ. 188, διότι κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε από τα μέλη του διαπιστώθηκε ότι έχει ήδη εκδοθεί οικοδομική άδεια και έχει γίνει έναρξη οικοδομικών εργασιών στην ιδιοκτησία των …… ….. και ………. . Αντίθετα, κατά την ίδια ως άνω συνεδρίαση, το Περιφερειακό Σ.Χ.Ο.Π. γνωμοδότησε υπέρ του χαρακτηρισμού της δημοτικής οδού Τριφυλλίας ως οδού σχεδίου πόλεως. Με την ΠΕ.ΧΩ. οικ. 1999/Φ.Τροπ./4.7.2001 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αγίας Παρασκευής με το χαρακτηρισμό της δημοτικής οδού Τριφυλλίας πλάτους οκτώ (8) μ. ως οδού σχεδίου πόλεως και την αρίθμηση του νέου οικοδομικού τετραγώνου μεταξύ των οδών Τριφυλλίας, Πλαπούτα, Αποδήμων Ελλήνων και Καλαμάτας ως Ο.Τ. 188Α. Αντίθετα, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΠΕΧΩ. οικ. 2070/Φ.Τροπ./12.7.2001 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής δεν εγκρίθηκε η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αγίας Παρασκευής στο Ο.Τ. 188 με το χαρακτηρισμό τμήματος αυτού ως χώρου πρασίνου και πεζοδρόμου, όπως είχε προτείνει ο Δήμος Αγίας Παρασκευής. Η τελευταία αυτή απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής ακυρώθηκε με την 23318/5585/13.9.2001 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., κατόπιν αποδοχής της από 16.7.2001 προσφυγής του Δήμου Αγίας Παρασκευής, λόγω έλλειψης νομίμου αιτιολογίας και ειδικότερα για το λόγο ότι δεν γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένους πολεοδομικούς λόγους που υπαγόρευσαν την ανάγκη απόρριψης της πρότασης του Δήμου Αγίας Παρασκευής για χαρακτηρισμό τμήματος του Ο.Τ. 188 ως χώρου πρασίνου – πεζοδρόμου. Κατόπιν αναπομπής του θέματος στη Διοίκηση προς νέα αιτιολογημένη κρίση μετά την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας, το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής, με την 221/2001 απόφαση, πρότεινε εκ νέου το χαρακτηρισμό τμήματος του Ο.Τ. 188 ως χώρου πρασίνου – πεζοδρόμου, δηλώνοντας ότι εμμένει στο περιεχόμενο των προηγούμενων 318/1998 και 75/1999 αποφάσεών του. Με την αυτή ως άνω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προτάθηκε η αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών για όσο χρονικό διάστημα κριθεί απαραίτητο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης νέας απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αγίας Παρασκευής.

