ΜονΠρωτΚαβαλ 70/2021. Διαμεσολάβηση. ΥΑΣ. Προσκόμιση ενημερωτικού εγγράφου μετά τη συζήτηση

Διαμεσολάβηση· Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ)· οι μη γνήσιες διαφορές εκουσίας δικαιοδοσίας (όπως η αίτηση λύσης ΟΕ) είναι δεκτικές συμβιβασμού και διαιτησίας και υπάγονται σε διαμεσολάβηση· έτσι θα πρέπει και σε αυτές για το παραδεκτό της συζήτησης να προσκομίζεται στο δικαστήριο το προβλεπόμενο στην παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 4640/2019 έγγραφο ενημέρωσης· σε περίπτωση μη προσκομιδής του σχετικού ενημερωτικού εγγράφου, το δικαστήριο μπορεί να καλέσει το διάδικο να το προσκομίσει κατ’ εφαρμογή του άρθρου 227 ΚΠολΔ, προς συμπλήρωση της σχετικής τυπικής παράλειψης· το γεγονός ότι το έγγραφο ενημέρωσης φέρει ημερομηνία μεταγενέστερη της κατάθεσης της αίτησης όπως και το γεγονός...

Διαβάστε περισσότερα

ΠολΠρωτ Θεσ/κης 1045/2021. Απαράδεκτη συζήτηση. Ενημερωτικό έγγραφο Διαμεσολάβησης με ημερομηνία μεταγενέστερη της αγωγής

Ως απαράδεκτη απέρριψε δικαστήριο τη συζήτηση αγωγής για το λόγο ότι το ενημερωτικό έγγραφο που προσκόμισε ο διάδικος για τη δυνατότητα διευθέτησης της διαφοράς μέσω διαμεσολάβησης σύμφωνα με τη διαδικασία που εισήγαγε ο Νόμος 4640/2019, είχε ημερομηνία μεταγενέστερη της κατάθεσης της αγωγής. Πηγή : ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ Νόμος 4640/2019 περί διαμεσολάβησης. Ενημερωτικό έγγραφο με ημερομηνία μεταγενέστερη της κατάθεσης της αγωγής και ανυπόγραφο από πληρεξούσιο δικηγόρο ενάγοντος. Κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση Αριθμός Απόφασης: 1045/2021 (Γενικός Αριθμός Κατάθεσης αγωγής: ...../2020) (Ειδικός Αριθμός Κατάθεσης αγωγής: ..../2020) ΤΟ ΠOΛYMEΛEΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Σοφία Τσιβούλη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ελένη Τσάπρα, Πρωτοδίκη, Ελένη Καμηλάρη, Πάρεδρο - Εισηγήτρια, και...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠρΑθ 1252/2019 Πρακτικό Διαμεσολάβησης αναπληρωνει πληρως συμβολαιογραφικό τύπο. Καταχώρηση σε Κτηματολογιο

Το πρακτικό διαμεσολάβησης, με το οποίο επιλύεται διαφορά που αφορά σε ακίνητο κατά τρόπο ώστε να συνιστάται, αλλοιώνεται, μετατίθεται ή καταργείται εμπράγματο δικαίωμα, με την κατάθεσή του στη γραμματεία του αρμοδίου πρωτοδικείου, οπότε είναι και εκτελεστός τίτλος, αναπληρώνει πλήρως το συμβολαιογραφικό τύπο, ώστε μπορεί να μεταγραφεί ή να καταχωρηθεί στο κτηματολόγιο. Κατά τη μεταγραφή ή καταχώριση, πλην του πρακτικού διαμεσολάβησης, θα πρέπει να συνυποβληθούν στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή κτηματολογικό γραφείο, όλα εκείνα τα έγγραφα που επισυνάπτονται σε ένα συμβολαιογραφικό έγγραφο, όταν αυτό πρόκειται να μεταγραφεί ή να καταχωρηθεί. Ια. Κατά το άρθρο 6 §§ 1, 2, 3 και 4 του ν....

Διαβάστε περισσότερα

ΕιρΑθην 976/2020 (ειδική) Ενημέρωση εντολέα από δικηγόρο για διαμεσολάβηση. Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης

Αγωγή απόδοσης μισθίου κατόπιν καταγγελίας σύμβασης μίσθωσης κατ΄ άρθρο 608§2 ΑΚ. Απαιτούμενα εχέγγυα για τον θεμιτό περιορισμό των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων του ατόμου κατά το Σύνταγμα. Όριο προς τούτο αποτελεί ο σεβασμός της αρχής της αναλογικότητας. Περιεχόμενο της ως άνω συνταγματικής αρχής που απορρέει από την έννοια του κράτους δικαίου. Δεσμεύει τόσο την δράση της διοίκησης αλλά και τα δικαιοδοτικά όργανα όπως οι δικαστές που οφείλουν να τηρούν τις επιταγές αυτής κατά την εξέταση ιδιωτικών υποθέσεων. Θέσπιση του θεσμού της διαμεσολάβησης διά του Ν. 4640/2019. Περιεχόμενο της ως άνω διαδικασίας και κατηγορίες υποθέσεων που δύνανται να υπαχθούν σε αυτή....

Διαβάστε περισσότερα