ΜΠρΑθ 1252/2019 Πρακτικό Διαμεσολάβησης αναπληρωνει πληρως συμβολαιογραφικό τύπο. Καταχώρηση σε Κτηματολογιο

Το πρακτικό διαμεσολάβησης, με το οποίο επιλύεται διαφορά που αφορά σε ακίνητο κατά τρόπο ώστε να συνιστάται, αλλοιώνεται, μετατίθεται ή καταργείται εμπράγματο δικαίωμα, με την κατάθεσή του στη γραμματεία του αρμοδίου πρωτοδικείου, οπότε είναι και εκτελεστός τίτλος, αναπληρώνει πλήρως το συμβολαιογραφικό τύπο, ώστε μπορεί να μεταγραφεί ή να καταχωρηθεί στο κτηματολόγιο. Κατά τη μεταγραφή ή καταχώριση, πλην του πρακτικού διαμεσολάβησης, θα πρέπει να συνυποβληθούν στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή κτηματολογικό γραφείο, όλα εκείνα τα έγγραφα που επισυνάπτονται σε ένα συμβολαιογραφικό έγγραφο, όταν αυτό πρόκειται να μεταγραφεί ή να καταχωρηθεί. Ια. Κατά το άρθρο 6 §§ 1, 2, 3 και 4 του ν....

Διαβάστε περισσότερα