Ακολούθως, με την από 18.4.2002 εισήγηση της Διεύθυνσης ΠΕ.ΧΩ. της Περιφέρειας Αττικής εκφράστηκε η άποψη ότι, κατόπιν κατ’ ουσίαν επανεξέτασης των στοιχείων του φακέλου τα οποία αφορούν στην πρόταση του Δήμου Αγίας Παρασκευής για θεσμοθέτηση κοινόχρηστου χώρου πρασίνου, διαπιστώθηκε ότι, μολονότι ο προτεινόμενος χώρος θεωρείται κατ’ αρχήν κατάλληλος δεδομένου ότι έχει επαρκές μέγεθος και μορφή και περιβάλλεται από δομημένα οικοδομικά τετράγωνα τα οποία πρόκειται να αναβαθμιστούν άμεσα, πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω από τα αρμόδια όργανα του οικείου Δήμου εάν η σχεδιαζόμενη πολεοδομική ρύθμιση εξυπηρετεί τις πολεοδομικές ανάγκες που υπαγορεύονται από ένα πολεοδομικό σχεδιασμό ολόκληρης της Π.Ε. 8 του Δήμου Αγίας Παρασκευής, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του υπό εξέλιξη Γ.Π.Σ., καθώς και εάν υφίσταται ή όχι έλλειμμα στη συγκεκριμένη πολεοδομική ενότητα σε κοινόχρηστους χώρους, ενόψει των εκτιμήσεων και κατευθύνσεων του υπό εξέλιξη Γ.Π.Σ. Κατόπιν της ανωτέρω εισήγησης, το Περιφερειακό Σ.Χ.Ο.Π. Αττικής, στις 19.4.2002 (Συνεδρίαση 8η, Πράξη 3η), αποφάσισε την αναβολή λήψης απόφασης επί του θέματος προκειμένου να εκτιμηθούν από τα όργανα του Δήμου Αγίας Παρασκευής οι ανάγκες ολόκληρης της Π.Ε. 8 σε κοινόχρηστους χώρους, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις του υπό εξέλιξη Γ.Π.Σ. της περιοχής. Κατόπιν τούτου, η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Αγίας Παρασκευής συνέταξε το 12170/15.5.2002 έγγραφο, συνοδευόμενο από αντίγραφο του Γ.Π.Σ., πινακίδα Ρ.Σ. και απόσπασμα πρότασης τροποποίησης με τη θέση των κτιρίων, στο οποίο αναφέρεται ότι το συνολικό εμβαδόν των υφιστάμενων κοινόχρηστων χώρων στην Π.Ε. 8 είναι 1.600 τ.μ. αντί των 10 στρεμμάτων που θα έπρεπε να είναι η ελάχιστη απαιτούμενη επιφάνεια κοινόχρηστων χώρων στην πολεοδομική αυτή ενότητα σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του υπό εξέλιξη Γ.Π.Σ. της περιοχής. Εξάλλου, στις 8.5.2002 κατατέθηκε στη Διεύθυνση ΠΕ.ΧΩ. της Περιφέρειας Αττικής ένσταση του θιγόμενου ιδιοκτήτη ………. …………. , με την οποία ζήτησε την έκδοση αιτιολογημένης γνωμοδότησης από το Περιφερειακό Σ.Χ.Ο.Π. κατά της πρότασης του Δήμου Αγίας Παρασκευής για τη δημιουργία χώρου πρασίνου με ρυμοτόμηση της ιδιοκτησίας του με αριθμό (1), για την οικοδομική εκμετάλλευση της οποίας είχε ήδη εκδοθεί η 42/1999 οικοδομική άδεια. Το ανωτέρω έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής τέθηκε υπόψη του Περιφερειακού Σ.Χ.Ο.Π. με την από 27.5.2002 συμπληρωματική εισήγηση της Διεύθυνσης ΠΕ.ΧΩ. της Περιφέρειας Αττικής. Το Περιφερειακό Σ.Χ.Ο.Π., στις 30.5.2002 (Συνεδρίαση 10η, Πράξη 9η) γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Αγίας Παρασκευής με το χαρακτηρισμό τμήματος του Ο.Τ. 188 ως χώρου πρασίνου, χωρίς, ωστόσο, να θιγεί η ιδιοκτησία με αριθμό (1) επί των οδών Καλαμάτας και Τριφυλλίας, για την οικοδομική εκμετάλλευση της οποίας είχε εκδοθεί η 42/1999 οικοδομική άδεια, κατ’ αποδοχή της παραπάνω ένστασης του ιδιοκτήτη της ανεγειρόμενης οικοδομής. Ειδικότερα, το Περιφερειακό Σ.Χ.Ο.Π. έθεσε τους παρακάτω όρους για τη διαμόρφωση του κοινόχρηστου χώρου πρασίνου σε τμήμα του Ο.Τ. 188: α) να παραμείνει άρτια και οικοδομήσιμη η ιδιοκτησία με αριθμό (1) επί της οποίας ανεγείρεται οικοδομή με βάση την 42/1999 οικοδομική άδεια, β) να διαμορφωθεί πεζόδρομος στο δυτικό όριο του χώρου πρασίνου πλάτους δύο (2) μ. σε επαφή με τις δομημένες όμορες ιδιοκτησίες και γ) να διαμορφωθεί επίσης πεζόδρομος στο βόρειο και δυτικό όριο του τμήματος της ιδιοκτησίας με αριθμό (1). Αποδεχόμενος ο Δήμος Αγίας Παρασκευής την ανωτέρω γνωμοδότηση του Περιφερειακού Σ.Χ.Ο.Π. ενέκρινε, με την 241/2002 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την εν μέρει τροποποίηση του αρχικού του αιτήματος. Ειδικότερα, με την ανωτέρω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προτάθηκε τμήμα του Ο.Τ. 188, που αποτυπώνεται στο συνοδεύον διάγραμμα με στοιχεία Α΄, Β, Γ΄, Δ΄, Ε΄, Ζ΄, Α΄, να χαρακτηριστεί ως χώρος πρασίνου, τμήματα του ίδιου Ο.Τ. με στοιχεία Α, Α΄, Ζ΄, Ζ και Ε΄, Δ΄, Γ΄, Γ, Δ, Ε να χαρακτηρισθούν ως πεζόδρομοι, ενώ, τέλος, προτάθηκε η επιβολή προκηπίου πλάτους οκτώ (8) μ. στο τμήμα του πεζοδρόμου που δημιουργείται παράλληλα στην οδό Καλαμάτας στη μία πλευρά του και επί του εναπομένοντος τμήματος της ιδιοκτησίας με αριθμό (1). Τέλος, εκδόθηκε η ήδη προσβαλλόμενη υπ’ αριθμ. πρωτ. ΠΕΧΩ. οικ. 1009/Φ. Τροπ./24.3.2003 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ Δ΄ 324/11.4.2003), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αγίας Παρασκευής στο Ο.Τ. 188 με το χαρακτηρισμό τμήματος αυτού, που περικλείεται από τις οδούς Τριφυλλίας, Καλαμάτας και Πλαπούτα, ως χώρου πρασίνου – πεζοδρόμων, κατ’ αποδοχή της πρότασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής, όπως αυτή διατυπώθηκε τελικώς στην ανωτέρω υπ’ αριθμ. 241/2002 απόφασή του.

11. Επειδή, από τα εκτιθέμενα ανωτέρω προκύπτουν, όπως έγινε, άλλωστε, δεκτό και με τη μνημονευθείσα 2473/2013 αναβλητική απόφαση του Δικαστηρίου, τα εξής: Η προσβαλλόμενη πράξη εκδόθηκε κατόπιν των μνημονευόμενων στο προοίμιό της νεότερων γνωμοδοτήσεων αφενός του Περιφερειακού Σ.Χ.Ο.Π. Αττικής (9η Πράξη της 10ης Συνεδρίασης της 30.5.2002) και αφετέρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής (υπ’ αριθμ. 241/2002 απόφαση), στις οποίες περιέχονται νέες πολεοδομικές ρυθμίσεις, οι οποίες υιοθετήθηκαν πλήρως με την προσβαλλόμενη πράξη και οι οποίες διαφέρουν κατά τρόπο ουσιώδη από την παλαιότερη πρόταση του Δήμου Αγίας Παρασκευής, όπως αυτή είχε διατυπωθεί στην υπ’ αριθμ. 318/1998 πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής, η οποία αποτέλεσε την αφετηρία της εν προκειμένω διαδικασίας. Ειδικότερα, στις νεότερες αυτές γνωμοδοτήσεις, οι οποίες, κατά τα αναφερόμενα στην προηγούμενη σκέψη, ελήφθησαν μετά την ακύρωση λόγω έλλειψης νομίμου αιτιολογίας της ΠΕΧΩ.οικ.2070/Φ.Τροπ./ 12.7.2001 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής με την οποία δεν εγκρίθηκε η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αγίας Παρασκευής στο Ο.Τ. 188 με το χαρακτηρισμό τμήματος αυτού ως χώρου πρασίνου και πεζοδρόμου και την αναπομπή του θέματος στη Διοίκηση προκειμένου τα αρμόδια όργανα να εκφέρουν νέα, νομίμως και επαρκώς αιτιολογημένη κρίση επί της επίδικης τροποποίησης του σχεδίου πόλεως Αγίας Παρασκευής μετά την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας, προβλέπεται πολεοδομική ρύθμιση που περιλαμβάνει, κατ’ αποδοχή της ενστάσεως του ιδιοκτήτη της ανεγειρόμενης οικοδομής επί της ιδιοκτησίας με αριθμό (1) στη συμβολή των οδών Καλαμάτας και Τριφυλλίας στο Ο.Τ. 188, μείωση του συνολικού εμβαδού του προτεινόμενου χώρου πρασίνου, μεταβολή του σχήματος και των διαστάσεων του χώρου αυτού, επιβολή προκηπίου πλάτους οκτώ (8) μ. και προσθήκη δεύτερου πεζοδρόμου.

12. Επειδή, με την υπό κρίση αίτηση βασίμως, κατά τα εκτιθέμενα στην προηγούμενη σκέψη, προβάλλεται ότι οι ανωτέρω ρυθμίσεις αποτελούν ουσιώδη μεταβολή του αρχικώς καταρτισθέντος και γνωστοποιηθέντος στους ενδιαφερόμενους σχεδίου και, συνεπώς, ήταν απαραίτητη η επανάληψη των κατά νόμο διατυπώσεων δημοσιότητας, ώστε να λάβουν γνώση οι αιτούντες και πληττόμενοι ιδιοκτήτες της νέας μελετώμενης ρύθμισης, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά την αποδοχή της ως άνω ενστάσεως και να παρασχεθεί σε αυτούς η δυνατότητα προβολής των απόψεών τους όσον αφορά την καταλληλότητα του χώρου για τον προτεινόμενο σκοπό. Η δε μη τήρηση εν προκειμένω του ουσιώδους αυτού τύπου της διαδικασίας καθιστά, σύμφωνα με τον σχετικό λόγο ακυρώσεως, την προσβαλλόμενη πράξη του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής μη νόμιμη και ακυρωτέα.

13. Επειδή, ενόψει των ανωτέρω, το Δικαστήριο έκρινε, με την 2473/2013 απόφασή του, ότι πρέπει να αναβάλει την περαιτέρω εκδίκαση της αιτήσεως, προκειμένου η Διοίκηση να προσκομίσει το τοπογραφικό διάγραμμα της επίδικης περιοχής που συνοδεύει το από 6.3.1971 β.δ. (Δ΄ 65) «περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Αγίας Παρασκευής Αττικής στην περιοχή Κοντόπευκο – Παράδεισος – Αγιος Ιωάννης και καθορισμού όρων δομήσεως στην εν λόγω περιοχή», καθώς και όλα τα τοπογραφικά διαγράμματα που συνοδεύουν την διαδικασία τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 188 που κατέληξε στην έκδοση της προσβαλλόμενης πράξης, και, τέλος, να αποστείλει τα τυχόν υπάρχοντα αποδεικτικά κοινοποιήσεως των σχετικών τροποποιητικών προτάσεων και γνωμοδοτήσεων στους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες.

14. Επειδή, σε εκτέλεση της ανωτέρω προδικαστικής αποφάσεως τόσο ο Δήμος Αγίας Παρασκευής όσο και η Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοικήσεως Αττικής διαβίβασαν στο Δικαστήριο, εκτός άλλων, τα αποδεικτικά κοινοποιήσεως στους αιτούντες των 318/1998 και 75/1999 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του ανωτέρω Δήμου, όχι, όμως, και αποδεικτικά κοινοποιήσεως σε αυτούς της τελικής πρότασης του εν λόγω Δημοτικού Συμβουλίου, όπως διατυπώθηκε αυτή στην 241/2002 απόφασή του. Υπό τα δεδομένα, επομένως, αυτά δεν προκύπτει ότι τηρήθηκαν οι τασσόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις δημοσιότητας, ώστε να λάβουν γνώση οι αιτούντες των πολεοδομικών ρυθμίσεων που υιοθετήθηκαν τελικώς με την προσβαλλόμενη πράξη και οι οποίες, κατά τα προεκτεθέντα, διαφέρουν ουσιωδώς από την παλαιότερη πρόταση του Δήμου Αγίας Παρασκευής, όπως είχε διατυπωθεί αυτή στην 318/1998 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, ούτε, άλλωστε, προκύπτει ότι οι αιτούντες υπέβαλαν σχετικές ενστάσεις, ώστε να καλύπτεται η ανωτέρω παράλειψη. Για τον λόγο, επομένως, αυτό, ο οποίος προβάλλεται βασίμως, πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτηση και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη πράξη, παρελκούσης ως αλυσιτελούς της έρευνας των λοιπών λόγων ακυρώσεως.

Δ ι ά τ α ύ τ α

Δέχεται την κρινόμενη αίτηση.

Απορρίπτει την παρέμβαση.

Ακυρώνει την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΠΕΧΩ. οικ. 1009/Φ. Τροπ./ 24.3.2003 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ Δ΄ 324/11.4.2003), σύμφωνα με το σκεπτικό.

Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου και

Επιβάλλει στο Δημόσιο τη δικαστική δαπάνη των αιτούντων που ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων είκοσι (920) ευρώ.

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 9 Φεβρουαρίου 2015

Ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος Η Γραμματέας

και μετά την αποχώρησή της

Ν. Ρόζος Ειρ. Δασκαλάκη

και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 4ης Μαρτίου 2015.

Η Πρόεδρος του Ε` Τμήματος Η Γραμματέας

Αγγ. Θεοφιλοπούλου Ειρ. Δασκαλάκη

Ρ.Κ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *